genezen grootIn de dualiteit, de leerschool van de Liefde wordt niet onderwezen wat Liefde is. Wel wat Liefde niet is. En begint de mensheid na tienduizenden jaren van onderricht en ervaring eindelijk tot de jaren des onderscheids te komen, dan wordt de Liefde vanzelf ontdekt, ontsluierd, begrepen en in het Hier en Nu tot uitdrukking gebracht. En zijn we zo ver, dan worden we automatisch gepromoveerd en hebben dan de dualiteit definitief achter ons gelaten.

Nu er elke dag nieuwe leugenaars en leugens worden ontmaskerd, meer en minder intelligente methoden worden ontwikkeld om het bedrog te versluieren of te vergoelijken, voegen zich langzamerhand meer en meer mensen bij de kleine kern die deze vaderlandse en wereldwijd verbreide traditie nooit als 'normaal' heeft ervaren. Maar laat ons ook het komische aspect van deze virtuele werkelijkheid niet ontgaan want ja, het heeft wel degelijk amusante aspecten.

Ja komisch is het zeker om al dat gespartel gade te slaan waarmee de wereld- en andere leiders ons dagelijks vermaken. Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. 'So what', moeten ze wel gedacht hebben 'want als de waarheid aan het Licht komt, dan kunnen we het nog altijd zo voorstellen dat er helaas geen andere oplossing mogelijk was of dat het allemaal in het belang van de burgers gebeurde. De slapenden zullen er toch niet door wakker worden en die vormen nog steeds de massa van onze kiezers'.

Ondertussen bekwamen zij zich verder in het doen van nietszeggende uitspraken of uitleg die voor velerlei interpretaties vatbaar zijn. Dat voor die mensen die niet meer in een diepe slaap gedompeld zijn. Zo komt het dat ze achteraf kunnen zeggen dat we het allemaal niet goed gezien, verstaan of begrepen hebben. Of dat we alles uit zijn verband trekken. Want natuurlijk hadden ze iets heel anders bedoeld dan dat wat wij feitelijk woordelijk hebben gehoord. Creatief omgaan met de waarheid zullen ze dat wel noemen. Maar wie slikt dat vandaag de dag nog?

 

En dan gehoorzaamheid. Gehoorzaam zijn aan ouders en andere opvoeders wordt aansluitend vervangen door het aannemen van bevelen in het leger, van de orders van werkgevers, van het bestuur van de politieke partij (partijdiscipline) de paus (dogma's) of zijn ondergeschikten die in de kerk plaatselijk de lakens uitdelen of gehoorzaamheid aan de door de elite gemaakte wetten. Befehl ist Befehl.

 

Of onfeilbaarheid. Ik moet wel al als klein kind al een rebel zijn geweest omdat ik al heel jong mijn ouders niet voor onfeilbaar hield. En als je dan je ouders al niet altijd op hun woord vertrouwt, wie kan je dan nog wel vertrouwen? Voor de katholieken is dat gelukkig geen probleem, want die hebben hun paus. Wat ik overigens nooit heb begrepen is dat het pas laat in de katholieke kerk duidelijk werd dat de paus onfeilbaar is. Dat onfeilbaar zijn hangt klaarblijkelijk samen met het ambt en dus waren ook alle vroegere pausen per definitie onfeilbaar, alleen waren zij zich hiervan niet bewust. Ook degene niet die in 1211 de inquisitie heeft ingesteld. Of de 'onschuldige' Innocentius die het belang van die kerkelijke rechtbank nog onderstreepte door in 1252 in zijn bul 'Ad Extirpanda' duidelijk te maken dat bij de verhoren van verdachten ook martelmethoden waren toegestaan. Allemaal onbewuste onfeilbaren.

 

Overigens, het liegen en bedriegen van de eigen bevolking is niets nieuws onder de zon, want Plato schreef enkele honderden jaren voor Christus in zijn werk 'De Staat' al grimlachend:

'Indien het dus iemand toekomt te liegen,
dan zeker de leiders van de staat tegenover vijanden of medeburgers,
met het oog op het welzijn van de staat:
alle anderen moeten er zich echter van onthouden'.

Maar wat is de staat eigenlijk? Een organisatie die de bevolking vertegenwoordigt, beschermt en hun belangen behartigt? Of de belangen van de staatslieden zelf, van hun vriendjes en van degenen die achter de schermen aan de touwtjes trekken?

