khazaarEr wordt tegenwoordig veel geschreven en gepredikt over de profetieën. Dit zou op zo'n manier moeten gebeuren, dat juist mensen worden geïdentificeerd als diegenen, die de Bijbelse profetie vervullen. Niemand kan naar waarheid de profetieën behandelen, zonder daarbij op het joodse probleem te stuiten. En men kan het joodse probleem niet onderzoeken zonder dat men iets begrijpt van het grote koninkrijk der Khazaren (in de diverse vertalingen wordt hun naam op verschillende wijze geschreven, zoals Kazar, Chazar, Chozr en nog andere spellingen, die de student in de war brengen). En toch leest men nauwelijks iets over de Khazaren in de geschriften van moderne evangelisten over de profetie.

De verkondigers van de Israëlvisie echter hebben al vele jaren lang de aandacht gevestigd op deze kant van het wereld-Jodendom. En zelfs onder sommigen van hen wordt dit onderwerp maar amper begrepen. Maar het betreft hier een historisch feit, goed gedocumenteerd door zowel wereldse als joodse bronnen. Als we enkel de woorden van joodse schrijvers zouden nemen, die schrijven over Joden, vóór Joden in joodse publicaties, dan zouden we al een goed gefundeerd overzicht hebben.

 

Laten we, bijvoorbeeld, een paar regels uit de Joodse Encyclopedie nemen, van de editie van 1903 en uitgegeven door Funk & Wagnalls te New York en Londen. In deel IV op blz. 1 t/m 5 staat een uitgebreid artikel over dit onderwerp met een landkaart erbij van het koninkrijk der Khazaren. Het staat eveneens in de daaropvolgende uitgaven, die te vinden zijn in bibliotheken van de grotere steden.

 

We geven het volgende weer uit het betreffende artikel:

 

"Khazaren: Een volk van turkse oosprong, waarvan leven en geschiedenis verweven is met het allereerste begin van de geschiedenis van de Joden in Rusland,.....voortgedreven door nomadische stammen uit de steppen en door hun eigen verlangen naar plundering en wraak....het koninkrijk der Khazaren was stevig gevestigd in het grootste deel van Zuid Rusland, lang voor de vestiging van de Russische monarchie door de Varangians (in 855)...in deze tijd stond het koninkrijk der Khazaren op het toppunt van zijn macht en voerde steeds oorlog....aan het eind van de achtste eeuw....omhelsde de koning der Khazaren met zijn hofhouding, tezamen met een groot deel van zijn heidense bevolking het joodse geloof....de bevolking van het gebied der Khazaren moet in de periode tussen de zevende en de tiende eeuw zeer talrijk geweest zijn...omstreeks de negende eeuw lijkt het alsof alle Khazaren Joden waren en dat ze nog maar korte tijd daarvoor tot het Judaïsme bekeerd waren."

 

Het lijdt geen twijfel, dat het Khazaren koninkrijk zeer uitgestrekt was, misschien wel meer dan 2.073.000 vierkante kilometer. De landkaart van het koninkrijk, die in de Joodse Encyclopedie voorkomt, laat zien dat het koninkrijk aan het eind van de tiende eeuw zeer groot was. Onweerlegbare feiten tonen het bestaan van zo'n koninkrijk aan, een heidense Turks-Finse, oud- mongoloïde natie, diep in het hart van Azië, die door bloedige oorlogen haar weg bevochten had naar haar machtige positie, in de tiende eeuw van het Christelijk tijdperk.

 

Overgang naar jodendom

 

Het is ook bekend, dat dit heidense Khazaren koninkrijk in het jaar 740 AD. tot het Judaïsme bekeerd werd. In dat jaar was koning Bulan de eerste van de Khazaren die tot het Judaïsme overging en vervolgens riep hij het uit tot staatsgodsdienst van het Khazaren-koninkrijk. Nadien kon slechts een Jood de troon der Khazaren bestijgen, of een plaats van enige macht in het koninkrijk bekleden. Evenals andere heersers van heidense naties in Europa waar de phallusdienst werd beleden en uitgevoerd, liet koning Bulan zijn lange volgehouden tegenstand tegen het monotheïsme varen en riep dit uit tot staatsgodsdienst der Khazaren. Hij verbood ook de phallusdienst, een smerige vorm van seksuele ontaarding, die lange tijd in religieuze diensten werd gepraktiseerd.

 

Een ander, meer recent resultaat van joodse wetenschap is de Encyclopedia Judaica, die 16 delen bevat, in 1971 door MacMillan Co. te New York uitgegeven. In Deel 10, te beginnen op blz.944 tot blz.955, vindt men dezelfde geschiedenis over het Khazaren-koninkrijk. Dit artikel is geschreven door Joden, over Joden en voor Joden en voor ieder ander die het wenst te lezen.

 

Waarschijnlijk werd een van de eerste wetenschappelijke boeken waarin deze geschiedenis wordt behandeld, gedrukt in 1894 door de Joodse Uitgeversmaatschappij te Philadelphia, een werk dat een klassiek werk zou worden betreffende de joodse geschiedenis. Het werd geschreven door professor H. Graets, zelf van Khazaren afstamming en werd getiteld ?De Geschiedenis van de Joden.? Hij is niet alleen een autoriteit op het gebied van de Joden, maar werd tot nu toe als 's werelds grootste autoriteit beschouwd op het gebied van de geschiedenis der Khazaren. In dit boek vertelt professor Graets ons nog weer eens wat wij reeds verteld hebben en nog heel wat meer over het Khazaren-koninkrijk: de opkomst, uitbreiding en uiteindelijke val. Ook al zou er geen andere bronneninformatie te vinden zijn, dan zou deze zeker genoeg zijn voor elke oprechte zoeker naar de waarheid.

