De keerzijde van de vaccinatiemedaille

In de rubriek Opinie & Analyse van De Standaard van 24 juni verscheen een stuk over de mazelenepidemie die volgens de auteurs ons allen zou bedreigen. Sterke uitspraken werden niet geschuwd : wie zich niet vaccineert pleegt een schuldig verzuim dat gelijkstaat met het toebrengen van slagen en verwondingen en anti-vaccinatiebewegingen hebben met hun onwetenschappelijke onzin mensenlevens op hun geweten.
 

 
Dat professoren als Van Ranst en Van Damme dergelijk tendentieus proza menen te moeten plegen is op zich al merkwaardig en een wederwoord is hoe dan ook op zijn plaats . De tijd zou immers voorbij ( tempus ex) moeten zijn dat de bevolking een uitspraak voor waarheid moet aanvaarden louter omdat ze gedaan is door een professor ( magister dixit ) of welke andere 'hoger geplaatste' persoon dan ook. Mensen die niet voor vaccinatie kiezen stigmatiseren als voor de maatschappij gevaarlijke lepralijders neigt bovendien gevaarlijk in de richting van een fascistische samenleving . Iedere rechtgeaarde democraat moet hiervoor beducht zijn.
 
De vaccinatiehorror neemt dezer dagen zulke hallucinante proporties aan dat meer en meer mensen zich vragen beginnen te stellen.

De Belfort-group is zo'n beweging van duizenden burgers reeds, die zich zorgen maken over allerlei onrustwekkende maatschappelijke evoluties, die bedreigend zijn voor de waarheid, de vrijheid en de gezondheid. Vaccinaties waren van in het begin in 2009 in volle Mexicaanse griep-psychose een prioritair aandachtspunt.
 
Door het medische establishment krijgen we steevast het etiket opgekleefd een 'antivaccinatie'-beweging te zijn, maar dat wijzen we met klem af : wij strijden voor gezondheid. Al twee jaar is het wel onze mening en streven dat mensen moeten geïnformeerd worden en dan in alle vrijheid hun keuze moeten maken. Beide fundamentele rechten worden behoorlijk met de voeten getreden. We protesteren dan ook met aandrang tegen de bijna niet te weerstane dwang die uitgeoefend wordt en die in overtreding is van de patiëntenwet van 2002, die duidelijk stelt dat eenieder het recht heeft een medische ingreep of behandeling te weigeren.

Een recente uitspraak van de rechtbank van Doornik in verband met het ten onrechte nog steeds verplichte poliovaccin heeft dat fundamenteel principe juridisch bevestigd. Een ouderpaar was door de staat voor de rechtbank gedaagd omdat ze na zich eerst grondig geïnformeerd te hebben weigerden hun kindje te laten inenten vanwege het te hoog risico op bijwerkingen. Ze zijn vrijgesproken .
 
Eerst iets over de mazelen. Lange tijd werden kinder-aandoeningen zoals deze als een van de normale fasen beschouwd waarmee het opgroeiende lichaam zich zuivert en zijn immuniteitssysteem geleidelijk aan opbouwt en versterkt. Voor een gezond kind dat mag opgroeien met zuiver water, degelijke voeding en in aanvaardbare hygiënische omstandigheden is dit zeker niet levensbedreigend. Er zijn in tegendeel zelfs hele goeie studies die aantonen dat het telkens kunstmatig onderdrukken van koorts nefast is voor de gezondheid en ziekten als kanker veroorzaakt. Sinds de jaren tachtig echter is men ook mazelen als een gevaarlijke ziekte gaan beschouwen : er was niet echt een probleem, maar 'men' had besloten dat het door middel van vaccinatie moest uitgeroeid worden en blijven. Hiervoor is een dekkingsgraad vereist van 95 %.

Hoezo ? Vroeger kreeg iedereen de mazelen en leefde gezond & wel verder. Nu is er plots nationaal alarm als op zes maand al vierhonderd personen dit blijken te hebben.
 
Niet rationeel te begrijpen dus men kan dat enkel bereiken door een klimaat van angst te creëren en daarin is 'men' zeer bedreven. Twee voorbeelden om dit te illustreren.

De Mexicaanse griepgrap van 2009 : dit virus maakte wereldwijd niet meer dan 8.000 dodelijke slachtoffers ( een normale griep zorgt per jaar - vooral in arme landen - voor zo'n 500.000 overlijdens !)  en toch slaagde men erin dit als mundiale epidemie voor te stellen. Ook in België. Ons land leek wel in een oorlog verwikkeld : twaalf miljoen vaccins werden gekocht, rampenplannen werden opgemaakt, speciale EHBO-kits werden verspreid onder de dokters, maskers werden uitgedeeld aan stations en vlieghavens en de regering kreeg speciale volmachten. 

