“Indien het hier in ‘t vaderland zoo gelegen is, dat men de waarheid niét mag spreken, zoo ist er ellendig gesteld, nochtans zal ik die spreken zoo lang als mijn oogen openstaan” Michiel Adriaanszoon de Ruyter (1672)
 

Dank voor uw reactie. Op dit moment is actueel de paspoortwet en de daaraan verplichte opname van vingerafdrukken. Hierover heb ik een briefje gestuurd aan Haersma Buma en de koningin. In een gescheiden e-mail zal ik die naar je toe zenden. Die kan je dus publiceren. Onderstaand verduidelijk ik nog eens wat is politiek en wat zijn de Grondrechten? Ook deze kan je publiceren. Groet en succes,( detail...)

Robert Verlinden.

 Tijdens mijn deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen 2010 in Rotterdam heb ik vastgesteld dat volwassen kinderen op de Erasmusuniversiteit niet weten wat politiek is. Vandaar dat ik dit nog eens graag wil uitleggen.

Wat is politiek?

Politiek is existentie. Existentie is ons bestaan, ons zijn en de waarden daarvan. Kortom, politiek is inherent aan de mens. Onze collectieve waarden zijn comfort (welbevinden) zoals schone lucht, schoon water, schone aarde, schone voeding, zorg, scholing, rechtspraak, veiligheid en cohesie in de samenleving. Onze waarden kunnen alleen worden beschermd door wetgeving. Wetten noemen we dan ook waarden.

Om onze waarden te kunnen realiseren moeten we allemaal een bijdrage leveren. De een is tandarts de ander is huisvrouw, boer, onderwijzer, notaris, politieagent en wat al niet meer zij. Hierdoor heeft men geen tijd om dagelijks met de bescherming van de collectieve waarden bezig te zijn.  Wij delegeren dit dan ook aan politici. Hiervoor krijgen zij maandelijks een zak met geld. In onze Grondwet is het recht op verenigen opgenomen. Onze Grondwet komt voort uit de afgedwongen Grondrechten van 1848. Het is dan ook de plicht (norm) van politici om ons via de instituties vooraf te raadplegen over nieuwe wetten, wetswijzigingen, oorlogvoeren en overige politieke kwesties (waarden).

Het is de plicht van het staatshoofd om toe te zien of zij dit ook daadwerkelijk doen. Als het staatshoofd gedoogd dat zij dit niet doen zoals nu, net als in de jaren ‘30 volop gebeurd dan ontstaat er populisme. Populisme genereert gesundes Volksempfinden. Gesundes Volksempfinden is niets anders dan wat de man van de straat er van vindt zonder de argumenten en feiten van zijn medeburgers met het ‘aspect’ gezag te kennen. Gedogen van populisme is een gezagsondermijnende daad van het staatshoofd. Ditis de oorzaak dat onze samenleving is ontwricht zoals wij nu allemaal ervaren. Een ratificatie van de Grondrechten uit 1848 is dan ook dringend noodzakelijk.

 

Wat zijn de Grondrechten uit 1848?

Niet alleen Nederland is in de war maar geheel Europa.

Voortschrijdend inzicht toont aan dat we 162 jaar op het verkeerde been zijn gezet als het om de principes van onze democratische beginselen gaat. Wat is recht en wat gaat aan recht vooraf?  Recht wordt gegeven of het wordt afgedwongen. Gelijktijdig ontstaat de plicht van degenen die het recht geeft of van wie het wordt afgedwongen. In het Europese Revolutionaire jaar 1848 zijn de Grondrechten door het Duitse proletariaat van hun Pruisische koning afgedwongen. Het belangrijkste criterium hiervan is de plicht (norm) van het staatshoofd om de bevolking in het vervolg vooraf te raadplegen over nieuwe wetten, wetswijzigingen, oorlogvoeren en overige politieke kwesties (waarden).

Dit spreidde zich uit over geheel Europa. In Nederland ontstond hieruit onze huidige Grondwet. De Grondwet danken wij dan ook in beginsel niet aan Thorbecke wat ons altijd is wijs gemaakt maar aan het Duitse proletariaat. In de Grondwet is het recht op verenigen opgenomen. Hierbij heeft Thorbecke niet vermeld dat het recht op verenigen voortkomt uit de plicht van het staatshoofd om haar onderdanen vooraf te raadplegen over nieuwe wetten e.d. Dit is de belangrijkste oorzaak, naast andere invloeden, waardoor wij dat niet weten. De Grondwet kent geen politieke partijen wel het recht op verenigen. Het recht op verenigen genereert instituties met besturen die de plicht van het staatshoofd zouden moeten vervullen. Maar dat doen zij niet. Zelfs achteraf worden wij niet geïnformeerd. Het staatshoofd vindt dit prima! Dit is een gezagsondermijnende daad van het staatshoofd, dus van koningin Beatrix inNederland. Telkens worden wij voor voldongen feiten geplaatst. Dit veroorzaakt korte lontjes en als we niet snel oppassen straks nog veel erger. U kunt het allemaal zien in de geromantiseerde film van Sissy keizerin van Oostenrijk die zich in 1848 afspeelt.

