Interviews Symposium Op een Rots Gebouwd

21 november 2010

Locatie: Utrecht

Het symposium Op een Rots Gebouwd werd georganiseerd de werkgroep WijWordenWakker en had als basis;

Zoals een huis op een rots gebouwd in alle mogelijke situaties overeind blijft, zo blijft ook het innerlijke huis staan als een rots als wij standvastig en vol vertrouwen zijn, wat er ook gebeurt.

Als speciale gast was aanwezig oud premier Dries Van Agt, deze kreeg uit handen van Marcel Messing zijn laatste boek overhandigd, Het Huis op de Rots Gebouwd, dat verteld over de parabels van Jezus.

“Een middag met een Gouden Rand” volgens Dries Van Agt en dat willen wij van Bovendien graag nog eens onderstrepen!

 

 

 

Het waren drukke tijden voor Marijke en mij. Maandenlang hebben we ons min of meer afgezonderd om het derde deel Over de parabels van Jezus uit te werken, zodat het op tijd zou kunnen verschijnen. We hopen van harte dat het resultaat straks velen mag raken en inspireren. Het boek sluit volledig aan op de actualiteit die zich in de wereld afspeelt en richt zich tegelijkertijd op de spirituele dimensie in de mens.

De in de Egyptische mysteriën ingewijde theoloog Clemens van Alexandrië (3e eeuw) schreef ‘In werkelijkheid zeggen de apostelen van de Heer dat hij alles in parabels heeft gezegd en hen niets vertelde zonder een parabel’ (Stromata VI, hoofdstuk XV, 125).
De parabel is een verhaaltrant die door Jezus vaak werd gebruikt en waarin vele parels van inzicht (gnosis) zijn verborgen. Parels die tot in onze tijd hun glans hebben behouden en die we de lezer graag willen laten zien.
Vier parabels van Jezus worden in dit derde deel uitgebreid toegelicht aan de hand van canonieke, gnostische en apocriefe teksten, terwijl ook inzichten uit diverse spirituele tradities, literatuur, schilderkunst en alchemie besproken worden. 

‘Niemand kan het meer ontkennen, tenzij men horende doof en ziende blind is. De ‘tekenen des tijds’ zijn overal te zien. De wereld verandert snel. Zeer snel.’ 

‘De mens keerde zich tegen moeder aarde. Moeder aarde keert zich nu tegen de mens.’

‘Als het millennium begint dat na dit millennium komt
zullen de ziektes van het water, de lucht en de aarde
de mens treffen en bedreigen.
Hij zal dat wat hij vernietigd heeft weer laten opbouwen
en dat wat gebleven is willen behouden.
Hij zal de dagen vrezen die voor hem liggen,
maar het zal te laat zijn. 
De aarde zal een woestijn zijn
en het water zal dieper en dieper worden.
En op zekere dag zal het stromen
en alles met zich meesleuren, als een zondvloed.
Daardoor zal er voor de aarde geen ochtend zijn
en de lucht zal de lichamen van de zwaksten verteren.’
Johannes van Jeruzalem (1042-1119) 

‘En terwijl oorlogen, hongersnoden en aardbevingen toenemen, treden valse profeten, leraren en leiders naar voren die ons vertellen wat we moeten doen en geloven in hún belang. Wolven, gekleed in schaapskleren, dansen een macabere dans.’ 

‘Want velen zullen optreden in mijn naam en zeggen: ‘Ik ben de Christus’
en zo veel mensen op een dwaalspoor brengen.
Jullie zullen horen over oorlogen en oorlogsgeruchten.
Let op, dat je je niet bang laat maken,
want dit moet gebeuren, maar is het einde nog niet.
Volk zal opstaan tegen volk en rijk tegen rijk
en in verscheidene gebieden zullen er hongersnoden en aardbevingen zijn.
Dit alles is het begin van de barensweeën.’
Mattheüs 24:5-8 

Dit zijn enkele passages uit de inleiding van het nieuwe boek Het huis op de rots gebouwd. Over de parabels van Jezus (deel III), dat op 21 november aanstaande zal verschijnen en ter gelegenheid waarvan twee symposia zijn georganiseerd.
Het verschijnen van dit boek, dat rijkelijk is geïllustreerd, zullen we op 21 en 27 november feestelijk vieren. 

Bekende sprekers, Dos Winkel, onderwaterfotograaf, natuurbeschermer en publicist en Erik Bruijn, auteur van vele boeken op het gebied van het boeddhisme zullen een lezing houden. Zowel Dos Winkel als Erik Bruijn staan garant voor kwaliteit en originaliteit.

