genezen grootHEILIGE HUISJES

Ja, er zal de komende jaren nog wel wat vaker tegen 'heilige huisjes' worden geschopt. Natuurlijk is het juist dat Lucifer het mogelijk maken van de dualiteit het 'kwade' op aarde heeft geïntroduceerd. Zijn versplinterde energie vertegenwoordigt nog steeds de negatieve pool, dus het 'kwade' op aarde. Daarom wordt hij meestal bestempeld als concurrent en tegenspeler van God terwijl hij in werkelijkheid als deel van God zich enkel uit Liefde voor Hem heeft opgeofferd.

Dit om de dualiteit mogelijk te maken zodat wij mensen door telkens opnieuw geconfronteerd te worden met dat 'kwade', uiteindelijk voor Licht en onvoorwaardelijke Liefde kunnen kiezen. De dualiteit opende anderzijds voor God de mogelijkheid zichzelf (via ons) op een volstrekt nieuwe manier te ervaren wat uiteindelijk de reden voor en de gedachte achter de creatie van de dualiteit uitmaakt.

Zoals alles wat is, is Lucifer een onverbrekelijk deel van God, versplinterd of niet. Ofschoon we de zwaarte van de dualiteit dagelijks aan den lijve ondervinden zijn de ervaringen erin feitelijk een gigantische illusie. Alle illusies zijn tijdgebonden. Ze hebben altijd een begin en een einde, zo ook de ervaring van 'goed' en 'kwaad' en daarmee in principe de fragmentatie van Lucifer. Zijn versplintering behoort tot de illusie, niet het wezen, zijn levende Merkabah waartoe hij tijdelijk geen toegang heeft, of die temporair op non-actief is gesteld.

2013-10-16 122553

 


Mijn scenario:

 

We zijn momenteel aan het rijpen om in de vijfde dimensie van bewustzijn te kunnen stappen, het laagste niveau van de werkelijkheid. Ondertussen kunnen we de zwaarte ontvluchten door boven de dualiteit uit te rijzen, er boven te gaan staan, er ons niet meer door te laten onderwerpen. En dat doen we door het geloof aan het bestaan van 'goed en kwaad' los te laten, of er tenminste de relativiteit van in te zien. Verder, ja natuurlijk, niet meer oordelen, niets verwachten, want dat verankert ons stevig in die dualiteit die we willen ontvluchten.

Als we ons voorstellen dat God zijn schepping en alles wat daarin bestaat heeft uitgeademd, Lucifer inbegrepen, dan kan hij die hele schepping of enkele delen daarvan ook weer inademen. De energieën, die deze delen structureerden, voegen zich dan weer bij en gaan op in het Absolute. Stel, dat God op het punt stond inderdaad dit deel van zijn schepping weer in te ademen, te ontbinden. Dit door mogelijk de enigszins uit de hand gelopen kracht van de kwaadwillende macht van de versplinterde Lucifer en daarom van plan was om hieraan een einde te maken, waar sommige bronnen over praten. Ja, de Grote daarboven (en daarbinnen) houdt de teugels vast en zeker stevig in de hand ...

Stel dat er 'protest' ontstond en God daarom werd gevraagd de aarde nog de kans te geven uit eigen macht en kracht dat probleem meester te worden. God akkoord en zo kreeg onze planeet nog een kans om zichzelf van het 'kwade' te bevrijden,

Dit door de cycli van reïncarnatie waardoor de mens door de confrontatie met het 'kwade' van leven tot leven verder kon evolueren. Nu ging die evolutie eigenlijk maar langzaam vooruit. Om ons een handje te helpen stuurde God ons Jezus als tegenhanger van Lucifer. Door de opoffering van Jezus aan het kruis en met steun van Maria Magdalena, zijn vrouw en tweelingziel, kwam voor het eerst de onvoorwaardelijke Liefde op aarde, een kracht die duizenden maal sterker is als die van Lucifer. Maar, omdat de mens gekozen had om uit eigen kracht het 'kwaad' te overwinnen, moet ieder er wel voor zorgen dat die onvoorwaardelijke Liefde ook innerlijk wordt geactiveerd. En daar zijn we tot op de dag van vandaag nog mee bezig.

