bewustzijnOnze geest functioneert nu vooral in de 4de dimensie, daarzitten we gevangen in een veld van gepolariseerde archetypische denkvormen en emoties en de media weten hier handig gebruik van te maken. De 4de dimensie (of collectieve geest) is echter ook een brug naar het goddelijke en kennis, naar andere dimensies van waarnemen.

Zij is niet bedoeld als een frequentiezone die ons volstouwt met allerlei nietszeggende of zelfs belastende informatie. We mogen weer beseffen dat 4D een zone is waarin we via onze gevoelens toegang krijgen tot hoogstaande visioenen en scheppingen die ons veel bewuster maken en ons verder leiden. Begin met het zuiveren van je hoofd (de harde schijf in je hoofd) van al die waardeloze beelden, angsten en de door de media doordrenkte berichtgevingen die je verward en onzeker maken. Geef er geen aandacht aan en richt je aandacht op dat wat je wel wilt en je goed doet. Wij dienen deze 4de dimensie weer op te bouwen als een krachtige zender en ontvanger zodat de trillingsfrequenties van alle hogere dimensies weer tot ons kunnen komen en door ons heen werken.

1 ste dimensie van ons bewustzijn

De 1ste dimensie is het beginpunt van alle aardse verschijningsvormen. Door de draaiing van onze planeet en de chemische structuur van stenen, magma, metalen en kristallen heeft zij een sterk energetisch veld en zend zij elektro-magnetische golven uit. Midden in de Aarde zit een ‘kristal’ in een omhulsel van ijzer, dat een hogere ‘dichtheid’ en frequentie heeft dan de andere zones in de binnenaarde. Dit kristal gevat in ijzer, zorgt ervoor dat het morfogenetische veld van het Universum waarin wij leven (Universum 1) goed verankerd is. De krachten die vrij komen helpen ons met ‘gronden’, zodat we ons stabiel en stevig kunnen voelen. Rond de ijzeren kernkristal, die ook ‘de kern’ is van de 1ste dimensie, bevindt zich een van de vele Merkaba velden, dat zijn verankering heeft in de 2de dimensie. De ijzeren kernkristal van de 1ste dimensie zendt constant elektro-magnetische golven uit, die op hun beurt heel belangrijk zijn voor de 2de dimensie, het rijk van chemische, radioactieve, minerale, virale en bacteriële intelligenties. De Merkaba die zijn verankering heeft in de 2de dimensie, zorgt ervoor dat de elektro-magnetische golven verspreidt worden door heel de Aarde. Er is ook nog een 3de Merkaba veld dat zich uitstrekt tot ver in de ruimte en deze dient om de aardse atmosfeer op zijn plaats te houden. (een gat in de ozonlaag is een ontwrichting van dit veld).

1D met zijn ijzeren kernkristal is de ware hartslag van de aarde, de goddelijke Moeder, een bron van kennis met krachtige natuurwetten, die door deze krachtige kristal worden ‘geregeerd’. Alle gegevens voor het leven hier op aarde zijn in de ijzeren kernkristal opgeslagen. We zijn altijd zo naar boven gericht naar het goddelijke, maar als je je werkelijk wilt verdiepen in de creatieve mogelijkheden en de heilige ruimte van tijd, dien je toch ook echt contact te maken met de 1ste dimensie.

