Afgelopen November werd Venezuela geteisterd zware regens en overstromingen. Dit resulteerde in 35 doden en 130.000 mensen dakloos. Hoe pakte Chavez dit aan en hoe ging de VS om met een soortgelijke ramp?

In de VS is ook een soortgelijke ramp geweest die breed uitgemeten op TV te zien was. Destijds was Bush president van de VS. Weken hebben mensen op hulp kunnen wachten. Uiteindelijk kwam er hulp in de vorm van militairen die met doorgeladen wapens mensen uit de huizen dirigeerden naar een Superdome ( een soort stadion ) waar ze vervolgens weer weken mochten wachten, vrijwel geen voeding of drinken kregen, geen dekens etc. zelfs babyvoeding was niet voorhanden.

 

 

Maar dit is niet de manier hoe Hugo Chavez zoiets aanpakt. Door de Westerse media neergezet als een dictator, een monster, onbenul en nog wat meer liet Chavez zien hoe je zo’n situatie wel goed aanpakt.

Snel en soepel stelde Chavez een nieuwe wet op die het hem mogelijk maakte in recordtempo uitgebreide hulp te verlenen en nieuwe huizen te bouwen. Daarnaast liet hij meteen zijn presidentiële paleis ontruimen en ombouwen tot woonplaatsen voor 60 mensen. De slachtoffers van de ramp worden vooralsnog door de staat verzorgd totdat ze weer op eigen benen kunnen staan. De nieuwe wet die dit alles mogelijk maakte werd door de Westerse media benoemd als  dictatoriale wetgeving.

Hey, hoor ik jullie denken, dit hebben wij nergens op TV gezien en ook niet kunnen lezen in onze kranten. Nou, dit soort zaken krijg je via de Westerse media ook niet te horen omdat zij zich verbonden hebben met de wereldbanken en multinationals die samen de financiële elite vormen. Deze financiële elite hebben een pesthekel aan Chavez en leiders die niet mee willen spelen in het spel om de grote centen en macht en doen er alles aan om mensen zoals Chavez bij het grote publiek neer te zetten als boosaardig, dictatoriaal en incapabel. Enkel en alleen omdat Chavez zijn land wel leidt zoals het een goed leider betaamt, gericht op het welzijn en de welvaart van zijn volk maar dan wel voor iedereen en niet alleen een kleine selecte groep zoals wij dit in de meeste Westerse landen zien.

Daarom zal ik er ook niet van opkijken dat jullie niet weten dat sinds Chavez aan de macht is, de verschillen tussen arm en rijk kleiner zijn geworden (terwijl die in alle Westerse landen enkel groter worden ), het inkomensgat kleiner is geworden, analfabetisme gereduceerd is tot nul, gratis gezondheidszorg voor iedereen ( vele malen beter en efficiënter dan in het Westen) en de levensstandaard voor iedereen gegroeid is.

Terwijl de gelauwerde leiders van het Westen waaronder Bush destijds en nu Obama nieuwe oorlogen aangingen en belastingverlaging doordrukten voor de rijken was Chavez bezig wetten te maken en aan te nemen die het voor de armen mogelijk maakten een veel beter leven te krijgen, en dat tussen de voortdurende aanvallen van het Westen op Chavez door. Met name door de VS in de persoon van Obama, de door de media vergoelijkte en haast tot Messias uitgeroepen eerste zwarte president. Hij moet zich diep schamen want hij laat zijn volk creperen. Het gaat steeds slechter met zijn bevolking, steeds meer mensen komen op straat te staan en kunnen hun kinderen niet eens meer voeden. Daar blijkt geen geld voor te zijn in het oh zo geciviliseerde Westen maar er is wel geld voor oorlogen, corrupte banken, verzekeringsbedrijven, oliemultinationals, etc.etc. Niet alles is wat het lijkt maar als je de media in je broekzak hebt kun je het wel zo doen overkomen. Dat is wat er gebeurt in het Westen. De media, de roeptoeter van de fin.elite geeft jullie bewust een andere beeld van de wereld en weer enkel en alleen ten behoeve van de fin.elite.Washington heeft een hekel aan Chavez omdat hij de rijkdommen van zijn land en bevolking niet wil overhandigen aan de financiële elite, ofwel multinationals en de banken. Dat is ook de reden geweest waarom de VS in 2002 geprobeerd heeft Chavez te onttronen om een stroman neer te zetten die de fin.elite wel toelaat. Zijn eigen volk ontzette Chavez en herstelde hem in zijn positie. Dat zal een volk nooit doen met een dictator! Zie video:

 

 

Obama blijft Chavez maar aanvallen via commentaren en artikelen in kranten etc.

