virtuele werkelijkheidVeel videospelletjes zijn vol geweld en kinderen komen er tegenwoordig al vroeg mee in contact en raken er vaak ook aan verslaafd. Hierbij wordt in feite aan hun laagste instincten geappelleerd en nu en dan wordt voor hen de grens tussen spel en werkelijkheid wel heel vaag, getuige de voortdurende steek- en schietpartijen in scholen. Je ziet ook haast geen ouder kind meer op straat of het loopt te turen naar het scherm van een smartphone. 

Jonge kinderen staan helemaal open voor invloeden van buiten, ze moeten immers deze wereld nog ontdekken. Daarom is het ook zo belangrijk dat ouders toezien waar kinderen zich mee bezig houden. Zo niet, kunnen ze snel in een richting worden gestuurd waar voor de uitdrukking van hun creativiteit weinig ruimte overblijft. Het echte spelen met vriendjes komt in het gedrang waardoor er een gebrek ontstaat aan de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden.

Dat de mens in werkelijkheid enkel Licht en Liefde is wordt slechts door de ouderliefde aan het kind gespiegeld. In de buitenwereld is er helaas weinig of niets dat dit essentiële aspect van de opvoeding voortzet. Op school en later op het werk staat competitie voorop en wordt de realiteit van de eenheid met alles en allen zoveel mogelijk versluierd.

Zo leven de meeste mensen nog altijd in de illusie van afgescheidenheid en dat maakt weer deel uit van het plan van de illuminati om het geweld op aarde definitief te verankeren. Want deze kleine groep aan de top van de elite is er alles aan gelegen om de mensen in de greep van de dualiteit te houden. Dit om de slapende massa makkelijk te kunnen manipuleren. Zo worden er constant vijandbeelden geschapen.

Uit de groep verslaafde kinderen worden nadien ook moeiteloos soldaten gerekruteerd. Geweld fascineert nu eenmaal en de eigenaren van de bewapeningsindustrie behouden hun bron van inkomsten door bij alle conflicten beide kanten van wapens te voorzien. Soldaten die de dronen bestuurden hebben regelmatig bevestigd dat het voor hun niets meer dan een videospelletje is. Om mensen te doden hoef je ze niet meer in de ogen te kijken en de keel door te snijden. Je drukt op een knopje van je computer en je ziet op het scherm een wolkje van de ontploffing en dat was het dan. Burgerslachtoffers worden op de koop toegenomen. Zelfs als die 90% van het dodental uitmaken. 'Collateral damage' is het woord wat ze ervoor hebben bedacht om het makkelijker als een normaal en onvermijdelijk iets aan de slapende massa te kunnen verkopen.

Er zijn ouders die uit puur gemakzucht ook jonge kinderen hun gang laten gaan die dan nog enkel een ding in hun hoofd hebben: zo snel mogelijk weer met hun virtuele spelletjes bezig zijn. Dan hoeven deze ouders zich niet meer zelf met hun kinderen bezig te houden, makkelijk toch? In Noord Afrikaanse landen wordt aan kinderen wel marihuana in de een of ander vorm toegediend, dan zijn ze ook rustig. Waar ligt het verschil?  Ook vindt dat ongebreideld toegeefgedrag wel plaats om een soort van populariteit als ouder bij de kinderen als het ware af te kopen, waardoor dan weer de eigenwaarde van die ouder wordt opgevijzeld. Dat kinderen duidelijke grenzen gesteld moeten krijgen om zich zeker te kunnen voelen, begrijpen veel ouders niet. 