2de dimensie van ons bewustzijn

Voor de meeste mensen is de 2de dimensie helaas een dode wereld die moet worden ontgonnen, leeggeplunderd en uitgebuit voor de behoeftes van de 3de dimensie, de wereld waarin ons bewustzijn zijn raakvlak heeft. De 2de dimensie is dicht en intens en trilt langzamer dan de 1ste dimensie. De elementen, kristallen en mineralen waaruit ons fysieke lichaam is opgebouwd, zijn van dezelfde aard en opbouw als de elementalen uit de 2de dimensie. Ons bloedvatensysteem komt overeen met het onderaards rivierenstelsel van stromende energieën. Als je dingen ‘weet of voelt’, heb je contact met dit 2D veld. De dichte bolvormige geometrie van de 2de dimensie trekt hogere dimensies aan en dit doet het al eeuwig, net zolang onze aarde is. Dit wil zeggen dat dit rijk (2D) een enorme schat aan kennis bezit en rijker, evenwichtiger, krachtiger en bewuster is, dan wij weten en denken. Het is de wereld van alchemie en geomantie. Elke veroorzaakte crisis, misbruik, explosie of ramp op aarde heeft zijn weerslag in 2D. DE 2de dimensie zal daarop reageren en dit zijn we als collectief totaal niet, of veel te weinig bewust.

Onze gezondheid is in grote mate afhankelijk van de harmonie en krachtvelden van de 2de dimensie! In vroegere tijden resoneerden de mensheid veel meer op seizoenen, krachtplekken en de alchemistische krachten van de tweede dimensie. Genezers door alle eeuwen heen, begrepen de overeenkomsten tussen de mineralen, kristallen, de edelmetalen en het menselijke lichaam. Zij gebruikten deze krachten om zowel de mens alsook de Aarde te helen. Zij begrepen dat de elementalen de werkers zijn van de binnenaarde maar ook van de 3de dimensie. Hoeveel genezers, heksen en kruidendokters zijn er in vroegere tijden niet vermoord door o.a. ‘de kerk’. De kerk wist hoe belangrijk het contact met de tweede dimensie was en heeft er alles aan gedaan om ons klein te houden en dit contact te verbreken. Zij heeft doelbewust de verbinding verbroken en maakte ons bang voor de krachten van de aarde door demonen en duivels te schapen, angstscenario’s te scheppen en veel bloed te vergieten, de Aarde en vooral de 2de dimensie te doordrenken met bloed, in naam van God. Door al dat bloedvergieten en angstscenario’s, zijn er veel belastende energieën in de vorm van ontheemde elementalen ontstaan in 2D.

Het zuivere elementalenrijk, dat met ons resoneert via de menselijke vreugde en liefde voor de natuur, via innerlijke vrede, rituelen en diepe dankbaarheid voor het werk van de elementalen die de natuurkrachten in balans houden, werd wreed verstoord door oorlogen, bloedoffers, bloedrituelen en ontkenning van deze krachten. Vanaf de achttiende eeuw sloeg de disbalans nog verder door, door wereldwijde ontginningen die nog steeds plaats vinden. De schatten van de aarde, de kristallen, het goud en andere metalen, de olie en ook het gas dat uit de aarde wordt gezogen zorgden voor grote disbalans, aardbevingen (kijk op dit moment maar naar de provincie Groningen) en steeds grotere rampen. In de 20ste eeuw kwamen daar nog de nucleaire proeven bij, radioactieve manipulatie en veel bestrijdingsmiddelen en weer werd de tweede dimensie, onze Aarde en natuur, zwaar beproefd. Nu in de 21ste eeuw willen ze de frequentiegolven van de aarde gaan exploiteren en manipuleren en dit kan alleen maar stopgezet worden als de mensheid zijn spirituele kracht weer opeist, de Aarde heelt, zijn schatten beschermd en betere keuzes maakt. Wanneer namelijk de 2de dimensie krachten door de 3de dimensie worden misbruikt, worden de natuurkrachten sterk uit evenwicht gebracht. Dit resulteert in steeds grotere stormen, aardbevingen en andere natuurrampen. Ook dit punt van zijn hebben we o.a. meegemaakt in bepaalde tijden in Atlantis en Lemurie met niet zo’n goede afloop.

Kunnen we dit stoppen? Ja! Liefdevolle groepsgedachtenvormen en bewust contact maken met de Aarde, helen de 2de dimensie. Gedachtenvormen van liefde, aandacht voor de Aarde, de natuur, het plantenrijk en een groter begrip, dat de Aarde niet zomaar een dood ding is, zetten de veranderingen in. Wij mogen de 2de dimensie weer gaan eren en ervaren, dit rijk biedt namelijk vele mogelijkheden tot genezing. 2D bepaalt namelijk in grote mate onze gezondheid. Ware liefde en empathie voor de Aarde heelt. De wereld van 2de dimensie is namelijk een actieve biosfeer. We dienen ons weer te verdiepen in de 2de dimensie, zijn kracht en vermogen aan te wenden.