Als we dit scenario begrijpen, dan moge het duidelijk zijn dat Malala Yousafzai en Rockefeller in feite twee handen op één buik zijn, de buik van God. De een belichaamt de onvoorwaardelijke Liefde en de ander de energie van het kwade, van de versplinterde Lucifer. Daar het Licht nu eenmaal zoveel sterker is als de duisternis, is al het kwade voor ons sowieso gedoemd te verdwijnen. Dit dank alle acteurs, zij die de 'goeden' spelen zowel als zij die de 'slechteriken' vertolken en de keuzes, die wij daardoor kunnen maken.

Nu zullen veel mensen, zeker uit de 'gelovige' hoek het hier niet mee eens zijn. Dat is helemaal O.K. Maar alles heeft zijn juiste tijd en nu en dan openbaart de Geestelijke Wereld feiten uit de werkelijkheid die tegen de gevestigde orde, ideeën en tegen menig 'heilig huisje' schoppen. De bedoeling daarvan is om juist door de vinger op de zere plekken te leggen, dat processen opgang komen waardoor de mensen gaan nadenken, wellicht beginnen dingen in vraag te stellen of simpelweg beginnen zich vragen te stellen. Hoe dan ook, daardoor komen discussies opgang die het geheel een stuk rijker maken, meent mijn grote vriend daarboven (en daarbinnen). De verstarde structuren komen in beweging en daar gaat het om.

Voor meer informatie over dit onderwerp:

http://www.bovendien.com/categorieen/spiritueel/karma-realiteit-of-fabel

Een ander reeds gesneuveld 'heilig huisje' is de onzin door de katholieke kerk bedacht om Maria Magdalena als 'hoer' te bestempelen terwijl zij (haar Hoger Zelf, Lady Nada) in werkelijkheid de tweelingziel van Jezus is. Deze leugen werd door de kerk verspreid om de rol van de vrouw in een kwaad daglicht te stellen. Zo konden de heren in het Vaticaan aansluitend beweren dat een vrouw geen ziel had waarmee de onderdrukking van de vrouw eerst echt een godsdienstige onderbouwing en goedkeuring kreeg. Want de kerk was en is nog altijd bang voor vrouwen. Want een vrouw heeft van nature een betere verbinding met haar ziel dan de man dat heeft. Een vrouw leeft daarom in het algemeen een stuk intuïtiever. Vandaar het celibaat. Want de kerk had en heeft nog steeds angst voor de invloed van de ziel op de mens. Iemand die er een goede verbinding mee heeft laat zich niet meer manipuleren. En daarom worden vrouwen niet tot het priesterambt toegelaten. Ze halen toch het 'paard van Troje' niet in huis ... Nochtans ben ik ervan overtuigd, dat de kerkleiders ook op dit punt hun standpunt nog aan de werkelijkheid zullen aanpassen.

In 2007 was ik aanwezig bij die channeling door Melek Metatron, het 'Oog van God'. We waren met zo'n twaalfhonderd mensen samen in Rosenheim in Zuid Duitsland, voor het Kryonfestival. En toen Metatron begon te spreken kon ik zijn Licht duidelijk waarnemen. De hele zaal werd door een uitermate hoge trilling gevuld Het was een bijzonder moment toen hij begon de feitelijke waarheid over Lucifer te onthullen. Het was een echte openbaring, de zaal was muisstil en ieder heel diep onder de indruk.