Het is toch maar spel zo wordt dan geargumenteerd om de eigen verantwoordelijkheid af te schuiven. Of het is toch door wetenschappelijk onderzoek bewezen dat deze spelletjes geen enkel verband houden met het geweld in de wereld, haha. Dat doet me steeds denken aan de vroegere ‘wetenschappelijke’ studies die aantoonden dat roken niet schadelijk zou zijn voor de gezondheid. Dat deze ‘wetenschappers’ door de tabaksindustrie waren betaald, werd daarbij niet vermeld. Maar vergelijken we de virtuele werkelijkheid van die spelletjes met de het virtuele aspect van de realiteit van het aards bestaan, dan zijn er veel overeenkomsten aan te wijzen. 

In beide gevallen vindt er een identificatie plaats. In het videospel tussen de speler en het figuur wat hem of haar representeert. Zo'n spel duurt hooguit enkele uren en is het teneinde, dan is het ook met de identificatie gedaan. Bij het aardse leven ligt het in wezen ook zo maar is het toch iets complexer. Alleen vanuit het eenheidsbewustzijn begrijp je dat het hele leven hier een spel, een toneelstuk is. Vanuit dit hoger bewustzijn besef je wel degelijk dat je net zoals iedereen op aarde een rol speelt. Er vindt natuurlijk ook een zekere Identificatie plaats met die rol, alleen is dan gewoonlijk simultaan het bewustzijn actief dat je een rol speelt. Zonder dat bewustzijn vindt complete identificatie plaats die ook meestal zolang duurt als het spel gespeeld wordt, dus tot aan het einde van die bepaalde incarnatie.

Zo bestaat er in het bewustzijn van deze mensen slechts één werkelijkheid, die van de dagelijkse realiteit. Om het anders uit te drukken, in dat geval speel je je eigen rol niet bewust, maar ben je simpelweg je rol. Zo was ik vroeger ook mijn rol en ik heb een lange weg afgelegd voor ik in staat was om het rollenspel te kunnen doorzien.

Natuurlijk zijn er ook grote verschillen tussen het videospel en het aards theater, want wordt je in het spel door een kogel van een tegenstander geraakt, dan is wellicht het spel uit, maar je houdt er geen pijn aan over. Anders ligt het in de realiteit van het aards bestaan. Wordt je daar door een kogel of mes geraakt, dan doet het wel degelijk pijn, net zoals het pijn doet als je emotioneel wordt gekwetst.

Het is wel zo dat emotionele pijn vooral plaats vindt vanuit een dualistische benadering van het leven. Het treedt op als we niet in staat zijn om te accepteren wat er gebeurt. Want als je leeft vanuit het eenheidsbewustzijn, dan leef je bewust in een andere werkelijkheid en kent nauwelijks nog emotionele problemen omdat je het leven zoals het komt en de anderen zoals ze zijn volledig accepteert.

Meer bewuste mensen weten dat de aarde en de mensheid bezig zijn met de ascentie naar de vijfde dimensie van bewustzijn. Maar velen denken nog dat dit automatisch gebeurt en ieder zich op zeker dag als het ware bij het ontwaken in deze hogere trilling en samenleving bevindt. Natuurlijk is dat ook een illusie, want willen we werkelijk meegaan naar die hogere vorm van samenleving waar er geen oorlog, honger of ziekte meer bestaat en ieder ruim voldoende heeft om goed te kunnen leven, dan moeten we wel nog heel wat aan onszelf sleutelen. Zo moeten we leren hoe we kunnen ophouden met oordelen, verwachtingen hebben ten opzichte van onszelf en naar anderen toe.

Dat werken aan onszelf betreft het ons confronteren met alle emoties die we verdrongen hebben omdat ze zo pijnlijk zijn. Vaak zijn ze zo sterk verdrongen dat zelfs het bestaan ervan helemaal over het hoofd wordt gezien. Onze ziel waarschuwt wel door bepaalde impulsen naar ons dagelijks bewustzijn te zenden. Maar die worden niet opgevangen omdat we constant aan iets denken. Die gedachten die onophoudelijk door ons hoofd circuleren blokkeren het kanaal van het hoger naar het dagelijks bewustzijn. Om de boodschappen van de ziel te kunnen opvangen moeten we in de stilte gaan. Maar wie mediteert werkelijk elke dag?