Veel mensen hebben tegenwoordig moeite met de heftige energieën en gebeurtenissen op Aarde. De levensvormen (de lichamen en vormen van planten, dieren en mensen) van de 3de dimensie zijn ongelooflijk teer en complex en dezelfde teerheid en complexiteit zien we ook terug in de 2de dimensie. De 2de dimensie drukt zich uit via de natuur, maar ook in de vrijmaking van microben en virussen als wij de Aarde teveel belasten. 2D staat in grote wisselwerking met 3D en deze kennis komt nu terug in ons bewustzijn.

3de Dimensie

3D is het niveau van de lineaire ruimte, onze waarnemingen, denken in tijd en ruimte en de vijf zintuigen. Al het leven en dingen op het aardoppervlak en hun relaties behoren tot de 3D realiteit. De mens is de hoeder van 3D. Door voldoende te bewegen, wandelen, zonnebaden, dansen, muziek, yoga, tai chi, spirituele ontwikkeling, aandacht anders focussen, positieve gedachten, werken aan fijne relaties en contacten met andere mensen, kun je je steeds meer vrij maken om op te stijgen naar de hogere dimensies van bewustzijn, 4D en 5D.

De NWO (de interne regering of illuminatie) heeft zichzelf gekroond tot hoeders van 3D, zij werken via de media, politiek, machtige lobby’s, ondermijning van onze gezondheid, angst zaaien en de televisie (tell a vision) om ons te beïnvloeden en onze authentieke kracht te ondermijnen en ons bewustzijn vast te zetten in 1ste 2de 3de dimensie.

De 3de dimensie is de zone waar fysieke en niet fysieke dimensies elkaar kruisen. Het is ook de zone van tijd en het lineaire denken; verleden, heden en toekomst. De toegang tot de 1ste en 2de dimensie wordt steeds duidelijker. Zij is meetbaar met bepaalde technieken en we kunnen mediteren op kristallen of andere oude voorwerpen of afbeeldingen om grotere kennis te ontvangen. De hogere zones of dimensies, 4 tot 9D zijn opgebouwd uit subtielere frequenties. De kennis over gedachtenvormen die clusters vormen en denkpatronen hebben typische 4D eigenschappen. Leven vanuit je hart wordt door de 5de dimensie geactiveerd. De heilige geometrie en kwantumfysica horen bij de 6de dimensie maar ook de vorming van ons lichaam, het algehele patroon dat onze groei bepaalt wordt door 6D geleid. Deze invloeden beginnen steeds sterker door te werken waardoor een groter bewustzijn ontstaat. De ruimte die ons doordringt bestaat uit energievelden en hier krijgen we steeds meer zicht op. Gevoelens verbinden alle wezens van 3D.

Onrust, emotionele stress, verkeerde lichaamshoudingen, belastende voeding en angsten brengen fysieke, emotionele, psychische en spirituele blokkades. Ons lichaam is altijd de meest directe ‘toegang’ om dit te helen. We dienen ons bezig te houden met wat we voelen en inzicht te krijgenzodat ons lichaam dit kan oplossen. Ons lichaam is ingericht om dit met de juiste intentie en afstemming te kunnen! We zijn echter zo ‘beïnvloedt’ en geconditioneerd dat wij vergeten zijn dat we dit kunnen. Een eerste goede oefening om elke dag als je opstaat mee te beginnen is je uit te rekken als een kat. Daarna vijf minuten goed te bewegen met je hele lijf. Door fysieke oefeningen te doen gaan emotionele blokkades op een rustige manier open, zij kunnen helen. Lopen, fietsen, dansen, zwemmen, alle lichaamsbewegingen helpen je. Denk niet dat je al genoeg loopt in huis of door boodschappen te doen. Dit is geen bewuste ontspannen handeling. Als we elke dag bewust leven, houden we onze gezondheid goed in stand. Neem niets aan, geen familieziektes, of zogenaamde erfelijke patronen, luister niet of weinig naar de media die ons constant verteld waar we bang voor moeten zijn, want ons 4D veld wordt constant beïnvloedt en gebombardeerd met meningen en angstscenario’s. Dit heeft een enorme impact op zowel 1-2 alsook 3D.