 

Maar laten we nog eens verder kijken, want er bestaat een overvloed van materiaal over dit onderwerp. Benjamin H. Freedman, zelf een Jood, heeft veel over dit onderwerp geschreven. Zijn boek ?Facts are Facts? geeft de geschiedenis op begrijpelijke wijze weer. En in een speciaal geschreven artikel voor het tijdschrift 'Common Sense' van 1 mei 1959, vertelt Mr. Freedman over het historisch materiaal, dat over dit onderwerp bestaat, met deze woorden: "In de Openbare Bibliotheek van New York" bevinden zich 327 boeken, geschreven door ?s werelds grootste geschiedkundigen en andere informatiebronnen naast de Joodse Encyclopedie, die de geschiedenis der Khazaren behandelen en geschreven zijn tussen de derde en de twintigste eeuw AD. door tijdgenoten van de Khazaren en door moderne historici. Deze informatiebronnen over de Khazaren zijn geschreven in de zestien oude en moderne talen van de schrijvers. Er zijn simultane vertalers nodig voor hen die deze 327 informatiebronnen willen raadplegen, maar niet in staat zijn deze zestien oude en moderne vreemde talen te lezen, waarin ze werden geschreven. In de Congres Bibliotheek en in de voornaamste privé bibliotheken in de U.S.A. en in het buitenland bestaat de mogelijkheid talloze andere authentieke informatiebronnen te raadplegen, die een helder beeld geven van de geschiedenis van het Khazaren-koninkrijk van de z.g "Jood", voordat het als natie verdween."

 

The Thirteen Tribe

 

De moderne studie echter over dit zeer interessante en belangrijke onderwerp verscheen in 1976 en had de uitwerking van een donderslag bij heldere hemel. Het heette ?The Thirteenth Tribe: The Khazar Empire and its Heritage'?door Arthur Koestler.

 

Koestler is zeer kundig en goed op de hoogte van de geschiedenis der Khazaren en hij is als zodanig erkend in het wereld-Jodendom. Er zijn hem vele eerbewijzen en titels verleend in Frankrijk, Groot Brittannië en Amerika. De lijst van boeken, die hij geschreven heeft, is zeer indrukwekkend en zou hem recht geven op het lidmaatschap van bijna elke literaire vereniging. Ook hij is dus een Jood die schrijft over Joden en voor Joden en ieder die het maar lezen wil.

 

Er bestaan gunstige recensies van dit boek door de bekendste kranten en tijdschriften zoals: The London Sunday Times, The Los Angelos Times. The Wall Street Journal. The New York Times, The Houston Post, The Denver Post, The Chicago Tribune, The Washington Post, Time and Newsweek, om slechts enkele van de waarderende recensies te noemen van leidinggevende bladen, om maar niet te spreken over de meer conservatieve kranten en patriottische bladen. De voornaamste boekhandels vertelden schrijver dezes, dat ze grote moeite hadden het boek in voorraad te houden. Koestler vertelt hetzelfde verhaal als anderen over de Khazaren en hun bekering tot het Judaïsme als hun geloof in AD.740.

 

Een van de onderwerpen behandeld door Koestler is waarom koning Bulan tot het Judaïsme overging. Gevangen tussen het Christendom van Byzantijnen en de Islam van de Arabieren omarmde de Khazaarse koning, zijn hof en de regerende militaire klasse het joodse geloof als een soort derde macht. Hij redeneerde, dat als hij het Christendom zou omhelzen, de Moslims beledigd zouden zijn, terwijl als hij de Islam zou aanhangen, de Christenen beledigd zouden zijn. En daarom zo redeneerde hij, daar beide godsdiensten Mozes voor een groot profeet gehouden werd, zou het raadzaam voor hem zijn om Jood te worden door geloof (niet als ras). En onder dwang werd spoedig het hele koninkrijk Joods door bekering.

 

Het was als een natie van Joden, dat de Khazaren van het toneel verdwenen. In het begin ging het langzaam. Door de druk van Rusland in het noorden en van Byzantium in het zuiden begon de achteruitgang. De echte val kwam toen Djenghis Khan en zijn mongoolse horden de hele bevolking op de vlucht joegen in de 13e eeuw. Deze Joden (slechts Jood door religie), vluchtten naar Hongarije, Polen, Litauen en Estland. Feitelijk vluchtten zij naar heel Oost-Europa, een volk met als enige eenheid hun geloof.

 

Sephardim en Ashkenazim

 

Een ander punt, dat Koestler duidelijk uiteenzet, is het type Joden, dat in het wereld-Jodendom overheerst. Ten eerste zijn er de Sephardim-Joden, die 1000 jaren in Spanje hebben gewoond, voordat ze vandaar verbannen werden. Zij vormen de minderheid en bestaan heden ten dage uit ongeveer 500.000 personen. Deze zijn hoogwaarschijnlijk echte Judahieten. De andere grote tak, aldus Koestler, zijn de Ashkenazim-Joden (Ashkenaz was de kleinzoon van Japhet), bestaande uit 11.000.000 personen, die allen uit Oost Europa afkomstig zijn. We weten natuurlijk ook, dat behalve deze twee typen, indertijd vòòr de geboorte van Jezus Christus, de joodse natie in Palestina het koninkrijk van Ezau-Edom had overwonnen en dat de Edomieten in het Jodendom werden opgenomen. Voeg daarbij de Zwarte Joden uit Ethiopië, plus nog de Orientaalse Joden en het plaatje wordt nogal duister.

 

Zoals Koestler zegt in het hoofdstuk over Ras en Mythe: "Uit het onderzoek van physische antropologie (leer van de mens) blijkt, dat in tegenstelling tot de algemene opvatting er geen joods ras bestaat." Dus blijft er niet veel over van de mythe van de raszuiverheid van het joodse volk, zoals vele evangelisten dat steeds hebben geloofd. Ze zijn gemengd en van grote verscheidenheid. Dat Koestler gelijk heeft wat betreft het percentage van Ashkenazim-Joden in het wereld-Jodendom, wordt algemeen door andere geleerden aangenomen. In zijn ?Racial Elements of European History? op blz. 75, schat Gunter, dat de Ashkenazim negen-tiende van de joodse wereldgemeenschap vormen, die toen hij dat schreef, uit 16.000.000. personen bestond.

