genezen groot

TTIP - Opent de Volkskrant een brede maatschappelijke discussie?

 Er bestaan reeds 1400 afgesloten vrijhandelsverdragen tussen Brussel of individuele staten met hun handelspartners. Wordt de TTIP de kers op het toetje van de Gucht en Co?

 

Er bestaan reeds 1400 afgesloten vrijhandelsverdragen tussen Brussel of individuele staten met hun handelspartners. Wordt het TTIP de kers op het toetje van de Gucht en Co?

 

Corporate Europe Observatory (CEO) waarschuwt voor dat democratische wetgeving door het vrijhandelsverdrag buiten spel kan worden gezet. De Europese onderhandelaars willen een speciale clausule om de souvereiniteit van de Europese landen te beschermen. En mocht die er komen, hoe waterdicht zal die zijn dichtgetimmerd? Weer voor alle mogelijke interpretaties vatbaar?

 

Ondertussen vinden Bercero, het hoofd van de Europese onderhandelaars en zijn Amerikaanse tegenspeler Mullaney transparantie nog steeds niet nodig.

 

Het siert de Volkskrant om een brede maatschappelijke discussie aan te willen zwengelen:

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11304/Vonk/article/detail/3567105/2013/12/23/Het-handelsverdrag-tussen-EU-en-VS-een-risico-voor-de-democratie.dhtml

 

Demonstranten dreigen EU-top te dwarsbomen

Het geheimzinnig gedoe van de Gucht gaat zelfs de Amerikanen te ver.

Maar Marietje Schaake, Europarlementslid van D66 vindt dat de TTIP onderhandelingen niet snel genoeg verlopen en was kennelijk teleurgesteld omdat de Amerikanen de tweede onderhandelingsronde hadden afgeblazen.

 

Stop Monsanto’s giftige zadenfabriek in Argentinië (Petitie).

 

Op maandag 16 december ging er een nieuwe ronde in de V.S van start, nadat de Amerikanen de tweede, die voor oktober was gepland, hadden afgeblazen in verband met de problemen rond de goedkeuring van hun begroting. Als reactie daarop schreef Marietje Schaake, voor wie de voortgang kennelijk niet snel genoeg gaat, dat tot een volgende ronde de onderhandelingen toch ook via 'digitale weg' zouden kunnen worden voortgezet.

 

2013-12-17 110332

 

Op haar website staat weliswaar, helaas enkel in het Engels, te lezen dat de Europese Commissie verplicht is om het parlement te informeren voor en na de onderhandelingsronden. Tenzij daardoor de Europese onderhandelingspositie in gevaar komt.Welnu, die laatste zin laat m.i. weer achterdeuren open voor verder geheimzinnig gedoe.

 

Verder lees ik op haar site dat de EU en de V.S. hoge voedselstandaards hebben. Ja, als je genetisch gemanipuleerd voedsel, chloorkippen en hormonenvlees als een hoge standaard beschouwt …

 

Verder schrijft ze dat het 'precautionnary principle', dat in het ontwerpverdrag is opgenomen, autoriteiten toelaten om in te grijpen in geval er wetenschappelijk bewijs bestaat over direct gevaar voor mens, dier of plant. Of als het milieu in gevaar komt. Dan kan de invoer van producten worden verboden. Maar ze geeft ook toe dat het praktisch heel moeilijk zal zijn om over deze zeer gevoelige onderwerpen een compromis te bereiken. En wat zoals gebruikelijk, de onderzoeken van onafhankelijke wetenschappers lijnrecht staan tegenover de onderzoeken die door de industrie worden betaald.??? Dan is er natuurlijk geen sprake van 'overtuigend' bewijs …

 

Dat deze kreten in feite nietszeggend zijn blijkt uit de wel heel zorgvuldig gekozen woorden: naast dat 'wetenschappelijk' bewijs van schadelijkheid, dat door het bestaan van corrupte wetenschappers nooit onomstotelijk kan worden vastgesteld moet er ook 'direct gevaar' bestaan. Door wie wordt er vastgesteld? En wat is direct gevaar? De mensen zullen zeker niet meteen dood omvallen door al die chemische rotzooi, hormonen en ander gemanipuleer in het eten. Maar op middellange en lange termijn mogen we m.i. wel verwachten dat hierdoor nog velen aan kanker zullen sterven.

 

Naar mijn idee is dat 'Voorzorgsprincipe' een zoethoudertje voor de massa om het hele verdrag er door te kunnen drukken omdat het nadien toch op alle mogelijke manieren naar de behoeften van de industrie kan worden geïnterpreteerd.

 

Dat roept natuurlijk de vraag op wie er in Nederland nog meer achter het vrijhandelsverdrag met de Amerikanen staan. Zeker in het licht van de komende Europese parlementsverkiezing.

 

Natuurlijk was ook de Gucht teleurgesteld maar kan nu eindelijk met zijn Amerikaanse vrienden weer achter gesloten deuren verder onderhandelen.

 

Karel De Gucht

 

 Nu hebben zelfs de Amerikanen daar moeite mee, want daar wordt elk wetsvoorstel gepubliceerd, de debatten over de ontwerpen zijn in de kamers openbaar, zegt Celeste Drake, vrijhandelsexperte van de overkoepeling van vakbonden AFL-CIO. Ook de baas van de Amerikaanse Kamer voor Handel AMCHAM, Andreas Powel verklaarde dat meer transparantie nodig is.

 

Ondertussen heeft het Witte Huis bekendgemaakt dat het van plan is een Trade Promotion Authority in het leven te roepen waarbij het congres akkoord moet gaan dat er geen amendementen mogen worden ingediend en dat er slechts weinig tijd beschikbaar is om de overeenkomst in zijn geheel goed te keuren of te verwerpen.