4de Dimensie

4D is het rijk van de menselijke collectieve, geest, gedachten en gevoelens. Je kunt het zien als een spons die alles opzuigt waarmee het gevoed wordt. De hogere dimensies kunnen pas ervaren worden als de blokkades in de 4de dimensie opgeruimd zijn de verloren fragmentjes van je ziel weer terug keren naar huis en weer een Eenheid vormen met je totale zielematrix. Ben bewust over wat gedachten en gevoelens teweeg brengen. 4D is ooit geactiveerd door zowel de Annunaki (Nibiru) alsook de wezens die naar de aarde zijn gekomen om de evolutie te versnellen. Deze historische ‘goden’ werkten ten goede of ten slechte op het 4D programma. Aan ons de keus, welke keuzes we maken

Inzage in belastende 4D programmeringen

Het heersende programma dat gevoed wordt door zowel de invloeden van de heersende Elite alsook door de invloeden van bepaalde wezens uit andere dimensies, vertelt ons dat we in feite hulpeloos zijn en dat de wereld een wrede plek is met beperkte rijkdommen waar iedereen een soort concurrentiestrijd voor moet aangaan.

Dat ons lichaam kwetsbaar is en dat we niet in staat zijn om ons zelf tegen ziektes te beschermen. Dat de meeste mensen chaotisch zijn (kijk maar naar de tv beelden van de oorlogsgebieden) en niet te vertrouwen (de rijken en Wall Street).

Door constante herhaling en bekrachtiging wordt ons verteld dat er niet en nooit genoeg is (crisis, voedsel, geld, schoon water, medicatie) en dat we altijd meer nodig hebben .

Dat wij niet goed genoeg zijn, niet slim, sterk en machtig genoeg om eigen keuzes te maken.

We leren te geloven dat we alleen maar dat zijn, wat zich tussen onze kruin en tenen bevindt, het lichaam. We worden letterlijk getraind om te twijfelen aan onszelf, gauw bang te zijn en onze intuïtie te verloochenen. Om angst voor de dood en ziekte te hebben, schuldgevoelens te ervaren en onszelf vaak te ‘bestraffen’, door altijd maar kritiek te hebben, terwijl alles enkel een ervaring is die je kunt aannemen of verwerpen, die vrije keus hebben we.

Ons wordt geleerd door het geprogrammeerde 4D programma, autoriteiten of deskundigen te vertrouwen; de ‘geleerden’ weten het beter.

De programma’s die op ons geprogrammeerd zijn, wakkeren een verlangen naar macht en rijkdom aan en tegelijkertijd worden we ook bang gemaakt voor macht.

Het leert ons om emotionele reacties te onderdrukken waardoor ons systeem belast wordt. We zijn geprogrammeerd om te geloven dat wat buiten ons is, belangrijker is, dan dat, wat we van binnen zijn en we worden afgeleid om innerlijk onderzoek te doen en verdieping aan te gaan door nieuws, tv programma’s, afleidingen en geneugtes.

Wij zijn geprogrammeerd om onze intuïtieve kennis niet of nauwelijks te vertrouwen en er al zeker niet over te praten met andersdenkenden.

We worden via 4D volgestopt met allerlei gadgets, speeltjes en informatie zodat we geen tijd hebben om zelfonderzoek te doen, boeken te lezen, te mediteren en ons te verdiepen in ‘er is meer’.

