Wie we geloven te zijn,
de mogelijkheden die we denken te hebben,
en ons bereik in bewustzijn
bepalen hoe we als individu, groep of soort
met informatie, met onszelf en elkaar omgaan
en welke levensdoelen we kiezen.

 

Er zijn veel oude en moderne scheppingsverhalen in omloop die vertellen waar we vandaan komen en wat onze plaats is in het heelal. Vaak bepalen deze verhalen die we op onbewust of onderbewust niveau hebben aangenomen, hoe we in het leven staan. Elke aangenomen identiteit kan je ontwikkeling en onderscheidingsvermogen stimuleren en openen, of juist afremmen en afsluiten.

Het maakt dus heel veel uit of we onszelf beschouwen als onbezielde of ploeterende wezens ergens onderaan de evolutieladder, of als gevallen wezens die een terechte straf ondergaan, of als enige werkelijk intelligente levensvorm in het heelal of in alle multiversa (je bent bij het overwegen van deze mogelijkheid hopelijk in de lach geschoten), of als delen van een grote schepping met verantwoording, zelfbeschikkingsrecht en een vrije wil....

 

 

Inleiding

Hier volgt een overzicht van visies op de oorsprong van de mens en op evolutie.
Elke versie van elk verhaal over onze oorsprong en positie als mens verleent ons weer een andere identiteit. Al die gedachten, mythen, overtuigingen en geloofssystemen maken deel uit van ons collectief bewustzijn - dat voor de meesten van ons behoorlijk onbewust is.
Het volgende overzicht van twintig verschillende visies zou je een soort reis door ons collectieve bewustzijn kunnen noemen. Deelgebieden kunnen voor jou als individu bewust, onderbewust of geheel onbewust ervaren worden. Sommige delen lopen in elkaar over, andere zijn duidelijk begrensd en sluiten elkaar uit.

 

1 De Aarde is een jungle

In het leven op aarde gelden de wetten van de jungle. Het is ieder voor zich. Leven is een strijd, de sterkste wint en er is geen rechtvaardigheid in de zin van een gelijke verdeling van beschikbare bronnen en rechten. Als er ooit een rechtvaardige schepper bij deze wereld was betrokken, dan is die nu nergens meer te bekennen. De brutalen en meest gewelddadigen pikken alles in. Misdaad loont. Bescheiden en liefdevolle, respectvolle mensen, dieren, planten of andere levensvormen komen er niet best van af. Die worden overwoekerd, verdrongen, opgegeten en met uitsterven bedreigd.

Evolutie staat in het kader van overleving en aanpassing. Als het recht van de sterkste en machtigste de belangrijkste universele wet is, dan is er sprake van ontwikkeling richting steeds uitgekiender en verfijnder methoden om een prooi te vangen, een gebied te koloniseren of een systeem te kapen. Evolutie richting verlichting en bewustzijnsontwikkeling is dan een mythe.

 

2 Deze schepping is een chaos

Er zit geen systeem in. Wat er hier op aarde gebeurt en wat we om ons heen zien slaat gewoon helemaal nergens op. We bestaan wel maar het leven is absurd en zinloos. Er zijn geen verantwoordelijke scheppers die op het matje geroepen kunnen worden. Wie rechtvaardigheid of orde wil is als een roepende in de woestijn.

In zo'n puinhoop kan er natuurlijk geen evolutie plaatsvinden. Het is een kwestie van tijd, maar een ander vooruitzicht is er niet: uiteindelijk gaat de wereld in chaos ten onder.

 

3 Een bewustzijnsspel

Het leven op aarde is een bewustzijnsspel. Iedere speler heeft beeldende scheppingskracht en manifesteert zijn bestaan door middel van zijn geloofsovertuigingen. Of die nu religieus, wetenschappelijk of filosofisch van aard zijn doet er weinig toe.

Volgens sommigen hebben de spelers een vrije wil en mogen van het spel maken wat ze zelf willen: een spannend avontuur, een sprookje, een detective, een science fiction verhaal, een cartoon, een religieuze ervaring, een horrormythe. Zowel de gefrustreerde moraalridder als de vrijbuiter kan zich lekker uitleven.

Volgens anderen is er misschien sprake van vrije wil, maar zijn er wel degelijk spelregels die je maar beter kunt kennen. De voornaamste spelregels staan bekend als het wat je zaait, zal je oogsten principe; en resonantie, ofwel soort zoekt soort.