In de dualiteit willen veel mensen nog steeds tot een groep behoren waarmee ze zich kunnen identificeren. Zo zijn de begrippen stam, vaderland, voetbal- en andere fanclubs, ook op internet, door de eeuwen en de jaren heen ontstaan. Nu is dat O.K. en als ervaring zeker noodzakelijk voor die mensen, die zich nog niet met zichzelf kunnen identificeren. Maar wat voor de groeiende groep die dat wel doet en zich door de staat en zijn lieden niet meer vertegenwoordigd en alles behalve beschermd weet en voor wie 'vaderland' een steeds vager begrip wordt nu het meer en meer duidelijk wordt dat we 'citizens in the global village' zijn.

De sluipende en slepende ziekte die de staatsstructuur tot een monster met vele koppen heeft vervormd, die ook allen gevoed willen worden, begint meer en meer mensen zwaar op de maag te liggen. Natuurlijk moet er eerst iets 'zwaar op de maag liggen' vooraleer er naar oplossingen wordt gezocht. Waar een wil is, is een weg en wie zoekt, die vindt. Mooie spreekwoorden kent de Nederlandse taal.

Nu heeft de mensheid zich een heel omslachtige maar wel uiterst doeltreffende manier uitgedacht om het kwade definitief uit te bannen: het accepteren en het aan den lijve ondervinden van alle uitwassen en uitdrukkingsvormen van het 'kwade' tot het te pijnlijk en te ondragelijk wordt. Dan wordt het losgelaten.

Zolang het anderen trof, was er veelal geen zorg. Maar vanaf het ogenblik dat het boze en oneerlijke als een boemerang van richting verandert en mensen die het voorheen kwistig om zich heen hebben gestrooid er zelf door worden overrompeld, dan wordt er in eerste instantie moord en brand geroepen waardoor de onverschilligheid duidelijk wordt ten aanzien van het wel en wee van de burgers die niet tot de 'elite' behoren en sinds onheuglijke tijden de slachtofferrol op zich hebben genomen. In tweede instantie zal deze 'elite' wel nadenken op welke wijze de eigen belangen kunnen worden veilig gesteld, zonder dat er iets wezenlijks aan het wereldwijde netwerk van onderdrukking en controle verandert. Jammer genoeg voor hen zal spoedig veel niet meer werken wat voorheen heel gangbaar en bruikbaar was. De oude structuren beginnen te kraken. De eerste scheuren worden zichtbaar.

Wat ik ook nog altijd niet heb begrepen is hoe de verantwoordelijken voor de pollutie van onze planeet, van bodem, lucht, water, van onze voeding en zo verder, zonder enige schroom een puinhoop voor hun eigen kinderen kunnen achterlaten. Over ouderliefde gesproken ...

Voor wat het datagraaien betreft zien we dat de leiders van de sterkste Europese landen Amerika toch even de 'gele' piet toeschuiven (zwart mag niet meer) terwijl ze zelf ook niet vies zijn om hun buren en eigen burgers te begluren. Als dat dan wettelijk niet mag, dan maken ze wel afspraken met andere landen van: 'Als jij mijn burgers in de gaten houdt dan doe ik het wel bij jullie en dan kunnen we de data mooi uitwisselen zonder dat we ook maar een wet overtreden of er een haan naar kraait. Tot nu toe blijft het bij het toeschuiven van de piet. Want sancties kunnen niet en de verdragen waarover momenteel onderhandeld wordt mogen niet 'misbruikt' worden door er andere thema's bij te slepen die er niets mee te maken hebben. Als ik dan alles goed begrepen heb, dan beloven de wereldleiders elkaar niet meer af te luisteren (waarschijnlijk tot ze nieuwe technieken ontwikkeld hebben, die dat dan weer ongezien mogelijk maken). Aan het bespieden van alle burgers en hun onderlinge communicatie wordt natuurlijk niet getornd. Ik heb ook nog geen onvertogen woord gehoord in de richting van de Engelse eerste minister, die de pers verbaal bedreigd en aan banden wil leggen. Ook niet dat dezelfde persoon, volgens Snowden, nog meer laat afluisteren dan hun Amerikaanse broeders. Ja, vrienden onder elkaar trappen zich toch niet op de tenen.