Vanaf onze kindertijd worden we getraind door school en opvoeding om geen aandacht te geven aan wie we werkelijk zijn, wat onze unieke kwaliteiten zijn en dat er meer is dan je lichaam. We leren om onszelf ondergeschikt te maken aan de meningen van hen die het zogenaamd beter weten.

Scholen zijn er op ingesteld om de creatieve eigenschappen en persoonlijke identiteit in de kiem te smoren en we luisteren braaf.

We worden ervan overtuigd dat we moeten knokken en hard moet leren om later succesvol te zijn, dat we altijd veel en hard moet werken om meer geld te verdienen en status te krijgen, geld is belangrijk. Er wordt ons ook geleerd dat we zuinig moeten zijn door de regelmatig georganiseerde crisissen, want er is nooit genoeg.

De informatie waarmee 4D is geladen, zorgt ervoor dat wij dagelijks geprogrammeerd worden om ziekte in onze lichamen en geest te creëren via angst en gedachten projecties (1 op de 3 mensen krijgt tegenwoordig kanker, wordt ons verteld…kijk uit als het koud is, kun je kou vatten… steeds meer ouderen worden dement…de wereld wordt steeds gevaarlijker…we moeten allemaal een griepprik hebben (wat zit daar allemaal in?)… jonge meisjes moeten ingeënt worden baarmoederhalskanker… omdat niemand, geen onderwijzer, geen huisarts en zelfs heel weinig ouders ons ooit hebben verteld, dat wij de macht hebben om elk programma (dat we vaak klakkeloos volgen) te veranderen en betere en gezonde keuzes te maken. Dat zou nog eens wat zijn als we deze onderwerpen op school zouden behandelen.

Heeft iemand gedurende jouw opvoeding je ooit verteld dat gedachten werkelijke dingen zijn die jouw werkelijkheid scheppen?

Het programma dat geprojecteerd is op 4D heeft ons ’getraind’ om onze geest af te sluiten en onze intuïtieve ontwikkeling maar mondjesmaat te vertrouwen.

Als mensen zichzelf kunnen leiden, hebben ze geen leiders nodig, als mensen zichzelf kunnen genezen, hebben ze geen farmaceutische industrie en artsen nodig! Wij worden constant gebombardeerd door zogenaamde vernietigingsprogramma’s (o.a. info over verkeerde, ongezonde voeding) en dagelijks gehersenspoeld.

De ‘Licht’ werkers onder ons en dit worden er steeds meer en de helpers uit andere dimensies brengen helende alternatieven, zij bieden ons een ruimer, minder beperkend, gezondheid bevorderend programma van nieuwe ideeën en mogelijkheden. Zij brengen nieuwe inzichten en hebben de moed om deze oude programma’s te doorbreken, vrijheid te creëren door kennis uit te dragen en meesterschap te ontwikkelen. Te gaan staan voor broederschap en liefde en hun mond open te doen over de wantoestanden op deze wereld.

We moeten nu echt nieuwe denksporen scheppen en ontwikkelen, voor diegenen die nog gevangen zitten in de oude programma’s.

Heb jij er ooit bij stil gestaan welke ideeën en opvattingen vanuit je onderbewustzijn jou leiden? Vraag je je bewust af, als je een keuze moet maken, of het antwoord komt uit je bewuste of onbewuste geest?

Wij mogen nu leren om interdimensionale vaardigheden te ontwikkelen en ons 4D opnieuw te programmeren met ideeën van vrijheid en broederschap, innerlijke ontwikkeling en… er is altijd genoeg… dat we onze gezondheid zelf kunnen besturen en dat de artsen ons daarmee helpen… en dat er leven is in heel het universum. Misschien van een andere dichtheid maar leven is er!

We mogen de raamwerken die alle illusies in stand houden en bepaalde chemische en hormonale reacties teweeg brengen vernietigen.