In een variant binnen dit perspectief op evolutie ben je ooit verleid om deel te nemen aan dit spel, maar niet op de hoogte gesteld van de vergeetachtigheid of val in bewustzijn die het betreden van dit spel met zich meebrengt. Andere versies geven aan dat het spel later is binnengedrongen en gegijzeld waardoor het is verpest of een gevangenis is geworden. Wie zichzelf als mede-schepper van dit spel beschouwt, is in de ene visie een arrogante kwal en in de andere juist iemand die zijn eigen macht en verantwoordelijkheid terug neemt.

Velen zouden dit spel veel te serieus nemen waardoor ze hun spelmogelijkheden niet benutten. Ook zou de aarde een speelterrein kunnen zijn waar verschillende spelen tegelijkertijd worden gespeeld, wat voor verwarring zorgt. Je denkt dat je met een enkele puzzel te maken hebt en probeert stukjes van verschillende puzzels in elkaar te passen: een frustrerende bezigheid.

Binnen de theorie van het leven op aarde als een bewustzijnsspel met overtuigingen zijn veel verschillende of zelfs tegengestelde visies op evolutie mogelijk.

 

4 God's wegen zijn ondoorgrondelijk

De relatie die de mens heeft met goddelijkheid, een god of meerdere goden, is vanuit het menselijk perspectief onbegrijpelijk. De mens zou deze onkenbaarheid van goddelijke perfectie moeten respecteren door zich niet met goddelijkheid te identificeren, en door zich niet te verbeelden dat hij over directe kennis van spirituele zaken kan beschikken.

De goddelijke perfectie die zich uitdrukt in oneindigheid, alomtegenwoordigheid, waarachtigheid, heerlijkheid en onveranderlijkheid ligt buiten het bereik van de mens. De mens is wel het produkt van goddelijke scheppingskracht, maar kan zelf geen enkele aanspraak maken op dergelijke krachten of goddelijkheid.

Tegenstanders van deze visie vinden dat de uitspraak God's wegen zijn ondoorgrondelijk een echte dooddoener is, die is misbruikt om mensen passief te maken en machteloos. Ze worden erdoor aangemoedigd om hun hun persoonlijke verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling af te leggen en slaafse volgelingen te worden van anderen of van leringen. Zo kan de mens van zijn evolutiepad worden afgeleid.

 

5 De Aarde als heropvoedingsgesticht
of bijzondere leerschool

Mensen zijn moeilijk opvoedbare of criminele zielen die scheppingswetten hebben overtreden. De oorzaak was misschien arrogantie, onwetendheid of onbezonnenheid. Hier in dit aardse hologram als in een Star Trek holodeck-spel ben je geisoleerd van de rest van de schepping om uit eigen ervaring te leren wat de gevolgen zijn van jouw daden; om te leren hoe scheppingswetten functioneren.

Het leven op aarde is eerder deel van een programma dan een spel. Je wordt gedwongen om rollen als slachtoffer, dader, meester en slaaf te spelen waardoor je als schepper je verantwoordelijkheid en macht beter zult begrijpen wanneer je deze school verlaat.

Je bent hier tegen je zin in geplaatst of hebt zelf voor deelname aan dit programma gekozen omdat je begreep dat het in je eigen belang is. Het programma is zo geschreven dat je hier gewoon net zo lang blijft zitten, tot je de les eindelijk begrepen hebt. Sommige deelnemers begrijpen er echt maar weinig van en zullen de komende eonen nog niet afstuderen.

Een variant binnen de leerschool-these beweert dat het niet gaat om heropvoeding maar om het aanleren van extreme of buitgewone vaardigheden op zieleniveau. Het leven op aarde in een zee van ingewikkelde, verwarrende en zeer diverse informatiestromen biedt een uitdagende leeromgeving. Niet alle deelnemers zullen even tevreden zijn over de behaalde resultaten wanneer het programma is afgelopen, maar wie slaagt zal over ontzagwekkende compententies beschikken.

 

6 Een experimenteel rollenspel

Mensen op aarde voeren een experiment uit waarbij ze rollen spelen die vooraf zijn afgesproken. De scenario's of scripts zijn vooraf bedacht, maar de praktische invulling is in handen van de acteurs en actrices. Zo zijn eindeloze variaties mogelijk binnen dezelfde thema's. Een onderzoeksvraag kan in verschillende dimensies tegelijkertijd worden uitgewerkt en onderzocht met wisselende combinaties van spelers en variabelen.

