Het zal niemand ontgaan zijn dat 2010 een hectisch jaar is waarin zich de effecten van de crisis zich pas duidelijk beginnen af te tekenen. Op het moment dat ik de eerste pennenstreken van dit artikel aan het papier toevertrouw, vindt het grote lijsttrekkersdebat in de Rode Haan in Amsterdam plaats. Tijdens verkiezingstijd steken politici elkaar de loef af met hun sociaal wenselijke oplossingen voor de crisis die vooral hun eigen achterban zo weinig mogelijk mag treffen. De mooi klinkende ‘kiezers beloften’ moeten vooral de kiezer over de streep trekken om in te stemmen met hun reddingsplan voor de Nederlandse economie.

 

Dat politici totaal niet in de gaten hebben gehad welk een economisch ramp zich zou gaan voltrekken mag duidelijk zijn uit het feit dat ‘housing bubble’ hen in 2008 totaal verrast heeft. Veel lezers van dit artikel lazen net als de auteur van dit artikel waarschijnlijk al jarenlang over de aanloop naar deze mondiale economische crisis en zijn dus niet verrast al deze ontwikkelingen. Zo zijn bijvoorbeeld Carl Johan Calleman’s voorspelling over de aanstaande mondiale economische crisis gebaseerd op zijn inzichten in de Maya kalender online al vanaf 2004 te lezen op talloze websites op het Internet.

 

Er zijn buiten de reguliere media om talloze artikelen gepubliceerd over dit onderwerp dat nooit enige serieuze media aandacht kreeg tot het moment van de crisis daar was en Pauw en Witteman niet wisten hoe snel ze Willem Middelkoop voor de camera moesten krijgen om hem naar zijn mening te vragen. Middelkoop’s visie was allang ingeburgerd in de alternatieve media daar hij deze crisis al lang en breed aangekondigd had in zijn boek ‘De dag dat de dollar valt’. Toen zijn boek uitkwam, nam de media Middelkoop niet serieus en werd hij afgeschilderd als een doemdenker.

 Dat de oplossing voor de economische crisis niet uit Den Haag zal komen blijkt wel uit het feit dat de opportunisten niet echt hun handen durven branden aan de crisis. Stel je voor dat je de hypotheek aftrek ter discussie zou stellen in deze tijd? Dat kost kiezers. Politici willen vooral de illusie hoog houden dat deze crisis van voorbijgaande aard is, ze lopen hard weg voor de waarheid dat het westers kapitalistische systeem gefaald heeft. Als een tsunami raast de volgende crisis op ons af, maar de kranten blijven optimistisch schrijven over het herstel van de economie.

 Terwijl we de volgende en definitieve fase van de crisis lijkt te zijn begonnen met het financiële debakel van Griekenland, blijkt nu dat de crisis zich niet beperkt tot het omvallen van een paar banken, maar dat zelfs hele staten insolvabel kunnen en dus ook zullen worden. Ondanks deze schokkende nieuwe ontwikkeling wil men de harde waarheid niet de Nederlandse kiezer aandoen. We gaan 30 miljard bezuinigen in de komende 3 jaar, maar vergeten dat we een oplopende staatschuld van 90 miljard hebben. Zelfs met 30 miljard bezuinigen zien we onze staatschuld oplopen met 60 miljard in de komende drie jaar. Hoezo werkt Den Haag aan een oplossing voor de crisis? Schijn bedriegt dus!

  

 

Ik heb nooit begrepen hoe je een gat kunt dichten door elders een nieuw gat te graven en dan met droge ogen kunnen beweren dat je het probleem opgelost hebt. Tot op heden is er wereldwijd niet één gat gedicht (lees financiële begroting gesaneerd), we hebben slechts grotere gaten gegraven en in die grotere gaten zullen we binnenkort onze economie zien verzanden. De totale schuld die gesaneerd dient te worden indien Spanje, Portugal, Italië en Ierland het voorbeeld van Griekenland volgen is groter dan het IMF garant kan staan! Er komt dus een eind aan het kuilen graven!

