genezenVeel mensen zijn niet bewust dat ze gewoonlijk niet bewust zijn. Dit omdat ze praktisch constant aan iets denken waarze niet werkelijk aanwezig zijn waar ze zich bevinden. Ze zijn of in het verleden of met de toekomst bezig. De gedachtestroom blokkeert zo de toegang tot de werkelijkheid waarniet wordt waargenomen wat er Hier en Nu op het bord ligt.

Velen denken dat de werkelijkheid buiten ons plaats vindt en hebben daarom hun aandacht meestal gericht op alles wat daar verschijnt. De enige echte werkelijkheid bevindt zich enkel in ons innerlijk. De buitenwereld is daar niet meer dan een projectie van. Ook ons lichaam is een projectie van ons innerlijk. Jezus noemt alle gebeurtenissen om ons heen spiegels van ons innerlijk.

Het gaat dus om processen die in ons innerlijk plaats vinden en die zich kenbaar maken door in de buitenwereld een vorm aan te nemen zodat ze kunnen worden waargenomen. Bekijken we die gebeurtenissen enkel aan de buitenkant, dan ontgaat ons het wezenlijke. Zien we alles als spiegels en hebben we moeite met het een of ander, dan vragen we ons beter af waar dat in ons innerlijk betrekking op heeft.

Als iemand ons bedriegt hebben we wellicht vroeger in dit of in een ander leven ook bedrogen en is die trilling in ons energieveld nog niet opgeruimd, nog niet getransformeerd. We zien dan in feite ons zelf. Er kan ook een andere reden zijn waarom we de ervaring "bedrogen worden" naar ons toe halen. We hebben nog verwachtingen en dan gaat het om de reactie die het "bedrog" in ons oproept. Het gaat om de emotie, om de pijn die we dan voelen.

Het bedrog toont ons dus dat we nog steeds aan emoties onderhevig zijn. Het probleem of beter gezegd de uitdaging is dus in feite niet het bedrog, maar onze emoties naar aanleiding van het bedrog. Onze ziel heeft er voor gekozen om onze ontvankelijkheid hiervoor zichtbaar, voelbaar te maken door ons met bedrog te confronteren.

Jezus zegt steeds: "Het gaat er niet om wat er gebeurt, maar wat jullie met de emoties doen die het gebeuren oproept". Emoties worden geboren op het moment dat we iets niet accepteren. Het helpt om dan vast te stellen welke gedachte aan de emotie ten grondslag ligt. Wat denken we? Wat geloven we? Dat de ander geen recht heeft om ..... ? Maar God heeft toch de totale vrijheid aan ieder geschonken? Heeft de ander dan enkel het recht om deze vrijheid te gebruiken als dat in onze lijn ligt?

Zijn we bewust van de gedachte achter de emotie dan kunnen we die ook loslaten. Zo hebben we de eerste stap naar bevrijding gezet. De tweede stap is, zoals ik al zo vaak heb aangegeven, het plaatsen van de emotie in het licht van het hart om ze daar te doorvoelen en te doorademen tot ze vanzelf oplost. Aanvaarden we altijd alles, dan zijn er ook geen emoties meer, geen verwachtingen meer, geen oordelen meer. We zijn dan een heel stuk verder in de werkelijkheid en dus in de vrijheid.

Zoals boven aangehaald blokkeert de onafgebroken stroom van gedachten de toegang tot de werkelijkheid. Ons ego stuurt onze gedachten. Ons ego bedient zich van ons verstand om ons bewustzijn buiten de werkelijkheid te houden waar het niet kan infiltreren. In de werkelijkheid bestaat geen ego. Hier heerst enkel het bewustzijn van de eenheid met allen en met alles. Hier heerst slechts Licht, Liefde, Waarheid en Vrede.

Wat er nu op ons bord ligt zijn onze innerlijke processen die roepen en soms schreeuwen om gezien, aanvaard en afgewikkeld te worden. De processen die we zo lang niet onder ogen hebben willen zien, die we altijd hebben verdrongen. Het is toch veel makkelijker om naar buiten, dan naar binnen te kijken?

In de kern zijn al deze processen erop gericht om ons vrij te maken, onafhankelijk te maken van wat anderen doen of laten. Het ego tracht constant argumenten aan te slepen om aan te tonen dat wat er gebeurt niet juist is, niet had moeten gebeuren. Het ego suggereert dat ons onrecht is aangedaan dat om een reactie schreeuwt. Laten we ons meeslepen dan wordt het snel oog om oog, tand om tand. Onrecht moet bestraft worden, toch?