Zelf heb ik Metatron ook ene keer gechanneld. Dat was op een energetisch bijzondere plek op een van de vulkanische eilanden bij Sicilië. Een van de mensen in mijn groep vertelde me nadien dat ze Metatron naast me had zien staan. Soms nemen de hoogste Lichtwezens een menselijke vorm aan, zodat ze makkelijker door ons mensen kunnen worden waargenomen. Ik zie Jezus zowel als zuiver Licht alsook in een menselijke vorm, terwijl ook hij in feite enkel Licht is. Ik zie zijn Licht en ook zijn menselijke gestalte in mij, vroeger was dat een contact dat van mij naar buiten toe met hem werd gelegd. Zijn menselijke gestalte komt wel een stuk groter over als onze doorsnee lengte.

Toen Melek Metatron sprak over het verlies van de 'living Merkabah' bedoelde hij daarmee het Licht-lichaam van Lucifer. Dat verdween bij zijn versplintering waardoor het 'kwade' ontstond. Dat Lucifer eens weer zal herrijzen lijkt mij een vrij logisch zaak. Alles wat de dualiteit bevat, ook zijn grondlegger, de gefragmenteerde Lucifer die de dualiteit als het ware belichaamt, heeft een begin en een einde. Enkel de onvoorwaardelijke Liefde als basis van de werkelijkheid en alles wat daar uit voortkomt is eeuwig, Lucifer herrijst dan door de inspanningen van de mensen die voor het Licht kiezen, voor onvoorwaardelijke Liefde kiezen en zo het Licht in zichzelf activeren. Metatron zei, als 36 percent van de mensheid hun Goddelijkheid weer heeft ontdekt, dat deze massa Licht van de mensheid het Licht-lichaam van Lucifer weer zal samenvoegen. Alle splinters komen in dat geval weer samen door deze kracht van het Licht van de gezamenlijke mensheid Die zal op dat moment krachtig genoeg zijn om het Goddelijk Licht en Vuur in Lucifer weer te ontsteken zodat hij als de grootste engel en Lichtdrager zijn rechtmatige plaats weer kan innemen. Enfin, we zullen zien. Voor ons zijn dat eigenlijk academische vragen. Belangrijk is ons aan de klauwen van Lucifer te ontworstelen om zo te kunnen deelnemen aan de komende vijf dimensionale samenleving.

Ondanks mijn vertrouwen in mijn eigen gevoel en inzichten speel ik ook niet langer met concepten als dat ze werkelijk dienen, tot ze achterhaald zijn, aan vervanging toe zijn. We hebben concepten nodig om ons de oriëntatie op de levensweg te vergemakkelijken. Maar ik beschouw me als voldoende flexibel om ze zo nodig los te laten. Daarom heb ik bovenstaande tekst aan mijn grote vriend daarboven (en daarbinnen) voorgelegd.

2013-10-16 122905

Jezus: God zegt: "Ik zegen je en ik vertel je een verhaal. Stel je voor dat ik door heel wat tijden gewandeld ben waarin ik steeds in het Hier en Nu aanwezig was. Maar op een zeker moment heb je daar genoeg van en ga je op zoek naar een dieper punt. En dat dieper punt is een splijting. En ik heb me gesplitst. Ik heb me van mezelf gesplitst. Door deze splijting kwam er energie vrij. Het geheel ging in een absoluut sterke afscheiding. Aan de ene kant stond het Licht en aan de andere kant de diepste schaduw.

Stel je nu voor, dat het Goddelijke telkens opnieuw werkt aan het vormen van deze beide kanten en uit beide zijden krachten en beelden, waarden en onzekerheden schept. In feite is hierin alles mogelijk. En het is ook uiterst waardevol dat deze splitsing is gebeurd. Want door die afscheiding ontstaat in het innerlijk van elk wezen de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling. Enkel door deze splijting kan ontwikkeling plaats vinden. Stel je nu voor dat alle zielen al deze energieën doorlopen, van het hoogste Licht tot het meest duistere punt. En als ze alles doorlopen hebben, dan keren ze weer terug. Ze gaan weer van de duisternis in het Licht, net zoals ze voorheen van het Licht naar de duisternis zijn overgegaan.