 

Uiterlijke kenmerken

 

Professor Lothrop Stoddard, de wereldbekende autoriteit op het gebied van etnologie (volkenkunde) publiceerde in het maartnummer 1926 van het tijdschrift ?The Forum? een artikel, waarin hij verklaarde: "Er bestaan twee geheel tegengestelde typen van de zogenaamde Joden: 1) De Ashkenazim, afkomstig uit Oost-Europa, zijn kort van stuk, rondschedelig, met de typische joodse neus; 2) de Sephardim, afkomstig uit Afro-Azië (het Middellandse Zee gebied), met een slank figuur, langschedelig, met fijn getekende neus, een harmonisch type." Hij voegt eraan toe: "...de semitische Joden zijn langschedelig". Het is zijn wetenschappelijke stelling, dat de Ashkenazim noch Joden, noch Semieten zijn. En, gebruik makend van schattingen van de Joden zelf, zegt hij, dat 82% van de Zionisten Ashkenazim zijn en dat hun aanspraak op Palestina niet op raciale- of historische gronden berust. Hij is er verder van overtuigd, dat negen-tiende van de Joden in de wereld Ashkenazim-bloed heeft en dat zij in diezelfde verhouding heden ten dage in Amerika te vinden zijn.

 

Bij toeval had schrijver dezes een leerzame ervaring met betrekking tot het artikel in ?The Forum?, waaruit we zojuist hebben citeert. Een jaar of 30 geleden, toen ik in Chicago woonde, wilde ik dat artikel in 'The Forum' controleren. Dus ging ik stadwaarts naar de Openbare Bibliotheek op de Michigan Avenue. Uit de dossiers van de bibliotheek bestelde ik het artikel uit ?The Forum? van maart 1926.

 

Volgens de index moest het artikel zeker aanwezig zijn; maar wonderlijk genoeg, toen ik de opgegeven bladzijde wilde opzoeken, bleek er een groot gedeelte te ontbreken. Het was er gewoon uitgesneden: Alvorens de tijdschriften voor opslag in te binden, was dit artikel er in zijn geheel uitgelicht, alsof het er nooit had ingestaan. U mag raden, wie dat artikel wensten te vernietigen. Het was niet, omdat Dr.Stoddard niet wetenschappelijk genoeg te werk was gegaan, want hij was afgestudeerd aan de Harvard universiteit en gepromoveerd. Zijn vele boeken over rassen, bestempelden hem allang als een autoriteit en werden geïntroduceerd door de grootste etnologen van zijn dagen.

 

Gelukkig was dit artikel al beschikbaar gesteld aan geleerden en studenten. Eén ding is zeker, de vernietiging van een ongewenst bewijsstuk kan misschien een tijdelijke overwinning opleveren, maar de waarheid zal vroeg of laat toch aan het licht komen. Eén van de meer recente bevestigingen van wat Koestler schreef, werd gevonden in ?Race?, geschreven door John R.Baker en uitgegeven in 1974 door de Oxford University Press, in New York en Londen. Baker zegt op blz. 238: "...Het Ashkenazim geslacht....vormt de grote meerderheid, misschien voor 90% van het volk op de wereld, waarop de naam "Joden" wordt toegepast. En hij doet voorts een beroep op Ripley en Jacobs om zijn bewering te steunen.

 

Joden die niet bestaan!

 

Wij getroosten ons enige inspanning om het feit aan te tonen, dat het Jodendom voor het grootste deel bestaat uit een gemengde menigte. De 'San Diego Union' van 29 augustus 1966 publiceerde een artikel getiteld: "De Joden, die niet bestaan", door Leo Heiman.

 

Het artikel vertelt over een Russische Jood Nathan M.Pollock genaamd en het verschil van inzicht dat hij heeft met de Israëische regering. Omdat hij vertaler is van wetenschappelijke teksten en corrector voor een uitgeversfirma kan men hem redelijkerwijs als wetenschapper bestempelen. Ook heeft hij het grootste deel van zijn volwassen leven eraan gewijd om aan zijn joodse volk op het westelijk halfrond te vertellen, dat zes van de tien Israëli's en negen van de tien Joden geen echte Joden zijn, maar afstammelingen van de woeste Khazarenstammen, die eeuwen geleden in de steppen van Zuid-Rusland hebben rondgezworven. Israëlische regeringsfunctionarissen gaven toe, dat Pollock gelijk heeft wat de Khazaren betreft, maar trachtten de betekenis van hun dominatie te dien dage geringer voor te stellen.

 

Vanuit joods standpunt gezien zou geen artikel over dit belangrijke onderwerp compleet zijn, zonder de naam Abraham N. Poliak. Hij werd in 1910 in Kiev geboren en verhuisde in 1923 met zijn familie naar Palestina. Terwijl hij de leerstoel van Middeleeuwse Joodse Geschiedenis aan de Universiteit van tel Aviv bekleedde, schreef hij veel wetenschappelijke artikelen.

 

Twee studies heeft hij aan de geschiedenis van de Khazaren gewijd. In 1941 schreef hij een verhandeling over de bekering der Khazaren tot het Judaïsme voor het hebreeuwse tijdschrift ?Zion?

 

Deze studie veroorzaakte veel controverse, omdat hij enkele periode in de Khazaren-geschiedenis die velen in twijfel trokken verdedigde. In 1944 verscheen zijn boek 'Khazaria' op de markt. Het werd in Tel Aviv ook in het Hebreeuws uitgegeven, dus het is niet toegankelijk voor alle studenten. Hij bezorgde zichzelf veel vijandschap, omdat zoals zijn critici zeiden: "...hij de heilige traditie over de afstamming van het moderne Jodendom van de Bijbelse stam Juda ondermijnde! Om deze reden werd zijn naam niet uitgebreid beschreven in de Encyclopedia Judaica. Evenwel wordt in de voetnoten bij hun artikel ?Khazars? in deze encyclopedie verwezen naar zijn geschriften.

 

Zonder twijfel zal zijn geschiedschrijving op dit terrein van de joodse geschiedenis zegenvieren.

 

Professor D. M. Dunlap

 

Vermoedelijk de belangrijkste niet-joodse schrijver over de Khazaren is professor D.M.Dunlap. Hij is en was bevoegd om zowel academisch als taalwetenschappelijk zijn grote onderzoek over de Khazaren te doen. Koestler vertelt in zijn boek, hoe Dunlap bij zijn onderzoek over dit onderwerp te werk is gegaan. En de Encyclopedie Judaïca prijst Dr.Dunlap uitermate als één van 's werelds grootste autoriteiten op het gebied der Khazaren. In zijn studies is een ware overvloed van materiaal te vinden, die door Dr.Dunlap uit oorspronkelijke bronnen uit het Midden-Oosten is verzameld en die voor het eerst aan het Amerikaanse volk is onthuld.