Vergeet nooit, dat wat onderdrukt wordt door medicijnen en zelfs fysieke ingrepen (operaties), altijd aanwezig zal blijven in de onderbewuste geest, het staat op onze harde schijf en daarom zal het lichaam en de geest, dezelfde onevenwichtige patronen blijven genereren. Dit blijft totdat deze herinneringen naar het bewuste gewaarzijn worden gebracht en geheeld worden.

De 4de dimensie is bedoeld als een levende en interactieve zone die constant gevuld wordt door goddelijke boodschappen, aanwijzingen en galactische kennis. Helaas is 4D ondertussen een vuilnisvat geworden, door (oude en huidige) traumatische collectieve gebeurtenissen en geprojecteerde meningen. Het is nodig dat wij een herstart maken, dat wij bewust worden van onze ongekende mogelijkheden. Dat wij 4D weer in ere herstellen door niet mee te doen aan het hele mediacircus en beïnvloedingen.

4D hoort een baldakijn van Licht te zijn, de toegang voor de volgende hogere dimensies die ons naar een multidimensionaal bewustzijn leiden.

Als informatie 4D binnenstroomt en wij deze informatie goed onderzoeken, van alle kanten bekijken, invoelen en bepalen wat en of we er iets mee willen, kan er geen statische staat ontstaan die ons onderbewustzijn vult met verkeerde beelden. Dit is bewust leven! Zolang de mensen deze 4D krachten in zichzelf onderdrukken of niet gewaar zijn (wakker zijn) kunnen destructieve krachten zich gemakkelijk nestelen in je onderbewustzijn ( op je harde schijf). Veel mensen vervelen zich en zijn in beslag genomen door allerlei gadgets, telefoontjes en apparatuur die hun bezig houden. Zij richten hun aandacht niet op opbouwende gegevens, beelden, boeken, natuur, sport, films, noem maar op. Ze zijn regelmatig gericht op gewelddadige neerhalende informatie en zo kunnen bepaalde beelden of voortstellingen uitgroeien tot een enorme kracht, een massa hallucinatie die door de gerichte aandacht een werkelijkheid wordt. Hierdoor ontstaan golven van waanzin, onderdrukking, oorlog en ziektes. Leef bewust en ben scheppend bezig, want creëren is altijd beter dan genezen!

Informatie over oude kennis, oude culturen kunnen steeds gemakkelijker in je bewustzijn komen, als je je erop afstemt. Deze veranderingen zijn gaande en beginnen ons 4D veld te vullen. Natuurlijk zullen diegenen die het niet zo goed met ons voorhebben, proberen ons klein en angstig te houden. Vele mensen willen vrede en demonstreren maar helpt dit? Het is een begin en de wens staat in de kinderschoenen. Wat echt helpt is nieuwe gedachtepatronen te scheppen, opbouwende archetypische patronen te creëren en de oude kennis te bestuderen.

We dienen allemaal onderscheidt te leren maken tussen lagere en hogere invloeden en inspiratie. Door alle informatie van alle kanten te bekijken en te beseffen dat bepaalde astrale belastende invloeden niets meer zijn dan geprojecteerde beelden, die de eigenschap hebben om onze geest binnen te willen dringen, leven we bewust en zijn we wakker. Vooral collectieve angst- en oorlogsbeelden werken direct (aanslagen Twin Towers – War on terror, Joods- Christendom versus de Islam, angst voor ziektes) en creëren een dualistische werkelijkheid. Soms zijn deze dualistische krachten dan zo sterk dat er een collectieve waanzin of angstreactie ontstaat. We raken dan het vertrouwen in onze eigen kracht kwijt.