Keizer Jozef van Oostenrijk geeft in deze film onder dwang toestemming voor een parlement. Dit werd door de Hongaarse Revolutionairen afgewezen. Een parlement alleen was niet voldoende voor vrijheid, zij eisten en kregen de macht over de wetten. Onze collectieve waarden kunnen allen worden beschermd door wetten. Wetten zijn dus de waarden.Normen en waarden. In Nederland is hier allang geen sprake meer van. Wij hebben in strijd met tiras leer zoals in 1951 bij het EGKS met de Europese bevolking is afgesproken een staatshoofd die teven als voorzitter bij de Raad van State op de wetten zit en handhaving. De Kroonprins is daar met zijn gemalin ook lid van maar hij is bovendien commissaris bij  De Nederlandsche Bank (DNB). Daar houdt hij controle op spaar- en pensioencentje. Zijn vrouw heeft,onder het mom van microkredieten rechtstreek toegang tot de VN.

Bij de VN wordt over oorlogen beslist.  Commissaris bij de DNB is ook mevrouw drs. A.M. Fentener van Vlissingen eigenaresse van het ANP. In 1992 kondigde koningin Beatrix in haar kersttoespraak nieuwe nomen en waarden aan. Niemand weet welke dat zijn. Citaat: Kersttoespraak 1992 van koningin Beatrix. Citaat:‘Wel moeten we de overgang zoeken naar een maatschappij met een nieuw gevoel voor normen en regels waaraan algemeen wordt vastgehouden’ Einde citaat.(Normen betekent plicht; regels betekent waarden). Aantoonbaar is dat bij respect voor de principes van de Grondrechten er ook zo goed als geen oorlog kan zijn. Want wie wil er nu naast de hebzuchtige machthebbers, oorlog?  Scandeer voor een ratificatie van de Grondrechten. De principes van de Grondrechten zijn mede dankzij het ‘NEE’ van de SP ook uit het Europe Verdrag Lissabon kunnen verdwijnen[1]Grondrechten overstijgen de Grondwet. Een ratificatie van de Grondrechten is een rechtstreekse aangelegenheid tussen bevolking en het staatshoofd. 162 jaar zijn wij op het verkeerde been gezet als het om de principes van onze democratische beginselen gaat. Het is nu zaak om dit te herstellen. Tot nadere toelichting bereid verblijf ik met vriendelijke groet. Uw dienaar om het algemeen belang te dienen.

Robert A. Verlinden www.lijst11.nl

 [1]
  „HOOFDSTUK 3. JUSTITIËLE samenwerking in burgerlijke zaken.

Citaat: Artikel 65 f) het wegnemen van de hindernissen voor de goede werking van burgerrechtelijke procedures, zo nodig door bevordering van de verenigbaarheid van de in de lidstaten geldende bepalingen inzake burgerlijke rechtsvordering”. Einde citaat. a) Waarom ‘zo nodig door bevordering van verenigbaarheid’? b) Wat zijn de criteria van ‘zo nodig’? c) Hoe kan men verenigbaarheid bevorderen als we weten dat het recht op verenigen, het belangrijkste criterium van de afgedwongen Grondrechten uit 1848, een onomstotelijk verkregen recht is? Recht (waarden) wordt gekregen of het wordt afgedwongen. Gelijktijdig ontstaat dan de plicht (normen). Plicht gaat dus vooraf aan recht (normen en waarden). Het is de plicht van de Europese staatshoofden toe te zien dat burgers via het recht op verenigen vooraf worden geraadpleegd over nieuwe wetten, wetswijzigingen, oorlogvoeren en overige politieke kwesties. Dit is het belangrijkste principe  van de afgedwongen Grondrechten uit 1848.  ‘Grondrecht: het recht, de rechtsinstellingen waarop het overige of latere recht steunt’ (Van Dale)

Paspoortwet, brief aan verantwoordelijke en koningin.

Geachte heer van Haersma Buma,

Betreft: paspoortwet.