Dat wordt ook nu weer door diverse machthebbers onderstreept die er voor het gemak niet hun eigen agenda bij openbaren en zelfs niet door de meerderheid van hun eigen bevolking bij het "straffen" worden ondersteund. Ja, gelukkig vinden steeds meer mensen dat ze zich niet met het theater van anderen moeten bemoeien en dat "straffen" een achterhaald begrip is. In veel situaties leidt het aanvaarden van de ander waar die ook staat, waarachtig overleg en het zoeken naar een gulden middenweg tot duurzame oplossingen en in andere gevallen lijkt een effectieve vorm van heropvoeding beter dan gevangenisstraf.

Zo'n vijfentwintig jaar geleden schreef ik : "Il faut mieux réfléchir avant de penser". Grofweg vertaald: Bezin voor je begint (met denken). Want onze gedachten zijn creatief, ze vertalen zich als voorwerpen of als situaties om ons heen. Omdat de gedachten van velen van de hak op de tak springen en vaak in tegenovergestelde richtingen gaan wordt deze chaos ook in de spiegels van de buitenwereld zichtbaar. En als dan de buitenwereld nog als een gegeven wordt gezien waarop geen of nauwelijks invloed kan worden uitgeoefend, dan zijn we allesbehalve vrij maar gevangen in en door onze gedachten en hun expressie in de wereld om ons heen.

Het gaat uiteindelijk dus om vrijheid. Vrij worden we door bewust in het Hier en Nu te zijn. Vrij zijn we door te ZIJN. We ZIJN als we ons enkel door onze ziel laten leiden die ons levensplan kent en er alles aan gelegen is dat we dat ook uitvoeren. Onze ziel tracht onophoudelijk met ons te praten, maar als ons hoofd vol gedachten steekt dan horen we haar niet en worden we door het verstand en het ego "geleefd". We leven dan niet echt omdat we voorbij gaan aan onze levensopdracht en kunnen onze creatieve vermogens zo ook niet bewust gebruiken om die opdracht uit te voeren.

Natuurlijk zijn onze mentale vermogens niet overbodig. We moeten nu enkel leren ze anders te gebruiken. Het verstand en het ego waren in het verleden noodzakelijk om in de derde dimensie van bewustzijn, in de dualiteit te kunnen functioneren. De ervaring van dit beperkte bewustzijn was van groot belang en diende ook een hoger spiritueel doel. Maar het hoeft nu niet meer. De illusies van de dualiteit hebben we voldoende ervaren. Nu is het tijd om in een hoger bewustzijn te gaan leven en daarvoor hebben we iets anders nodig. We hebben een open verbinding met onze ziel nodig.

Onze ziel geeft ons leiding door impulsen, ideeën en ja, door gedachten te sturen die in overeenstemming zijn met ons en haar plan voor deze incarnatie.

Dan is het zaak om deze gedachten om te zetten, om deze gedachten heel bewust in de buitenwereld te realiseren. We denken dan wanneer we bewust dat willen scheppen waartoe onze ziel ons inspireert.Voor de rest van de tijd beperken we ons beter tot ZIJN.

Dat ZIJN zie ik ook als een toestand waarin we volledig bewust zijn van onze innerlijke processen die op ons bord liggen terwijl we tevens waarnemen wat er Hier en Nu om ons heen gebeurt. Dit zonder ons over wat dan ook een oordeel aan te matigen. We observeren enkel. Niets ontgaat ons, maar we blijven vrij omdat we het theater van anderen zien als het theater van anderen. We bemoeien er ons niet mee, maar sturen Licht en Liefde naar alles wat er op ons pad verschijnt waarin dat ontbreekt. We hoeven er geen uur voor te mediteren. We openen gewoon ons hart en ademen  Licht en Liefde uit naar waar het nodig is. Zo vervullen we onze voornaamste opgave, om ons Licht en onze Liefde om ons heen uit te dijen.

 

Een oefening om steeds meer bewust te worden is zo vaak als mogelijk de eigen ademhaling te observeren en tegelijkertijd, zonder oordeel, alles te zien en te horen wat er zich buiten ons afspeelt. Ik doe dat bij voorkeur in het bos, in de natuur, maar ook als ik te voet op weg ben naar de supermarkt. Ik begin altijd met de energie van moeder aarde door de chakra's in mijn voeten in te ademen. Spits dan mijn oren en vat in een keer alle, van de meest nabije tot de verst verwijderde, nog juist hoorbare geluiden. Tegelijkertijd open ik mijn gezichtsveld zo wijd als het mogelijk en vat het hele beeld in ene keer. Probeer het maar. Je stapt in de werkelijkheid, het maakt je vrij en vredig.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

http://www.elias-medium.info

http://elias-emmanuel.blogspot.nl/?view=magazine