En op het ogenblik is de tijd rijp, waarin bepaalde delen van de duisternis weer in het Licht kunnen overstappen. Er zullen zeker ook nog delen van het Licht naar de duisternis gaan. Maar dat is weer een ander spel. Waar het nu om gaat is dat hele delen van zielen weer in de diepste zekerheid terugkeren.

Nu is het meest donkere punt wat je in de duisternis kunt zien, Lucifer. Dat betekent dat hij deze energie stabiliseert. Hij stabiliseert de processen en alles wat hierin mogelijk is. En hij is ik en ik ben ook hem. En het tegengestelde van het Licht aan de andere kant, zegt: 'Ik help alle wezens, alle zielen dat ze hun eigen schaduw kunnen zien. En zonder mij zijn er geen ervaringen in de schaduw mogelijk. En als de tijd gekomen is, dan mag zich alles weer in de richting van het Licht begeven. Maar zolang als ik een ziel in mijn bezit heb, zal ik ook proberen ze vast te houden.

Elke ziel moet zich van mij losrukken. Ik steun de processen van het Licht niet. Ik ondersteun de processen van de duisternis en consolideer telkens weer de processen aan mijn kant. En wil jij je uit de duisternis losmaken, dan moet je een aanloop nemen en over de muur springen, anders houd ik je vast'.

De Bron: "Als je Lucifer goed bekijkt, dan zie je dat hij glimlacht en van het geheel geniet. Hij is dan ook niet bereid om dat beeld los te laten of iets te doen tegen die ontzettend sterke innerlijke worstelingen waarmee ieder te maken krijgt. Elk wezen moet zelf uit eigen kracht de schaduw overwinnen. En Lucifer zegt: 'Ik houd vast. Dat is mijn taak. Het is mijn opdracht om mijn eigen energie vast te houden. Achter al het starre, al het verlamde, al het geblokkeerde zit mijn energie'.

De Bron: "Kijk je nu naar de Goddelijke kant, kijk je naar het Licht, dan zie je bewegelijkheid, loslaten, laten gaan, verandering. Dat is Licht. Schaduw is vasthouden, in duisternis verkeren, niet kunnen accepteren, niet in beweging willen komen. Eerst dan, als de zielen bereid zijn over hun eigen schaduw te springen worden ze weer in het Licht geworpen.

Het proces van Lucifer zegt: 'bevrijd je uit eigen kracht. Overwin jezelf door bereid te zijn je met je eigen schaduw te confronteren. Overwin jezelf door bereid te zijn in de Liefde te blijven ook daar waar haat werkt en je bereid bent Liefde te ervaren wanneer anderen je aanvallen, waar anderen je beschadigen en krenken. En als je daar in slaagt, dan kun je met succes terug in het Licht springen. Het proces van Lucifer betekent: 'Als je sterk genoeg bent, dan ben je er ook rijp voor en kun je alle hindernissen overwinnen. En zolang je dat niet lukt, wordt je verder met je eigen schaduwdelen geconfronteerd. Schaduw zoekt steeds schaduw. En zolang je dat spel nog niet voldoende moe bent, word je steeds opnieuw met je eigen schaduw geconfronteerd".

Elias: "Dan zal het wel nog heel lang duren voor Lucifer weer over zijn levende Merkabah kan beschikken? Die zielen die niet bereid zijn om nu met Moeder Aarde in de vijfde dimensie op te stijgen zullen dan toch op een andere planeet moeten samenkomen waar ze Lucifer dan nog  een tijdje nodig hebben?"