Het is jammer dat Christenen, - en vooral zij die worden verondersteld autoriteiten te zijn op het gebied van de profetie - nog nooit dit materiaal benut hebben, want het zou stellig hun interpretatie ervan veranderen

 

Verzet van Zionisten

 

Nu de waarheid omtrent de Khazaren te voorschijn komt is het te verwachten dat er van de kant van zionistische Joden verzet zal komen. Er zijn twee soorten Joden en zij reageren verschillend op deze zaak. Ten eerste zijn er de eerlijke wetenschappelijk onderlegde geschiedkundigen, die de feiten van deze zaak beamen en de gevolgen ervan aanvaarden. Ten tweede hebben we de Zionisten, die geen oppositie dulden in hun poging, het Midden-Oosten, zowel als de rest van de wereld in hun macht te krijgen.

 

In het begin, toen de geschiedenis van de Khazaren bekend werd, werd dat door humoristisch ingestelde Joden als een grap opgevat door het idee dat wij over dit rijk niets zouden weten. Maar toen ten volle duidelijk werd welke schok schrijvers als Koestler en Freedman en Poliak hadden teweeg gebracht, resulteerde dat in een kenmerkende publikatie, zoals werd gevonden in de "Jewish Press" van 3 september 1976. Daarin worden zulke schrijvers op de gebruikelijke wijze van anti-semitisme beschuldigd. Maar het is nu te laat, want de waarheid is aan het licht gekomen en wij zijn net zo goed in staat om dit materiaal te gebruiken als zij.

 

Er zou nog veel meer over het koninkrijk der Khazaren te zeggen zijn, maar als men niet onder de indruk is gekomen van hetgeen wij hierover al hebben bekend gemaakt, dan zal nog meer informatie dat evenmim doen. Met deze gegevens nu voor ons, moeten zekere onontkoombare conclusies worden getrokken. Laten wij er een paar noemen.

 

Conclusies

 

1. Dit bewijs zal zeker de joodse ras-theorie ontzenuwen, want als zij een mengeling zijn van Ezau-Edom-Hethieten, Khazaren-Ashkenazim, Serphardim, plus Ethiopische Zwarten en Orïëntaalse Joden, toegegevn dat er ook een klein aantal echte Judahieten onder hen zijn, wie durft hen dan nog een ras te noemen, laat staan het zuiverste ras op aarde, zoals vele Christenen hebben gedaan. Het enige wat men van hen kan zeggen is, dat zij een religieuze gemeenschap zijn, en dat zij in evenveel verschillende denominaties verdeeld zijn als de Protetanten.

 

2. De aanspraak dat zij de enigste vertegenwoordigers zijn van het volk Israël op aarde is de grootste misleiding aller tijden. Zij zijn geen echte vertegenwoordigers van Juda en nog minder van de andere stammen van Israël. Gezien de vele vermengingen, waar nog de proselieten van heidense volken bijkomen, is de aanspraak zaad van Abraham te zijn te absurd. Evenals professor A.M. Poliak van de Universiteit van tel Aviv verklaarde, dat:"de grote meerderheid van het wereld-Jodendom afstamt van de Khazaarse Joden,

 

Koestler schrijft:

 

"Als dit zo is, betekent dit, dat hun voorouders niet van de Jordaan kwamen, maar van de Wolga - niet uit Kanaän, maar uit de Kaukasus en dat zij genetisch meerverwant zijn aan de Hunnen, de Uigur en de Magyaren-stammen, dan aan het zaad van Abraham, Izaäk en Jacob. Mocht dit blijken zo te zijn, dan zou de term anti-semitisme een holle uitdrukking worden zonder enige betekenis, gebaseerd opeen misvatting. De geschiedenis van het Khazarenrijk, zoals deze langzamerhand uit het verleden oprijst, begint te lijken op de ergste vergissing die de geschiedenis ooit is begaan."

 

3. Hun aanspraak op Palestina, of het land van het Midden-Oosten, door een verbondsbelofte geschonken aan de nazaten van Abraham, is een valse aanspraak die zeker als de tijd rijp is aan de kaak gesteld zal worden. En als, zoals wij veronderstellen, Ezau-Edom wordt gevonden in het wereld-Jodendom - de Joodse Encyclopedie (uitgave 1925) artrikel 'Edom', stelt nadat de Joden Edom overwonnen hadden: "Vanaf deze tijd hielden de Idumeeërs op een apart volk te zijn" - dan kunnen we in de nabije toekomst de vervulling van Obadja de verzen 17-18, die als volgt luiden: "Maar op de berg Sion zal er ontkoming zijn, en die zal een heiligdom wezen; en het huis van Jacob zal zijn bezittingen weer in bezit nemen. Het huis van Jacob zal het vuur zijn, het huis van Jozef de vlam en het huis van Ezau de stoppels; zij zullen het in brand steken en verteren, en van het huis van Ezau zal niemand ontkomen, want de Here heeft het gesproken."

 

Als de huidige bezetters van Palestina geen echte Israëlieten zijn en nog minder Judahieten, kunnen we een schoonmaak en een verschrikkelijk oordeel verwachten dat over hen zal komen, of anders heeft het bovenstaande schriftgedeelte geen betekenis. Als we eenmaal ontdekt hebben, wie de Israëlieten nièt zijn, is het heel gemakkelijk het ware Israël op te sporen, vooropgesteld dat wij oprecht zijn en zozeer de waarheid wensen te weten, dat we de bewijzen daarvan willen bestuderen. Dan zullen we de merktekenen van Israël vinden bij de Anglo-Saksische-Keltische en aanverwante volkeren.