Alleen hebben ze nog niet begrepen dat Snowden enkel het topje van de ijsberg betekent en dat al het duistere de komende tijd aan en in het Licht zal komen. De hanen kraaien al veel langer dan dat de machthebbers het gewoon waren. Dus hoeven we niet bang te zijn dat alles blijft zoals het is of dat het komische in de komende ontwikkelingen gaat verdwijnen. Schaterlachen zal er wel niet bijzijn omdat ook wij in deze overgangsperiode waarschijnlijk enkele pijnlijke aanpassingen moeten doen, maar een grijns nu en dan zal er zeker nog inzitten en ik houd zelfs een constante glimlach die om onze lippen speelt, niet voor onmogelijk.

Wie die glimlach wel even is vergaan zijn waarschijnlijk de meeste van de zevenhonderdduizend huurders in Nederland die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen omdat ze de vaste lasten niet meer kunnen betalen, heb ik vernomen. Ja, wat doet het kabinet om dat probleem op te lossen? Ja, natuurlijk wat het meest voor de hand ligt: Ze verlagen de belasting op de hoogste inkomens en dat is nu voor een keer geen leugen.

Het is mooi dat we weten wat er in grote lijnen gaat gebeuren. Alleen hebben zij, die het meeste en het hardst getroffen gaan worden dat nog niet in de gaten, behalve degenen die achter al het boze aan de touwtjes trekken. Die hebben de bui al zien hangen maar die zullen blijven doorvechten totdat de teugels onvermijdelijk uit hun handen glippen. Ze zullen zich in alle mogelijke bochten wringen en tot het uiterste trachten om hun controle te behouden en tot de laatste zucht hun spel spelen. Ja, maar als we hun spel door hebben, dan kunnen we ook het vermakelijke ervan inzien.

Ondertussen zou het mooi zijn om in het openbare leven enkele simpele aanpassingen te doen:

De uitbreiding van de ambtseed:

Ambtenaren leggen na aanvaarding van hun ambt de volgende ambtseed of -belofte af:

Ik zweer/verklaar, dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch zal geven of beloven.
Ik zweer/beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.
Ik zweer/beloof, dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen.
Ik zweer/beloof, dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben*).
Zo waarlijk helpe mij God almachtig” of “Dat verklaar en beloof ik”

*) Als ik dat goed begrijp zijn ze dat ambtshalve uiteindelijk aan de burgers verplicht, toch?

Ministers en staatssecretarissen moeten drie dingen beloven of zweren:

  • 1. dat zij zich niet hebben laten omkopen en dat ze zich niet zullen laten omkopen;

  • 2. dat zij zich aan de Grondwet zullen houden;

  • 3. dat zij hun werk goed zullen doen.

Allemaal heel mooi, maar wordt er ook gecontroleerd en gehandhaafd?

Mijn voorstel is aan al dat mooie nog het volgende toe te voegen.

Ik beloof of zweer in de uitoefening van mijn taak steeds de waarheid en niets dan de waarheid te zullen vertellen.

 

Bescherming van klokkenluiders moet wettelijk, afdoende geregeld worden.

Een schaduwkabinet van wijze mannen en vrouwen die werkelijk het welzijn van ieder voor ogen heeft en die aangeeft hoe het ook kan door ingrijpende hervormingen voor te stellen die alle levensbereiken betreffen, lijkt mij een uitstekend idee.

Om dat alles te kunnen realiseren zouden massale petities naar de politiek toe zeker al veel invloed kunnen uitoefenen. Kijk maar eens wat AVAAZ, ondanks de al dan niet gerechtvaardigde kritiek, al heeft gerealiseerd.

Er zijn in Nederland ook bestaande petitieplatforms die daarvoor gebruikt zouden kunnen worden. Of daartoe een heel nieuwe starten?

Voor ik het vergeet, nog iets: Zwaar werk.

Het zware werk van de bestuurders van de woningcorporaties rechtvaardigt geen plafond, zei de rechter. Dit terwijl volgens de kinderombudsman een op de negen kinderen in Nederland opgroeit in armoede. Dat zijn er 377.000. Kinderen die niet elke dag een warme maaltijd krijgen, en waarvoor geen geld is voor nieuwe kleding. Een groot deel van deze kinderen leeft in eenoudergezinnen, waarvan een op de vijf leeft van een bijstandsuitkering. Voor deze gezinnen heeft het kabinet een verrassing: ze gaan er straks, met de nieuwe regelingen voor kinderbijslag en kindertoeslagen, fors op achteruit. Ik zou haast medelijden krijgen met de bestuurders van de woningcorporaties, maar laat in het midden wat de grondwerkers, de arbeiders in de gieterijen en de mensen in andere beroepen die zware lichamelijke inspanning vereisen van het 'zware werk' van de bestuurders van de woningcorporaties vinden. En dan praat ik nog niet over wat de ouders van die 377.000 kinderen wel van het plafondloze inkomen van de bestuurders van de corporaties en van die belastingverlaging zullen denken.