Baarmoederhalskanker : een perfect op voorhand vast te stellen en te genezen aandoening. De kans dat een meisje hieraan op latere leeftijd zal sterven is slechts 0,01 %. En toch is men erin geslaagd dit als een grote bedreiging voor te stellen. Gevolg : via scholen krijgen alle meisjes hun drie shots die een bescherming zouden geven - zonder garantie !- tegen twee of vier van de honderd HPV-virussen die er bestaan. Het kost ongeveer 400 eur maar het is gratis !

Welk nuchter en kritisch denkend mens stelt zich hierbij geen vragen ?

We kunnen bovendien niet anders dan heel bezorgd vaststellen dat de mainstream media heel serviele en dociele dienaressen geworden zijn van deze 'kassa-kassa'-industrie. Info over vaccinatie wordt heel eenzijdig en hoofdzakelijk promotioneel gebracht. Zelden of nooit hoor je een kritische stem. Al twee jaar sturen wij allerlei info, maar niets daarvan breekt doorheen het harnas van eenzijdige berichtgeving.

Vaccineren is een heel belangrijke maatschappelijke activiteit geworden waarbij duizenden mensen professioneel betrokken zijn : niet alleen de vaccinatoren zelf, maar hele administraties (federaal en Vlaams), Kind & Gezin, Centra voor Leerlingenbegeleiding, Logo's (Lokaal Overleg . De druk wordt heel hoog : in vele klinieken, zorgcentra, scholen, administraties legt men het op als verplicht. Kindercrèches nemen alleen kinderen aan als ze hun vaccinatieboekje netjes ingevuld kunnen voorleggen.

Wij strijden niet tegen al die mensen en we beschuldigen hen persoonlijk nergens van, maar we hebben wel onze vragen bij het vaccineren zelf en de evolutie om almaar vroeger, almaar meer mensen tegen almaar meer ziekten in te enten. Het is onze groeiende overtuiging dat we hierin met zijn allen onvoorstelbaar belogen en bedrogen worden.
 
Steeds maar belijden de hogepriesters van het H. Vaccinatiedom als een bezwerende mantra hun drieledig dogma : vaccins zijn noodzakelijk, effectief en veilig.
 
Helaas wordt dit dwangmatig opgelegd geloof tegengesproken door de feiten en de onafhankelijke studies.
 
Grafieken tonen aan dat de meeste ziekten in onze westerse contreien al quasi volledig waren verdwenen op het moment dat men begon te vaccineren. Ook wie ingeënt is kan de ziekte nog krijgen ( de kans is zelfs groter !) en eveneens overdragen. Het onafhankelijke Cochrane-instituut komt tot de conclusie dat bv. griepvaccins maar in één op honderd gevallen een daadwerkelijke bescherming bieden. Zelfs topvirologen geven toe dat deze nog het minst werken bij de leeftijdsklasse aan wie dit met massale campagnes o.a. via gemeenten het meest aangeraden wordt : de zestigplussers.

Je houdt het niet voor mogelijk maar het is zo : er bestaat niet één onafhankelijke gerandomiseerde, dubbelblinde en placebo-gecontroleerde studie. Specialisten geven dat zelf toe : niet één ! We spuiten maar als gekken en we gaan er met zijn allen vanuit dat het wel ergens goed zal voor zijn.
 
Maar hetgeen ons het meest bekommert is de vermeende veiligheid. Daar is fundamenteels iets fout mee. Niet te verwonderen als je weet wat er in een vaccin zit : in de eerste plaats het virus zelf van de ziekte die men wil bestrijden (weliswaar in verzwakte of geïnactiveerde vorm). Deze is gekweekt in een cultuur van kippenembryo's of -eieren, gemalen apenieren of bloed van geaborteerde foetussen. Dit alles wordt geserveerd in een chemische cocktail van ongeveer twintig stoffen die als giftig bekend staan zoals kwik, aluminium, formaldehyde, polysorbaat 80.
 
En dit 'goed'-je met virologische, biologische en chemische troep wordt rechtstreeks in het lichaam gespoten, al vanaf de leeftijd van acht weken. Twaalf maanden later heeft een babietje reeds twaalf spuiten moeten incasseren tegen vijf, vier of drie ziekten tegelijk !
 
Iedere prik is een aanslag op de gezondheid en ondermijnt vooral ons immunologisch en neurologisch systeem. Werkelijk honderden studies wijzen op de relatie met 'moderne' ziekten, die sinds het uitbreken van de vaccinatiemanie toegenomen of ontstaan zijn en die zich kunnen manifesteren op korte én lange termijn : autisme, hersenafwijkingen, fibromyalgie, astma, diabetes, ms, chronisch vermoeidheidssyndroom, aids, concentratiestoornissen als ADHD en ADD, .... en natuurlijk kanker.