Met deze cynische inleiding zal ik een toekomstvoorspelling schetsen over het verloop van 2010 dat niet gebaseerd is op enig makro economische feit en/of geopolitieke ontwikkelingen, maar op ‘tijdsgolf functies’ en astrologie, die voor 2010 laten zien dat we in een cruciale fase zijn aanbeland. Deze voorspellingen wijzen op grote veranderingen op zeer korte termijn. De politici in Den Haag kunnen hier niet mee uit te voeten, want hun beleid is enkel gebaseerd op betrouwbare en wetenschappelijk gefundeerde voorspellingen van het centraal planbureau. Helaas heeft het centraal planbureau de crisis niet zien aankomen!

 

Ik baseer de voorspelling voor 2010 op de volgende pijlers:

1 De astrologische voorspellingen op basis van Hale Bopp door Sergey Smelyakov.

2 De Auric Time Scale van professor Dr. Sergey Smelyakov

3 De Time Wave zero functie van Terrence McKenna.

4 De fractal time voorspelling van Gregg Braden voor 2010.

5 Web Bot voorspellingen.

 

Het is opmerkelijk dat al deze vijf theorieën voor het jaar 2010 grote veranderingen voorspellen. Voorspellingen die zouden resoneren met zelfde tijdsperiode in de aanloop naar de Grote Depressie van de vorige eeuw aldus Gregg Braden.

Om te beginnen met het eerste punt. Sergey Smelyakov heeft een nauwkeurige voorspellingen gemaakt vanaf 1997 over de nasleep die de komeet Hale Bopp zou hebben op het ontstaan van sociale, natuurlijke en geopolitieke rampen. Sinds mensenheugenis worden kometen beschouwd als de brengers van rampen en tegenspoed. Dat dit niet geheel ten onrechte is bewijst Smelyakov’s empirische onderzoek. De comeet Hale Bopp bereikte perihelium (dichtste punt bij de zon) op 1 april 1997. Sindsdien heeft Smelyakov een nauwkeurige registratie bijgehouden van rampen als gevolg van het effect van het passeren van deze komeet. Het is frappant dat een aantal van deze rampen voorspelt zijn op basis van de tijdstippen en geografische plaatsen op aarde waar Hale Bopp perihelium bereikte in 1997. Deze aan geografische locatie en tijd gebonden plaatsen worden door Smelyakov de zogeheten focus punten van Hale Bopp genoemd. Deze focus punten worden dus bepaald door het tijdstip en plaats op aarde waar Hale Bopp, de zon en de aarde conjunct stonden (op 1 lijn stonden) tijdens perihelium. Smelyakov’s astrologische model voorspelt dat deze focuspunten in de toekomst op dezelfde plaats en hetzelfde tijdstip opnieuw ruimte/tijd resonanties creëren waardoor de kans op rampen in deze regio en tijdstip significant groter is. Tot op heden heeft Smelyakov met zijn model een aantal opmerkelijke voorspellingen gedaan waaronder, het uitbreken van de oorlog op de Balkan, 911 (11 september 2001) en de aanvang de huidige economische crisis op 15 september 2008, de dag dat Lehman Brothers failliet ging.

 

De Auric Time Scale (ATS) is een tweede theorie van Smelyakov.

 Deze theorie voorspelt momenten van grote veranderingen op basis van de Maya Kalender. De ATS deelt de 5125 jaar durende periode van het laatste 13 baktuns van de Maya Kalender in Gulden Snede segmenten die met het naderen van 2012 steeds korter worden. Uiteindelijk worden de secties zo kort dat ze imploderen in een singulariteit op 21 december 2012 (het einde van Maya kalender). Ieder Gulden Snede segment wordt ingesloten door twee bifurcatie punten, en het model voorspelt dat op deze bifurcatie punten het systeem (lees onze samenleving en collectieve geschiedenis) door grote veranderingen gaat. Gaandeweg richting 2012 wordt de frequentie van deze bifurcatiepunten steeds hoger om naar oneindig te gaan in het singulariteitspunt 21 december 2012. De Auric Time Scale theorie voorspelt voor 26 augustus 2010, wanneer we een het 16ehoofd bifurcatie punt bereikt hebben, er weer grote veranderingen zullen plaatsvinden.