De Bron: "Dat wat het Licht uitmaakt en wat duisternis betekent, is het spel van het Goddelijke. En het zal voortbestaan. Maar de afzonderlijke planeten zullen zich ervan losmaken en nieuwe wegen bewandelen. Want alles wat zich in de richting van de duisternis beweegt, zal ook ooit weer in de richting van het Licht in beweging komen. Het gaat er hier niet om dat ook elke ziel die sprong moet accepteren. maar het collectief moet springen opdat de energie ook in een waarachtige verandering komt. Het betreft hier enkel de aarde. De aarde is in deze sterke verandering. Dat betekent ze wordt Lucifer uit de hand genomen. Dat gebeurt als de wezens bereid zijn om hun sprong te voltrekken".

Elias: "Ja, dat begrijp ik, maar ik neem aan dat Lucifer uiteindelijk zijn oorspronkelijke plaats weer kan innemen of is dat eeuwig, die splijting?"

Jezus: "Deze splijting is het nieuwe spel van God. En deze afscheiding blijft bestaan tot God anders beslist. Het Goddelijke Wezen wil groeien, wil zich verder ontwikkelen en die splitsing maakt deel uit van die ontwikkeling. Het is niet vooruit te zien hoe God alles verder wenst te ontwikkelen. Op het ogenblik is de splitsing eenvoudigweg het punt dat ontwikkeling schept. En het is te zien dat het Goddelijke telkens weer nieuwe spelen bedenkt en schept. Maar er is niets definitief geschreven. In de geschiedenis staat enkel geschreven: het loopt en loopt en loopt. En bekijken we de zielen, dan zien we dat ze telkens opnieuw deze weg inslaan. Van Licht naar schaduw en weer terug en onderweg komen ze door de meest uiteenlopende situaties. En daar is veel, heel veel tijd voor nodig. Want als een ziel bereid is zich weer op reis te begeven, dan zal dat een heel sterk innerlijk proces van de ziel zijn die terzake een heel duidelijke beslissing heeft genomen: 'Ja, ik ga weer in beweging'. En zolang de ziel niet in beweging is, rust ze en verwerkt alles wat voorheen gebeurd is. Een ziel gaat steeds uit vrije wil en met een vrij bewustzijn in een dergelijke beweging.

Elias: "Maar dat is een onvoorstelbare Liefde van Lucifer voor God om zich daarvoor ter beschikking te stellen. Dat kunnen we ons niet eens voorstellen".

Jezus: "Het is zo, dat Lucifer ter verdediging in een heel dikke pantserlaag gewikkeld is om überhaupt in staat te zijn dat gedurende een zo lange, lange tijd te kunnen accepteren. Dat is de hoogste vorm van Liefde die bestaat. Want, als je heel diep in dit proces kijkt, dan zie je dat de ziel hierdoor bijna verscheurd wordt. Maar pas als Lucifer zelf beslist dat hij die duistere massa niet verder wil dragen, dan zal hij springen. Maar de splijting blijft bestaan. Andere zielen zullen dan die plaats willen bemachtigen en innemen. Het zal een eeuwige kringloop zijn".

Elias: "Ik heb het begrepen en ik ben buitengewoon dankbaar voor deze informatie. Van harte bedankt.

2013-10-16 122727

 

MEER OVER DE MERKABAH

http://www.openheartmasters.org/merkaba.html

http://harmonyhealing.co.uk/harmony-services/harmony-healing/merkaba/what-is-a-merkaba

MEER OVER MARIA MAGDALENA

http://reintgaastraprod.m3.mailplus.nl/archief/mailing-128499.html

MEER OVER DE CHRISTUSVLAM EN HET CHRISTUSLICHT:

 http://elias-emmanuel.blogspot.nl/2012/11/activiteiten.html?view=magazine

 

 

 

OORSPRONKELIJK ARTIKEL:

De ware betekenis van de dualistische ervaring.

Ook al wil ik nu en dan even meekijken wat er gebeurt in het Europees theater en op het wereldtoneel, moet ik toch herhalen dat het er niet om gaat, wat er gebeurt maar wat we met het gebeuren doen. We moeten oppassen ons niet teveel te concentreren op dat wat misgaat. En zeker niet alle mistoestanden fatalistisch opnemen of zelfs in gedachten veroordelen. Laten we ons vooral niet laten meeslepen met het negatieve gedachtegoed.