Gelukkig heeft in de virtuele werkelijkheid (dualiteit) alles een begin en een einde en daar de mensheid definitief op weg is naar de enige, echte werkelijkheid vatten we ook de huidige stand der zaken, een momentopname, best niet al te ernstig op. Het begin van het einde van al het gesjoemel komt langzaam maar zeker in zicht. Daarom kunnen we best ontspannen achterover leunen en de persoonlijke beperkingen tijdens dit onomkeerbaar proces zoveel mogelijk onder controle houden door reeds nu bewust onze scheppingskracht te gebruiken om dat in ons leven te halen, wat we willen ervaren. Voor mij werkt dat nog altijd het best met de techniek van Jezus met de visualisatietaferelen. Daarmee realiseren we het voor ons wenselijke en dan mogen de oude structuren om ons heen rustig in elkaar storten. We leven dan in een andere werkelijkheid met andere wetten en nieuwe structuren. Zo zie ik twee totaal verschillende realiteiten naast elkaar ontstaan en bestaan. De virtuele, dualistische door liegen en bedriegen gekenmerkt en de werkelijkheid, gebaseerd op eenheid, op waarheid, vrijheid en onvoorwaardelijke Liefde. De een verliest dagelijks aan kracht en wordt schimmiger terwijl de ander aan kracht wint en steeds duidelijker wordt.

 

Nu lijken de recente ontwikkelingen een onoverkomelijke lotsbestemming voor alle groepen aan de onderkant van de maatschappij. Zeker voor die mensen die dat nog denken en geloven. De anderen nemen hun lot in eigen hand en beginnen nu al elke dag met het construeren voor hun toekomstige werkelijkheid. Of ze nu al dan niet werken. Hebben mensen een baan dan is het vaak 'geestdodend' werk verrichten voor de boterham. Hoe dan ook, verander alles, het ligt in onze macht! En dat begint door te besluiten het oude los te laten. Dan hebben we twee handen vrij voor het nieuwe. Vervolgens vragen we ons af, wat we eigenlijk het liefste als hoofdactiviteit zouden willen doen. Waar liggen onze unieke begaafdheden? Zouden we van onze hobby ons beroep maken?

Jezus heeft ons ten sterkste aangeraden om er nu al creatief mee aan de slag te gaan. Hij gaf ons daarbij ook een indruk over de komende samenleving op aarde, waarin de grote, op geld en macht beluste ondernemingen en organisaties zijn vervangen door kleine eenheden en individuele mensen, die beroepshalve dat doen wat ze het beste kunnen en waarmee ze zich het liefste bezighouden.

Gebruiken we voor het scheppen van onze nieuwe werkelijkheid de techniek van Jezus, dan creëren we daarbij een soort van innerlijke film, waarin we ons al bezig zien in de nieuwe activiteit. Een tafereel waar we elke dag opnieuw induiken en dat we steeds gedetailleerder uitwerken. We kunnen dat tevens op papier in de vorm van een collage nog meer gewicht geven. Dan zien we ook, dat onze ziel ons daarbij ondersteunt door steeds nieuwe ideeën aan te dragen waardoor ons project ook geleidelijk beter aansluit aan onze levensopdracht. Zo leggen we nu al een stevig fundament voor ons toekomstig leven terwijl we steeds minder speelbal blijken van uiterlijke omstandigheden. Jezus zei dat de Geestelijke Wereld die taferelen ziet, ze oppakt om er hun energie aan mee te geven zodat ze nog makkelijker en sneller werkelijkheid worden. Afsluitend zou ik dit nog willen zeggen: Het is belangrijk, dat we alles wat we weten en ervaren met die mensen delen, die er voor open staan.

http://www.elias-medium.info

http://elias-emmanuel.blogspot.nl/?view=magazine

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer van Elias in Bovendien:

http://www.bovendien.com/component/finder/search?q=elias&Itemid=53