(‘vrije energie’ in de volksmond)

van Mehran Keshe.

Dit is een verslag van drie lezingen van Mehran Keshe, opgetekend Francis Eigenraam. Naast dat ik al in 2002 gehoord had van de mogelijke ontwikkeling van vrije energie, waarmee voertuigen zonder brandstof zich zouden verplaatsen heb ik in het boek ”de aarde op weg naar de 5de dimensie”, uitgegeven in 2004, een voorstelling van de bewoners van de aarde in de 5de dimensie kunnen lezen: “zij ( de bewoners van de aarde in de 5de dimensie) beschikken over een aantal technische innovaties, waar jullie op dit moment ( ca. 2003) nog geen toegang toe hebben.

Twee apparaten daarvan zijn het belangrijkst: een replicator, die materiele voorwerpen reproduceert en een bijzonder soort kunstgenerator, die energie genereert via een magnetisch veld. Zo’n generator levert alle energie die een huis nodig heeft. De technologie van de replicator wordt pas verteld wanneer de mensheid daar rijp voor is.

… en daaronder:   …..Ziekte bestaat niet meer……

Mehran Keshe is een nucleair wetenschapper die vanaf zijn 8ste jaar als doel had een eigen ruimtestation te ontwikkelen met alle daarbij nodige voorzieningen. Dit vroeg om een oplossing voor de volgende zaken:

 

*je kunnen verplaatsen …

  • met gebruikmaking van vrije energie: energie die niet van de aardbronnen profiteert,

           die geen afvalstoffen geeft en dus een positieve bijdrage levert voor het milieu. Deze

           energiebron moet onuitputtelijk zijn.

  1. overal naar toe kunnen  in het universum
  2. en in kort tijdsbestek over grote afstanden

*ten allen tijde kunnen voorzien in de levensbehoeften van voeding en drank

*permanent kunnen verwerken van alle gemaakte afval

*een oplossing hebben voor gezondheidsproblemen gedurende de ruimtereis zonder

  afhankelijk te zijn van een arts.

 

Op al deze uitdagingen heeft hij een antwoord weten te vinden, door zich in het bijzonder te verdiepen in aardmagnetisme en de gravitatiekracht (zwaartekracht). Door aanvankelijk te zoeken naar vrije energie als aandrijving heeft hij ontdekt hoe de schepping (het creëren van wat dan ook ) in zijn werk gaat. In de verschillende lezingen liet hij zien:

Dat er vrije energie is, om een raket de lucht in te sturen, om auto’s (zonder wielen op gravitatiekracht) te laten rijden, om vliegtuigen ( zonder vleugels) te laten vliegen,

Dat de gecreëerde generator voor levenslang werkt zonder toevoeging van welke externe energiebron dan ook. Eén generator per gezin lost alle energieproblemen op.

Doordat het werken met de plasmavelden het werken met magnetisme is, zijn vliegtuigjes en andere verplaatsende objecten niet op de radar te zien.

Dat je kunt reizen waarheen en hoe snel maar ook naar waar je maar naar toe wilt, door simpel het plasmaveld op het doel af te stemmen. (Bijvoorbeeld: de aarde méér naderen: gravitatieveld vergroten, magnetisme verminderen).

Dat er nieuwe vormen van materie gemaakt kunnen worden (de alchemist!)

Dat er bijvoorbeeld een zaklantaarn gemaakt kan worden, die energie uit de omgeving opvangt om licht te laten schijnen.

Dat hij welke vorm van voeding dan ook kan maken

Dat er op alle gebied mogelijkheden zijn voor genezing bij ziekte

Dat milieuvervuilende zaken opgeruimd kunnen worden. ….

Dat je storende en ziekmakende radioactiviteit en straling kunt laten verdwijnen

Het mogelijk is een kleine reactor in je huis te hebben met alles wat je nodig hebt. (Dit noemt hij het oaseproject: hij heeft het naar de woestijn meegenomen. Was daar selfsurporting)

Ja, in feite maakt zijn plasmatechnologie mogelijk alles te creëren….

 

Door verschillende minder prettige ervaringen heeft hij ervoor gekozen om nu de stap te maken om alles wat hij ontwikkeld heeft over te dragen op de nieuwe generatie en vooral de gewone mens, in de hoop dat het bewustzijn zodanig mag en kan groeien, dat er op een positieve wijze gebruik van kan worden gemaakt. Per 1-3-2012 is zijn space-center in België geopend. Sinds 1 januari is zijn nieuwe natuurgeneeskundige geneeswijze in België erkend.