Deelnemende zielen kunnen alle mogelijke rollen op zich nemen en een heilige of een moordenaar spelen. De rol die je speelt zegt dan helemaal niets over wie je echt bent. Anderen beweren dat het juist jouw niveau van bewustzijn, vibratie of evolutie is, dat bepaalt in welke rollen je terecht komt.

Alle uitvoeringen worden waargenomen en geregistreerd. Dat gebeurt niet alleen door jouw hogere bewustzijn, ook wel jouw Hoger Zelf genoemd, die jouw levensfilm opneemt of jouw levensboek bijhoudt. Ook ander bewustzijn zou de mogelijkheid hebben om jouw levensfilm of processen uit jouw levensboek te bekijken of te bestuderen. Niet alleen direct in het heden, maar ook achteraf.

Essentieel verschil tussen de aarde als leerschool of als experiment is dat binnen de leerschool alle trajecten bekend zijn en gewenste uitkomsten door deelname verkregen kunnen worden. De experimentele opzet is juist bedoeld om onderzoek te doen op onbekend terrein, waarbij nieuwe ontdekkingen worden gedaan en verrassingen mogelijk zijn.

 

7 Gentechnologie: de Aarde als broeikas,
kweekvijver of laboratorium

Er is hier op aarde van meet af aan met levensvormen geëxperimenteerd, niet alleen met de mens. De aarde zou een broeikas of geboortekamer zijn voor allerlei levensvormen die worden uitgetest; de mens zelf kan in deze visie als een genetisch experiment worden beschouwd. Het doel van de gentechnologen -die wij goden noemen in onze mythen - is afhankelijk van hun agenda's en dat zijn er nogal wat.

Zo is er een theorie die zegt dat mensen hier op aarde met verschillende DNA- pakketjes zijn uitgezet om te zien wie hier kon overleven of zich goed kon aanpassen aan de omstandigheden van de aardse atmosfeer. Ook dieren en plantensoorten zijn op die manier gekweekt en uitgezet, oorspronkelijk ver genoeg van elkaar geïsoleerd om elkaar niet te beïnvloeden.

Het zou kunnen gaan om ver geëvolueerde wezens die een agenda hebben om de evolutie van de aarde te ondersteunen. Maar in een sinistere versie gaat het om buitenaardse of niet-fysieke levensvormen die in deze dimensie zelf geen lichaam kunnen manifesteren en die op zoek zijn naar een geschikt lichaam om hier te kunnen rondlopen. Doel zou dan de ontwikkeling van een lichaam zijn, als jas, duikersuitrusting of ruimtepak voor bewustzijn dat zelf niet als proefkonijn wil dienen.

Voor de gentechnologen met een imperialistische visie is de mens een testprodukt, een laboratoriumrat. Je kunt worden beoordeeld als leverancier van voedsel, brandstof of informatie met interessante mogelijkheden tot uitbuiting; om nog maar te zwijgen over jouw spirituele potentieel en niet-fysieke producten uit jouw multi-dimensionale wezen, die ook oogstbaar zijn.

 

8 Kippenfokkers of onzichtbare poppenspelers

We worden hier vanuit hogere dimensies bespeeld, bestuurd en uitgebaat. Hogere dimensies worden zelf weer vanuit nog hogere dimensies gemanipuleerd. Een corrupte boel van laag tot hoog. Zo beneden, zo boven, jawel!

Heiligen, godsdienstigen, wetenschappers, schrijvers, new agers en goeroes op alle terreinen zijn vaak onbewuste hulpjes van duistere krachten die helpen om mensenmassa's en de aarde als geheel energetisch uit te melken. Partijen gaan tegen elkaar te keer, maar zien de de poppenspelers niet die onzichtbaar van achter de schermen aan de touwtjes trekken en alle partijen hier te grazen nemen.

De kippenfokkers beschikken over kennis om ons te programmeren en om arrogantie op te wekken in elke partij. Daardoor zijn we als kippen in een ren, die niet bewust genoeg zijn om onze eigen positie te doorzien. We zijn al dankbaar voor een hand vol biologisch kippenvoer en wat scharrelruimte en zullen geen actie voeren omdat we vrijheid of zelfbeschikkingsrecht willen. De biologische kippenfokker is een heilige onder de piraten.