Enige tijd geleden schreef u mij uw wens om tot verruiming van DNA wetgeving te komen. U schreef: ‘Van belang is dat wij in Nederland het uitgangspunt hebben dat je niet mee hoeft te werken aan je eigen veroordeling. Maar daar gelden wel nuanceringen’. Welke nuanceringen en wie bepaalt dat? Het is net of u zegt je hoeft niet zwanger te zijn om het wel een beetje te kunnen zijn.

Verplichte opslag van vingerafdrukken t.b.v. de nieuwe paspoortwet en DNA is in strijd met het recht op nemo tenetur. Hitler schafte dat in 1937 ook met nuanceringen af. Het is prima als u nuanceringen aan wilt brengen maar dan dient u wel te vertellen op wiens initiatief u dat wil. Bovendien dient u conform de rechtsinstellingen waarop al het recht steunt nieuwe wetgeving voor te leggen aan de leden binnen de publieke ruimtes van de instituties. ‘Laten wij waken over de vrijheid van het spreken binnen de publieke ruimtes van de instituties’ (Gedachtengoed van wijlen de heer Fortuyn. Zie: ‘A hell of a job’/p40)

Leden van politiek en maatschappelijke instituties moeten alle gelegenheid krijgen om over nieuwe wetsvoorstellen een mening te kunnen vormen. Dit kan alleen door de dialoog, dus geen debat. Dialoog gaat vooraf aan een debat. Pas als alle feiten en argumenten van de leden bekend zijn kunnen zij een beslissing nemen en dit via een exemplarisch besluit openbaren. Dan zijn wij allemaal geïnformeerd. We noemen dit geïnformeerde verantwoordelijkheid ofwelinformed consent. Dit geldt ook voor websites. Mensen domweg verplichten akkoord te gaan met de voorwaarden van de betreffende websites, zoals dat nu volop het geval is,  zonder dat zij daar ook maar enige inspraak over hebben, zijn vormen van onrechtvaardige onderwerping. Websites dienen exemplarisch besluiten te kunnen tonen waaruit blijkt op grond van welke argumenten en feiten hun algemene voorwaarden tot stand zijn gekomen. Kortom, de ophanden zijnde tetras politica dient zo snel mogelijk aan de leden van de instituties bekend te worden gemaakt en te worden besproken. Overigens geldt dit ook voor de ophanden zijnde Codex Alimentarius.  

Ik begrijp dat dit in strijd is met uw Genesis 1, vers 28[1], maar dan moet dat maar want ik laat mij niet door de voorstellingen die u over uw God heeft onderwerpen. Bovendien hamert Geert Wilders telkens weer op een scheiding van kerk en staat.

Ik verwijs u naar het debat over de initiatiefwet Veteranen van 11 mei 2010. Sinds mensenheugenis werd er weer gesproken over de Grondrechten. Voordat wij naar een nieuwe wereldorde overstappen waarbij alles wat leeft en kruipt op deze aarde onderworpen moet worden aan nieuwe technologieën, dient er eerst een ratificatie van de Grondrechten uit 1848 te komen. Hierover heb ik koningin Beatrix op 9 mei geschreven. Onderstaand stuur ik u hiervan een afschrift.

Ik zie wel of u wel of niet inhoudelijk wilt reageren maar beleefd verzoek ik u minimaal een bevestiging van ontvangst te zenden. In afwachting van uw antwoord verblijf ik met hoogachting. Uw dienaar om het algemeen belang te dienen.

Robert A. Verlinden www.lijst11.nl

 

Revolutionaire Partij Nederland

Secretariaat: Van Speykstraat 87, 3014 VE Rotterdam.

Telefoon: 010- 7850589 – Postbank: 2042587

Ingeschreven in het Handelsregister bij de KvK te Rotterdam

onder nummer: 24396353 e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Debat: ‘laten wij stilstaan bij de vrijheid in de vrijheidstrein’

 

Kabinet der Koningin

Postbus 20016

2500 EA Den Haag                                                               Rotterdam, 9 mei 2010.

 

Majesteit,

Betreft:paspoortwet. Verzoek tot ratificatie van de Grondrechten uit 1848.   