Obama, als stroman van de fin.elite in de VS, wil de enorme olie en gasreserves in handen krijgen ten koste van de werkende bevolking van Venezuela.

Recent vrijgegeven documenten via Wikileaks laten zien dat de Obama administratie de inmenging in Venezuela’s binnenlandse zaken opgevoerd hebben. Hier een stukje uit zo’n document door Eva Golinger:

"In a secret document authored by current Deputy Assistant Secretary of State for Western Hemisphere Affairs, Craig Kelly, and sent by the US Embassy in Santiago in June 2007 to the Secretary of State, CIA and Southern Command of the Pentagon, along with a series of other US embassies in the region, Kelly proposed "six main areas of action for the US government (USG) to limit Chavez's influence" and "reassert US leadership in the region".

Kelly, who played a primary role as "mediator" during last year's coup d'etat in Honduras against President Manuel Zelaya, classifies President Hugo Chavez as an "enemy" in his report.

"Know the enemy: We have to better understand how Chavez thinks and what he intends...To effectively counter the threat he represents, we need to know better his objectives and how he intends to pursue them. This requires better intelligence in all of our countries". Further on in the memo, Kelly confesses that President Chavez is a "formidable foe", but, he adds, "he certainly can be taken". (Wikileaks: Documents Confirm US Plans Against Venezuela, Eva Golinger, Postcards from the Revolution)


In een geheim document,  geschreven door de huidige plaatsvervangend adjunct-staatssecretaris voor het Westelijk Halfrond Zaken, Craig Kelly, en verzonden door de Amerikaanse ambassade in Santiago in juni 2007 aan de minister van Buitenlandse Zaken, CIA en Zuidelijk Commando van het Pentagon, samen met een reeks van de andere Amerikaanse ambassades in de regio, heeft Kelly voorgesteld "zes belangrijke gebieden van  actie voor de Amerikaanse overheid (USG)te benoemen om de invloed van Chavez te beperken  en het Amerikaans leiderschap in de regio te bevestigen".

Kelly, die een vooraanstaande  een rol speelde als "bemiddelaar" tijdens de staatsgreep van vorig jaar d'etat in Honduras tegen president Manuel Zelaya, classificeert president Hugo Chavez als een "vijand" in zijn verslag.

"Ken de vijand: We moeten beter begrijpen hoe Chavez denkt en wat hij van plan is ... Om effectief de dreiging die hij vertegenwoordigt te elimineren, moeten we zijn  doelstellingen beter leren kennen en hoe hij ze wenst uit te oefenen.  Dit vereist een betere intelligentie in al onze landen ". Verderop in de memo, Kelly bekent dat president Chavez is een "geduchte vijand" is maar, voegt  eraan toe, "hij kan zeker worden genomen." (Wikileaks: documenten bevestigen plannen van de VS tegen Venezuela, Eva Golinger, postkaarten van de Revolutie)

De kabels van de nationale overheid in de VS laten zien dat de Obama administratie anti- Chavez groeperingen steunt middels niet gouvermentele organisaties, zogenaamd onder het motto van burgerrechten, mensenrechten en promotie van de democratie. Obama steunt dit soort organisaties net zo hartelijk als Bush dit deed, enkel om de democratisch gekozen Chavez uit zijn positie te krijgen en een stroman te kunnen plaatsen. Hier nog een uitsnede uit het werk van Golinger met informatie over het geldspoor;

"In Venezuela, the US has been supporting anti-Chavez groups for over 8 years, including those that executed the coup d’etat against President Chavez in April 2002. Since then, the funding has increased substantially. A May 2010 report evaluating foreign assistance to political groups in Venezuela, commissioned by the National Endowment for Democracy, revealed that more than $40 million USD annually is channeled to anti-Chavez groups, the majority from US agencies....