Beter is ons concentreren op en dus energie geven aan alles wat goed gaat, aan de positieve ontwikkelingen. En dat bestaat ook en is groeiende. Ik ben er nog altijd van overtuigd dat we niet moeten protesteren tegen iets, maar ijveren voor de realisatie van dat waar we achter staan, wat we in ons leven willen halen, individueel zowel als collectief. Het maakt woordelijk wellicht weinig verschil of we tegen oorlog of voor vrede zijn, maar energetisch is het een verschil van dag en nacht.

Vaak wordt vergeten, dat het hier om theater gaat en dat de mensen die verankerd zijn in het negatieve ons in de gelegenheid stellen om te kunnen kiezen voor betere oplossingen. Zo spelen de illuminati nog een belangrijke spirituele rol om ons te tonen, hoe het niet werkt voor ieder op aarde. Dan kunnen we kiezen voor oplossingen die wel werken voor elk mens, dier en plant op deze planeet.

Nu er woelige tijden voor de deur staan is een ding uiterst belangrijk en dat is vertrouwen. Vertrouwen in God, in onze eigen Goddelijkheid en in onze individuele en collectieve scheppingskracht. Ik heb geen spaargeld nodig om me zeker te voelen en ik heb dat overigens ook niet. Wat ik wel heb is vertrouwen. En dat vertrouwen heeft me nog nooit beschaamd. Ik ben daardoor zeker geworden, zeker van mezelf. Want wat ik steeds ervaren heb de laatste vijfendertig jaar is, dat als ik werkelijk iets nodig had, dit ook altijd naar me toekwam op de een of andere manier.

In de komende tijd is dat vertrouwen cruciaal voor ieder nu weldra de oude, vertrouwde structuren beginnen te verdwijnen. Het is niet voor niets dat de veelgebruikte uitdrukking 'wereldtoneel' het woord 'toneel' bevat. Het is toneel met acteurs die enkel de door hun geaccepteerde rollen spelen. Dat heeft met hun zielenwerkelijkheid niets te doen. Of die nu Barroso, Rockefeller, Bush, Obama, Poetin, Karel de Gucht, bisschop Franz-Peter Tebartz-van Elst of Malala Yousafzai, Snowden, Paus Franciscus, Denis Mukwege of Manning heten, ze spelen enkel de rol waarvoor ze geïncarneerd zijn. En ieder van deze mensen, die schijnbaar in tegengestelde kampen bezig zijn, strijden in feite voor hetzelfde doel: de transformatie van de hedendaagse op geld en macht beluste samenleving, beheerst door weinigen die zich verrijken ten koste van velen. Zelfs Lucifer speelde en speelt een even belangrijke rol in het mogelijk maken van de ervaring van de dualiteit als in de realisatie van de ascentie naar de vijfde dimensie. De ware betekenis van Lucifer is nog niet tot de massa doorgedrongen:

lucifer.jpg 480 480 0 64000 0 1 0

Lucifer, as the great light with the great power, let himself fall and exploded into billions of aspects. Some parts also scattered in the universe and Lucifer landet on planet Earth. The consequence of this impact of the Lucifer energy was that the consciousness of Mother Earth, Lady Gaia, as well as the great avatars of the light inhaled this Lucifer energy. Lucifer himself was scattered in millions of aspects and the biggest aspect of Lucifer came to be forgotten. But he had might and was the bearer of many divine aspects within. He no longer had a living merkabah. The game of duality began.