Zie www.keshefoundation.com

 

Het kunnen volgen van de lezingen van Mehran Keshe heeft mij een diep gevoel van dankbaarheid gegeven, dat ik deze eerste tastbare wetenschappelijke ontwikkelingen  van de 5de dimensie heb  mogen meebeleven. Ik zal hier een poging doen in één verslag samen te vatten wat ik heb begrepen vanuit drie van zijn lezingen die ik in de afgelopen tijd heb kunnen volgen. Zijn eerste opmerking: “vergeet even alles wat je tot nu toe geleerd hebt aan natuurkundige begrippen over krachten, magnetisme, gravitatie. Het gaat om zaken die al langer bekend zijn, maar die we vanuit een heel ander gezichtspunt moeten leren zien”.

 

Samenvatting van de drie lezingen:

Overal in het universum is energie. Energie die in het nulpuntveld kan zijn, en daar nog geen materie vormt. Energie in alles wat materie is in de schepping. In het universum is altijd voldoende energie aanwezig voor dat wat nodig is.  Het gaat er echter om te begrijpen wat energie echt is, welke verhoudingen, afstellingen en programmeringen er nodig zijn en hoe je deze dan kunt vrijmaken. Ook om te begrijpen, hoe die vertraging ontstaat, waardoor energie uiteindelijk in materiedeeltjes zich kan omvormen.

Hiervoor zou je ook moeten snappen hoe de echte constructie van atomen is. Deze bestaan uit protonen, electronen, neutronen.  Maar wat zijn dat dan weer? Hoe ontstaan ze?

Mehran kwam er achter, dat elk vorm van materie mogelijk wordt gemaakt door plasmavelden, die altijd bestaan uit 3 op elkaar inwerkende gravitatiekrachten (G1,G2, G3).

Voor genezing heb je op moleculair niveau slechts hele kleine plasmavelden nodig. Voor grote processen grotere velden. Waarbij Keshe aangeeft dat hij met de energie van slechts een paar atomen en protonen een voorwerp van duizenden kilo’s kan tillen. (piramides?)

In de reguliere natuurkunde kijkt men altijd naar objecten, structuren. Deze theorie kijkt vooral naar het natuurlijke gebeuren er omheen. Dat wat ervoor zorgt dat structuur wordt gecreëerd.

 

 

Uitleg magnetisme en gravitatie

Een magneet heeft een noord en een zuid pool. De kern van de magneet wordt gevormd door een gravitatiekern . De richting van het magnetische veld is:

Bij de noordpool is de “uitgang” bij de zuidpool de “ingang”. (Geldt dus ook voor de aarde)

Door de werking van de gravitatiekern van de magneet wordt een magnetisch veld gevormd die van noord- naar zuidpool “stroomt” en circulair lijkt te gaan.

Twee verschillende polen trekken elkaar aan (gravitatie = bij elkaar houden), maar geven ook ruimte om stroming te laten ontstaan.  

Twee gelijke polen stoten elkaar af (= zoeken naar posities= sferisch / magnetisch veld. Je hebt noord en zuidpool,  + en -).

Alles op aarde heeft gravitatie ( bij elkaar houden)  en magnetisme ( protectie van alles, positionering en poling).

 

Neem twee magneten en doe die in een cilinder met twee gelijke polen naar elkaar toe gericht.

Ondanks dat zij elkaar afstoten zal de mate van afstoting bepaald worden door de positie van die cilinder in de ruimte t.o.v. de zwaartekracht. Magnetische velden met zuid en noordpool naar elkaar gericht geeft ruimte om een magnetisch veld te laten stromen weer afhankelijk van de positie van deze polen in de ruimte. De stroming in dit veld tussen die polen geeft de vertraging van energie. (Dit als uitleg hoe het e.e.a. bij de vorming van materie verloopt) Het veld ( van magnetisme en gravatie) dat rond materie voor vorming van materie zorgt wordt plasmaveld genoemd.

 

De aarde is ook een grote magneet met in het midden de vorming van gravitatiekracht. Het magnetische veld om de aarde geeft een bepaalde stroming afhankelijk van de afstelling / uitlijning (!).