Venezuela stands out as the Latin American nation where NED has most invested funding in opposition groups during 2009, with $1,818,473 USD, more than double from the year before....Allen Weinstein, one of NED’s original founders, revealed once to the Washington Post, “What we do today was done clandestinely 25 years ago by the CIA…” (America's Covert "Civil Society Operations": US Interference in Venezuela Keeps Growing", Eva Golinger, Global Research)


Chavez weigerde de nieuw aangewezen ambassadeur van de VS, Palmer,  in Caracas omdat deze openlijk vertelt dat Chavez nauwe banden heeft met de linkse guerillabeweging in Colombia, hij heeft hier geen enkel bewijs voor maar verwijst hiermee wel rechtstreeks naar terrorisme. In reactie op de weigering van Chavez wil Obama de ambassadeur van Venezuela in de VS zijn visum niet erkennen en uitzetten.

Heeft Chavez redenen om Palmer te weigeren? Ja, volgens James Sugget van Venezuela analyses wel:

"Take a look at Palmer's history, working with the U.S.-backed oligarchs in the Dominican Republic, Uruguay, Paraguay, and Sierra Leone, South Korea, Honduras, "promoting the North American Free Trade Agreement (NAFTA)." Just as the U.S. ruling class appointed an African-American, Barack Obama to replace George W. Bush with everything else intact, Obama in turn, appoints Palmer to replace Patrick Duddy who was involved in the attempted coup against President Chávez in 2002 and an enemy of Venezuelans throughout his term as U.S. Ambassador to Venezuela." (http://axisoflogic.com/artman/publish/printer_60511.shtml)

Venezuela is nu al bezaaid met VS spionnen en saboteurs.  Hulp in de ambassade van Caracas met nog een spion kan Chavez missen als kiespijn. Hij heeft andere zaken aan zijn hoofd en wel het zo snel mogelijk bouwen van heel veel nieuwe woningen voor zijn volk. Chavez deed dus het juiste door Palmer te weigeren.

De nominatie van Palmer is meer van hetzelfde, meer inmenging, meer bedrog, meer problemen maken. De nationale overheid van de VS is verantwoordelijk voor vele gekleurde revoluties zoals die van Oekraïne, Georgië, Kyrgystan, Libanon, etc.etc. Via TV ( de gekochte pers) uitgemeten als vreedzame revoluties maar in werkelijkheid een buitenlandse aanval op gekozen regeringen om de fin.elite de ruimte te bieden dit soort landen in te lijven, met alle gevolgen van dien. Geen wonder dat Chavez wetten uitvaardigt die inmenging van buitenlandse financierders ( fin.elite) in politieke activiteiten verbiedt, dat is de enige manier waarop hij de fin.elite buiten de deur kan houden en de soevereiniteit van zijn land kan waarborgen aan zijn bevolking.

Chavez gebruikt zijn nieuw verworven macht ook om het financiele system te hervormen, lees hier de nieuwe maatregelen om banken buiten de politiek te houden:

"Venezuela's National Assembly on Friday approved new legislation that defines banking as an industry “of public service,” requiring banks in Venezuela to contribute more to social programs, housing construction efforts, and other social needs while making government intervention easier when banks fail to comply with national priorities."...

De overheid van Venezuela heeft wetten goedgekeurd waarin banken gezien gaan worden als een industrie “ van publieke diensten “, waarmee banken in Venezuela geacht worden meer bij te dragen aan sociale programma’s, het bouwen van woningen en andere sociale behoeften en tegelijkertijd moet het voor de overheid makkelijker worden in te grijpen als banken weigeren mee te werken bij zaken van nationaal belang.

The new law protects bank customers’ assets in the event of irregularities on the part of owners... and stipulates that the Superintendent of Banking Institutions take into account the best interest of bank customers – and not only stockholders... when making any decisions that affect a bank’s operations."

De nieuwe wet beschermt klanten van de banken 'activa in het geval van onregelmatigheden aan de zijde van de eigenaren ... en bepaalt dat de hoofdinspecteur van bankinstellingen rekening te houden hebben met het belang van de klanten en niet alleen aandeelhouders ... bij het maken van beslissingen die een bank activiteiten beïnvloeden.