En toch ligt in het in de stilte gaan de sleutel tot het oplossen van al onze problemen. De ziel is namelijk op de hoogte van het levensplan wat we zelf hebben uitgekozen vooraleer we in de huidige incarnatie stapten. Zo geeft ze steeds opnieuw aan wat de volgende stap zou moeten zijn, maar de mens hoort het niet of is er Oost-Indisch doof voor en schuift de aanbeveling aan de kant. Dat is namelijk het makkelijkst. Als de ziel het beu is om steeds weer tegen een muur te praten dan geeft het waarschuwingen die wel worden opgemerkt. Deze nemen dan de vorm aan van ongemakken in het fysieke lichaam. En worden die ook nog genegeerd, dan worden die kwaaltjes steeds erger en kunnen zich op de lange duur tot ernstige, dodelijke ziekten ontwikkelen of men raakt zwaar depressief.

De huidige leiders van de samenleving op aarde, die kijken wel uit om via de media de mensen deze samenhangen bloot te leggen. De elite is namelijk niet gebaat bij gezonde mensen. Aan gezonde mensen kan de farmaceutische- en 'gezondheids'industrie niets verdienen, Juist daarom worden natuurlijke geneesmiddelen ofwel verzwegen, belachelijk gemaakt of het vrije gebruik ervan verboden. De allopathische, chemische ‘genees'middelen worden bewust zo gefabriceerd dat ze aan de ene kant de schijn wekken te genezen maar aan de andere kant weer nieuwe ziekten genereren. Hetzelfde geldt bij het vaccineren: 

 

http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/herfst-tijd-voor-geen-griepprik/

 

Universiteiten en wetenschappers worden vaak financieel ondersteund door de pillenindustrie en verreweg de meeste artsen werken bewust of onbewust mee aan dat gigantisch bedrog. En toch durft soms een deskundige enkeling hiertegen zijn stem te verheffen, zoals de Deense hoogleraar geneeskunde Peter Getzsche: 

 

http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4180749/2015/11/08/Stop-met-het-voorschrijven-van-pillen.dhtml

 

Ook het voedsel wordt door de vele chemische toevoegingen min of meer ziekmakend. Er worden ook andere wegen gevonden om de mensheid te vergiftigen. Straling van GSM en Wifi, chemtrails, giftige stoffen in de bodem,  in het grondwater, in kleding, plastic, minerale olieresten in kartonnen voedselverpakkingen, anti-aanbakpannen en noem maar op:

 

http://weekend.knack.be/lifestyle/radar/gynaecologen-waarschuwen-we-verdrinken-in-chemicalien/article-normal-615429.html

 

En als je Frans kunt lezen: Kanker, diabetes, onvruchtbaarheid door de chemische rotzooi die overal wordt ingemoffeld:

 

http://www.liberation.fr/monde/2015/10/07/perturbateurs-endocriniens-comment-les-lobbys-ont-gagne_1399272?xtor=EPR-450206&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=quot

 

Maar terug naar het innerlijk werk om ons te kunnen aanpassen aan de dagelijks verhogende trilling op aarde: Als je  bijvoorbeeld meemaakt dat iemand je besteelt, je kwetst op de een of andere manier, weet dan dat je vanuit je hoger bewustzijn die ervaring hebt aangetrokken omdat je ziel ze voor je groei noodzakelijk acht. Of dat je misschien zelf in een ander leven ook mensen zo behandeld en gekozen hebt om dat zelf ook eens te ervaren. Dit om vanuit die situatie te leren en te groeien. Zo houden andere mensen en de situaties in het leven ons steeds een spiegel voor die ons uitnodigen om met de pijn die de ervaring in ons teweegbrengt aan de slag te gaan. En dat doen we door ons met die emoties te confronteren. We duiken dan volledig in dat gevoel, worden als het ware die woede, die pijn, die angst en doorademen ze tot het vanzelf oplost.