 

Als we nu in een situatie zitten dat één op de drie Vlamingen zich mag voorbereiden op een kankertoekomst, dan is er toch iets fundamenteel fout ?

Men bestede ook enige aandacht aan de bijsluiter, waar je in heel kleine letterjes kennis kunt krijgen van de ongeveer vijftig 'neven'-werkingen, waarvan de meest uitzonderlijke zich kunnen voordoen met een kans van één op tienduizend. Hoeveel is het kanspercentage als je met de Lotto speelt? Heel goed te begrijpen dat fabricanten in functie van hun juridische aansprakelijkheid bovenaan telkens blokletteren : op voorhand, aandachtig én volledig te lezen. Maar wie doet dat of wordt hiertoe aangespoord ?
 
En jawel : vaccinaties hebben een ernstig risico op overlijden. Dit zijn echt geen loze waarschuwingen. Recente officiële cijfers uit de USA tonen een schrikwekkend beeld van de gevolgen en bevestigen wat men niet graag hoort maar wat de waarheid is : de moderne westerse geneeskunde, die ook vele verdiensten heeft, heeft een onvoorstelbaar nefast en zelfs moorddadig bilan ! 
 
Hoe komt het dat wij dat niet weten ?
 
Het huidig systeem van farmacovigilantie werkt enkel via het kanaal van professionele gezondheidswerkers en geeft zeker geen betrouwbaar beeld : wie zal als arts zich de moeite getroosten om zo'n omslachtig formulier in te vullen om de nadelige gevolgen mee te delen van een handeling die hij in de regel zelf gedaan heeft en die volgens het medisch correcte denken onmogelijk zijn want vaccins zijn zo veilig !

Een illustratie : een veertienjarig meisje sterft enkele uren na haar HPV-vaccinatie. De hele medische wereld reageert automatisch : louter temporeel, geen causaal verband !
Hoezo ? Bij autopsie bleek dat er een tumor zou geweest zijn (waarvan zij niets wist of voelde) en door louter toeval kreeg deze plots die dag een exponentiële groei, waardoor het hart in de verdrukking kwam. Vreemd, heel vreemd ... !
 
Hoe is het te verklaren dat we in zo'n zorgwekkende situatie afgegleden zijn van een westerse medische wetenschap, die ons zieker maakt in plaats van gezonder ? Wie hierover kritisch onderzoek doet en objectief durft na te denken komt altijd weer op de invloed van de farmaceutische nijverheid, de meest winstgevende ter wereld. 

Big mama farma houdt heel de medische wereld op alle niveaus in een wurggreep,die steeds verstikkender wordt. De Mexicaanse griep-epidemie heeft dat voor wie ogen heeft om te zien overduidelijk aangetoond. Een Europese parlementscommissie legde pijnlijk nauwkeurig bloot hoezeer dit veroorzaakt en gestuurd was door de farmaceutische multinationals die van achter de schermen zowel UN, WHO en instanties als EMA controleren. 
 
De farmaceutische industrie is ook verantwoordelijk voor de huidige manier van denken over gezondheid : elke mens is een vleselijke burcht die constant wordt bedreigd door duizenden virussen en bacteriën. Iedereen is dus een potentiële zieke, die de bressen in zijn verdegingssysteem moet dichten en die moet verdedigd worden. Niet op  natuurlijke wijze zoals met gezonde voeding en levenswijze, vitaminen, mineralen, enz. maar middels een indrukwekkend vooral chemisch arsenaal van medicatie en vaccinatie. 

Wij wensen vooral dat hierover een open en respectvol debat kan ontstaan, dat er nu niet is. In plaats van elkaar te beschuldigen en te verwijten moeten we met zijn allen de vragen stellen : zitten we op de goede weg ? Wiens belangen worden gediend met de huidige gang van zaken ?

En de gezondheidszorg is niet het enige probleem : op zovele vlakken zijn we als mensheid aan het afstevenen op een gigantische muur van vernietiging en neergang. We worden geleid door een gps-systeem, dat we zelf noch gecreëerd noch ingesteld hebben.

 

We moeten ons met zijn allen de vraag stellen : is dit de wereld en de toekomst die we voor onze (klein)kinderen willen achterlaten ?

Als het antwoord neen is, dan moeten we met zijn allen toegeven dat we ons vergist hebben, dat we gemanipuleerd en geïndoctrineerd zijn en veranderen.

Liever vandaag dan morgen.

 

Peter Vereecke

 

Gewezen burgemeester Evergem

Initiatiefnemer Belfort-group


PS Alle bovenstaande beweringen kunnen onderbouwd worden met talloze studies, artikels en uitspraken. Wie hiervoor interesse heeft kan dit opvragen via een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..