Door de gravitatie of zwaartekracht blijven we aan de aarde “plakken”. (Gooien we een voorwerp weg, dan zal deze terugvallen tot de aarde. Doen we dit met een zeer hoge snelheid ( denk aan raketten) dan blijf je als het ware om de aarde heen vallen: je komt in een vaste baan om de aarde terecht zo lang je die snelheid aanhoudt.)

 

In het universum zul je nooit gewone magneten tegenkomen. Wel objecten (zoals de aarde) met magnetische krachten. Zodra 2 natuurlijke magneten in elkaars buurt komen, zullen de magnetische velden een interactie vormen. En soorten van gelijke sterkte zoeken daarbij hun eigen soort op. Bij de interactie van velden in ons universum ontstaat er uiteindelijk altijd een cirkel. Atomen, aarde… alles is circulair in het universum. De rest wordt bepaald door kwantiteit en entiteit (intentie/essentie).

 

De aarde en bijvoorbeeld de zon hebben ieder hun eigen magnetische en gravitatieveld.

Komen deze twee velden met elkaar in aanraking, dan kunnen we alleen dáár licht zien. Licht heeft dus twee magnetische velden nodig om zich te manifesteren. Daarom zal aan de andere zijde van de aarde nooit zonlicht te zien zijn.

 

Een volgende zoektocht leidde naar het kunnen ontdekken van hoe die kern van de aarde er uitziet c.q. functioneert. Wat gebeurt er daar in het ijzeren kernkristal van de aarde? Met deze kristal alléén is de gravitatiekracht niet uit te leggen.

Keshe gaat ervan uit dat binnenin die kern nog een magnetisch veld aanwezig is. Dit noemt hij “the inner core”. Er volgt dan een beschrijving van nanothema’s, magnetische velden, metalen en warmteenergie die ervoor zorgen dat de aarde draait en ook draaiende blijft. Het blijkt dat het gravitatieveld van de aarde steeds verandert. Het nabouwen van de gravitatiekracht was de grote kunst. Hierdoor blijft beweging bestaan. De aarde blijft

immers ook om zijn as en om de zon draaien.

Door het nabouwen van de gravitatiekracht en met daaromheen een magnetisch veld maak je een draaiende vorm uit velden en ontstaat er  een generator. Het leren positioneren van gravitatie t.o.v. magnetisme (met behulp van spoelen ) en dat positioneren met respect voor het veld van de aarde geeft de werking van de generator.

Het diepe begrip daarvan heeft geleerd nieuwe posities aan te kunnen nemen, plasmavelden te creëren. En dus om alle creaties te maken.

Hij vond het van belang om eerst in micro te creëren, om het zo nodig dan nog in het groot te maken. Dus eerst moleculen, alvorens grotere materiële zaken. Juist hierdoor heeft hij kunnen ontdekken hoe materie gevormd wordt.

 

Zo kwam Mehran er achter, dat het steeds gaat om een samengaan van een drietal gravitatie krachten die door onderlinge inwerking op elkaar zorgen voor het vormen van materie op welk niveau dan ook. Of het nu gaat om de vorming van protonen, elektronen, atomen, moleculen, of zonnestelsels en universum.

 

 

 

 

Er is dus altijd sprake van drie vormende gravitatiekrachten die er zorg voor dragen dat magnetische velden kunnen ontstaan en zo ook materie kunnen vormen.

 

De gravitatiekracht  heeft als taak “ vorming” / het “voor elkaar krijgen”. Het magnetisme is de aantrekkende kracht die laat samenkomen. Bijvoorbeeld aarde: G1 = zon, Veld tussen aarde en zon = G2 en G3 = aarde

 

De drie velden moeten altijd in een bepaalde positie t.o.v. elkaar worden gebracht om tot het vormen van materie te komen.

 

Daarnaast spreekt hij van het aanwezig zijn van een drie-eenheid in elke vorm van materie dan ook van Materie, antimaterie en donkere materie.

De antimaterie is de voortbrengende initiatie of kracht. Dat wat niet te grijpen is. De bron, het zwarte Gat…. De donkere materie is het nulpuntveld dat dragende is wat voor transmissie zorgt en de materie (vertraging) wordt door interactie van antimatter en dark matter gevormd.

Dark matter is de “lege” ruimte tussen atoomdeeltjes in, tussen moleculen in en ook het gebied tussen zon en aarde. De aanraking van 2 magnetische velden en graviteitsvelden geeft licht. En licht is de bron van leven.

Breng je matter dichter bij antimater, dichter bij de bron, dan krijg je meer energie, warmte.