 

Bron: Ekklesia

Reacties   

# brayn 14-09-2015 06:51
Lees openbaring 2.8 en 3.9 zelf de bijbel zegt dat deze Joden aanhangers zijn van satan dus ja er zal snel duidelijk worden wie de echte joden zijn en die zijn zeker niet blank....alles komt goed GOD zegen
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 05-04-2015 09:51
Zie hier een levend voorbeeld hoe agenda 21 aan ons VERKOCHT wordt!!

top down bottom up, betekent "we weten dat een dictatuur niet lukt van boven af en dus nu vragen wij uw groene hart om ons te helpen en dan sluiten we samen de netten richting dictatuur want we vertellen u net genoeg om het met uw eigen fantasie tot een mooi paaltje te maken maar we vertellen ook net genoeg voor de mens die al wakker is voor agenda 21 om uw alarm bellen af te doen gaan. Wat we u niet vertellen is dat we de natuur boven de mensheid stellen en dat u straks niet meer mag reizen dat we voor alles een "groene" belasting verhoging opleggen en dat u in een woontoren met 5 man sterk op 20 vierkante meter mag wonen" en wat ze u niet vertellen is dat er een derde vd mensheid mag overblijven, want.. DAT is duurzaam.!!
jan rotmans: kantelaar voor de nieuwe dictatuur!
Luister ook hoe hij stelt verspil nooit een goede crisis WAAR KENNEN WE DAT VAN!!!
www.youtube.com/.../
en dan hier wat info waar de duurzaamheids goeroes ons naartoe leiden, met uw hulp, fijn he!

thegoodmanchronicle.com/.../...


DEEL DIT want ik zie het overal ontpoppen die stakeholders van amerika's Iclei !

voor wie van niets weet hier een intro

agenda 21 explained
www.youtube.com/watch?v=9GykzQWlXJs
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 28-03-2015 18:01
censuur download alles wat je belangrijk vindt

www.youtube.com/watch?t=381&v=dOpewsXRUHs
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 26-03-2015 15:15
Spring zei:


Nu duidelijker wordt het natuurlijk nooit meer !
Had het bijtoeval op Q news gelezen, maar het schijnt ze niet te storen, ook in Nederland zijn ze uitgepoept, uit zich zelf zullen ze niet weg gaan weg jagen is de boodschap, en toch nog snel een paar van die veel te dure shit jagers gekocht, ben benieuwd wie de commisie opstrijkt.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 26-03-2015 13:53
www.un-documents.net/enmod.htm
dit document graag delen en kijk hierbij voor verdere uitleg de docu chemtrails the secret war.
www.youtube.com/watch?v=U-5VnMIiKPY

Ik verzoek iedereen te bedocumenteren wat u in de lucht ziet gebeuren maak fotos met data en tijd, en laat watermonster controleren erna.
Het beste is alles vastleggen. alvast.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 25-03-2015 22:12
Nexus zei:
Ik moet nog ruim 7 pagina's vertalen en dan is het eerste stuk waarover ik het eerder deze week had klaar. I heb daar ook een hoop toetswerk aan want het moet wel kloppen.

Ik hoop dit morgen voor elkaar te krijgen. het stuk zal een hoop duidelijkheid scheppen in de werkelijkheid waarin wij ons momenteel bevinden. Zal duidelijk maken waarom de Russen doelwit zijn maar ook de Amerikaanse bevolking hard wordt neergeslagen als ze zich verroeren. Nog heel even geduld.

Klein steuntje misschien, Qnews.nl Oud Minister van Canada Paul Hellyer, hij zegt de waarheid !!!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 25-03-2015 22:10
Nexus zei:
@ Jenne,

Ik vraag je nogmaals de joodse gemeenschap niet te verwarren met zionisten. Er zijn mensen binnen de joodse gemeenschap die gewoon de leer van het judaïsme volgen en er zijn mensen die de Talmoed aanhangen. De Talmoed is een verbastering van het judaïsme door de koning van Khazaria. Het feit dat jij steevast iedereen een jood noemt, geen onderscheid maakt in deze, geeft die rand debiel van een Khazaarse koning eeuwen later nog gelijk dat mensen dat verschil niet zullen vatten. Het is een nuance Jenne maar wel een heel belangrijke. Ik wil deze site zuiver houden dus ik vraag je nogmaals dit verschil ook te gebruiken in je reacties. Als je dat niet doet is het ook geen probleem maar zal ik ze als racistisch moeten verwijderen.

Alvast dank voor je medewerking.


Ja het is vreemd, in mijn hoofd, gedachten maak ik wel degelijk onderscheid tussen goeie, hele goeie, wijze Joden, en de gewone rotzakken, heb er velen gekend en nog, nu regelmatig contact met enige ouwe vrienden.
Maar ik begrijp jouw dillema, voor mij persoonlijk is het wat moeilijker, maar ik begrijp dat het soms overkomt als anti semietisme, maar dat ben ik absoluut niet.
Maar goed ik beloof je er beter op te letten, om je geen problemen te bezorgen.
Ik zal net als de rest van Aap wat heb je mooie jongen spelen, wat ieder één doet lekker hypokriet, voor mijn gevoel doe je daar de echte goeie Joden veel kwaad mee.
Als ik naar Itzhak Perlman, luister als hij het thema uit Chinderslist speeld, krijg tranen in mijn ogen, bewogen door die arme stomme klootzakken die zijn afgemaakt voor en door hun rijke famielie leden, groet Jenne
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 25-03-2015 20:25
Ik moet nog ruim 7 pagina's vertalen en dan is het eerste stuk waarover ik het eerder deze week had klaar. I heb daar ook een hoop toetswerk aan want het moet wel kloppen.

Ik hoop dit morgen voor elkaar te krijgen. het stuk zal een hoop duidelijkheid scheppen in de werkelijkheid waarin wij ons momenteel bevinden. Zal duidelijk maken waarom de Russen doelwit zijn maar ook de Amerikaanse bevolking hard wordt neergeslagen als ze zich verroeren. Nog heel even geduld.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 25-03-2015 20:21
@ Jenne,

Ik vraag je nogmaals de joodse gemeenschap niet te verwarren met zionisten. Er zijn mensen binnen de joodse gemeenschap die gewoon de leer van het judaïsme volgen en er zijn mensen die de Talmoed aanhangen. De Talmoed is een verbastering van het judaïsme door de koning van Khazaria. Het feit dat jij steevast iedereen een jood noemt, geen onderscheid maakt in deze, geeft die rand debiel van een Khazaarse koning eeuwen later nog gelijk dat mensen dat verschil niet zullen vatten. Het is een nuance Jenne maar wel een heel belangrijke. Ik wil deze site zuiver houden dus ik vraag je nogmaals dit verschil ook te gebruiken in je reacties. Als je dat niet doet is het ook geen probleem maar zal ik ze als racistisch moeten verwijderen.