Net zoals de mens op aarde het milieu, dieren en planten geheel gevoelloos voor consumptie uitbuit, zo wordt de mens zelf ook uitgebuit en geconsumeerd. De arrogantie die binnen de mens als soort is opgewekt zorgt ervoor dat we ons bovenaan de voedselketen wanen en onszelf als hoogste en meest intelligente levensvorm van dit zonnestelsel beschouwen.

Binnen deze visie zijn er evolutionaire krachten in de mens aanwezig, maar zijn er tegenkrachten werkzaam die alle ontwikkeling willen tegenhouden of beheersen.

 

9 Isolatie van een virus

We zitten hier op aarde in quarantaine omdat we uit balans zijn en onze zelfherstellende functies defect zijn. De aarde is een verzamelbak geworden voor slecht functionerende of gestoorde zielen, die parasitair en mechanisch gedrag vertonen.

Volgens sommigen kan je hier ook als healer, therapeut of cipier aanwezig zijn en is dat vrijwilligerswerk jouw missie; of het gaat om een mogelijkheid om een misstap uit het verleden te herstellen. Weer anderen beweren dat ex-gedetineerden die zijn hersteld van hun parasitair gedrag de beste hulpverleners zijn, omdat al het andere hogere bewustzijn geen toegang kan vinden tot de dwalende ziel. Hoger bewustzijn zou de lage, corrupte gedachtevormen die leiden tot het profiteren van anderen niet eens in overweging kunnen nemen of kunnen begrijpen.

Als het gaat om de mogelijkheid de parasiet als valse noot in het geheel weer zuiver te maken, dan zijn de meningen daarover verdeeld. Sommigen beweren dat het mogelijk is om de aard van de parasiet te veranderen door processen als transformatie en transmutatie. Volgens anderen is er nog geen echte therapie gevonden en is het onderzoek naar de mogelijkheden nog in volle gang: parasieten worden onderzocht en geobserveerd om die oplossing te vinden. In de meest extreme variant, de isolatiecel-theorie, zitten we hier gewoon weggemoffeld als hopeloze gevallen en wordt er niet langer naar een oplossing gezocht.

 

10 Love & Light: alles is o.k.

Alles komt goed, alles is dik in orde, want aan de basis van alle leven en bewustzijn ligt pure harmonie. Soms dwalen we wat af of worden vergeetachtig, maar we keren altijd terug naar goddelijke perfectie want dat is waar we vandaan komen.

Iedereen is goddelijk, in iedereen schuilt een meester, heelheid, onvoorwaardelijke liefde. Er staat een grote opruiming, zuivering, dag des oordeels, zondvloed, eindstrijd, sterilisatie of ander groot gebeuren op planetair of kosmisch niveau aan te komen, of dat proces is nu al in volle gang. Maar de uitkomst staat vast: het licht en het goede overwint altijd. Goddelijke perfectie kan niet door een dwalend fragment worden aangetast.

 

11 Mensen zijn onwaardige niemendallen

Gij zijt een zondaar en een niemendal die het verprutst heeft, niets voorstelt en dagelijks gestraft wordt omdat ge niets voorstelt. Alleen als uitverkorene maakt ge nog een kleine kans. Een wraakzuchtige god eist totale overgave en gehoorzaamheid van al zijn minkukels. Wees bereid voor hem te sterven of je eigen kind te offeren. Zonder tussenkomst van priester, paus of andere zalige is jouw kans op de hemel verkeken.

De gelovigen zijn zalig door onwetendheid. Het zijn de volgzame schaapjes.

 

12 Holisme: alles hangt met alles samen

Volgens sommigen bepalen universele scheppingswetten dat scheppers hun eigen scheppingen betreden om die zelf te ervaren. Daarom zullen scheppers verschillende aspecten van zichzelf op vele bewustzijnsniveaus hun eigen scheppingen in sturen. Uiteindelijk gaat het hier gewoon over onszelf en zijn wij allemaal aspecten van hetzelfde grote universele goddelijke bewustzijn, die hier verdeeld lijken.

Omdat scheppers hun eigen schepping in gaan zullen ze niets willen scheppen dat ze zelf niet willen ondergaan. In al jouw relaties kom je aspecten van jezelf tegen. Vandaar de stelling die in veel heilige geschriften is opgenomen: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

In alle scheppingen voltrekken zich dezelfde processen volgens plaatselijke wetmatigheden, soms in schijnbare isolatie. Maar als je terugkeert naar huis kom je altijd op een niveau terecht waarop die verdelingen wegvallen en je jezelf weer als deel van dat geheel ervaart, deel van het grote verenigd veld.