In overgangen zoals nu van Vissen naar het Watermantijdperk, worden altijd onderhuidse lagen vrij gemaakt, de universele ‘harde schijf’ wordt opgeschoond. We krijgen zicht op allerlei projecties die zich in ons onderbewustzijn hebben vast gezet. We dienen deze te verwerken en onze harde schijf (ons onderbewustzijn) te reinigen. We mogen ons weer open stellen voor de instromingen en inspiraties vanuit de hogere dimensies en ons bewustzijn verruimen. Laten wij zorgen dat het goddelijke Licht, de goddelijke kennis onze wereld binnenstroomt. In 3D is bijna alles te verklaren maar 4D is de wereld van de kwantumtheorieën, onze scheppende vermogens en het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en niet fysieke krachten. 4D verandert voortdurend door wat erop wordt geprojecteerd, het werkt als een tv scherm. Scheppen we bewust een nieuwe wereld of laten we ons beïnvloeden door machtige mensen? Scheppen wij vanaf nu opbouwende beelden in 4D of blijven we slapen? Schep jouw eigen 4D veld door bewuste gedachten en liefdevolle projecties, geen oordeel of kritiek te uiten. Investeer niet in ruzie of geweld. Kies niet alleen voor jezelf, je eigen welzijn maar vooral ook voor het welzijn van de ander. Ben creatief.

5de Dimensie

De 5de dimensie is een lichtrijk dat zich concentreert rondom je hart. Deze trillingsfrequentie van Licht kan ervoor zorgen dat je je weer Een voelt met alles wat leeft. Momenteel komt er veel Licht binnen door zonnestormen en projecties vanuit andere werelden, het universele massa bewustzijn is erop aan het reageren. Wij zijn nu deze sprong aan het maken om ons bewustzijn steeds meer te verankeren in 5D en ervoor te zorgen dat 4D weer werkt als een spiegel, die ontvangt en reflecteert. Onze aardse atmosfeer wordt ‘gebombardeerd’ door Licht en kennis om ons te helpen: Het ontwaken van de mensheid, kennis maakt vrij. Het is de tijd van spirituele wetenschap, kennis ervaren, de aard van de werkelijkheid onderzoeken en je herinneren wie je werkelijk bent; spirituele revolutie. Licht en liefde weer fysiek te ervaren en uit te dragen. De energieën in onze persoonlijke genezingsvelden weer verbinden met ons hart. Onze liefde uit te breiden zodat ze ook de hogere dimensies omvat. Dit zorgt ervoor dat in versneld tempo een Lichtkracht door je wezen stroomt die de wijsheid in je cellen gaat bevrijden. 5D is ook het niveau om onze geest te verruimen om alles te gaan begrijpen. 5D is als een liefdevolle brug van Licht waarlangs de wijsheid, kracht en kennis naar je toe stromen.

De laatste honderden jaren is de spanning en dualiteit erg toegenomen en aangewakkerd waardoor we niet langer groeiden in bewustzijn maar vast kwamen te zitten in spanningen, pijn en lijden. Deze energieën hebben de mensen erg verzwakt en hun eigen authentieke kracht aangetast. We zijn op een dwaalspoor gebracht door iets of God te zoeken buiten onszelf. Het is nu de tijd om dit te herstellen. De 5de dimensie is nu volledig bereikbaar, liefde is de sleutel tot elk proces. We dienen ons beperkte aardse denken los te laten en de grootsheid van het bestaan weer vol te ervaren. Ieder mens heeft de kracht en energie om nieuwe denkbeelden en zijnstoestanden te scheppen. Als jij erin slaagt, zullen er meer volgen en dat is het nieuwe begin. Bereid je voor op deze nieuwe ervaringen die een nieuw tijdperk inluiden. Probeer niet alles te begrijpen met je verstand maar leef de liefde en omarm elke ervaring. Alles leid je verder. Stem je vaak af op je hart en luister naar wat je hart je te vertellen heeft. Koester je hart, ben lief voor jezelf.

6de dimensie

6D Is het rijk van de geometrische vormen. Het is ook het deel KA, (Mer-Ka-Ba), het menselijke geesteslichaam en de verbindingen via de morfogenetische velden die we ervaren als ons hart werkelijk openstaat. Dit lichaam bevat alle herinneringen van alle inwijdingen die je hebt ondergaan! Je potentieel aan vermogen is hier zicht en voelbaar als je (bewust) contact maakt met deze dimensie. De oude leringen in Egypte waren gericht op het ervaren van 6de dimensie. Als je 6de dimensie geïntrigeerd is, zijn ongeziene frequenties helder en duidelijk.