Alvast dank voor je medewerking.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 25-03-2015 15:20
Verder lijkt het altijd dat de Joden de enigste waren die kunst en wel speciaal schilders kunst verzamelde, de situatie is net als nu, de manier om zwart geld, wit te maken, en alles is a dream,
de manipulatie is groot, een aardige schilder wordt om hoog geprezen met fake prijzen bij de veiling huizen, zo bouw je een kapitaal op oplichting gebouwd op.
Profiterend van mensen die geld nodig hadden en hun familie juwelen verkochten.
Kan me hier verschrikkelijk over opwinden, net als het vinden van grote hoeveelheden gouden en zilveren munten uit de tijd van Alexander in obscure grotjes in Israel, terwijl alle musea in het midden oosten worden leeggeroofd, en ze komen er nog mee weg ook !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 25-03-2015 10:09
Ixie, gezamelijke overgrootmoeders zoek ik op.
Volgens de gegevens is de familie afkomstig uit Hongarije, maar kan heel goed verder terug Griekenland zijn.
De Joden hadden ook een groot aandeel in het aan de macht komen van Ata Turk, van uit Griekenland aangestuurde financiele steun, mijnheer Turk was sexueel nog al afwijkend van de macho Turken.
In Nederland zijn er ook vertegenwoordigers van het beloofde volk, niet helemaal goed bezig, Ascher, Sambson, Kelder, e.a. vaak hun ideologie laten preveleren boven dat van het land waar ze op dat moment verblijven.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 25-03-2015 09:42
Spring zei:
Nexus zei:
Spring zei:
even dit delen aub

www.youtube.com/.../


@ Spring,

Zeer goeie video. Ben je inmiddels bekeerd tot NIET stemmer?


Zodra er een zinvolle oplossing is doe ik mee.
Een met betere argumenten.


www.youtube.com/watch?v=WSIUf2hD6Io&app=desktop

stop-ttip.org/sign/
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 25-03-2015 09:21
Nexus zei:
Spring zei:
even dit delen aub

www.youtube.com/.../


@ Spring,

Zeer goeie video. Ben je inmiddels bekeerd tot NIET stemmer?


Zodra er een zinvolle oplossing is doe ik mee.
Een met betere argumenten.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Ixie 25-03-2015 06:12
Citaat:
Waarom wonen er meer Joden in New York als in Israel, waarop zijn de percentages van Doktoren, tandarts, psycholoog, opticiëns, etc boven de 80%, waarom zijn de studenten op de Harvard universiteit meer als 50% van Joodse afkomst, kunt U dat wetenschappelijk uitleggen. Het lijkt verdacht veel op de situatie in Duitsland uit de jaren 30 ig, of is dit voor U een gewone situatie ?. Jaloers? Slecht en onwijs antwoord, een intelligente Jood zou dit nooit zo beantwoorden, en ik heb er velen gekend.
Zeer goed gereageerd; vragen vaak/altijd met een tegenvraag typisch voor een mens van joodse afkomst. Het liefst een tegenvraag die het 'probleem' punt precies
raakt.

Spinoza, Cohen, Einstein, Marx en en en en en en en....www.welingelichtekringen.nl/.../joden-genen.html

Daarnaast is de joodse lijn van Sarkozy niet vanuit de Hongaarse lijn maar vanuit een Griekse lijn.

Waar is te lezen dat Sarkozy en Hollande dezelfde grootmoeder hebben?

Groot gelijk situatie lijkt op een situatie in de jaren dertig vorige eeuw....Echter vanuit een ander perspectief dan waar Jenne hier in een reactie op doelt.

Als mensen onderdrukt worden hebben ze een sterke overlevingsdrang ontwikkeld dit gebeurt in het beste geval in samenwerking van gevoel en ratio.... Hierdoor ontstaat door de eeuwen heen een enorme wijsheid en daardoor kan intelligentie zich vrijelijk ontwikkelen.

Mensen die onderdrukken doen dit middels de ratio en onderdrukken niet alleen de onderdrukten maar ook hun eigen wijze raadgever; het gehele scala van zuivere emoties. Verdraaide en daarmee onzuiver emoties leiden daarentegen tot onwijsheid waardoor het vrijelijk ontwikkelen van intelligentie ook in gedrang komt.

Ben heel benieuwd waar de volgende artikelen naar toe leiden
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 24-03-2015 19:21
Frankrijk het land waar ik verblijf, komt heel langzaam maar zeker in handen van de Khazaren, De politieke partij UMT met Sarkosy, Hongaars Joodse afkomst, met de Parti pseudo socialist, Hollande zelfde groormoeder als Sarkosy, zijn minister president Valls Spaans Joodse afkomst met de helft van de belangrijke minister posten in handen van Khazaren, deze nu gaan samenwerken tegen de de door hen als fasistische partij neergezette, nFrans Nationale partij met de volbloed Fransen Le Pen aan het hoofd, deze mensen willen Frankrijk behouden voor de Fransen, en zijn Reublikijnse waarden niet verkwanselen, er woprdt veel met het anti semiete en racistische stokje geslagen, maar zowel de Gaulle, Miterand, zelfs Chirac mensen van het Franse platte land hebben hietr tegen gewaarschuwd, de echte integre socialisten zijn weg gewerkt zo als Hubert Vendrin, de Franse filosofen hebben hier ook tegen gewaarschuwdf, Jean Paul Satre, en ook Malraux, de overkoepelde CRIT de
Joodse belangen vereniging heeft overal een vingertje in de pap, ben benieuwd hoed de Frans Joodse Olichargen het er af gaan brengen,.
Vive de Republiek van het volk, Vive la Frans!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# wgeluk 24-03-2015 14:50
Freedman heeft duidelijk uiteengezet, dat dit werkelijk zo is.
En wil deze mis-gedachte wel degelijk uit de wereld hebben!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 24-03-2015 14:44 Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 24-03-2015 14:30
Likoed Nederland zei:
jenne zei:
Likoed Nederland zei:
De Khazaren hypothese is onwetenschappelijk gebleken, want het heeft geen verklaring voor de sterke genetische verwantschap tussen Asjkenazische (Europese) en Sefardische (Mediterrane) Joden, die keer op keer is vastgesteld.