Veel mensen nemen niet de tijd om in de stilte te gaan en geloven liever in het toeval, in het noodlot dat per ongeluk kan toeslaan. Dan kan er volop worden gekankerd, veroordeeld en gevochten. En ja, wie lacht dan weer in het vuistje, juist ja, de elite die conflicten nodig heeft om de macht te kunnen behouden. Dat de trilling van de aarde door de geestelijke Wereld dagelijks wordt verhoogd heeft tot gevolg dat steeds meer aan en in het licht komt. Steeds minder kan verborgen blijven en het is mijn overtuiging dat de mensheid wel binnen afzienbare tijd wakker zal worden en daardoor de vazallen van de elite en de illuminati, de politici in alle hoofdsteden en voor wat ons betreft in Den Haag en Brussel gewoon naar huis zullen sturen. Dan zuilen wel eerlijke mensen komen om hun taken over te nemen, daar deze nu hun handen niet wensen vuil te maken door aan de huidige corruptie mee te doen.

De macht is in feite aan het volk, maar als je de mensen maar steeds voorhoudt dat ze individueel geen macht bezitten dan geloven velen dat ook en worden apathisch. Gelukkig komt er nu wat beweging in. De honderdduizenden handtekeningen voor het referendum over de toetreding van de Oekraïne is daar een voorbeeld van, of de massale betogingen tegen TTIP. Het achter onze ruggen bedisselen van de TTIP is een voorbeeld dat de politici, die daar mee bezig zijn, geen boodschap hebben aan wat de burgers er van denken. Door de TTIP wordt de deur wijd opengezet voor nog meer gif in ons lichaam en het verlies van de soevereiniteit van de individuele staten. Over hoogverraad gesproken ...  

De macht wordt zo aan de grootindustrie overgedragen, verkocht kunnen we wel zeggen als we rekening houden met de gigantische budgetten van de lobbyisten van de industrie, de grote bedrijven en banken in Brussel en in de andere Europese hoofdsteden. En dit zonder dat de iedereen hiervan op de hoogte wordt gesteld door de media. Hoe kunnen politici die gekozen zijn om de bevolking te vertegenwoordigen en te beschermen aan zoiets meewerken? De bevoegde commissaris in Brussel zei ronduit dat ze geen boodschap heeft aan de wens van het volk omdat die haar niet gekozen heeft. Ze kan dat inderdaad zeggen omdat ze op haar post door Juncker is benoemd. Gelukkig bestaat er voor het tegenhouden van het TTIP-verdrag ook een initiatief voor een referendum:

 

https://petities.nl/petitie/ttip-nee

 

De mainstrem media hebben die onderhandelingen over de TTIP die dus in het geniep plaatsvinden, helemaal niet of nauwelijks vermeld. Dat is toch niet te geloven dat het overdragen van de nationale souvereiniteit aan de industrie niet in het nieuws komt? Waar blijft de eerlijke journalistiek?

 

http://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/pers-titutie-in-plaats-van-prostitutie-aan-t-werk/

Ook nationale politici laten zich letterlijk door de grote bedrijven de wet voorschrijven, zoals de ING-bank kennelijk de tekst van een wet aan Dijsselbloem dicteerde, die het aanbieden van een omstreden financieel product moest mogelijk maken.

 

http://www.rtlz.nl/algemeen/politiek/ing-schreef-wet-voor-dijsselbloem-over-omstreden-financieel-product

 

In Brussel is dat soort van praktijken aan de orde van de dag. Europarlementariers komen met amendementen die heel vaak woord voor woord door de industrie zijn opgesteld.