Zelf zal ik de sluier trachten op te lichten over het verhaal van ‘De Toren van Babel’. Daarbij zal ik ingaan op de verborgen krachten die geleid hebben tot dit machtige bouwwerk in het voormalige Babylonië, een bouwwerk dat tot heden ten dage zijn stempel heeft gedrukt op de geest van heel de mensheid. Nog steeds worden er ‘Torens van Babel’ gebouwd en nog steeds wordt er niet beseft wat de invloed is geweest van hetgeen Babel en Babylonië hebben voortgebracht. De mens heeft het contact verloren met de aarde als levend wezen, is de sleutel tot eenheid kwijtgeraakt. Van groter belang dan het bouwen van uiterlijke torens van macht en ijdele kennis, is het bouwen van een innerlijke toren van inzicht, liefde, licht, wijsheid en mededogen.

Deel 1, interviews met Peter Vereecke, Dos Winkel en Erik Bruijn.


 
Deel 2, interview met Marcel Messing

  

Bijna dagelijks horen we over allerlei schandalen en catastrofes. Het is in de ware zin des woords een tijd van ‘Apocalyps’, een Grieks woord dat letterlijk ‘ontsluiering’ betekent.
De torenhoge leugens die de mens overschaduwen en zijn waardigheid trachten af te nemen storten in, in een zeer snel tempo. Er gaat bijna geen dag meer voorbij of er komt iets boven water. Niet voor niets is het de tijd van de ‘Waterman’, een periode waarin op grote schaal allerlei oorzaken hun gevolgen tonen. Er waait letterlijk en figuurlijk een storm door de wereld, die het door de eeuwen heen vertroebelde water maar al te vaak hoog opzweept.
De ‘heilige huisjes’ van de kerk storten in en mensen worden geconfronteerd met zaken die ze nimmer hadden vermoed, maar die al lange tijd aan de gang zijn.
Het oude politieke systeem staat in vele landen onder hoge druk. Zij die het oude willen handhaven, manipuleren de gevoelens van mensen en polariseren op soms botte wijze bepaalde geloofssystemen of denkhoudingen. Van een echte dialoog, waarbij zaken met elkaar besproken of uitgewisseld worden, is dan helemaal geen sprake.
De wereldeconomie balanceert op de rand van de afgrond en ook dit jaar kwamen er talloze corruptieschandalen en bonusschandalen in de financiële wereld aan het licht.

De economische reus wankelt op zijn kleien voeten. Tallozen zien in dat de ‘change’ niet van buiten ons kan komen, maar van binnen in ons.
Terwijl een vergroving van maatschappelijk handelen toeneemt, respect voor elkaar minder wordt en velen zich tot speelbal laten maken van politici die eigen belangen nastreven of pion werden in een groter spel dat ze zelf niet overzien, vindt versneld alom een démasqué plaats dat zijn weerga niet kent.
 Niet alleen werden en worden er vele torens van leugen, macht, geweld en onderdrukking gebouwd, van waaruit de machtigen der aarde regeerden en regeren (in samenwerking met krachten die boven de toppen van de torens uitstijgen en vaak de basis vormen van sommige geheime genootschappen en loges), maar ook dreigt de mens het inzicht in de kosmische wetten, het zicht op het geheel, te verliezen waardoor hij in een tijd van verwarring en onzekerheid een makkelijke prooi kan worden van valse leraren en profeten.
 
Zeer velen hebben hun vertrouwen in de kerken opgegeven. Velen zien ook geen alternatief meer in moskee, synagoge of tempel. Ze willen absoluut verdraagzaam zijn naar andersdenkenden, maar stellen zich wel steeds meer de vraag wie de goden zijn achter alle godsdiensten. Goden die hun gelovigen leren dat alleen bij hen dé waarheid te vinden is, maar die tegelijkertijd de oorzaak blijken te zijn van zoveel conflicten, ruzie, strijd en oorlog.
Bij een groeiend aantal mensen ontwaakt het besef dat onze ware natuur kosmisch is, niet gebonden aan een geloofsovertuiging, een godsdienst. 

Heel de kosmos is onze tempel. Alle sterren zijn onze kroonluchters. De bomen in de wouden zijn onze pilaren, de geur van de bloemen op de velden is onze wierook. De ruwe ongeslepen stenen vormen tezamen een altaar van alom aanwezigheid en de stromende rivieren zingen samen met de vogels het lied ter ere van het Ene, van de Ene. 