De 7de dimensie

De hoeders zijn de Wezens uit de Andromeda melkweg, die een grote invloed hebben op het kosmisch ontwaken. Zij werken met ‘kosmisch’ geluid, lichtcodes, getalsymbolieken en een lichtmatrix om je te herinneren wie je werkelijk bent; een multidimensionaal Wezen. De zevende dimensie maakt de galactische snelwegen open, reizen in tijd en ruimte. De nieuwe energie die van de Andromeda Melkweg komt, kan enkel door ons hart worden ontvangen.

Zo zijn er nog meer dimensies ( 8-15D ) die allemaal hun invloed uitoefenen en ook ons bewustzijn verruimen, zodat we ons herinneren wie we werkelijk zijn en inzage krijgen in de werkelijke aard van ons bestaan

De codes (inprentingen) die ons vastzetten zijn zowel projecties vanuit de multi dimensionale werelden, alsook aangenomen overtuigingen die door de werkelijke macht op aarde op ons geprint zijn. Als wij ons 4de, 5de , 6de en 7de laag van bewustzijn gaan gebruiken, zijn we geen speelbal meer van bepaalde machten op aarde en openen zich als vanzelf de volgende dimensies van bewustzijn.

De belastende codes die op ons geplaatst zijn door ‘buitenaardsen’, beïnvloeden ons DNA en vooral de 4de dimensie. 4D is ondertussen een soort vuilnisvat. Zolang we ons hier niet bewust van zijn, kunnen we deze belastende informatie niet verwijderen. Multi dimensionale codes zijn o.a. op ons geprint door de gevallen engelen, de Greys, Dracos (reptiloiden), ‘gevallen’ Annunaki, Martianen en alle andere wezens die de interesse hebben, om de heerschappij op aarde te beïnvloeden of te manipuleren. Zij hebben hun helpers, hun handen en voeten op aaarde en hun volgers. (Illuminatie, NWO)

Ook zij zitten op een bepaalde evolutielijn en denken vooral vanuit de linkerhersenhelft en hebben hun hartgebied en emotionele veld slecht ontwikkeld; geen compassie en mededogen. Dit is hun leerstuk op Aarde. Zij leven de illusie, dat zij enkel kunnen groeien door vele vervormingen op aarde te creëren; vervorming van ware religie, een emotionele controle maatschappij te stichten die gebaseerd is op angst, ondermijning van de gezondheid omdat minder mensen gemakkelijker te manipuleren zijn, alles willen controleren, verkeerde voorlichting te geven waardoor we zwak en volgzaam blijven en regelmatig gemanipuleerde hologrammen (denk en angstpatronen) op ons collectieve massabewustzijn en rasters die om de Aarde liggen te plaatsen die onze 4de dimensie vullen met belastende informatie. Heel veel is voortgekomen uit de val van Lemurie en Atlantis, maar ook uit de val uit het Paradijs, E-Den, erg lang geleden. Deze gebeurtenissen hebben onze werkelijkheid en waarneming volledig veranderd en zijn nog steeds van invloed op elk aspect van ons huidige leven! (de manier waarop we tegen het leven aankijken, ons voedsel, genetisch manipuleren, oorlogen, seksuele vervormingen, onze emotionele gevoeligheid, gevoelens van eenzaamheid en afgescheidenheid).

Deze codes uit ‘oudere’ tijden, belemmeren ons ook om volledig vrij te zijn en weer te leven vanuit onze zielskracht, het werkelijke Christus-bewustzijn (het bewustzijn van de 9de dimensie) en contact te hebben met onze geheime hartkamer. Dit bewustzijn is vrij van elke vorm van religie of dogma’s. Wij allemaal zijn geroepen om deze kennis en informatie weer zichtbaar (in herinnering) te brengen. Er is veel hulp!

www.moniquetimmers.nl