Clinton Trump BernJe moet een beetje je huiswerk doen maar als je dat doet kom je zaken tegen die heel interessant kunnen zijn. Zo bestudeerde Bovendien van de week nog eens de Amerikaanse manier van kiezen en kwam tot een opmerkelijke ontdekking. In veel staten van de VS kunnen kiezers hun eigen voorkeur-president nomineren op het stembiljet naast de officieel geplaatste nominaties, men noemt dit fenomeen een write-in.

 

De write-in procedure is in 1804 in het leven geroepen via het twaalfde amendement van de Amerikaanse constitutie en werkt als volgt;

Amendement XII

geratificeerd in juni 1804

De kiesmannen zullen samenkomen in hun respectieve Staten, en schriftelijk stemmen voor een President en een Vice-president, van wie tenminste een niet in dezelfde Staat woont als zijzelf; zij zullen op hun stembiljet de naam noemen van de persoon die zij tot President verkiezen, en in afzonderlijke stembiljetten de persoon die zij tot Vice-president verkiezen; en zij zullen een afzonderlijke lijst opstellen van alle personen die stemmen voor het Presidentschap hebben gekregen, en van alle personen die stemmen voor het Vice-presidentschap hebben gekregen, met vermelding van het aantal stemmen dat eenieder heeft gekregen, welke lijst zij zullen ondertekenen, waarmerken, en verzegeld overmaken aan de zetel van de Regering van de Verenigde Staten, gericht aan de Voorzitter van de Senaat.


De Voorzitter van de Senaat zal, in de aanwezigheid van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, alle certificaten openen, en de stemmen zullen dan worden geteld. De persoon die het grootste aantal stemmen heeft, zal de President zijn, indien dat aantal een meerderheid is van het totale aantal aangestelde kiesmannen; en als niemand een dergelijke meerderheid heeft, dan zal het Huis van Afgevaardigden onmiddellijk schriftelijk de President kiezen uit de personen, maar niet meer dan drie, met de meeste stemmen van de lijst van kandidaten voor het Presidentschap; voor dat doel zal het quorum bestaan uit een lid of leden van twee derde van de Staten, en een meerderheid van alle Staten zal nodig zijn om een keuze te maken. (En als het Huis van Afgevaardigden geen President gekozen zal hebben wanneer het kiesrecht hen toevalt, voor de eerstkomende vierde dag van maart, dan zal de Vice-president het Presidentschap waarnemen, zoals bij het overlijden of een andere grondwettelijke onmogelijkheid van de President.) (De woorden tussen haakjes zijn vervangen door het XXe Amendement, Afdeling 3.)


De persoon die het grootste aantal stemmen heeft als Vice-president zal de Vice-president zijn indien dat aantal een meerderheid is van het totale aantal aangestelde kiesmannen, en als niemand een dergelijke meerderheid heeft, dan zal de Senaat de Vice-president kiezen uit de twee hoogste nummers op de lijst; voor dat doel zal het quorum bestaan uit twee derde van het totaal aantal Senatoren, en een meerderheid van het totale aantal zal noodzakelijk zijn om een keuze te maken. Maar geen persoon die grondwettelijk onverkiesbaar is voor het ambt van President zal verkiesbaar zijn voor dat van Vice-president van de Verenigde Staten.

( Bron: http://www.verenigdestaten.info/grondwet-verenigde-staten/ )

Op 17 oktober van dit jaar trok Bernie Sanders, de gedoodverfde tegenstander van Clinton, zijn steun aan Hillary Clinton in omdat hij van mening is dat de verkiezingen in de VS gemanipuleerd worden. Deze un- endorsment is niet officieel. Hij schreef bij het intrekken van zijn steun aan Clinton het volgende;

“Let’s be honest and acknowledge what we are talking about.

“Laten wij eerlijk zijn en toegeven waarover wij praten.

We are talking about a rapid movement in this country toward a political system in which a handful of very wealthy people and special interests will determine who gets elected or who does not get elected.

Wij praten over een snel groeiende beweging in dit land waarbij een klein groepje erg rijke mensen en speciale interesses bepalen wie er gekozen wordt en wie niet.

That is not what this country is supposed to be about.

Dat is niet waarover dit land zou moeten gaan.

That was not Abraham Lincoln’s vision of a government of the people, by the people, and for the people”

Dat was niet wat Abraham Lincoln bedoelde met een overheid van de mensen, door de mensen, voor de mensen.”

Zoals velen van jullie weten had Bernie Sanders een enorme aanhang maar werden zijn optredens gefrustreerd door weinig of geen verslaggeving door de gecontroleerde zionistische media in de VS of door oproerkraaiers in dienst van Hillary Clinton. De gebeurtenissen werden dan telkens zo verdraaid door de pers dat het leek alsof de Bernie Sanders aanhangers allemaal halve zolen en hele gekken waren. Stemmen werden opzettelijk verkeerd geteld, mensen die op Bernie wilden stemmen kregen geen stembiljet, intimidatie tijdens voorverkiezingen en nog veel meer, maakten dat Bernie Sanders het podium vroegtijdig moest verlaten ondanks zijn veel grotere aanhang. Hem restte niet veel meer dan zijn collega, Hillary Clinton te steunen in haar gang naar het Witte Huis. Tot het moment dat Sanders erachter kwam dat alles wat hij meegemaakt had de afgelopen maanden, vuil spel was van o.a. die vrouw die hij nota bene steunde, Hillary Clinton.

Zijn campagneteam had in tegenstelling tot Sanders zelf de handdoek nog lang niet in de ring gegooid en ging op zoek naar mogelijkheden om hun man, feel the Bern, alsnog in het Witte Huis te krijgen. Die mogelijkheid hebben ze dus nu gevonden via het twaalfde amendement en de zogenaamde write-in-procedure. Het campagneteam heeft niet stil gezeten maar heeft staat na staat benaderd om mensen ertoe te zetten Bernie Sanders als write- in te noteren, daar waar mogelijk. Als wij de berichten mogen geloven van het campagneteam zijn er inmiddels heel veel mensen die aan deze oproep gehoor zullen gaan geven. Of het daadwerkelijk gaat gebeuren is nog maar de vraag maar de strijd is nog niet gestreden. De Amerikaanse burgers blijken zich toch te verzetten tegen de elitaire machthebbers die alle wetten menen aan hun laars te kunnen lappen. Of dit iets gaat uithalen is nog maar de vraag want zelfs als Sanders alsnog een kans krijgt en misschien zelfs gekozen wordt, weten wij nog steeds niet of deze man echt is wie hij zegt te zijn of toch gewoon weer een gecontroleerde rol gaat spelen voor de elite. De VS zijn vandaag de dag zo van corruptie doorweven dat dit een zeer moeilijke materie blijft.

Je bent dus gewaarschuwd, deze verkiezingen zouden nog eens een heel vreemde draai kunnen krijgen!