Tussen ons en de waarheid die we onvergankelijk zijn, is geen plaats voor middelaars tussen hemel en aarde. De dominee, rabbi, moela, ayatollah, priester, bisschop of paus vinden slechts dan een bestaansrecht als de mens in vertwijfeling raakt over wie hij werkelijk is. Hoe vaak echter blijken geestelijke ‘leiders’ blinden te zijn die blinden leiden? Maar al te vaak staan zij tussen de mens en het Onnoembare in, als een ‘steen des aanstoots’. Godsdienst heeft de meeste oorlogen en de meeste oorlogsslachtoffers op haar naam staan. In naam van God zijn honderden miljoenen afgeslacht. En dat alles gebeurt nog steeds. Iedere dag opnieuw. Een tomeloos lijden.

Wie echter de geur van liefde proeft, wie geraakt wordt door het innerlijk licht, herkent dat alles wat buiten hemzelf gezocht wordt, ín hem volledige aanwezig is. Hier en nu. 

Te lang heeft de mens op krukken gelopen. Te lang is hij onwetend gebleven over de eeuwenoude krachten die achter het wereldtoneel de mens manipuleren. Deze krachten leveren in onze tijd een vaak meedogenloze strijd om hun oude torens van macht en uitbuiting te kunnen handhaven. Soms blazen ze torens die tot de hemel reiken op, om terreur over de aarde te zaaien. In dit klimaat van angst en onzekerheid treden er ondertussen vele valse leraren en Christussen op. Om ons opnieuw te boeien, te knechten en ons in hun netwerk van religieuze ideologieën vast te kunnen houden.
Wolven zijn het in schaapskleren. Sommigen van hen zijn verbonden met geheime genootschappen. Hun methodes om de mens te bespelen zijn soms uiterst slim. Ze gebruiken zelfs esoterische woorden in hun occulte stelsels, beroepen zich op woorden van grote leraren en verwijzen naar heilige boeken (waar maar al te vaak op eenzijdige wijze uit geciteerd en geïnterpreteerd wordt).

Met behulp van HAARP en andere geavanceerde technologie (Tesla-technologie bijvoorbeeld) is men al in staat om holografische beelden van de Boeddha of Jezus, de lang verwachte Maitreya of de ‘Iman Mahdi’ op het hemeldoek te projecteren. Er wordt al druk mee geëxperimenteerd. Het militair-industrieel complex beschikt over technieken waar de meeste mensen nog nooit van gehoord hebben. In mijn boek Worden Wij Wakker? is daar meer over te lezen (met name in hoofdstuk 3).
Heel wat lichtverschijnselen, zoals onlangs in Noorwegen, worden al toegeschreven aan de werkzaamheid van de wedergekomen Christus, vergezeld van vriendelijke buitenaardse broeders en zusters. Her en der worden heldere ‘sterren’ waargenomen die als een ‘ster van Bethlehem’ de komst van de lang verwachte Messias zouden voorafgaan. In een latere Nieuwsbrief zullen we hier nog op terugkomen.

De hoogste tijd om naar binnen te gaan, om af te dalen in de grot van ons hart. Het hart immers is de plaats waar de goddelijke essentie verblijft. Het is tijd om te overwegen wat het betekent dat het ‘koninkrijk’, het universele bewustzijn, ‘nader dan handen en voeten’ is, ja in ons zelf is, als het onvergankelijke Zelf.
Het is tijd om standvastig te blijven en ons innerlijk huis op de rots van waarheid, licht en liefde te bouwen.

De komende tijd zal ik via deze website van tijd tot tijd een nieuwsbrief schrijven vanuit het hart, terwijl er ook steeds enkele meditatieve teksten ter verdieping van ons innerlijke leven worden aangereikt.
Als u wilt: vermenigvuldig dan deze brief en de teksten voor hen die geen internet hebben en het op prijs stellen om dit alles te lezen. Laat het maar stromen. U hoeft mij hiervoor geen toestemming te vragen. In verband met de auteursrechten wel vermelden: © Marcel Messing.

Heel graag wens ik de lezer, mede namens Marijke, alle goeds, kracht en wijsheid toe.
De komende tijden zijn beslissend voor de evolutie van de mensheid, voor de evolutie van alle levende wezens op onze planeet en voor de planeet zelf.
Nu de dharma, de universele wet van rechtvaardigheid en waarheid, kreupel door de straten trekt, leugen gepresenteerd wordt als waarheid, is het van groot belang om trouw te blijven aan ons Zelf, aan de waarheid en de vrijheid die we zo intens zoeken en uiteindelijk grondeloos zíjn. Van daaruit kan gehandeld worden naar alle levende wezens, in mededogen en liefde.

Samen staan we sterk in Licht en Liefde.