Een nieuw paspoort heb ik dringend nodig. Ik weiger echter toestemming te geven mijn vingerafdrukken te laten opslaan. Beleefd verwijs ik u naar mijn correspondentie die ik hierover met de nodige instanties heb gevoerd zonder ook maar één inhoudelijk antwoord te krijgen m.b.t. het feit dat opslaan van vingerafdrukken en dna in strijd is met het recht op nemo tenetur en de rechtsinstellingen zoals die in 1848 zijn afgedwongen. (Bijlage: 1 t/m 12)

Een paspoortwet die door u op 11 juni 2009 is getekend zou mij hiertoe verplichten, aldus Mr. Chr. Alberdingk Thijm van het advocatenkantoor SOLV (gericht op nieuwe technologie), in zijn presentatie van zijn ‘dagvaarding en verzoek tot prejudiciële vragen’ tijdens zijn persconferentie in Nieuwspoort op 6 mei jl. Het werd georganiseerd door het gesubsidieerde politieke instituut ‘Stichting Privacy First’ en gesteund door het gesubsidieerde politieke instituut ‘Vrijbit’ van D66.

Mijn weigering is gebaseerd op de volgende argumenten:

a)     Opslaan van vingerafdrukken is in strijd met het recht op nemo tenetur[2]. Het recht op nemo tenetur werd in 1937 door Hitler afgeschaft.

b)     Opslaan van vingerafdrukken is ook in strijd met het begrip ‘vrijheid’. Hiervoor kreeg u op 28 februari 2005 een eredoctoraat van de Leidse Universiteit.

c)      De paspoortwet is in strijd met grondrechtelijke normen. Het steunt niet op de rechtsinstellingen waarop al het overige en latere recht steunt en die in 1848 zijn afgedwongen[3]. Een ratificatie van de Grondrechten uit 1848 is dan ook noodzakelijk.

Toelichting:

1)        Nemo tenetur: ons volksliedWien Neêrlands bloed’ is pas in 932 gewijzigd. Citaat: Pas op 10 mei 1932 werden wij door Wilhelmina - om Hitler te paaien - opgescheept met het …. Wilhelmus "van Duitsen bloed". Ik zong daarvoor nog, als kleine jongen, uit volle borst: 'Wien Neêrlands bloed in de ad'ren vloeit Wien 't hart klopt fier en vrij. Wie voor zijn volk van liefde gloeit Verheff' de zang als wij!'[4] Einde citaat. Charles Destrée, oud verzetsrijder en historicus.(Historical, report NOL108’).Mogelijk dat dit de oorzaak is dat uw schoondochter Maxima de Nederlandse identiteit niet kon vinden.

Alvorens het recht op nemo tenetur opnieuw te schenden moeten de leden van de politieke instituties, volgens de rechtsinstellingen uit 1848, de gelegenheid krijgen om middels de dialoog hier een mening over te kunnen vormen. Het belang wordt hiervan onderstreept door de gebeurtenissen op 1 mei jl.op de Coolsingel te Rotterdam. Vreedzame betogers moesten op de dag van de arbeid hun vlaggen en spandoeken inleveren. Hiermee werd op een zeer brute wijze het recht op vrijheid van meningsuiting geschonden wat in strijd was met het internationale recht op politieke vrijheden. Toen men weigerde dit te doen werd de politieknuppel gebruikt en Duitse herdershonden tegen het publiek ingezet. De club van ‘laten wij waken over de vrijheid van het preken’, Leefbaar Rotterdam, toonden zich tevreden, ‘je moet gewoon doen wat de politie van je vraagt…..’ aldus de voormalige geschiedenisleraar Ronald Sørensen(AD 3/5/10/p7).‘Waarom doe jij wat je gevraagd wordt’ (Spinoza)

2)        Vrijheid:Naast vingerafdrukken is ook het opslaan van DNA in strijd met het recht op nemo tenetur dus ook met het begrip ‘vrijheid’. Tijdens de opening van de maand van de filosofie, waarbij het thema vrijheid centraal stond, vertelde Ian Buruma, auteur van het boekje ‘Grenzen aan de vrijheid’, dat het bij mensen die over vrijheid spreken het altijd om hun eigen vrijheid gaat. Het ziet ernaar uit als het om dna, de paspoortwet, nieuwe technologie en wetgeving gaat dat hij gelijk heeft. Over deze technologie zei uw zoon, kroonprins Willem Alexander, op 14 augustus 2004 in het Agrarisch Dagblad, dat hij het verschil niet proeft tussen genetische gemanipuleerde groenten en biologische groenten. Hij vertelde ook dat uw groenten uit eigen tuin komen en uw familie dat een goed gevoel geeft. Op 1 januari 2002 is geruisloos het recht op verenigen bij het biologische privaatkeurmerk EKO afgeschaft. Ook bij de ANWB en pensioenfondsen werd het recht op verenigen niet meer gerespecteerd. De natuurvoedingswinkeliers kijken hierbij weg en lijken de nieuwe meelopers van de politieke bestuurders te zijn analoog aan veel burgers in de jaren ’30 en ’40. (VK 8/5/10)