Of je nu kiest voor ascensie en evolutie, of juist voor een daling in vibratie waardoor je steeds verder van huis terecht komt, zou binnen de grenzen van jouw eigen deelschepping je eigen verantwoordelijkheid zijn.

 

13 Hologram: het projecteren van een werkelijkheid

Het hologram is een onstoffelijke blauwdruk voor de schepping of projectie van een realiteit. Het bevat alle informatie over de fysieke lichamen die zich erin bevinden, de wetten waaraan lichamen en bewustzijn in verband met dat lichaam onderworpen worden, de manier waarop verschillende energiestromen kunnen worden opgewekt rond en door die lichamen heen en zich bewegen, mogelijk in interactie met andere lichamen.

Wat wij op fysiek niveau DNA noemen binnen het lichaam van een mens, dier, plant of mineraal, is de software die het lichaam bestuurt en die contact met verschillende andere bewustzijnsgebieden mogelijk maakt of juist afsluit.

Het hologram is dus niet de scheppende kracht zelf, maar de software, het middel of de methode om een schepping te manifesteren en energie binnen die schepping te besturen of te manipuleren. Elke realiteit heeft zijn eigen kenmerken en codes, ook wel sleutels, meestergetallen en heilige geometrie genoemd.

Een andere visie op het hologram is dat het niet de software is, maar juist het uiteindelijke resultaat of eindprodukt van de software. Je zou de wereld die je om je heen en binnen jezelf waarneemt als jouw eigen hologram kunnen beschouwen. Door ernaar te kijken kan je er achter komen welke fouten er in de software zitten, die je dan kunt corrigeren door naar binnen te gaan en het programma te herschrijven.

Zij die technologie vereren zien een gouden toekomst door middel van technologische en holografische scheppingskennis. Anderen maken onderscheid tussen een natuurlijke, oorspronkelijke eerste schepping van een bezield lichaam, en piraterij: het vermogen om holografische kennis te misbruiken om in te breken in de schepping van een ander, met intenties die meer of minder verheven kunnen zijn.

Magie is dan het vermogen om met behulp van netwerken, matrixverbindingen en gestolen scheppingstonen constructies te bouwen dwars door de schepping van een ander heen, als een schimmel in een blad of een virus in een gezond lichaam. Het kraken van genetische of andere codes is dan een vorm van inbreken of hacken door parasitair bewustzijn. Zo waren de oude alchemisten niet op zoek naar fysiek goud maar naar het scheppen van 'gouden frequenties', of het imiteren ervan. Ze probeerden in te breken in gouden dimensies waar ze op natuurlijke wijze geen toegang toe hadden.

Deze tegengestelde visies maken het hologram of eigenlijk elke 'werkelijkheid' een dubbelzinnig verschijnsel. Het maakt ook elk spiritueel verband of netwerk dubbelzinnig. Het zou nuttig zijn om je onderscheidingsvermogen te ontwikkelen, waardoor je het verschil opmerkt tussen een natuurlijk hologram in verband met de eigen hogere bezieling en in open samenwerking met anderen; en een hologram dat dwars door een natuurlijke schepping heen wordt geprojecteerd, of erin wordt geplaatst, of er overheen wordt gelegd waardoor je niet meer kunt zien wat er onder ligt. Dit wordt ook projectie van sluiers of fantasie-werkelijkheden genoemd.

 

 

14 Droom en illusie: Don't worry, be happy

 

Aangezien wij hier maar een droom zijn binnen het bewustzijn van de grote schepper, is alles wat hier gebeurt toch niet echt. We kunnen morgen opstaan en dan blijkt dit leven hier niet meer dan een nachtmerrie of een wazig beeld uit ons verleden.

Het enige dat telt is ervaring, dus doe waar je zin in hebt. Wie zeurt over karma en zonde en dat er naar je toe komt wat je verdient is gewoon een angsthaas, want dat is allemaal onzin. Dat blijkt wel uit het feit dat je hier kunt doen wat je wilt en er is niemand die je tegenhoudt!

Maak er dus wat van, mensen. Vrijheid blijheid, en lang leve de lol. We zijn hier alleen maar omdat we ons zo verveelden als scheppers, maar niet om er iets bij te leren.