 

Alles wat bestaat heeft een eigen plasmaveld om zich heen bestaande uit de bovenstaande veldeigenschappen. Dit noemt Keshe de “plasmatheorie van de schepping”

Om te creëren – wat dan ook - hoef je alleen maar op het plasmaveld van dat wat je wilt, wat je doel is, in te gaan: de omgeving aan te passen op dat veld.  Het “openen van het plasmaveld” zal dan zonder veel weerstand plaatsvinden. (Doordat dit een gelijkend veld is). Je komt er gemakkelijk binnen. Er kan informatie-uitwisseling plaatsvinden. Het openen van het veld geeft weer de behoefte aan het zoeken van een nieuw evenwicht in het veld tussen enerzijds magnetisme en anderzijds gravitatie. Openen van het plasma zorgt ervoor dat je dichter bij de bron komt, bij de antimatter.

 

Het gaat er steeds om de verhoudingen weer te laten kloppen. Dit noemt hij de plasmatechnologie.

Alchemie is niets anders dan het openen van het plasmaveld en het weer opnieuw ineen zetten.

Bijvoorbeeld als een neutron wordt gesplitst in kleinere deeltjes, dan zullen alle deeltjes apart weer een nieuw evenwicht moeten zoeken met een eigen plasmaveld. En die velden moeten ten opzichte van elkaar weer een nieuwe positie bepalen. Zodra er iets maar in aanraking komt met krachten, zullen de anderen eraan moeten beantwoorden. 

In een proton zit bijvoorbeeld energie dat al miljoenen jaren daarin aanwezig is.

 

Bij Ziekte  zijn de ideale verhoudingen in de plasmavelden (lees : aura, electro-magnetische velden) verdwenen, aangetast, door stress, vervuiling, etc. Om te genezen zou je deze velden  dan dus weer in de juiste essentie, in de juiste verhoudingen moeten brengen om een goede vertaling van energie naar materie te kunnen volbrengen.

Het gaat er om hoe het lichaam de energie kan lezen om te begrijpen wat het moet doen om ‘t proces naar genezing te laten verlopen. Door het openen van het plasmaveld kun je de energie en de verhoudingen in het eigen lichaam herstellen. Je brengt de materie dichter bij de bron en dat geeft energie.

Door in het bloed op te meten, wat de essentie van die persoon is als gezond persoon, kun je de plasmavelden bepalen met de juiste verhoudingen en afstemmingen. Deze informatie kun je in water overbrengen en het drinken van 1 liter van dit geprogrammeerde water per dag geeft dan de (zeer snelle)  impuls tot genezing.

Het transformeren van materie: het dichter bij de antimatter brengen, dichter bij de bron. Antimatter is energie en licht. En van daar uit kun je weer terug alles in de vorm brengen zoals je het wilt. (hoe gaan we daar mee om??)

Bijvoorbeeld een aminozuur, dat in aanraking komt met verontreinigingen waardoor het plasmaveld beïnvloed wordt. Volgens zijn zienswijze gaat de basispositie van de delen van het aminozuur door vervuilingen en stress veranderen en je wordt ziek. Het enige wat je hoeft te doen is het weer terug te zetten in de goede positie.

De aura wordt gezien als de samenstelling van de plasmavelden van alle moleculen. Dit is dus een eigen veld, afhankelijk van molecuulconstructie, voeding en alles wat binnenkomt. (Elk lichaam staat ándere velden in zichzelf toe dan een ander lichaam. 20% daarvan is voeding, 80% is energie van de velden om ons heen. We laten dat binnen wat we nodig hebben…. En nog meer. Velden die ziekten veroorzaken!)

Als je ernstig ziek bent, is het mogelijk om behandeld te worden via deze nieuwe geneeswijze. (niet iedereen kunnen ze waarderen om mee te doen met dit uitgebreide wetenschappelijke onderzoek) Je kunt na aanmelding, gesprekken en onderzoek een systeem mee naar huis krijgen en hiermee jouw geprogrammeerde water maken en dit opdrinken. Het lichaam wordt gereset naar de situatie – je programmering - van ‘gezondheid” die in je bloed te vinden is.  Zie verder op de website voor informatie.

 

Regeringen zijn nog niet aan deze, voor hen futuristische, ontwikkelingen toe. De Autoriteiten in het algemeen staan het nog niet toe, dat het in de maatschappij toegepast wordt. Maar thuis – binnen je eigen muren - mag alles. Vandaar dus dat Keshe een insteek wil maken naar de gewone man en vrouw. Om dáár te beginnen met een nieuwe bewustzijnsontwikkeling.