Tijdens de openbare debatten, die geen exemplarische besluiten genereren, over de introductie van Gen- Nano- en Cisgenese technologie in het milieu wordt door intellectuelen met een publiek domein vooral voorgehouden dat dit noodzakelijk is om de honger in de wereld te bestrijden. Afgelopen jaar werd een vergunning gegeven om de lievelingsbloem  van uw vader, Z.K.H. Prins Bernhard ‘de anjer’ genetisch te manipuleren. Dit heeft niets met het bestrijden van de honger in de wereld te maken maar alles met hebzucht en het onrechtmatig toe-eigenen van de biodiversiteit. Hierbij wordt de bevolking hun kennis over de biodiversiteit ontnomen. Immers, na genetische manipulatie van de anjer is de anjer niet meer zoals wij die kennen. Een nieuw genetische gemanipuleerde anjer is ontstaan. Bestaande kennis is daarmee waardeloos geworden. Van de nieuwe kennis hebben slechts een handjevol mensen weet. Dit is fasces (bundel)! Dit is in strijd met het begrip ‘vrijheid’.

Vroeg of laat gaat dit genetische gemanipuleerde plantje door kruisbestuiving of andere vormen van vermenging andere plantjes genetisch modificeren, waardoor op den duur de gehele biodiversiteit genetisch gemodificeerd zal zijn. Genetische modificatie ontstaat pas na genetische manipulatie. Het is duidelijk dat hiermee de bevolking bewust alle kennis die we nu hebben over de planten en dierenwereld zal worden ontnomen. Anders gezegd, al onze kennis van de biodiversiteit van onze voorouders is dan niet meer overdraagbaar omdat deze kennis door uw wetgeving, bij de gratie van uw God[5] is ontnomen. Alle kennis van de genetisch gemodificeerde biodiversiteit is dan, dankzij patenten, in handen gekomen van multinationals die politieke functies voor de Europese koningshuizen en hun elite genereren. Door het bundelen (fasces) van deze kennis en eigendom ontstaat er een nieuwe vorm van fascisme. De ergste in zijn vorm. Dit is in strijd met het begrip vrijheid. Het is ook in strijd met het gedachtengoed van de Islam, die in 1100 aan de wieg van de verlichting (natuurwetenschappen) heeft gestaan. (Correspondentie tussen Spinoza en Johannes Bouwmeester1630-80). Is dit de oorzaak dat u gedoogt dat Wilders populisme mag bedrijven?

3)        ‘Grondrecht: het recht, de rechtsinstellingen waarop het overige of latere recht steunt’ (Van Dale). Het belangrijkste criterium van de Grondrechten is de plicht (norm) van de Europese staatshoofden om de bevolking vooraf te raadplegen over nieuwe wetten, wetswijzigingen, oorlogvoeren en overige politieke kwesties. Uit deze afgedwongen Grondrechten ontstond de Grondwet. Hierin is opgenomen het recht op verenigen. Hierbij is niet vermeld dat dit recht voortkomt uit de plicht om ondergetekende en alle overige burgers vooraf te raadplegen over nieuwe wetten e.d. U kunt dat niet vanaf uw balkon, het kan ook niet met alle burgers, het kan alleen met de leden van de politieke instituties. Dit genereert: a) belangenbehartiging van de rechtstreeks belanghebbenden en b) geïnformeerde verantwoordelijkheid (informed consent) voor de niet aanwezige burgers. Het was Thorbecke die een voorstander was van kiesverenigingen vergelijkbaar met het deelnemen aan verkiezingen middels een zogeheten blanco lijst. www.lijst14.nl en www.lijst11.nl  Dit moet m.i. ook de verklaring zijn dat de Grondwet geen politieke partijen kent. Het zou het systeem van parlementaire volks-vertegenwoordiging corrumperen, zoals in de jaren ’30 en ook nu weer volop het geval is.

4)        Het panellid, de integere bestuurster mr. Joyce Hes, voorzitter van het Platform Bescherming Burgerrechten, sprak tijdens deze persconferentie over de Jodenvervolging en dat we niets kan de geschiedenis zouden hebben geleerd. Echter, ze vertelde niet, als beschermvrouw van burgerrechten, dat in 2005 het procesrecht van een ieder de zogeheten actio popularis was afgeschaft. Hiermee werd het ‘aspect’ gezag de burger ontnomen, een criterium, wat voor burgerschap om geloofwaardig over te komen absoluut noodzakelijk is. Niemand, behalve u, weet meer wie wel en wie geen rechtstreeks belang heeft. Dit is in strijd met het begrip ‘vrijheid’. Jurisprudentie van de Raad voor de journalistiek, van 16 april 2007, betreffende een verzoek tot rectificatie van het Volkskrant artikel ‘Voor pieren in de Vinex is er geen doorkomen aan’, toont aan dat dit de oorzaak is van de volstrekt onnodige toename van de ziekte kanker. Ten bewijze stuur ik u hierbij mijn verzetschrift van 7 april 2010, gestuurd aan de Rotterdamse rechtbank, afdeling bestuursrecht, waarin ik dit bespreek. (bijlage: 13)