 

15 De Spiraaldans: romantisch huwelijk
of wrede scheiding?

Op aarde dansen twee tegenpolen met elkaar, om elkaar heen. Ze stoten elkaar af en trekken elkaar aan. We noemen dat mannelijke en vrouwelijke oerprincipes, magnetische en elektrische energieën, het huwelijk van een oervader en een oermoeder, de hemel en de aarde, yin en yang.

In romantische versies is dit een goed huwelijk, waarin balans of een vreugdevol compromis mogelijk is. In minder romantische versies gaat het om een eeuwige strijd tussen de polen. Om oorlog, bruidroof, verkrachting, verleiding, verraad. Een mannelijke krabachtige levensboom die zich opdringt aan de vrouwelijke, voedende duisternis. Of een zwarte weduwe die een mannetje verleidt, met hem paart en hem daarna opeet.

Volgens sommigen is de mens als soort van nature helemaal niet gespleten in mannen en vrouwen. De mens zou eigenlijk androgyn zijn en in spiritueel opzicht over wonderbaarlijke vermogens beschikken. Een androgyn wezen is niet zonder geslacht maar verenigt beide geslachten binnen zichzelf. Het scheiden van die energie- en bewustzijnsstromen binnen de mens als soort is een onnatuurlijke, wrede scheiding die ons machteloos maakt. Een heteroseksuele aard is niet natuurlijker dan een homoseksuele, biseksuele of a-seksuele aard: ze zijn geen van allen volgens de oorspronkelijke goddelijke blauwdruk geschapen.

 

16 Darwin: natuurlijke selectie

De theorie van evolutie of natuurlijke ontwikkeling is zowel in spirituele als in wereldse kringen vrij algemeen aanvaard. Er is sprake van ontwikkeling en vooruitgang, hoe traag ook.

Als ziel ben je bij een of meerdere evolutie-cycli betrokken. Je bent een wezen dat op aarde blijft incarneren tot je voldoende hebt geleerd en besluit om verder te trekken. Of je hebt slechts een enkel leven. Meestal is er sprake van een straf- of beloningssysteem, dat bepaalt hoe lang je erover doet om de evolutionaire ladder te beklimmen. Andere versies geven de ziel meer vrijheid en zelfbeschikkingsrecht. Volgens velen is het beklimmen van de dimensies op weg naar steeds stralender licht en zaligheid het doel.

De darwinistische versie is gericht op fysieke lichamen. Door aanpassing en natuurlijke selectie zou ontwikkeling mogelijk zijn. Maar biologen en filosofen zijn verdeeld, omdat praktische bevindingen aantonen dat de mutaties die nodig zijn om geheel nieuwe soorten te doen ontstaan niet kunnen plaatsvinden. De mutaties die wel plaatsvinden binnen soorten veroorzaken eerder verzwakking en het uitsterven van de soort. Daarop is een grote uitzondering: parasieten, virussen en bacteriën. In die soorten vinden wel mutaties plaats die tot overleving leiden. Onder veel wetenschappers groeit de overtuiging dat Darwin's evolutietheorie een mythe is.

In spiritueel opzicht zijn de evolutietheorieën die van ontwikkeling uitgaan, of dat nu geleidelijk is of in sprongen, verbonden met twee grote paden of stromingen. De eerste verkondigt de komst van een heiland, heilige, godsdienststichter of verlichte die ons komt redden of dat al heeft gedaan. Het tweede pad is het transformatiepad, waarbij leerlingen inzicht, wijsheid en ervaring opdoen, waardoor ze hun vibratie kunnen verhogen en door meesterschap, individueel of in groepen, de dimensies beklimmen. De eerste stroming zegt dat de mens moet worden gered, de tweede dat hij zichzelf moet redden.

 

 

17 De val-na-val theorie: regressie of devolutie. Falende scheppers of piraten?

 

Tussen verschillende scheppingen zouden grenzen bestaan, om meerdere scheppers elk hun eigen verantwoordelijkheid en authentieke macht te laten ervaren. De grenzen tussen scheppingen zouden per ongeluk zijn geschonden of doelbewust zijn opengebroken. We hebben dan te maken met falende scheppers of piraten, of mogelijk met allebei.

Volgens een versie van deze devolutie-theorie heeft een schepper per ongeluk een deel van zijn schepping achter gelaten na een grote inademing, waarna het achtergebleven bewustzijn zich parasitair ging gedragen om te kunnen overleven. Het werden kosmische piraten.
Ammehoela, zeggen tegenstanders van die visie: dat deel bleef juist achter toen de rest naar huis kon juist omdat het zich al parasitair gedroeg en dus niet over de frequenties beschikte die voorwaarde waren om mee naar huis te kunnen.

