Uit verschillende geschriften, waarvan hieronder enkele voorbeelden staan, zou je kunnen concluderen dat zo boven zo beneden misschien wel heel letterlijk kan worden opgevat.

abovebelowIk lees de teksten in figuurlijke zin m.b.t. God(en) omdat voor mij geen entiteiten bestaan die het recht hebben mij of jou zaken op te leggen. Zelfs met die bril op wekken deze teksten de indruk dat de Hemel en Aarde onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.


Dit mysterieuze Jeruzalem "ergens" boven ons hoofd heeft dezelfde politieke en huiselijke invloedssfeer als haar replica op aarde..!! Met 1 verschil; het hemelse Jeruzalem is 1000 maal zo groot..!! (Openbaring 21:16)..!!


De inwoners zijn echter even groot als wij zoals ook Jezus na zijn opstanding eruit zag als wij..!! Doch was Hij een goddelijke mens en één met de Vader..!!
God zelf, een goddelijk wezen ziet eruit als een mens!!! Hebr. 1:3; Joh. 14:9; 2 kor. 4:4; Kol. 1:15–16. Ook wordt met aardse maten gemeten in het hemelse Jeruzalem..!! De hemelse stad is ongeveer 1500 mijl in het vierkant..!!
 
En die inwoners daar ver boven ons hoofd..?? Wie zijn dat..??
Wat te denken van dit schrijven dewelke ik aangereikt kreeg jaren terug,

bovenbenedenWie wonen er eigenlijk boven onze hoofden? Volgens het boek Openbaring krioelt het daarboven van volksstammen, naties, inwoners en tongen: Ope. 7:9, 12:12, 13:6 en 19:1 waar van zeer veel inwoners wordt gesproken..!! Dit zijn geen aardse mensen maar hemelse wezens..!!
Het aardse Jeruzalem was de hoofdstad van de 12 stammen van Israël in de tijd van David en Salomon.!!. Zo is de hemelse tegenhanger een stad met 12 poorten met de individuele namen van de 12 stammen van Israël boven iedere poort..!! Ook staan de namen van de 12 apostelen in de poorten gegraveerd..!!
Of moeten we de boel omdraaien en zeggen dat de 12 stammen van Israël en de 12 apostelen genoemd waren na de namen die in de 12 poorten van de hemelse stad gegraveerd staan..??

Drie hemelen

De eerste hemel is de atmosfeer rondom ons waarin ook de vogels vliegen en waar het weer zijn gang gaat..!! De 2de hemel is waar de planeten en sterren zijn. Deze hemel staat in Genesis 1:14-18. In de 3de hemel woont God..!! Hij woont in een paleis dat in een stad staat binnen een gebied dat Jeruzalem heeft ofwel Berg Zion..!! De tuin van eden en het land van eden waren een exacte weergave van Gods hemelse residentie..!! De 24 priesterlijke divisies in Salomons tempel (1 Kron. 24:1-18) symboliseerden de 24 oudsten uit openbaring 5:8..!!

three heavens religious tradition

De bijbel zegt dat de 4 rivieren, de Eufraat, Tigris, Pison en Gihon het land van Eden gescheiden binnenkwamen tot ze in de Tuin van Eden samenvloeiden tot één rivier die het verlengde was van de Gihon..!! Dus het water dat uit de Tuin van God kwam was de Gihonrivier die een stuk breder was omdat deze een samenvoeging met de andere 3 was..!! Toen David en Salomon hun tempel bouwden, gebeurde dit boven de enige bron in Jeruzalem, de Gihonbron..!! Beiden, Gihonbron en zijn hemelse tegenhanger stemmen ook overeen met de Waters van Redding waarover David zingt in Psalm 87:1-3,7; Psalm 29:2-3, 9-10, Psalm 104:3 en Psalm 36:7-9..!! 
Dus de aardse rivier Gihon ontleende zijn naam aan zijn hemelse tegenhanger in de 3de hemel..!!

 Onze hemelse equivalenten

Er is zeker een hemelse regio die Perzië heet omdat de engel Gabriël tegen de prins van Persië vocht IN De HEMEL..!! Inderdaad staat er in Openbaring 12:7 dat er een oorlog wordt gevoerd in de hemel..!! Later vocht Gabriël tegen de prins van Javan (het hemelse Griekenland en de Balkan) in de hemel en zeker niet tegen het aardse Griekenland..!! Maar zowel Perzië als Griekenland hebben hun equivalenten in de hemel..!!