Dus vraag ik je nu, waarom doet Obama niet hetzelfde? Het beschermen van het volk dat hij moet dienen tegen banken en andere organisaties die enkel winst en macht als doel hebben? Hij wilde toch CHANGE?! Hier nog een stukje vertaald dat over dit onderwerp gaat:

"In an attempt to control speculation, the law limits the amount of credit that can be made available to individuals or private entities by making 20% the maximum amount of capital a bank can have out as credit. The law also limits the formation of financial groups and prohibits banks from having an interest in brokerage firms and insurance companies.

In een poging speculaties te controleren, limiteert de nieuwe wet het bedrag dat banken mogen hebben uitstaan aan kredieten ten opzichte van het aanwezige kapitaal. De limiet is gesteld op 20% van het vermogen van een bank. De wet limiteert tevens het vormen van zogenaamde “ speciale belangengroepen “ en weerhoudt banken van het zich inkopen in beurs- en verzekerings bedrijven. Kijk, dat zijn nog eens maatregelen waar je U tegen kunt zeggen!

The law also stipulates that 5% of pre-tax profits of all banks be dedicated solely to projects elaborated by communal councils. 10% of a bank´s capital must also be put into a fund to pay for wages and pensions in case of bankruptcy.

De wet bepaalt ook dat 5% van de winst vóór belastingen van alle banken  uitsluitend worden besteed aan projecten die zijn uitgewerkt door de gemeenteraden. 10% van het kapitaal van een bank moet eveneens worden geplaatst in een fonds te betalen voor lonen en pensioenen in geval van faillissement!

According to 2009 figures provided by Softline Consultores, 5% of pre-tax profits in Venezuela's banking industry last year would have meant an additional 314 million bolivars, or $73.1 million dollars, for social programs to attend the needs of Venezuela’s poor majority." http://venezuelanalysis.com/news/5880

Volgens Softline Consultores, een bedrijf dat cijfers bijhoudt, zou dit betekend hebben dat 5% van de winst afgelopen jaar neerkomt op 314 miljoen bolivars of 73,1 miljoen dollars dat aan sociaal behoeften besteed kan worden en dat is hard nodig omdat Venezuela nog steeds lijdt onder de stromannen die er voor Chavez zaten

 
Control speculatie"? Nu is er een nieuw idee. Uiteraard roepen  oppositieleiders dat de nieuwe wetten "een aanval op economische vrijheid" zijn maar dat is pure flauwekul. Chavez is slechts de bescherming van de burgers tegen de roofzuchtige praktijken van bloeddorstige bankiers. De meeste Amerikanen willen dat Obama zou hetzelfde doen

Volgens de Wall Street Journal heeft Chavez gedreigd banken te onteigenen als ze de kredieten aan kleine ondernemingen of toekomstige huiseigenaren blijven weigeren, deze keer doet hij dit openbaar om te laten zien dat zijn hart uitgaat naar de 28 miljoen inwoners van zijn land en niet naar de winsten van de fin.elite.

Caracas gaat gebukt onder een groot woningentekort en dat is alleen maar meer geworden door de recente overstromingen. Tienduizende mensen hebben opvang nodig en dat is de reden waarom Chavez druk zet op de banken. Natuurlijk willen de banken zoals gewoonlijk niet helpen maar en schakelen over in de huilbaby modus. Maar Chavez laat zich hierdoor niet van zijn stuk brengen en heeft een duidelijk waarschuwing doen uitgaan naar alle banken in zijn land:

“ Het maakt niet uit welke bank zich niet aan de regels houdt, of dat nou de Banco Provencial, Banesco, Banco Nacional of Credito is, ik zal ze onteigenen als ze niet willen meewerken aan een beter Venezuela voor de mensen! “

Bravo, bravo Hugo Chavez!!!!! In het Venezuela van Chavez staat de behoefte van de meerderheid, de werkende massa, boven die van de profiterende corrupte fin.elite! Geen wonder dat Washington een hekel aan Chavez heeft. Hij laat zien hoe het ook kan!

 Oorspronkelijk artikel Global Research, vrij vertaald en aangevuld door Nexus