Een volgende tijdsgolf theorie is de zogenaamde Time Wave Zero van Terrence McKenna. Deze theorie gaat uit van de I Ching. Terrence McKenna heeft in een visioen doorgekregen dat de I Ching de afwisseling van de yin en yang energieën in het universum voorspelt. Hierop heeft hij een tijdsgolf functie gedefinieerd die de momenten van grote veranderingen zou modelleren. Een neerwaartse trend in zijn Time Wave grafiek correspondeert met momenten van ´noviteit´ ofwel verandering. Een opwaartse trend staat voor ‘stabilisatie’ of evenwicht.

Recentelijk is Gregg Braden’s boek ‘Fractale tijd’ uitgekomen in het Nederlands. Hoewel ik het boek niet gelezen heb, mocht ik wel aanwezig zijn bij een lezing over zijn nieuwe theorie in Hilversum. Gregg Braden’s ‘fractal tijd’ heeft in grote lijnen veel overeenkomsten met Smelyakov’s Auric Time Scale theorie. Ook Braden’s theorie is gebaseerd op Gulden Snede perioden en de Maya kalender. Hoewel beide theorieën in detail van elkaar afwijken is de overeenkomst opmerkelijk te noemen. Volgens Braden resoneert het jaar 2010 met het jaar van de Grote Depressie in 1929.

Als laatste vernoemen we het Web Bot project. Het Web Bot project is begonnen als een project dat bedoeld was beleggers op Wallstreet te helpen. Het betreft hier software die het Internet afstruint op zoek naar nieuws trends. Op basis van deze trends kunnen beleggers anticiperen in hun beleggingen. Het programma werkt met een soort emotionele graadmeter en meet de ‘emotionele lading’ van publicaties op het Internet. Hoewel deze software dus primair bedoeld was om te kunnen anticiperen op beurskoers fluctuaties, bleek het Web Bot programma opmerkelijke voorspellende kwaliteiten te bezitten. Volgens de makers heeft de software bepaald geen eigen intelligentie maar beschikt het over een ‘apenbrein’, de voorspellende waarde van de software wordt dan ook verklaard uit het feit dat de auteurs op het Internet ‘onbewust’ precognitieve gegevens oppikken uit wat Carl Gustav Jung het menselijk collectieve onderbewustzijn noemt.

 

De auteurs van deze publicaties op het Internet ‘weten’ onbewust dat bepaalde gebeurtenissen staan te gebeuren en het is dit intuïtieve weten dat het Web Bot programma oppikt. Het Web Bot programma heeft op deze manier een aantal opmerkelijke treffers gehad wanneer het om voorspellingen gingen zoals 911. Het is een bekende feit dat veel mensen precognitieve ‘voorkennis’ hadden van deze ramp via visioenen en dromen.

Het frappante is dat alle vijf toekomstvoorspellende bronnen het met elkaar eens lijken te zijn dat 2010 niet alleen een jaar met grote veranderingen gaat worden, maar dat deze bronnen vrijwel dezelfde data voor deze gebeurtenissen afgeven !!!

De Auric Time Scale beleeft haar 16ehoofdbifurcatie punt sinds het begin van de Maya kalender op 11 augustus 3114 v Chr en wel op 26 augustus 2010.

 Lees hier onze voorspellingen t.a.v. het vorige bifurcatie punt:

Op basis van de focuspunten van Hale Bopp voorspelt Smelyakov dat de periode van 4 - 14 julien de tijd rond 16 septembererg belangrijk gaan worden.

De Time Wave Zero laat een opmerkelijk val zien, een teken van grote noviteit (vernieuwing) die begint op 9 juli 2010. Deze periode van noviteit loopt door tot 16 januari 2011

Het Web Bot programma voorspelt een wereld omvattende revolutie en ineenstorting van het financiële systeem dat zou aanvangen op 11 juli 2010, met een omslagpunt op 8 november 2010 en zou voortduren tot eind januari 2011.