Er zijn stromingen die het binnendringende bewustzijn beschrijven als buitenaardsen of gevallen engelen, die menselijk bewustzijn van binnenuit consumeren en steeds op zoek zijn naar nieuwe energiebronnen. Door die invasie zou menselijk bewustzijn zelf ook bij deze val betrokken zijn geraakt. De invasie zou het bewustzijn van de mens als een virus hebben besmet, waardoor ook wij nu imperialistisch en buitengewoon consumptief gedrag vertonen.

Piratenbewustzijn maakt gebruik van wormgattechnologie om scheppingen binnen te dringen. Anderen spreken van welwillende of liefdevolle ruimtebroeders- en zusters die door sterrenpoorten gaan en die ons als achtergebleven soort graag de helpende hand willen bieden. We hebben helemaal geen hulp nodig, we doen het allemaal zelf, zegt weer een ander deel. Dan kan wel zijn, beweren weer anderen, maar die hulp wordt niet geheel onbaatzuchtig geboden als je dat soms dacht. Het gaat erom te voorkomen dat wij hier de boel opblazen, een zwart gat produceren, en zo andere delen van de melkweg meesleuren in onze val.

Of er nu sprake is van een ongeluk of van luie scheppers die snel informatie willen zonder er zelf al te hard voor hoeven te werken, in elk geval heeft de mens op aarde in plaats van evolutie en vooruitgang juist de ene val in bewustzijn na de andere achter de rug.

 

18 Gestoorde schepper of koloniale bezetting

In deze scheppingsversie is de aarde het schuurtje in de achteruin van een gevaarlijke seriemoordenaar. We zijn hier ten prooi gevallen aan gestoord hoger dimensionaal bewustzijn dat ons gevangen houdt; we hebben geen schijn van kans.

De experimenten die met ons worden uitgevoerd en de behandelingen die we ondergaan geïsoleerd van de rest van de schepping hebben onze evolutie stopgezet. Die behandelingen zijn genetisch en elektromagnetisch van aard en manipuleren ons bewustzijn.

Een mogelijke agenda van koloniale bezetters zou het onderzoek betreffen dat wil nagaan onder welke omstandigheden we nog overleven, net zoals wij proefdieren gebruiken om te kijken hoeveel ze van een bepaalde stof kunnen verdragen. Of het zou gaan om de uitvoer van de mens als slaaf of voedsel naar andere delen van de melkweg, en worden we hier op bepaalde eigenschappen doorgekweekt. En wij ons maar afvragen waarom het toch zo lekker druk is geworden op onze aardbol. Net zoals wij onze dieren met hormonen en speciaal geprepareerd voedsel bewerken, zo krijgen wij ook speciale 'voedingsstoffen' en hormonen toegediend zonder dat we dat door hebben.

Koloniale bezetters kunnen als handelaars worden beschouwd, in de geest die we als Nederlanders met ons trotse koloniale verleden onmiddellijk moeten herkennen. De mens als soort is ook een hulpbron, vergelijkbaar met alle andere hulpbronnen die zich op aarde bevinden, en waarop een imperialistisch bezetter roofbouw kan plegen. De mens is een handelsprodukt en kan worden gekweekt als huisdier, bediende, arbeidskracht, seksslaaf of manager van kleine groepjes andere slaven.

Mensen die een vorm van onzichtbare bezetting als perspectief hebben staan bekend als samenzwerings- of mind control-theoretici. De frequentiebehandelingen die ons isoleren van ons potentieel scheppen een barriere die wel het Net wordt genoemd; men spreekt van het Programma dat ons daarbinnen gevangen houdt.

Sommigen schatten onze situatie als hopeloos in, anderen geloven in actie op het fysieke vlak. Weer anderen hebben ontdekt dat dergelijke acties niet zinvol zijn omdat de eerste oorzaken van de corruptie niet in deze derde dimensie, maar in hogere dimensies van ons wezen hun oorsprong vinden. Velen geloven wel in het nut van verspreiden van informatie omdat het bewustzijnsverruimend kan werken. Maar de enige actie die op termijn kans van slagen heeft zou toch spiritueel van aard moeten zijn en juist vanuit die hogere dimensies aangestuurd moeten worden.