Daniël was in staat om met de hulp van zijn tegenhanger in de hemel tegen de hemelse machten te strijden: Daniel 10:21, 8:9-10, Daniel 11-12:4..!! Wat gebeurt er als er in de hemel oorlog is..?? Dat heeft zijn weerslag op de aarde.!!. We hebben dan vergelijkbare oorlogen op aarde, Zie Ope..!! 12:12-17..!! Soms echter, gaan gebeurtenissen op aarde vooraf aan gebeurtenissen in de hemel..!! Jezus heeft het over een tijd van grote verdrukking op aarde..!! Deze tijd zal zo erg zijn als geen enkele periode daarvoor (Mat. 24:15-29)..!! Maar in Daniel 12:1 begint de tijd van de verdrukking pas na de 3,5 jaar en vindt plaats tijdens de opstanding van de doden..!!
 
Openbaring 7:9 stelt dat er een enorme menigte in de hemel is die niemand kan tellen, van alle naties, volkeren, mensen en tongen die voor de troon van het lam staan..!! Dit zijn HEMELSE wezens en geen aardse..!! Zij komen uit de Hemelse Periode van de grote Kwelling (Dan. 12:1) en niet de aardse die Jezus in Mat. 24 noemt.!!. Dus noemt de bijbel 2 grote perioden van verdrukking - één in de hemel die zo heftig als als nooit tevoren en een andere op aarde..!!


Alle profetieën over Perzië, Javan, de koning van het Noorden en de koning van het Zuiden in Daniel 10:21 en Daniel 11 tot 12:4 gaan over de oorlogen in de hemel en niet op aarde..!! Deze oorlogen zijn voornamelijk tussen de aartsengelen Gabriël en Michaël en de hemelse prinsen van Perzië en Javan en met de hemelse machten die we de koningen van het Noorden en Zuiden noemen..!! De gebieden Edom, Moab en Ammon die genoemd worden in Daniel 11:41 zijn hemelse gebieden, geen aardse..!! En als het hemelse Jeruzalem 1000 maal grote is dan het aardse jeruzalem, dan zullen het hemelse Perzië, Edom, Moab en Ammon ook 1000 maal groter zijn dan de aardse tegenhangers..!! En dus zal het hemelse Nederland 1000 keer groter zijn dan ons land op aarde..!!

Er zijn grote massa's naties, stammen, mensen en talen die de 3de hemel bewonen.!!. Daar kunnen wij met ons verstand niet bij maar het is wel degelijk zo.!!. Deze mensen zijn niet op aarde maar wonen in de 3de hemel en hebben hun eigen hemelse oorlogen en periode van de grote verdrukking (Ope. 7:9-17)..!!
In Psalm 45 geeft David een visioen weer van Jezus Christus op één van zijn vroegere trouwceremonies IN de hemel..!! Paulus verwijst hier ook naar in Hebr. 1:8-9..!! Dit visioen vertelt van een dochter van een koning die van een district in de Hemel komt, Tyrus genoemd (Psalm 45:12) en er is een ander district dat Ophir heet (vers 9)..!! Deze beide hemelse districten hebben hun tegenhangers op aarde..!!

Zowel de aardse koning van Tyrus in Ezekiel 28:1-10 en de hemelse koning van Tyrus (een cherub) worden in Ezekiel 28:11 genoemd..!! Er is ook een aardse koning van Babylon die een tegenhanger heeft in de hemel en die de troon van God wil overnemen (Jes. 14:4 en 12-14)..!! Ook mensen op aarde hebben hun hemelse tegenhangers in de vorm van engelen in de hemel..!! Jezus zei dat kinderen hun beschermengelen hebben (Mat. 18:10)..!! Petrus had een engel die er precies als hijzelf uitzag, Hand. 12:15..!! De engel van de profeer Samuel heette zelfs Samuel (1 Sam. 28:11-15)..!! De aarde is dus een patroon van de hemel maar dan in het klein..!! De hemelse regionen zijn gigantisch veel groter dan onze aardse regionen maar de inwoners zien er net zo uit als wijzelf..!! In de hemel is er evenveel diversiteit als op aarde.!!. In de hemel zijn dezelfde oorlogen gevoerd als op aarde..!!

Maar spoedig zal dit allemaal voorbij zijn..!!