Volgens Gregg Braden’s zou zijn fractale tijd theorie voorspellen dat de Grote Depressie resoneert met het jaar 2010 waarin de theoretische kans bestaat dat de Grote Depressie zich zou kunnen herhalen. De Grote Depressie begon op zwarte dinsdag op 29 oktober 1929 met de ineenstorting van de beurzen wereldwijd. Voeren we deze datum in Braden’s calculator dan zien we na een aantal iteratie stappen dat deze uitkomt op februari 2010 als een resonerende periode.

Op 23 april klopte Griekenland aan bij het IMF om financiële steun en was de Griekse economische crisis een mondiaal feit. We kunnen dit moment interpreteren als de het moment waarop de crisis omsloeg van een banken insolvabiliteit probleem in een overheden insolvabiliteit probleem. Voorheen was het ondenkbaar dat landen failliet zouden kunnen gaan.

Het is bijzonder te noemen dat totaal verschillende bronnen gelijkluidend zijn over een vernieuwende revolutionaire fase die zou aanvangen begin juli 4-14 juli volgens Hale Bopp, 9 juli volgens de TWZ en 11 juli volgens Web Bot. Deze periode van grote verandering zou dus lopen tot eind januari 2011 (Web Bot) en (16 januari volgens TWZ). Dit met een tussentijds omslagpunt op 8 november (Web Bot), 26 augustus-16 september volgens de theorieën van Smelyakov (Hale Bopp en ATS).

Alle ontwikkelingen gevolgd hebbende lijkt het erop dat de 2012 voorspellingen betreffende een groot omslagpunt voor de mensheid voor de deur staat. Wanneer we David Wilcock’s 2012 voorspellingen mogen geloven dan zou deze periode uiteindelijk de katalysator gaan vormen voor grote POSITIEVEveranderingen waar we afrekenen met een negatieve elite die achter de schermen de wereld zo lang in haar wurggreep gehouden heeft. Een visie waar ik me graag bij aansluit.

Volgens Wilcock zou dit ook het moment zijn van ‘Disclosure’, de officiële bekendmaking van overheden dat onze planeet sinds mensenheugenis bezocht wordt door buitenaards leven. Met deze openbaring zal ook uiteindelijk de in militaire kringen (black budget programs) ontwikkelde anti gravitatie en vrije energie vindingen vrij gegeven gaan worden. De milieu ramp die zich nu voor de kust van de VS lijkt te ontwikkelen, tot de grootste milieu ramp ooit, zal, in die zin tevens als katalysator en hefboom in het proces van ´Disclosure´gaan werken. Deze ramp die potentieel het voortbestaan van al het leven op deze planeet in gevaar brengt zal een volkswoede oproepen en de schreeuw om ´niet vervuilende vrije energie´ aanwakkeren. Misschien dat zelfs dat vanuit Nederland deze technologie op relatief korte termijn ter beschikking komt, nu de ´Yildiz magneet motor´ door twee universiteiten (Delft en 1 in Duitsland’ ) heel serieus genomen wordt.

Gebaseerd op bovenstaande tijd theorieën, lijkt het erop dat 2010 een belangrijk jaar is waar we de 2012 voorspellingen van een mondiaal omslagpunt bewaarheid zien worden. Dit omslagpunt zal in gang worden gezet door een mondiale economische crisis. Laten we vasthouden aan een positieve afloop waarbij we een nieuw tijdperk binnengaan. De oplossing voor de mondiale financiële crisis zou een wereldwijde schulden sanering kunnen zoals al eerder voorgesteld is door de VN om de schulden van de Derde Wereld landen kwijt te schelden. Mogelijk dat we het Nesara reddingsplan nog eens in werking zien treden?

Gebruikte bronnen;

 http://www.soulsofdistortion.nl/Spiral%20of%20Time.html

 http://www.nrc.nl/economie/article2554084.ece/BP_dichten_olielek_is_mislukt

 http://www.star-people.nl/index.php?module=news&id=5075

 http://en.wikipedia.org/wiki/Web_Bot

 http://divinecosmos.com/index.php/start-here/davids-blog/838-settinghistoryfree

 http://www.halfpasthuman.com/

 http://www.star-people.nl/index.php?module=news&id=5070

 

31 mei 2010 Jan Wicherink