5)        De vrouwelijke bestuurster die namens het gesubsidieerde politieke instituut Vrijbit aanwezig was, vroeg aan de betreffende advocaat of ook andere bezwaarmakers die nu nog geen paspoort nodig hadden zich als appellant konden aanmelden. Dit is niet mogelijk omdat degenen die nu nog geen nieuw paspoort nodig hebben, dankzij het afschaffen van de actio popularis,  geen direct belang hebben.  Mr. Chr. Alberdingk Thijm, wees haar verzoek dan ook af. Ook het bestuur van Vrijbit weet dat de actio popularis is afgeschaft maar doet net of haar neus bloedt. Zij vroeg ook waarom Nederland altijd het eerste moet zijn met dergelijke zaken? Niemand kon deze vraag beantwoorden. ‚Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft’  (Wilhelm von Humboldt/Humanist)

6)        Mr. Christiaan Alberdingk Thijm vertelde zijn toehoorders, dat het hier ging om een collectieve dagvaarding omdat het volgens hem om de belangen van alle Nederlanders gaat. Hij vergat hierbij te vermelden dat deze centralisatie voortkomt uit het feit dat het procesrecht van een ieder, de zogeheten actio popularis, in strijd met internationale regelgeving en in strijd met de rechtsinstellingen uit 1848, per 1 juli 2005, door Thom de Graaf/D66 cum suis, geruisloos is opgeheven. Ik heb hem en alle aanwezige uitdrukkelijk medegedeeld dat ik hem hier geen toestemming voor heb gegeven en dat ik dit ook niet zal doen[6]. Hij, maar ook de politieke instituties Privacy First en Vrijbit/D66, weigeren mijn argumenten te bespreken. Bovendien ben ik van mening dat deze zaak in eerste instantie door de bestuursrechter dient te worden behandeld i.p.v. de civiele rechter. Ook de namen van hun appellanten worden in de dagvaarding geanonimiseerd wat duidt op een wassen neus. Het honorarium van deze politieke functie ligt volgens de website van Privacy First tussen de euro 150.000 en 250.000 euro. (Hfl. 330.000  en 550.000)[7].

7)         Een verzoekschrift, n.a.v. mijn Wob, zaaknummer 3636/09. RvS zaaknummer: 200706900/1 Verlinden en Platform Belangen van Consument tegen de Minister van Justitie, ligt sinds december 2005 te wachten op een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. M.a.w., ieder individu is in mijn ogen nog steeds rechtstreeks belanghebbend bij de Nederlandse onafhankelijke rechter. Tenzij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, net als de Raad van State, inderdaad de belangrijkste troef is van de Europese staatshoofden. (Rusland stemt in met hervormen EU-Hof. Trouw 16/1/10/p10).

8)        Het advocatenkantoor ‘SOLV’ zich gespecialiseerd op nieuwe technologie moet dan ook op de hoogte zijn van de op handen zijnde tetras politica en de Codex Alimentarius. Voordat ik dit lid van de Nederlandse Orde van Advocaten serieus kan nemen wil ik eerst, t.b.v. geïnformeerde verantwoordelijkheid, de exemplarische besluiten inzien waaruit moet blijken of de 23 geanonimiseerde cliënten die zij zeggen te vertegenwoordigen geïnformeerd zijn over de ophanden zijnde tetras politica en de Codex Alimentarius.

Conclusie

Vooruitlopend op de vele vragen die over de paspoortwet leven en de nieuwe technologie, verzoek ik u beleefd uw invloed aan te wenden t.b.v. mijn en andermans vrijheid om een nieuw paspoort te verkrijgen zonder opslag van vingerafdrukken, totdat de bevolking, in overeenstemming met de afgesproken rechtsinstellingen uit 1848, over deze wet is geraadpleegd en de argumenten en feiten, t.b.v. geïnformeerde verantwoordelijkheid, in exemplarisch besluiten van de instituties zijn weergegeven. Niemand hoeft dan het extreme honorarium van het advocatenkantoor SOLV te betalen. Immers, het gezag van wetgeving vloeit voort uit de argumenten en feiten zoals weergegeven in de exemplarische besluiten van de leden van de instituties, ofwel de rechtsinstellingen die in 1848 zijn afgedwongen. Ofwel de Grondrechten!