Vanuit het dualistisch bewustzijn zou je hiervoor meteen ten strijde trekken. Vanuit het het eenheidsbewustzijn ga je stilaan het spel doorschouwen. Je begrijpt steeds beter dat het aardse leven best te vergelijken is met een gigantisch toneelspel. Weinigen zullen beseffen dat ze zelf die tegenspelers vanuit hun hoger bewustzijn hebben aangetrokken om juist die rollen te doen spelen die hun confronteert met hun verdrongen emoties. Door hun rol te spelen houden ze je een spiegel voor en worden woede, angst en zo verder zicht- en voelbaar. Die emoties ontstaan niet door de toestanden in de wereld maar zijn vaak al in ons systeem aanwezig door ervaringen in andere incarnaties. Het 'onrecht' dat nu plaats vindt, brengt ze aan het licht zodat we er mee aan de slag kunnen gaan.

Dus als je weet dat politici bezig zijn je welzijn te verkopen, zoals ook de afgelopen decennia door de privatisering de eigendommen van het volk werden verkwanseld en de draadtrekkers op zijn minst een gedeelte van de opbrengst in eigen zak hebben gestoken. Of dat de regering stelselmatig de verworvenheden van de sociale zekerheid afbouwt,wat doe je dan?

In plaats van te vechten ga je beter in de stilte met de vraag: Wat doet dat met me? Wat doet het met me dat ik vergiftigd wordt door ‘gezondheids-’ of andere industrieën? Wat doet het met me daar ik bestolen en verraden wordt door mijn volksvertegenwoordigers? Of op kleine schaal, wat doet het met me als mijn buur lange vingers blijkt te hebben, mijn partner me verlaat, ik mijn job verlies?

Is het woede, is het angst, is het pijn of onzekerheid? Welnu, zoals al gezegd, ga dan in de stilte en confronteer je met die emotie, met dat gevoel. Duik er in, wordt dat gevoel en concentreer erop, aanvaard de aanwezigheid ervan en doordadem het tot het volledig is opgelost. Soms is dat in een half uur gebeurd. Maar het kan ook een hele dag of enkele dagen in beslag nemen zodat je draad telkens weer opnieuw moet opnemen tot het echt is verdwenen. Het is dan ook definitief opgelost en je zult je een heel stuk vrediger en lichter voelen. Er is dan letterlijk een zware last van je afgevallen. En ben je ziek dan zal door het wegnemen van de oorzaken van de ziekte het lichaam zich ook aan de nieuwe situatie aanpassen en zo kan de ziekte makkelijk worden genezen.

 

 

Dat individueel werken aan jezelf vindt ook zijn weerslag op het wereldgebeuren. Hoe meer mensen er hier consequent mee bezig zijn hoe minder het noodzakelijk wordt dat er vreselijke dingen op aarde gebeuren om de slapende, aan toevallen gelovende massa wakker te schudden.

 

Eerst nadat we ons echt met onze emoties hebben geconfronteerd en deze hebben verwerkt, begint het te dagen dat de werkelijkheid van het leven heel iets anders is dan dat we steeds hebben gedacht. We doorschouwen het rollenspel en begrijpen onze rol en die van de anderen,  We hebben er dan ook vrede mee en werken met dat wat ons in de spiegels wordt voorgehouden. We zien dan ook de overeenkomst tussen het videospel en het aardse bestaan zoals die vorm aanneemt in de dualiteit. Zo kunnen we de illusies van de virtuele realiteit verlaten om in de werkelijkheid te stappen waar de wetten van de dualiteit niet meer gelden. We worden vrij en we worden onvoorwaardelijke liefde wat we in onze kern ook zijn. En die corrupte politici, die spelen enkel de rol om ons wakker te schudden zodat we de macht weer in onze eigen handen kunnen nemen. En dit door ze allemaal naar huis te sturen.

 

www.elias-medium.info/NL

 

Het verouderingsproces stoppen en verjongen is geen utopie meer:

http://www.elias-medium.info/NL/elias/20-algemeen/seminars/50-herfstseminar-celwerk-update