Ook in strijd met de Khazaren hypothese is dat volgens de laatste onderzoeken er bij een behoorlijk aantal Asjkenazische Joden in de vrouwelijke lijn juist sprake is van Italiaanse voorouders.

Dat brengt ons bij een wezenlijker punt: natuurlijk is het zo dat na ruim 3.000 jaar het Joodse volk niet genetisch zuiver is (gebleven). Er zijn mensen Joods geworden, zoals die Italiaanse vrouwen. Dat weet iedereen. Maar omdat Joden niet raszuiver zijn, is het nog wel een volk.

Want alle Joden delen een gemeenschappelijke taal, cultuur, geloof en geschiedenis; de kenmerken van een volk. Het Nederlandse volk is vermoedelijk veel minder raszuiver dan het Joodse.
Toch twijfelt niemand aan het bestaan ervan. De vraag naar raszuiverheid is daarmee irrelevant. En roept vervelende herinneringen op aan het nazisme.

Zie:
blogs.discovermagazine.com/.../#.UWi7nKJg-jN
www.nature.com/.../ncomms3543.html
haaretz.com/.../...


Waarom wonen er meer Joden in New York als in Israel, waarop zijn de percentages van Doktoren, tandarts, psycholoog, opticiëns, etc boven de 80%, waarom zijn de studenten op de Harvard universiteit meer als 50% van Joodse afkomst, kunt U dat wetenschappelijk uitleggen.
Het lijkt verdacht veel op de situatie in Duitsland uit de jaren 30 ig, of is dit voor U een gewone situatie ?.


Jaloers?


Slecht en onwijs antwoord, een intelligente Jood zou dit nooit zo beantwoorden, en ik heb er velen gekend.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Likoed Nederland 24-03-2015 12:04
jenne zei:
Likoud Nederland,

Hoe verklaard U dan het feit, dat twee volkeren, die duizende kilometers van elkaar verwijderd woonden en leefden, waar van één het Joodse geloof is gaan beleiden, over het zelfde DNA kunnen beschikken, in afwachting Vr. Groet


Dat staat er, omdat zowel Asjkenazim als Sefardim van de Joden uit Israel afstammen.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Likoed Nederland 24-03-2015 12:02
jenne zei:
Likoed Nederland zei:
De Khazaren hypothese is onwetenschappelijk gebleken, want het heeft geen verklaring voor de sterke genetische verwantschap tussen Asjkenazische (Europese) en Sefardische (Mediterrane) Joden, die keer op keer is vastgesteld.

Ook in strijd met de Khazaren hypothese is dat volgens de laatste onderzoeken er bij een behoorlijk aantal Asjkenazische Joden in de vrouwelijke lijn juist sprake is van Italiaanse voorouders.

Dat brengt ons bij een wezenlijker punt: natuurlijk is het zo dat na ruim 3.000 jaar het Joodse volk niet genetisch zuiver is (gebleven). Er zijn mensen Joods geworden, zoals die Italiaanse vrouwen. Dat weet iedereen. Maar omdat Joden niet raszuiver zijn, is het nog wel een volk.

Want alle Joden delen een gemeenschappelijke taal, cultuur, geloof en geschiedenis; de kenmerken van een volk. Het Nederlandse volk is vermoedelijk veel minder raszuiver dan het Joodse.
Toch twijfelt niemand aan het bestaan ervan. De vraag naar raszuiverheid is daarmee irrelevant. En roept vervelende herinneringen op aan het nazisme.

Zie:
blogs.discovermagazine.com/.../#.UWi7nKJg-jN
www.nature.com/.../ncomms3543.html
haaretz.com/.../...


Waarom wonen er meer Joden in New York als in Israel, waarop zijn de percentages van Doktoren, tandarts, psycholoog, opticiëns, etc boven de 80%, waarom zijn de studenten op de Harvard universiteit meer als 50% van Joodse afkomst, kunt U dat wetenschappelijk uitleggen.
Het lijkt verdacht veel op de situatie in Duitsland uit de jaren 30 ig, of is dit voor U een gewone situatie ?.


Jaloers?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 24-03-2015 10:10
Likoed Nederland zei:
De Khazaren hypothese is onwetenschappelijk gebleken, want het heeft geen verklaring voor de sterke genetische verwantschap tussen Asjkenazische (Europese) en Sefardische (Mediterrane) Joden, die keer op keer is vastgesteld.

Ook in strijd met de Khazaren hypothese is dat volgens de laatste onderzoeken er bij een behoorlijk aantal Asjkenazische Joden in de vrouwelijke lijn juist sprake is van Italiaanse voorouders.

Dat brengt ons bij een wezenlijker punt: natuurlijk is het zo dat na ruim 3.000 jaar het Joodse volk niet genetisch zuiver is (gebleven). Er zijn mensen Joods geworden, zoals die Italiaanse vrouwen. Dat weet iedereen. Maar omdat Joden niet raszuiver zijn, is het nog wel een volk.

Want alle Joden delen een gemeenschappelijke taal, cultuur, geloof en geschiedenis; de kenmerken van een volk. Het Nederlandse volk is vermoedelijk veel minder raszuiver dan het Joodse.
Toch twijfelt niemand aan het bestaan ervan. De vraag naar raszuiverheid is daarmee irrelevant. En roept vervelende herinneringen op aan het nazisme.

Zie:
blogs.discovermagazine.com/.../#.UWi7nKJg-jN
www.nature.com/.../ncomms3543.html
haaretz.com/.../...