Daarnaast wil ik u verzoeken om uw invloed aan te wenden om de spreuk op het standbeeld van de heer Fortuyn, wat als citaat is weergegeven ‘Laten wij waken over de vrijheid van het spreken – Pim’ aan te passen. Fortuyn heeft het namelijk niet gezegd. Het is een devies van de Pim Fortuyn foundation, aldus communicatiedeskundige Albert de Booij, oprichter Speakers Academy. M.a.w., hier is sprake van valsheid in geschrifte in de openbare ruimte. Fortuyn stond als geen ander voor existentie en maatschappelijk draagvlak. (A hell of job/p40).Op grond hiervan zou de spreuk moeten luiden: ‘Laten wij waken over de vrijheid van het spreken in de publieke ruimtes van de instituties’. Dit staat min of meer gelijk aan de principes van de Grondrechten uit 1848. Uw dienaar, minister Hirsch Ballin, schreef mij op 4 september 2009 dat hij hierin niet veel kan betekenen. Citaat: ‘Als minister van Justitie treed ik in de regel niet in individuele zaken’ Einde citaat. Met alle respect, deze spreuk heeft populisme bevorderd. Het is populisme dat de samenleving ontwricht. ‘Wetenschappelijk’ gezien was Fortuyn, i.t.t. Wilders, géén populist. Het gedogen van populisme is een subversieve daad van het staatshoofd.

Op 4 mei, de dag van dodenherdenking, werd op het stadhuis te Rotterdam bekend gemaakt dat naast het verraad aan de Nederlandse joden ook veel Rotterdammers verraad hadden gepleegd aan hun buren als deze er in geslaagd waren hun zoon of man uit handen van de Duitsers te houden. Het is goed als mensen van buitenlandse afkomst dit weten. Analoog hieraan lijkt het erop dat we met generatiepatronen te maken hebben. Het is diep treurig dat Leefbaar Rotterdam c.s., na dit voortschrijdend inzicht, de geschiedenis laat herhalen door weg te kijken en  meelopers te zijn om de valsheid in geschrifte op het beeld van Fortuyn in stand te houden.

Onder verwijzing van het artikel ‘De meeste Nederlanders waren wegkijkers en meelopers’ van Iki Freud, psycholoog –psychanalytica (VK 8/5/10), verzoek ik u uw zwager, Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven, te ontslaan van zijn taken als veiligheidsdeskundige. Tijdens het debat op 27 mei 2008 te Bunnik met hogere veiligheidskundigen over de vraag ‘Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid van Nederland?’, liet hij dit debat, naast een professionele notuliste, ook integraal met Sony apparatuur opnemen. Een ieder begrijpt dat de aanwezige veiligheidskundige crème de la crème, met Fred Spijkers dagelijks op het netvlies, geen kritische noot durfden te kraken. Hiermee heeft uw zwager m.i. het land zéér onveilig gemaakt. Hierbij opgemerkt dat ook uw grootmoeder, koningin Wilhelmina, voor radio Oranje géén oproep deed om de Nederlandse joden te helpen. Hiermee onthield zij haar onderdanen, analoog aan het geruisloos afschaffen van de ‘actio popularis’, het ‘aspect’ gezag (Ies Vuijsje ‘Tegen beter weten in’).  

Tot slot:tevens verzoek ik u mee te werken om tot een vreedzame ratificatie van de Grondrechten uit 1848 te komen. In de geromantiseerde film ‘Sissy keizerin van Oostenrijk’ kan een ieder zien dat in 1848 de macht van de wetten in handen kwam van de bevolking. Een parlement voor het begrip ‘vrijheid’ alleen was niet voldoende. Onze politiek, of wel ons ‘zijn’ en de daaruit voortvloeiende waarden, zijn die dingen die voor mensen collectief waardevol zijn. Deze waarden kunnen alleen worden beschermd door wetten en plichten. Over deze wetten worden wij in strijd met de afgedwongen Grondrechten uit 1848 niet vooraf geraadpleegd. Zelfs achteraf worden we niet geïnformeerd[8]. We worden telkens voor voldongen feiten geplaatst. Dit kan niet langer. Dit rechtvaardigt de eis tot ratificatie van de Grondrechten..

Een afschrift van deze brief heb ik gestuurd aan uw dienares, de demissionaire minister van Binnenlandse Zaken, Guusje Ter Horst e.a.