 

Grote vraag bij dit alles blijft:

Als we op deze manier krachten en materie kunnen beheersen, als het ware “God kunnen zijn” , ….hoe kunnen we hier verantwoord mee leren om gaan? ……

Hoe kunnen we omgaan met een nieuwe maatschappij, waarin alles wat nodig is voor handen is. Waarin geen ziekenhuizen meer nodig zijn, geen artsen, je hoeft niet meer te werken, er zijn geen hongersnoden en milieuproblemen meer, er is gelijkheid voor iedereen. Op welke wijze kunnen we een nieuwe samenleving vormen, waarin we vanuit onze eigen individuele verantwoordelijkheid onze talenten toch beschikbaar stellen puur uit plezier in het uiten van ons scheppende vermogen, voor en samen met anderen met als doel “mens zijn -  het mens-zijn ervaren en door te geven” op een aarde die we samen in licht liefde en eenheid onderhouden en in stand houden.

Het vraagt om ontwikkeling van een nieuwe mate van innerlijke vrede, tolerantie, zuiverheid, wijsheid, rijpheid, gelatenheid, onvoorwaardelijkheid voor iedereen en de schepping. Kunnen denken in ruim perspectief, intuïtief en in grote dienstbaarheid. Met gereedschappen van vrede, vreugde en liefde. …... Alles wat de aspecten van de 5de dimensie zijn. Het ZIJN in het Godsbewustzijn.

 

Dit vraagt een grote verantwoordelijkheid voor het gebruik van onze talenten en mogelijkheden. Het vraagt om acceptatie en integratie van geheel nieuwe concepten en denkvormen vanuit onvoorwaardelijke liefde voor de hele schepping.  Een scholing om kennis en vaardigheden aan te leren en deze verder te ontwikkelen van af het eerste begin. Zoals een kind ook alles moet leren.

Het vraag om puur ZIJN vanuit het hart, vanuit liefde

Groeibevorderend, In overeenstemming met het grote geheel

Beantwoordend aan de goddelijke ordening, het goddelijke plan

Hoe weten we, dat dit ook na verloop van tijd de beste optie is voor de aarde, de natuur en  mensheid?

 

Welke stappen kunnen we nu al nemen, om te groeien in dit bewustzijn?

We kunnen heel wat lering trekken uit de informatie van dat wat nu ontwikkeld is. En dit in ons bewustzijn een plaats geven. Ik heb gezocht naar hoe deze nieuwe theorie ingebed kan worden in de natuurgeneeskunde.  Gezocht naar de vormen die “kloppen”, met de natuurwetten en de grootste bron van Liefde. Mooi is te ontdekken, dat alles wat betreft de natuurgeneeskunde aan deze nieuwe inzichten met plasmavelden van gravitatie en magnetisme beantwoorden!

 

Bv:

-Reiki, kinesiologie en magnetiseren werkt alleen als je ook met een diepe aarding werkt

-de healing arts gaan uit van eerst een diepe aarding alvorens verder te kunnen.

-het uitlijnen met de Aqua Aura is in feite een heruitlijnen van je hele veld in samenwerking 

 met de aarde

-testen met de vegatest: eerst aarden!

-De Scio sluit zich zo wie zo altijd aan aan het aardmagnetische veld en de golfbewegingen

 van de gravitatie en gaat van daaruit je energetische (electro-magnetische) velden

 herprogrammeren.

-de eMRS magnetische mat heeft als basis van de magnetische velden het aardmagnetische

 veld, de golfpatronen die de aarde in zich heeft en daarna stelt het zich, voor behandeling, in op jouw veld.

 

Het is met deze theorie dus onderbouwd hoe belangrijk het is om eerst te streven naar diepe aarding  (je verbinden met het veld van de aarde) alvorens verder te gaan met welke techniek, meditatie of handeling dan ook. Een diepe aarding is mogelijk vanuit de intentie van je bewustzijn, dat we naast de energetische verbinding die we al maakten, daarin ook de verbinding met het magnetische veld en de gravitatiekrachten van de aarde op diepe wijze herstellen. Een dieper thuiskomen op moeder aarde. 

Verslag lezingen M Keshe, plasmatechnologie. F.E. Eijgenraam