Waarom wonen er meer Joden in New York als in Israel, waarop zijn de percentages van Doktoren, tandarts, psycholoog, opticiëns, etc boven de 80%, waarom zijn de studenten op de Harvard universiteit meer als 50% van Joodse afkomst, kunt U dat wetenschappelijk uitleggen.
Het lijkt verdacht veel op de situatie in Duitsland uit de jaren 30 ig, of is dit voor U een gewone situatie ?.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 23-03-2015 19:09
Spring zei:
even dit delen aub

www.youtube.com/.../


Beetje zielig die twee Down toeschouwers, het is het volkje wat de PVDA al decenia leidt, naar de afgrond leidt, en wat een wrange laagvloerse grappen, waar zijn ze gebleven onze leiders met visie van uit een ideologie, van uit het volk voor het volk, trieste boel dat Nederland !
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 23-03-2015 17:49
Spring zei:
even dit delen aub

www.youtube.com/.../


@ Spring,

Zeer goeie video. Ben je inmiddels bekeerd tot NIET stemmer?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 23-03-2015 17:25
@ Johan,

Bedankt voor de aanvulling op het komende artikel. Je trekt dezelfde conclusie als wij. Israël wordt gestuurd door de Khazaren en die laten op hun buurt op zeer gewiekste wijze anderen hun vuile werk opknappen. Dat Rusland hier de grote boosdoener is mag ook duidelijk worden uit die geschiedenis want het waren inderdaad de Russen en en alliantie die uiteindelijk de Khazaren versloegen en verdreven naar Oost Europa alwaar ze hun machtsbasis overnieuw opbouwden. Dat ze macht hadden en hebben blijkt uit de compleet debiele totstandkoming van Israel waarbij alle oorspronkelijke bevolkingen van het Midden Oosten verraden werden door de Westerse machten. Dit terwijl al deze volkeren in twee wereldoorlogen aan de zijde van de westerlingen hadden gevochten met de belofte dat ze hun eigen land zouden terug krijgen. Iedereen weet inmiddels hoe dat is uitgelopen op het grootste drama van het Midden Oosten en misschien wel van de wereld.

El wordt trouwens ook gebruikt als aanduiding van Lucifer. En Ra, dat in het woord IsRAel zit is ook geen onbekende.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 23-03-2015 16:49
even dit delen aub

www.youtube.com/.../
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Dr. Johan Oldenkamp 23-03-2015 14:52
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=F4pR9gIQ_H 0[/youtube]
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Spring 23-03-2015 09:29
patrick lefevere zei:
wat je zegt over de hedendaagse joden is waar, en jammer genoeg loopt practisch alle zogenaamde christenen in de val dat de joden het hedendaagse israél is, doch zijn er andere christenen die daar anders over denken, want ded profetieeén aangaande de terugkeer van israél is nog niet begonnen, nee, dat kan niet, want dan moet christus( de gezalfde ) eerst terug keren, vele christenen zijn stekeblind aangaande dit feit, maar wie onderzoek doet naar bijbelse feiten komt tot andere conclusies, en zo ben ook ik,


De joden van de torah, weten zelf ook dat zij geen land krijgen tot einde der tijden. En zij weten ook dat het is omdat zij toen gezondigd hadden.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 23-03-2015 09:28
Likoud Nederland,

Verder maakt het Friese/Frankische Nederlandse volk deel uit van het al oude Arijan volk, dus de menging is/blijft hoofdzakelijk binnen de familie.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# jenne 23-03-2015 09:20
Likoud Nederland,

Hoe verklaard U dan het feit, dat twee volkeren, die duizende kilometers van elkaar verwijderd woonden en leefden, waar van één het Joodse geloof is gaan beleiden, over het zelfde DNA kunnen beschikken, in afwachting Vr. Groet
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Likoed Nederland 22-03-2015 21:43
De Khazaren hypothese is onwetenschappelijk gebleken, want het heeft geen verklaring voor de sterke genetische verwantschap tussen Asjkenazische (Europese) en Sefardische (Mediterrane) Joden, die keer op keer is vastgesteld.

Ook in strijd met de Khazaren hypothese is dat volgens de laatste onderzoeken er bij een behoorlijk aantal Asjkenazische Joden in de vrouwelijke lijn juist sprake is van Italiaanse voorouders.

Dat brengt ons bij een wezenlijker punt: natuurlijk is het zo dat na ruim 3.000 jaar het Joodse volk niet genetisch zuiver is (gebleven). Er zijn mensen Joods geworden, zoals die Italiaanse vrouwen. Dat weet iedereen. Maar omdat Joden niet raszuiver zijn, is het nog wel een volk.

Want alle Joden delen een gemeenschappelijke taal, cultuur, geloof en geschiedenis; de kenmerken van een volk. Het Nederlandse volk is vermoedelijk veel minder raszuiver dan het Joodse.
Toch twijfelt niemand aan het bestaan ervan. De vraag naar raszuiverheid is daarmee irrelevant. En roept vervelende herinneringen op aan het nazisme.

Zie:
blogs.discovermagazine.com/.../#.UWi7nKJg-jN
www.nature.com/.../ncomms3543.html
haaretz.com/.../...
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# Nexus 22-03-2015 21:27
Dit artikel uit de oude dos dient als inleiding voor de komende artikelen die ik in reacties al beloofd heb. Martien en ik werken naarstig om jullie de zeer bijzondere en interessante informatie die wij beloofd hebben in de Nederlandse taal bereikbaar te maken om deze vervolgens zo breed mogelijk te delen.

Wanneer het aankomende zeer uitgebreide artikel klaar is kunnen wij niet met zekerheid zeggen omdat wij deze informatie ook moeten toetsen en aanvullen waar mogelijk.

De insteek wordt met dit artikel echter al duidelijk.

Als wij de informatie goed begrepen hebben is het tien voor twaalf en zal het niet lang meer duren voordat de echte eindstrijd begint.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# miti 23-08-2012 09:19
interessant,
neem een kijkje in wat deze meneer over khazaren zegt
www.youtube.com/watch?v=a2Q5Z77hBF8&feature=relmfu
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
# patrick lefevere 10-01-2012 22:35
wat je zegt over de hedendaagse joden is waar, en jammer genoeg loopt practisch alle zogenaamde christenen in de val dat de joden het hedendaagse israél is, doch zijn er andere christenen die daar anders over denken, want ded profetieeén aangaande de terugkeer van israél is nog niet begonnen, nee, dat kan niet, want dan moet christus( de gezalfde ) eerst terug keren, vele christenen zijn stekeblind aangaande dit feit, maar wie onderzoek doet naar bijbelse feiten komt tot andere conclusies, en zo ben ook ik,
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen