“Indien het hier in ‘t vaderland zoo gelegen is, dat men de waarheid niét mag spreken, zoo ist er ellendig gesteld, nochtans zal ik die spreken zoo lang als mijn oogen openstaan” Michiel Adriaanszoon de Ruyter (1672)100812 Nieuwsbrief www.lijst11.nl

FNV wijst informateur op grondrechten(ANP 12/8/10)

 

Citaat: AMSTERDAM - De FNV vreest dat bij het formeren van een nieuw kabinet grondrechten in het geding komen. Dit staat in een brief van FNV-voorzitter Agnes Jongerius aan informateur Ivo Opstelten. Einde citaat.

 

Met de waarschuwing van Agnes Jongerius  dat de grondrechten in het geding komen, bedoelt zij niets anders dan dat er een groeiend bewustzijn gaande is over de principes van de grondrechten die tijdens het Europese Revolutionaire jaar 1848 van de Europese koningshuizen zijn afgedwongen. Hierbij met name doelend op het politieke recht van verenigen met het ‘aspect’ gezag binnen de pensioenfondsen en alle overige instituties. Inclusief bij de stichtingen Greenpeace,  OXFAM/Novib, Koningin Wilhelmina Kankerfonds  etc...etc...etc...

De principes van de Grondrechten uit 1848 staan namelijk lijnrecht tegenover het belang van het politieke instituut het Koningshuis en het daaruit voortvloeiende systeem die de effecten van het spreekwoord ‘wiens brood men eet diens woord men spreekt’ genereren. De zondebok vinden wij bij de introductie van het politieke poldermodel, het Verdrag van Wassenaar 1982. Hiervan zegt Marcel van Dam: ‘…wat door beleid is scheef gegroeid, kan met beleid ook weer worden recht getrokken..’[1] Voortschrijdend inzicht toont aan dat het beleid alleen kan worden rechtgetrokken bij een ratificatie van de Grondrechten uit 1848.

Ter verdere onderbouwing van mijn stelling verwijs ik u naar mijn onderstaande bewerkte  brief aan de heer Jaap de Hoop Scheffer, van 11 augustus, naar aanleiding van zijn stelling dat in Nederland een oestermentaliteit heerst. Daaronder aan geplakt mijn brief van 10 augustus jl aan Mr. Ivo Opsteleten welke eveens over de Grondrechten gaat.

 

Tot nadere toelichting bereid verblijf ik met groet. Uw dienaar om het algemeen belang te dienen.

Robert A. Verlinden. www.wijzijnoveral.nl

[1]Citaat: ‘De boodschap van de film ‘De Onrendabelen’ is dat Nederland vanaf ongeveer 1980 door bewust beleid op een glijbaan is terechtgekomen naar een ruwer, harder en minder humaan sociaal klimaat, met een groeiend aantal verliezers. Wat door beleid is scheef gegroeid, kan met beleid ook weer worden recht getrokken. Als voldoende mensen dat willen. Maar ze moeten het eerst natuurlijk wel weten. De film ‘De Onrendabelen’ wil daar aan bijdragen. Einde citaat. Aldus Initiatiefnemer en eindredacteur Marcel van Dam. 

  

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zeer geachte heer Jaap de Hoop Scheffer,

In het , NRC 10 augustus zegt u ‘Er heerst hier een oestermentaliteit’.

Bravo! U weet, dit geldt niet alleen in Nederland maar ook bij de EU  in Brussel, VN en NAVO waar u als secretaris generaal werkzaam bent geweest. De enige oplossing om deze oestermentaliteit te doorbreken is een ratificatie van de Grondrechten uit 1848.

Ter onderbouwing van de noodzaak hiertoe verwijs ik u naar:

  1. de uitspraak van Hans van Baalen/VVD. Hij zei recentelijk dat zijn werk in Brussel slechts corvee is en dat Europarlementariërs in een isolement zitten.[1]
  2. ‘SP staat alleen met alternatief regeerakkoord’(Trouw 11/8/10)Job Cohen, een joodse intellectueel met een publiek domein wil niet praten, ondanks het feit dat volgens zegge bij de PvdA iedereen meetelt.  GroenLinks schuift slecht aan bij  echte onderhandelingen. Een goed verstaander kan hieruit concluderen dat dit alleen die onderhandelingen zijn die door H.M. de Koningin zijn goedgekeurd en die passen binnen de afspraken van het Veredrag van Wassenaar uit 1982. Tenzij  Cohen en Halsema kunnen vertellen wat volgens hun de criteria van ‘echte’ onderhandelingen zijn?
  3. In het artikel ‘Rusland Verstikkende rook van bosbranden verlamt het openbare leven in de hoofdstad Moskou’ (NRC 9/8/10?) leest u dat de Russen nu pas horen dat Vladimir Poetin in 2007 een wet door het parlement heeft geloodst waarbij driekwart van de boswachters en brandweermannen hun baan verloren, waardoor er nu niet genoeg bekwame vuurvechters zijn om de ramp te bedwingen. Kortom deze man speelt met de existentie van zijn burgers. Het is deze zelfde president die ingestemd heeft dat het Europese Hof in Straatsburg werd hervormd, zonder dat burgers weten welke hervorming dit zijn.(Rusland stem in met hervormen EU Hof Trouw 16/1/2010).In dit zelfde artikel werd bekend dat het Europese Hof in Straatsburg, analoog aan de Raad van State, de belangrijkste troef is van de Europese staatshoofden.
  4. Analoog hieraan is in  Nederland vanaf 2002 meer dan duizend bestuurlijke wetswijzigingen doorgevoerd zonder dat de burgers door het staatshoofd in de publieke ruimtes van de instituties vooraf zijn geraadpleegd en zelfs achteraf niet zijn geïnformeerd. Telkens weer worden burgers voor voldongen feiten geplaatst, zoals het afschaffen van het procesrecht van eenieder, de zogeheten actio popularis. Jurisprudentie toont aan dat dit een belangrijke oorzaak is dat de kanker in Nederland extreem toeneemt. Weliswaar geen brand zoals in Rusland, maar de patronen en de ernst zijn hetzelfde.  Zie de jurisprudentie van de Raad voor de Journalistiek, over het verzoek tot ratificatie van het Volkskrant artikel ‘Voor pieren in de Vinex is er geen doorkomen aan’. Zie: www.rvdj.nl/2007/19
  5. Bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, de belangrijkste troef van de Europese staatshoofden, ligt al meer dan een jaar mijn verzoekschrift tot herziening van een uitspraak van de Raad van State over een Wob verzoek van de actio popularis. Tot op heden onbesproken.[2] Merkwaardig, want jurisprudentie van het Europese Hof toont zelfs aan dat een dergelijke kwestie, m.b.t. giftige milieuverontreiniging, al eerder is besproken[3]
  6. Bij de VN wordt gewerkt aan de Codex Alimentarius, ondersteund door een ophanden zijnde tetras politica, toevoeging van een vierde macht ict en waar, op de Erasmus Universiteit te Rotterdam, aan wordt gesleuteld.  Ook hier weet bijna niemand iets van. Het heeft er alle schijn van dat dit het nieuwe gezicht is van een opkomend fascisme, de ergste in zijn soort[4]

Uit bovenstaande blijk dat de door u genoemde ‘oestermentaliteit’ door de staatshoofden algemeen wordt gehanteerd en dat de partijvertegenwoordigers in de parlementen daar weinig tot niets tegen kunnen doen. Citaat: ’Een Kamerlid is afhankelijk van de partijtop Wie dwars ligt, komt de volgende keer niet op de lijst’. Einde citaat, aldus Jeroen van Velzen, voorzitter CDJA in de Volkskrant van 7 augustus 2010.  Duidelijk is dat dit niet alleen bij het CDA het geval is maar bij alle partijen, zoals het eerder genoemde artikel  ‘SP staat alleen met alternatief regeerakkoord’aantoont. Dit is fnuikend voor onze democratie en voor onze existentie (Ons bestaan, ons zijn en de waarden daarvan).

De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de essentie van het begrip populisme[5] in de woordenboeken als een halve waarheid is weergegeven.[6] Het is deze halve waarheid waardoor burgers geen relatie hebben met de afgedwongen principes van de Grondrechten uit 1848. Hierdoor zijn wij 162 jaar op het verkeerde been gezet als het om de beginselen van de normen (plichten) en waarden (wetten) van onze democratie gaat.

Duidelijk is dat een dergelijke halve waarheid in de woordenboeken niet kan worden bewerkstelligd door de eerste de beste hoogleraar. Hier zijn andere machten voor nodig. Machten die als geen ander de effecten van het spreekwoord ‘wiens brood men eet diens woord men spreekt’ beheersen en waar wij allemaal aan onderworpen zijn. De enige manier om deze  effecten van dit spreekwoord te bestrijden is dat de principes van de Grondrechten worden gerespecteerd. Dit doen de staatshoofden niet. De principes van deze rechten zijn zelfs na het ‘Nee’ van de ‘SP’ en het ‘Nee’  vanFrankrijk tegen de Europese Grondwet uit het Europese Verdrag verdwenen.[7]

Als men de essentie van het begrip populisme niet kent heeft de burger ook geen relatie met de principes van de Grondrechten uit 1848.

Ter herinnering: De principes van de Grondrechten zijn tijdens het Europese Revolutionaire jaar 1848 van de Europese koningshuizen door het proletariaat afgedwongen.

Vanuit dit historische perspectief zijn de principes van de Grondrechten afspraken tussen de bevolking en het staatshoofd(en). Als de principes van de Grondrechten niet worden gerespecteerd, pas dan ontstaat populisme en corruptie, zoals dat in de jaren ’20 en ’30 het geval was en zich ook nu weer manifesteert. Het gedogen van populisme is dan ook een subversieve daad van het staatshoofd(en).  Niet Hitler was de oorzaak van de Holocaust maar populisme.

Door de essentie van het begrip populisme in de woordenboeken niet te benoemen is het als een halve waarheid weergegeven. Maarten van Rossem schreef mij zelfs dat dit een interessant beschouwing was maar hij geen tijd had om er op in te gaan. Overigens dit was ook de reactie van prof. dr. Henk te Velde. Bij vragen na zijn lezing ‘Regenten en populisten Nederlandse politiek in historisch perspectief’ hierover, tijdens het lustrum Alumnidag op 12 juni, ging hij hier niet verder op in. Waarschijnlijk, gezien de camera’s in het Groot Auditorium van de Universiteit van Leiden, beperkte hij zich met de opmerking, net als Maarten van Rossem, dat het een interessante beschouwing is.  

Ten bewijze:dat bijna niemand de essentie van het begrip populisme kent verwijs ik u naar de Tweede Kamer verkiezingen van 2006. De toenmalige nieuwe politieke groepering www.lijst14.nl , een zogeheten blancolijst, verkreeg van de bevolking in alle 19 kiesdistricten meer dan voldoende ondersteuningsverklaringen. Deze groepering met maar liefst 17 kandidaat volksvertegenwoordigers, i.p.v. partijvertegenwoordigers, stond niet als vereniging bij de Kiesraad geregistreerd en kreeg op grond daarvan, drie weken voor de verkiezingsdatum van 22 november 2006, te horen, dat zij, volgens de Mediawet, geen politieke zendtijd kreeg. Wat de Mediawet met de Kieswet te maken heeft is tot op vandaag geen duidelijkheid over. Ook hier laat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens verstek gaan, waardoor een herhaling van zetten met www.lijst11.nl bij de Gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam 2010, mogelijk was. Zie het artikel van Marlies van Leeuwen in het Algemeen Dagblad van 21 januari 2009 http://www.burgersinactie.nl/lijst14geldterug057.pdf  Zaaknummer RvS 200804861/1/H2. Europees Hof 35911/09.

De Mediawet is bekrachtigd door de Koningin bij de gratie van haar God,[8]  en steunt niet op de exemplarische besluiten van de rechtsinstellingen die voortvloeien uit de Grondrechten. ‘Grondrecht: het recht, de rechtsinstellingen waarop het overige of latere recht steunt’ (Van Dale).

Geert Wilders daarentegen is met een kruiwagen van de VVD in de Tweede Kamer gekomen. Krijgt daar ruzie en begint een eigen politieke partij onder de naam Partij Voor de Vrijheid (PVV).

Omdat zijn partij wel als vereniging bij de Kiesraad staat geregistreerd krijgt hij, dankzij de Mediawet,  politieke zendtijd. Echter, koningin Beatrix gedoogt dat hij geen leden toelaat in zijn vereniging.[9] Hierdoor kan Wilders al jarenlang zijn eigen gelijk verkondigen en de samenleving volgens Nederlands gebruik polariseren. Dit is populisme. Populisme is over de hoofden van het gezag heen, t.w. de exemplarische besluiten van de leden van de instituties, de onderbuik gevoelens van de massa beroeren, halve waarheden verkondigen en cruciale feiten verzwijgen. Gezien u zegt dat de stem van Wilders gezien zal worden als een stem van Nederland, geeft u precies de gevaren van populisme aan, zoals in de jaren ’30 van de vorige eeuw de stem van Hitler werd gezien als de stem van Duitsland. Gezien het populisme van Wilders is veroorzaakt doordat koningin Beatrix het populisme van Wilders heeft gedoogd is het in feite de stem van het staatshoofd. Koningin Beatrix is dan ook direct verantwoordelijk. Temeer, omdat koningin Beatrix in haar kersttoespraak 1992 nieuwe normen en waarden heeft aangekondigd waarvan niemand weet welke dat zijn.[10]Overigens dit geldt ook voor het Verdrag van Wassenaar uit 1982. Niemand weet wat daarin is afgesproken. Dankzij Marcel van Dam begint dit nu pas duidelijk te worden.[11] M.a.w., de Nederlandse oestermentaliteit is met name begonnen na de ambtsaanvaarding van Koningin Beatrix.

Het lijkt erop dat deze ‘oestermentaliteit’ wordt veroorzaakt door de Franse literatuur waar het woordenboek Van Dale over spreekt (8)en de misleiding[12] van klassieker van de Joodse essayist Brenda ‘La Trahison des Clercs’  (Het Verraad der Intellectuelen, 1927). Hierdoor stonden de burgers in de jaren ’30 van de vorige eeuw eveneens op het verkeerde been als het om de waarden en normen ging van de beginselen van onze democratie. Hierdoor kregen alle Duitsers de schuld van de Holocaust. Immers, de Holocaust was mogelijk door de Duitse bureaucratie. Bureaucratie behoort een afspiegeling te zijn van de samenleving. Echter, als de principes van de Grondrechten niet worden gerespecteerd dan is de bureaucratie geen afspiegeling van de samenleving maar een afspiegeling van het staatshoofd zoals nu in Nederland en Europa ook het geval is.

Als u dan ook nog zegt,citaat: ‘We zijn zo enorm met onszelf bezig.Dat is een oestermentaliteit, die je trouwens ook bij de traditionele partijen ziet. Er is een groot gebrek aan belangstelling voor het buitenland. Kijk maar hoe weinig er in de verkiezingsprogramma’s staat over Europa’. Einde citaat, hoef ik u alleen maar te verwijzen naar de eerder genoemde uitspraak van Hans van Baalen prominent lid van de VVD, citaat:DEN HAAG - Europarlementariër Hans van Baalen van de VVD noemt zijn werk corvee. Ook vindt hij dat zijn collega's in het Europees Parlement in “een isolement zitten''. Zij steunen daardoor elkaars plannen, waardoor “de stroom bemoeizucht breder en breder'' wordt”. Einde citaat. En deze club moet gaan regeren?

Voor wat betreft Ground Zero: de gebeurtenissen van 11 september 2001 in New York, waarover wij via de reguliere media worden geïnformeerd, wordt op de informatiestroom van het Internet geheel andere feiten aangetoond en besproken. Omdat bij de informatiestroom op het Internet, i.t.t. de reguliere media het ‘aspect’ gezag ontbreekt, is de verwarring hierover dan ook troef. Na de inval in Irak en de halve waarheden over de wederopbouw in Afghanistan,  is er geen enkele grond om ook nog maar iemand van de VN, NAVO, EU en wat al niet meer zij te vertrouwen.

De vraag rijst dan ook waarom juist nabij de plek vanGround Zero een Moskee moet worden gebouwd, terwijl een ieder vooraf kan weten, dus ook de staatshoofden, dat dit problemen, in de vorm van populisme en toenemende polarisatie, gaat geven?

Dit geldt ook voor de bewering dat de Iraanse president volgens de media de Holocaust zou ontkennen  ‘Ahmadinejad van joodse afkomst’ (Tg 4/10/09). Ik citeer:‘Keer op keer trekt hij fel van leer tegen Joden en de Holocaust, die volgens hem helemaal niet heeft plaats gevonden.’ Einde citaat. Als je dan aan de Telegraaf de originele tekst opvraagt krijg je geen antwoord. Wat blijkt: Ahmadinejad ontkent de Holocaust niet maar zegt dat het voor het Westen een black box is die niet door anderen onderzocht mag worden. Ik denk dat hij gelijk heeft. In de jaren ’40 legden de geallieerden lijsten aan van Duitse steden waarvan de hoeveelheid huizen, gebouwd met hout, als criterium gold. Vooral deze steden werden met brandbommen bestookt. Hierbij vergaten de geallieerden de spoorverbindingen met de concentratiekampen te bombarderen, analoog aan het feit dat koningin Wilhelmina en haar bestuurlijke Oranjisten[13]  in de jaren ’40, voor Radio Oranje, vergat een oproep te doen om de Nederlandse joden te helpen.[14]Kortom, ook de verhalen over Iran zijn niet juist. Hoe zit dat?   

Een ander geval is dat er wordt gezegd dat de Noord Koreanen een Zuid Koreaanse oorlogsschip hebben getorpedeerd waarbij ze zo slim waren hun visitekaartje achter te laten. Moeten wij dit nu echt geloven?

Gezien niet Duitsland WO II is begonnen maar de Engelsen lijkt het erop dat patronen zich gaan herhalen. Gedogen van populisme, polariseren en door via zogeheten niet- aanvalsverdragen iedere reële diplomatieke oplossing vermijden, waardoor oorlogen kunnen worden uitgelokt. Het zijn niet alleen de vreselijke nucleaire wapens die een gevaar voor de mensheid zijn maar het nieuwe wapentuig wat genetische manipulatie heet. Immers, de toepassing van genetische manipulatie van organismen in het milieu kan ‘ten goede’ maar ook  ‘ten kwade’ worden aangewend. Dit wordt echter door niemand besproken. Ook door Greenpeace niet. Alleen  niet gesubsidieerde organisaties brengen dit ter sprake. Het zijn dan ook deze organisaties die het politieke  ‘aspect’ gezag zoveel mogelijk wordt onthouden en zelfs worden gediscrimineerd, zoals met kandidaat nummer 7, de stichting Ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie (VoMiGEN) op www.lijst14.nl is gebeurd.  Dit is alleen mogelijk als de  principes van de Grondrechten door het staatshoofd(en) niet worden gerespecteerd.  

Het is dan ook zaak dat burgers alert zijn. De enige mogelijkheid om de steeds meer zichtbaar wordende bedreigingen te voorkomen en de negatieve effecten van het eeuwenoude spreekwoord ‘wiens brood men eet diens woord men spreekt’ te bestrijden is een ratificatie van de Grondrechten uit 1848 te bewerkstelligen en zo nodig op te eisen. Hierover correspondeer ik al enige tijd met de heer Herman Van Rompuy, voorzitter- president van de Europese Raad van Staatshoofden. Vooral nu het inzicht groeiende is dat de bevolking 162 jaar door de Europese staatshoofden op het verkeerde been is gezet als het om de beginselen van onze democratie gaat, maakt een ratificatie van de Grondrechten uit 1848 urgent!  

Geen partij politiek maar de exemplarische besluiten van de leden van de instituties vormen het gezag. Niet een politieke partij moet het voor het zeggen hebben in het parlement maar volksvertegenwoordigers die zonder last of ruggespraak kunnen spreken en handelen, zoals Thorbecke dat voor ogen had. Dit is overigens ook de rede dat onze Grondwet van 1848 geen politieke partijen kent. Hij was al geen ander een felle tegenstander van de huidige partij politiek. Hij wist toen al te vertellen dat partijen in het parlement zouden  corrumperen zoals dat nu en in de jaren ’30 het geval is.

Tot slot: Het bestuur van de grootste studievereniging binnen Europa ‘ELSA’ in Leiden stuurde mij een e-mail, naar aanleiding van mijn vragen over de Dieslezing van prof. mr. Pieter van Vollenhoven van 17 juni jl.  Hierin vertelde zij mij dat ze mij niet verder konden helpen omdat hun statuten ‘non-political’ zijn. Merkwaardig, want politiek inherent is aan de mens en heeft niets met statuten te maken. Immers, politiek is existentie. Existentie is  ons bestaan, onze zijn en de waarden daarvan. M.a.w., de oestermentaliteit wordt, dankzij de effecten van het spreekwoord ‘wiens brood men eet diens woord men spreekt’ al op de universiteit in Leiden, waar u een leerstoel heeft, met de paplepel ingegeven. Daar liggen de wortels van de door u benoemde oestermentaliteit. Overigens Mr. Paul Ruijs en vele anderen maken hier al vele jaren gewag van.[15] Mogelijk dat u als hoogleraar in Leiden deze achterstand van basale algemene ontwikkeling bij uw studenten onmiddellijk kan wegnemen?

Ter verdere onderbouwing van mijn betoog stuur ik u ter kennisname, mijn onderstaande  e-mail, gestuurd aan Mr. Ivo Opstelten/informateur e.a.

Beleefd verzoek ik u uw invloed aan te wenden om tot een ratificatie van de Grondrechten uit 1848 te komen, in mijn ogen de enige mogelijkheid om van de door u benadrukte oestermentaliteit af te komen. Ook een evaluatie van het Verdrag van Wassenaar 1982 kan hiertoe een bijdrage leveren. In afwachting van uw antwoord of u hier wel of niet toe bereid bent, wetende dat het nu om onze existentie gaat, verblijf ik met verschuldigde hoogachting. Uw dienaar om het algemeen belang te dienen.

 

R.A.Verlinden

Van Speykstraat 87,

3014 VE Rotterdam.

Rotterdam, 11 augustus 2010.

[1]citaat: ‘DEN HAAG - Europarlementariër Hans van Baalen van de VVD noemt zijn werk corvee. Ook vindt hij dat zijn collega's in het Europees Parlement in “een isolement zitten''. Zij steunen daardoor elkaars plannen, waardoor “de stroom bemoeizucht breder en breder'' wordt.’. Einde citaat.

[2]Zaaknummer RvS: 200706900/1/H3. Zaaknummer Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. 3636/09 Verlinden tégen Nederland.

 [3]  Zaaknummer 37664/04 van 26 februari 2008. Fägerskiöld tegen Zweden (AB 2008.225.

[4]‘Hard op weg naar de totalitaire samenleving’. Prof. P. Frissen. (NRC 20/10/2005/p6)

[5]Populisme is over de hoofden heen van het gezag, t.w. de exemplarisch besluiten van de leden binnen de instituties, de onderbuikgevoelens van de massa beroeren, halve waarheden vertellen en cruciale informatie verzwijgen.  M.a.w., als de exemplarische besluiten van de leden niet worden gerespecteerd, pas dan kan Wilders populair doen en met de monden van de kiezers meepraten, dan ontstaat er een bureaucratie van gesundes Volksempfinden.  Wat zegt van Dale: Populisme: 1) Richting in de Franse literatuur omstreeks 1930, die belangstelling vroeg voor het leven van de lagere volksklassen en beschrijving daarvan in zijn eigen stijl. 2) politieke stroming die een sterke en directe band tussen leiders en vok voorstaat en die in de praktijk de weg opent voor eenhoofdig, charismatisch leiderschap waarbuh overheidsbureaucratie en partijorganisatie buitenspel gezet worden . 3) (pol) populaire, oppervlakkige, (enigszins) demagogisch betoogtrant . (Van Dale Veertiende herzien uitgave.)

[6]Halve waarheden zijn gevaarlijker dan leugens (John Lukacs).

[7]   „HOOFDSTUK 3. JUSTITIËLE samenwerking in burgerlijke zaken.

Citaat: Artikel 65 f) het wegnemen van de hindernissen voor de goede werking van burgerrechtelijke procedures, zo nodig door bevordering van de verenigbaarheid van de in de lidstaten geldende bepalingen inzake burgerlijke rechtsvordering”. Einde citaat. a) Waarom ‘zo nodig door bevordering van verenigbaarheid’? b) Wat zijn de criteria van ‘zo nodig’? c) Hoe kan men verenigbaarheid bevorderen als we weten dat het recht op verenigen, het belangrijkste criterium van de afgedwongen Grondrechten uit 1848, een onomstotelijk verkregen recht is? Recht (waarden) wordt gekregen, afgedwongen of ontnomen zoals dat bij het EU Verdrag Lissabon 2007 is gebeurd.  Gelijktijdig ontstaat dan de plicht (normen). Bij het ontnemen van recht ontstaat fascisme. Plicht gaat dus vooraf aan recht (normen en waarden). Het is de plicht van de Europese staatshoofden toe te zien dat burgers via het recht op verenigen vooraf worden geraadpleegd over nieuwe wetten, wetswijzigingen, oorlogvoeren en overige politieke kwesties. Dit is het belangrijkste criterium en principe  van de afgedwongen Grondrechten uit 1848. ‘Grondrecht: het recht, de rechtsinstellingen waarop het overige of latere recht steunt’ (Van Dale) In de geromantiseerde film van Sissy, Keizerin van Oostenrijk kunt u zien dat een parlement voor democratie niet voldoende is. De revolutionairen eisten de macht op over de wetten. Dit geschiedde. Mede door het feit dat het begrip populisme als een halve waarheid in de woordenboeken is weergegeven kennen wij collectief niet de essentie van het begrip populisme. Als we dit niet kennen is er ook geen relatie met de Grondrechten. Dit, naast vele andere invloeden, is de belangrijkste oorzaak dat wij dit collectief niet weten. Wij zijn meer dan 162 jaar op het verkeerde been gezet als het om de wortels van onze democratie gaat. ‘Halve waarheden zijn gevaarlijker dan leugens’ John Lukacs. In Hongarije geboren Amerikaanse historicus.

[8]Genesis 1, vers 28. God  zegt tot de mens: 'Wees vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!'

[9]Aantjes: Kabinet met PVV is slechtste optie (ANP 30/7/10)

Citaat: “Bovendien hekelde de CDA- prominent het democratisch gehalte binnen de PVV. ,,Je kunt alles zeggen over de PVV, maar het is geen democratische partij.'' Volgens hem ¡s de partij Wilders en hij wees erop dat de partij geen leden heeft, waardoor aan niemand verantwoording afgelegd hoeft te worden. ,,Wilders is alleenheerser.'' Einde citaat.

[10]Kersttoespraak 1992 van koningin Beatrix. Citaat: ‘Wel moeten we de overgang zoeken naar een maatschappij met een nieuw gevoel voor normen en regels waaraan algemeen wordt vastgehouden’ Einde citaat.(Normen betekent plicht; regels betekent waarden). Niemand weet welke nieuwe waarden en normen dit zijn. Waarom niet?

[11]Citaat: Initiatiefnemer en eindredacteur Marcel van Dam: ‘De boodschap van de film ‘De Onrendabelen’ is dat Nederland vanaf ongeveer 1980 door bewust beleid op een glijbaan is terechtgekomen naar een ruwer, harder en minder humaan sociaal klimaat, met een groeiend aantal verliezers. Wat door beleid is scheef gegroeid, kan met beleid ook weer worden recht getrokken. Als voldoende mensen dat willen. Maar ze moeten het eerst natuurlijk wel weten. De film ‘De Onrendabelen’ wil daar aan bijdragen. Einde citaat.

[12]De misleiding zit in het gegeven  dat het niét om het verraad der intellectuelen gaat maar om het verraad der intellectuelen met een publiek domein.

[13]Citaat: ‘Uit ‘om Erger te voorkomen’ komt naar voren dat het in Nederland juist de elites waren die aan de gewone Nederlanders het slechtst denkbare voorbeeld hebben gegeven, met hun onverschilligheid, gebrek aan morele kracht en misplaatste getrouwheid aan het schijnbaar wettige Duitse gezag over bezet Nederland’ Einde citaat. Uit het boek: ‘De voorbereiding en uitvoering van de vernietiging van het Nederlandse Jodendom tijdens de Tweede Wereldoorlog ‘Om erger te voorkomen’ Nanda van der Zee.

[14]Ies Vuijsje ‘Tegen beter weten in’.

[15]Zie de boeken van Mr. P Ruijs: ‘Wij zien u wel in de rechtszaal –Klassenjustitie in Nederland’ en Medische missers. Juridisch gesjoemel ‘De zaak Brongers’.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aangetoond: Nederland van A t/m Z gecorrumpeerd

 

Geachte heer Opstelten, informateur, de onafhankelijk media en overige direct belanghebbenden.  

Het heeft even geduurd maar het Financiële Dagblad met het artikel ‘Bedrijf betaalt vakbondscontributie’ (FD 9/8/10)en het Algemeen Dagblad met het artikel ‘Wethouder met parttime baan volledig betaald’ (AD 9/8/10) tonen impliciet aan dat de bestuurlijke Oranjisten[1]debet zijn aan een van A t/m Z gecorrumpeerd Nederland.

Op grond van deze artikelen wordt duidelijk hoe u voorzitter van Genomics bent geworden zoals u nu ook op verzoek van H.M. de Koningin informateur bent, wat in strijd is met de Grondrechten uit 1848 en de daaruit voortvloeiende Grondwet.

In het artikel‘Werkgevers betalen vakbonden vaker’ (FD 9/8/10) zegt profesoor Leonard Verburg, citaat: ‘Hierdoor staat de onafhankelijkheid van de bonden meer dan voorheen ter discussie’ Volgens Verburg zijn vakbonden steeds minder representatief voor werknemers ‘Dan is het belang van werkgevers om ledenaanwas te helpen bevorderen. Ze hebben er behoefte aan met een geloofwaardige tegenpartij tot zaken te komen, om de polder overeind te houden’. Einde citaat.

Analoog hieraan was het eind jaren ’90 begin 2000 niet de bedrijven maar de overheid die zakken vol geld aan subsidies in de biologische sector pompte. Goed voorbeeld doet goed volgen. Zelfs de geloofwaardige Consumentenbond liep met een vaandel voorop en preekte aan een ieder het belang van biologische voeding. Deze enorme grote zak met geld moet de toenmalige leden, hieronder de natuurvoedingswinkels, van de Raad van Advies (belanghebbendenraad), van het privaatkeurmerk EKO,  zand in de ogen hebben gestrooid. Ook zij zijn toen geruisloos akkoord gegaan dat de Raad van Advies, o.l.v. van de toenmalige voorzitter van Biologica, wijlen Ria Beckers van Groen Links, geruisloos zou worden opgeheven, bij de controleorganisatie SKAL.

De toenmalige directeur van SKAL moest eind jaren ’90 in het Agrarische Dagblad lezen dat hij zomaar ontslagen was. Leden van de Orde van Advocaten doen de rest. Zij adviseerde hem om het ontslag samen met een zak met geld geruisloos te accepteren, omdat de rechter zou oordelen dat op grond van deze vertrouwenscrisis tussen directie en bestuur zijn  functioneren als directeur zo goed als onmogelijk zou zijn.

Enige jaren later kreeg Ria Beckers van de toenmalige minister Veerman, een Koninklijke onderscheiding waarmee zij en haar nazaten voor de rest van hun leven waren ingekapseld.

Zelfs de jaarverslagen van SKAL, met accountantsverklaringen van de Koninklijke NIVRA accountant, hebben hier geen melding van gemaakt. Dit toont aan dat ook de leden van deze prestigieuze club, die vaak van alles te vertellen hebben over pensioenen, net als iedereen, onderworpen zijn aan de effecten van het spreekwoord:‘wiens brood men eet diens woord men spreekt’. Immers, in feite werd de direct belanghebbenden, het recht op verenigen ontnomen. Hierdoor is er nu binnen de biologische sector geen dialoog meer mogelijk en zijn er geen exemplarische besluiten meer uit het instituut SKAL, die het ‘aspect’ gezag van de rechtstreeks belanghebbenden vertegenwoordigen. Daarentegen kreeg het CBL een bestuurszetel binnen de controleorganisatie SKAL, van het privaatkeurmerk EKO.

Het gevolg was dat niet alleen het privaatkeurmerk EKO nu waardeloos is geworden, maar ook het nieuwe EU logo voor biologische voeding, zoals ik de heer Herman Van Rompuy op 16 juli heb geschreven.

Immers, de criteria van het privaat keurmerk EKO zijn nu in handen van de grootaandeelhouders van de multinationals. Koninklijk Wessanen heeft al meer dan 80% van de distributie van de biologische droogwaren in handen. Enige maanden geleden is daarbij ook de distributie van groenten bijgekomen doordat zij het distributie bedrijf AGF Kroon uit  Nieuwegein hebben opgekocht.Dit is ook de rede dat er nu bakken met geld worden uitgegeven aan Wageningen, terwijl de geloofwaardigheid van dit instituut, zoals van de meeste instituties, volledig is verdwenen.  

Regelmatig verkondigen zij via peperdure blauwe advertenties,   op de voorpagina’s van de dagbladen, uitsluitend hun eigen standpunten. En dat allemaal van mijn en andermans belastinggeld omdat de Koninklijke familie heeft laten weten dat zij de enige in Europa zijn die het verschil niet proeven tussen biologische en genetische gemanipuleerde groenten. Niet verwonderlijk want hun groenten komen uit eigen tuin en dat geeft de familie een goed gevoel. Aldus de Kroonprins (Agd14/8/04/p8 en p9).

Dit is ook de rede dat in strijd tegen de honger in de wereld de lievelingsbloem van wijlen Z.K.H. Prins Bernhard, ‘de anjer’, genetisch mag worden gemanipuleerd. De anjer werd zelfs tijdens de herdenking op 12 april van Westerbork op de rails gelegd waarover de treinen naar Auswitsch reden. Merkwaardig, want iedereen weet dat genetische manipulatie, cisgenese en nano technologie of wel de ophanden zijnde Codex Alimentarius een nieuwe vorm van fascisme (fasces =bundel) is, de ergste in zijn soort.

Het maakt mij niet uit hoe u uw leven wilt indelen, hoe u aan uw geld komt en hoe u met uw veren wilt pronken en de wereld wilt achterlaten. Als u zich daarbij goed voelt is het wat mij betreft prima. Echter, u moet niet helen in list & bedrog. Of u dat wel of niet bewust doet, ook dat is niet meer belangrijk om te weten. Het feit dat H.M. de Koningin gedoogd dat het recht op verenigen met het politieke ‘aspect’ gezag bij EKO, pensioenfondsen en heel veel andere instituties niet wordt gerespecteerd en zelfs is afgeschaft is buitengewoon ernstig.

Immers, hiermee is de bevolking het recht op de dialoog met het ‘aspect’ gezag ontnomen. Zie de brief van prof. dr. Henk Vaarkamp, van de Raad voor Dierenaangelegenheden van 20 juli 2010 aan minister Verburg[2], lees dienares van de Kroon.[3]Het opheffen met het politieke recht op verenigen met het ‘aspect’ gezag is, analoog aan het geruisloos opheffen van de actio popularis en de principes van het recht op nemo tenetur, in strijd met de principes van de Grondrechten uit 1848.

De principes van de Grondrechten is binnen een historisch perspectief gezien afspraken tussen bevolking en het staatshoofd. Het niet respecteren van deze afspraken is dan ook een gezagsondermijnende daad van het staatshoofd. Niet Wilders of wie dan ook is verantwoordelijk voor de toenemende negatieve beeldvorming van Nederland in de rest van de wereld maar H.M. de Koningin.

De enige manier om dit vreedzaam op te lossen en de negatieve effecten van het spreekwoord ‘wiens brood men eet diens woord mens preekt’ te bestrijden is kiezen voor gezond verstand, de slogan van www.lijst14.nlin 2006, door een ratificatie van de Grondrechten uit 1848 te bewerkstelligen. Hoeven we ook niet meer over transparantie te praten.

In afwachting van uw antwoord of u wel of niet aan mijn verzoek kan en wilt voldoen verblijf ik met verschuldigde hoogachting. Uw dienaar om het algemeen belang te dienen.

Robert A. Verlinden

Van Speykstraat 87

3014 VE Rotterdam

 [1]
Oranjisten streven centralisatie van de macht na versus decentralisatie van de Staat (het volk.

[2]prof. dr. Henk Vaarkamp, van de Raad voor Dierenaangelegenheden van 20 juli 2010 aan minister Verburg, citaat: ‘Aanbiedingsbrief Aan: Mevrouw G. Verburg, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Den Haag, 20 juli 2010. Excellentie, De Raad voor Dierenaangelegenheden heeft op uw verzoek de relevante ethische kwesties die van invloed kunnen zijn op het denken over dieren in Nederland geanalyseerd. Op grond van deze analyse constateert de Raad allereerst dat het maatschappelijke en politieke debat plaats moet maken voor dialoog. In deze dialoog moet ruimte zijn voor alle ter zake doende aspecten en opvattingen. Deze dialoog zal de basis moeten vormen voor het dierbeleid. Einde citaat. Duidelijk is dat deze aanbeveling niet alleen geldt voor dierenbeleid, maar eveneens voor alle zaken die onze existentie aangaan. Alleen de dialoog en de daaruit voortvloeiende exemplarische besluiten van de leden van de instituties vormen het ‘aspect’ gezag. Al het andere is populisme. Niet Hitler was de oorzaak van de Holocaust maar populisme.

[3]CIVIS MUNDI/ april 2009 ‘Burgerschapsproblematiek opnieuw ter discussie’ S.W.Couwenberg. Citaat: ‘Vandaar dat Nederland de enige democratie is waar die soevereiniteit nog steeds niet in de grondwet erkend is, afgezien dan van de Staatsregelingvoor het Bataafse volk van 1798. Maar nadien is dat uit alle daaropvolgende grondwetten verdwenen’ Ministers blijven zich dienovereenkomstig nog altijd presenteren als dienaren van de Kroon en niet van het volk’.Het is derhalve geen wonder dat activering van politieke betrokkenheid en participatie van het volk hier zo lang geen voedingsbodem vond. Onze lange traditie van politieke apathie is daardoor opnieuw bevestigd.

Bron: Nieuwsbrief Burgers in Actie