But Lucifer will awaken again to what he is, to the highest angel of the universe. Lucifer will be the first who will ascend with a crown in the new energy, received by all the angels and all beings of the light for he is returning home and the work is done.

http://www.kryonschool.com/channelings/kryonfestival-fall-2007/metatron-lucifer.html

Niemand zal het een filmacteur kwalijk nemen, dat hij boevenrollen speelt. Laten we ons als voorbeeld bisschop Tebartz-van Elst nemen. Door zijn buitensporige levensstijl en gemanipuleer van kerkelijke fondsen zal door de paus wel veel sneller hervormingen kunnen worden doorgevoerd. Hij heeft nu ten aanzien van de conservatieve curie een veel sterker argument in de hand wat hem het handelen veel makkelijker zal maken. Dank zij onze 'vriend' uit Limburg, Duitsland, waarvan de ziel bereid was om deze opzienbarende rol te spelen zal nu wel snel de bezem door de kerk worden gehaald. Dus hoeven we de illuminati ook niet kwalijk te nemen wat zij allemaal bekokstoofd hebben en bekokstoven.

Zonder Lucifer en de door deze zielen gespeelde rollen zou de toekomstige vijf dimensionale gemeenschap op aarde hoogst waarschijnlijk niet mogelijk zijn geweest, omdat, hardleers zoals we gebleken zijn deze afgelopen tienduizenden van jaren, de diepten van het nachtmisbruik nooit tot ons echt zou zijn doorgedrongen. Zo speelt alles in de schepping zijn rol zoals het bedoeld is. Dat we niets afkeuren, wil natuurlijk ook niet zeggen dat we alles goedkeuren. Het dwingt ons wel naar betere oplossingen te zoeken.

En omdat het water door de manipulaties van de illuminati ons tot aan de keel reikt, zijn we nu wel gedwongen om die oplossingen te vinden. En omdat we sinds ongeveer vijfentwintig jaar serieus naar betere oplossingen zijn gaan zoeken, we waren aan het begin van die periode door eigen kracht toch al een weinig ontwaakt, laten we zeggen van een diepe slaap naar een lichte sluimertoestand geëvolueerd, heeft de Geestelijke Wereld ons willen ondersteunen door de frequentie van de energie op aarde regelmatig en nu dagelijks te verhogen. Zoals zo vaak al gezegd en geschreven kan er daardoor niets meer verborgen blijven. Alles komt aan het Licht. Alles komt in het Licht, waardoor de duisternis steeds meer en tot het niets zal oplossen.

De dualiteit was en is enkel een leerschool waarin we ervaren hoe het niet moet, hoe het niet kan. We hebben daar tienduizenden jaren voor nodig gehad vooraleer we begonnen om dat echt te begrijpen. We bevinden ons nog steeds in het dualistisch denken als we van mening zijn dat de een of de ander iets doet, waartoe die het 'recht' niet heeft, want God heeft, zeker met heel goede redenen, de absolute vrijheid aan ieder toegekend. En alles wat er gebeurt vindt binnen het Goddelijke plaats, want daarbuiten bestaat er niets kan er ook niets bestaan.

Als we het gebeuren op aarde eens door deze bril bekijken, wordt veel duidelijk en beginnen we de zin van alles te ontdekken. Alleen dat kan ons vertrouwen in onze eigen Goddelijkheid versterken. We zien en begrijpen dat alles zijn plaats heeft in het Goddelijk Plan voor deze planeet die op weg is naar het hoger bewustzijn van de vijfde dimensie. Ja, met haar bewoners, met ieder die daarheen wil meegaan.

Laten we daarom vertrouwen, laten we onszelf vertrouwen en zeker vanaf nu, aan de vooravond van de stormachtige tijden ons leven in Gods hand leggen, enkel in het Hier en Nu zijn en ons uitsluitend door onze ziel laten leiden. Zo hoeven we nergens bang voor te zijn.

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

http://www.elias-medium.info

http://elias-emmanuel.blogspot.nl/?view=magazine


Meer van Elias in Bovendien:http://www.bovendien.com/component/finder/search?q=Elias&Itemid=53