Vertrouwende dat u opgrond van bovenstaande feiten en argumenten aan mijn verzoek wilt voldoen verblijf ik met verschuldigde hoogachting. Uw dienaar om het algemeen belang te dienen.

R. A. Verlinden. www.lijst11.nl

Revolutionaire Partij Nederland

De enige partij die slechts een omwenteling wil van debat en dialoog.

Bijlage:

1)        Afschrift brief van de toenmalige minister van justitie Mr.P.H. Donner van 6 december 2002 m.b.t. tot de nieuwe waarden en normen.

2)        Afschrift brief van RPN aan de Hoge Raad van 31 juli 2008 m.b.t. opslag van DNA.

3)        Afschrift brief van 31 juli 2008 van de Hoge Raad der Nederlanden m.b.t. Wet DNA- onderzoek veroordeelden.

4)        Afschrift brief van de Minister President Mr. dr. J.P. Balkenende  van 13 oktober 2008 m.b.t. verzoek tot vernietiging van arrest van Hoge Raad inzake opslaan van DNA.  

5)        Afschrift brief van de minister van justitie, Mr. E.M.H. Hirsch Ballin van 4 september 2009 m.b.t. de valsheid in geschrifte op het beeld van wijlen de heer Fortuyn

6)        Afschrift van bezwaar van Verlinden aan Binnenlandse zake van 23 september 2009.

7)        Afschrift brief van Binnenlandse zaken  van 12 oktober 2009 aan Verlinden.

8)        E-mail aan Sybrand Haersma Buma van 19 april 2010 m.b.t. verplichte opslag van vingerafdrukken bij aanvraag nieuw paspoort.

9)        E-mail van 19 februari 2010 aan publiekszaken Rotterdam m.b.t. weigering opslaan van vingerafdrukken.

10)    Brief van 18 maart 2010 Gemeente Rotterdam, Algemeen directeur Publiekszaken Rotterdam met het advies contact op te nemen met de Ombudsman.

11)    Afschrift van mijn brief d.d.25 maart 2010 aan de Rotterdamse Ombudsman

12)    Antwoord van de Rotterdamse Ombudsman van 7 april 2010, waarin ze schrijft niet bevoegd te zijn een onderzoek in te stellen.

13)    Verzetschrift van 7 april van Verlinden aan Rechtbank Rotterdam, afd. bestuursrecht.

[1]Genesis 1, vers 28. God  zegt tot de mens: 'Wees vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!'

[2]Het recht op nemo tenetur is het recht van verdachte om niet te hoeven meewerken aan zijn eigen veroordeling. Iedereen laat overal waar hij/zij is geweest zijn dna en vingerafdrukken achter.  Op een plaats delict maakt iedereen die daar eerder is geweest verdacht en kan vervolgens op grond van zijn dna sporen of vingerafdrukken  worden opgepakt. Voor een dakloze misschien geen probleem maar voor mensen in politiek of verzet tegen welk onderwerp dan ook, kan dit desastreus zijn en kan het algemeen belang ernstig worden geschaad. 

[3]‘Grondrecht: het recht, de rechtsinstellingen waarop het overige of latere recht steunt’ (Van Dale)

[4]Dr. A.L.Th de Bruijne, hoogleraar Ethiek en Spiritualiteit aan de Theologische universiteit van de Gereformeerde Kerken, vindt dat het Wilhelmus ook wel in de kerkdienst past. (Het Nederlands Dagblad 8/5/10)

[5]Genesis 1, vers 28. God  zegt tot de mens: 'Wees vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!'

[6]Tijdens het gesprek hierover refereerde ik naar de nieuwe EU bankvoorwaarden van 1 november 2010. Klanten van de Rabobank kunnen alleen nog klachten indienen over bankproducten via het politieke instituut van de PvdA, de Consumentenbond. Op zich al vreemd,  omdat banken geen producten in huis hebben  maar van oudsher dienstverlenende bedrijven zijn. Daarnaast is het een flinke inperking van het begrip ‘vtijheid’.

[7]Onder verwijzing naar het artikel ‘Het uitbuiten van cliënten daar ging het al die jaren om’ Mr. Mic van Beemen. (Tg8/5/10), lijken er nieuwe slachtoffers gevonden te zijn.

[8]Kersttoespraak 1992 van koningin Beatrix. Citaat: ‘Wel moeten we de overgang zoeken naar een maatschappij met een nieuw gevoel voor normen en regels waaraan algemeen wordt vastgehouden’ Einde citaat.(Normen betekent plicht; regels betekent waarden). Wat zijn de nieuwe normen en waarden?