 

 

19 Meerdere levens na elkaar en/of tegelijkertijd

Volgens de meest gangbare versies hebben mensen meer dan een enkel leven om hun doelen te bereiken. Reïncarnatie-theorieën zijn voor velen verbonden met een straf- en beloningssysteem dat karma heet. Binnen Christelijke tradities kan je de zonden van je voorvaderen erven en dat heet erfzonde. Er zijn geschriften gevonden die erop duiden dat reïncarnatie deel uitmaakte van de vroege Christelijke leringen, maar dat alle verwijzingen ernaar uit de bijbel zijn geweerd. Dat had te maken met politieke agenda's en de betere manipuleerbaarheid van de gelovigen.

Minder bekend zijn de simultaantheorieën, waarbij een ziel enkele tot vele honderden incarnaties tegelijkertijd beleeft. Men spreekt ook wel van paralelle levens. Tijd is in die visie niet lineair of chronologisch zoals in het reïncarnatiedenken maar als een bol of een kegel. Elk tijdperk heeft zijn eigen setting, kenmerken en vibraties waarbij bewustzijn reist van de ene gebeurtenis naar de andere.

Het reïncarnatiemodel sluit het simultaanmodel niet uit: een ziel zou zowel een serie levens na elkaar als ook tegelijkertijd kunnen beleven.

Volgens sommigen is er sprake van twee soorten spelers op het spelbord aarde: hogere zelven of zielen die steeds slechts een enkel leven tegelijk leiden, maar wel herinneringen aan vorige levens meenemen; en zij die vele levens tegelijkertijd hebben maar zich op het niveau van de individuele incarnatie niets of weinig van vorige of parallele levens kunnen herinneren. In die visie is iemand die zich op jonge leeftijd veel van vorige levens kan herinneren, vanuit het standpunt van evolutionaire vooruitgang een slak vergeleken bij de mens die zich daar niets van herinnert, maar wiens bovenziel vele honderden levens simultaan beleeft. Het simultaan pad is in verhouding stormachtig snel en maakt enorme evolutiesprongen mogelijk, terwijl de slak duizenden en duizenden jaren in dezelfde vibratiebanden blijft hangen en daar nog rechten aan meent te kunnen ontlenen ook.

 

20 De aarde als verslavend middel,
schaduwwereld of zwart gat

De aarde en ons zonnestelsel is een plek in de universa of zelfs binnen alle multiversa waarvoor gewaarschuwd wordt. Er doen de wildste verhalen de ronde over wat er hier mis is gegaan. Er zijn verslagen over zielen die zich in de buurt van de aarde begaven, plotseling verdwenen en waar nooit meer iets van is vernomen.

Wie de aarde nadert wordt blootgesteld aan chaotische, desoriënterende frequenties en kan op noodlottige wijze worden verleid. De mythen over de roep van de Sirene zijn oeroude echo's van dit verschijnsel.

Deze wereld zou van zijn eigen bron of hoger zelf zijn afgesneden. Het is een schaduwwereld, een anorganische wereld in de spiegel of in de grensgebieden tussen werkelijke scheppingen in, een gevallen schepping die in zijn totaliteit parasitair is geworden en energie aanzuigt die erin verdwijnt als in een onnatuurlijk zwart gat. Je zou deze wereld ook als een tijdmanipulatie kunnen beschrijven, een stervende tak van de levensboom die zichzelf nog wanhopig in leven probeert te houden.

Wie de ervaring als mens is ingedoken kan er zo verslaafd aan raken en zichzelf zo verliezen dat hij steeds verder afdaalt in het zwarte gat van het onbewustzijn van het Al. Hij verschrompelt in intelligentie tot een eenvoudig manipuleerbaar niveau van onwetendheid en wordt een moordenaar of een slaafse volgeling die geen idee meer heeft waar hij vandaan komt, wie hij werkelijk is en waar zijn bestaan toe leidt. Hij doet wel of hij druk bezig is met van alles en nog wat, maar vanuit het oogpunt van evolutie heeft hij geen eigen agenda meer. In wezen doolt hij doelloos en bewusteloos rond.

De uitdaging van de mens die zich in een zwart gat bevindt is te onderzoeken of het mogelijk is uit een zwart gat te kruipen en het virus - zijn piratenbewustzijn - kwijt te raken. Het kosmisch bewustzijn is verdeeld over de vraag of dit mogelijk is.

Bron: Ascentie.nl