 

Het verbond van Europese niet-gouvernementele organisaties (NGOs) heeft in de V.S. diverse organisaties als bondgenoten gevonden om samen te strijden voor openheid en waarschuwen in een brief aan de onderhandelaars dat de bescherming van investeerders door de geplande 'scheidsgerechten' de individuele staten ertoe dwingt om zich te onderwerpen aan een parallelle en ondemocratische uitoefening van rechterlijke macht. De consequentie daarvan is dat de Amerikaanse bedrijven miljoenen en miljarden kunnen eisen als individuele landen nieuwe wetgeving ter bescherming van de burgers en het milieu willen invoeren, zoals anti-rookwetgeving.

 

Ik vraag me af of Marietje Schaake wel op de hoogte is wat ook voor Nederland daar de gevolgen van kunnen zijn. Of sluit ze daar haar ogen voor? En zo ja, om welke redenen? We hoeven maar te kijken naar de chantage van de tabaksindustrie op de regeringen van landen met dergelijke vrijhandelsverdragen, die anti-rookwetgeving wilden invoeren of al hadden aangenomen. In deze landen krijgen de regeringen waarschuwingen dat hun wetgeving de handelsovereenkomst schendt en worden bedreigom voor de 'scheidsgerechten' te worden gesleept. In 2010 trad een anti-rookwet in Namibië in werking om vooral het drastisch stijgende aantal aan jonge vrouwelijke rokers te beschermen. Ze kregen meteen de tabaksindustrie op hun dak en werden gebombardeerd met waarschuwingen dat de wetgeving in strijd zou zijn met de vrijhandelsovereenkomst. Dr. Richard Kamwi, de toenmalige minister voor gezondheid zei bundels en bundels brieven van de industrie te hebben ontvangen. Drie jaar later wordt de wet nog altijd niet uitgevoerd uit angst voor de financiële gevolgen.

 

Deze strategie van de tabaksindustrie krijgt meer gewicht door het dalen van de omzet in de 'rijke landen' en ze zoeken daarom meer afzet in ontwikkelingslanden. Hiermee wordt afbreuk gedaan aan werelds grootste gezondheidsverdrag: 'De conventie voor controle op tabak' van de Wereldgezondheidsorganisatie, die door meer dan 170 landen werd ondertekend en sinds 2005 in werking is getreden. Wereldwijd sterven nog altijd jaarlijks vijf miljoen mensen aan de gevolgen van roken. Van 1970 tot 2000 verdubbelde de tabaksconsumptie in ontwikkelingslanden, volgens de Verenigde Naties.

 

Dr. Margaret Chan, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie zei verleden jaar dat door de tabaksindustrie actie genomen wordt tegen Uruguay, Noorwegen en Australië, 'duidelijk om die landen angst aan te jagen. De wolf heeft nu de schaapsvacht afgelegd', zo Dr. Chan.

 

Momenteel onderhandelt de V.S. niet alleen met Europa, maar ook met 11 Pacific Rim-landen voor een dergelijk verdrag dat als model wordt gezien voor alle toekomstige vrijhandelsverdragen. Vijftig leden van het V.S. Congres en 12 van de Senaat hebben brieven naar de regering gestuurd waarin ze hun blijk geven van hun bezorgdheid over diverse aspecten van het vrijhandelsverdrag.

 

Al begin 1990 zette de V.S. regering andere landen onder druk om hun markten voor de Amerikaanse tabaksindustrie te openen. Toen er luid protest ontstond omdat de tabaksconsumptie in verschillende landen de pan uit rees, tekende Bill Clinton als president in 2001 een order, die het de regering verbood om nog langer voor de industrie te lobbyen. Daarvoor kwamen er echter andere mogelijkheden voor de industrie via de vrijhandelsverdragen.

 

Onder het mom van rijkdom te brengen door de grenzen te laten wegvallen worden vooral de investeerders beschermd. De verdragen geven de grote bedrijven het recht regeringen aan te klagen. En dat gebeurde en gebeurt ook: 'Van enkele honderden gevallen in de jaren tachtig tot ongeveer drieduizend in de jaren negentig', zegt Robert Stumberg van de Georgetown universiteit. In Afrika waren dat minstens vier landen die waarschuwingen van de industrie ontvingen: Namibië, Gabon, Togo en Uganda. Dit volgens Patricia Lambert, directeur van de 'International legal consortium at the Campaign for Tobacco Free Kids'.

 

Ook in Australië wordt er geprotesteerd. Jonathan Liberman, directeur van het 'McCabe Center for Law and Cancer' geeft zelfs ondersteuning aan landen die door de tabaksindustrie worden belaagd. In Namibië kloeg de industrie er over dat de grote waarschuwingen tegen het roken op de verpakkingen hun 'intellectueel eigendomsrecht' met voeten trad.

 

TOBACCO-1-articleLarge

 

 

TOBACCO-2-popup

 

 

Uruguay heeft toegegeven dat het gedwongen zou zijn geweest om de geplande wetgeving te laten vallen als de stichting van de vorige burgemeester van New York Bloomberg de verdediging van de wet niet had betaald. Hier was het land door Philip Morris gedagvaard. Ook rijke landen ontkwamen niet aan de dreigingen van de industrie. Zo hebben Canada en Nieuw Zeeland geplande wetgeving onder druk laten vallen. Dit uit angst voor eventueel miljarden aan boetes voor schadevergoeding aan de industrie te moeten betalen.

 

Momenteel heeft een dergelijke strijd plaats in Australië, waar de tabaksindustrie een zaak voor plaatselijke rechtbanken verloor. Nu komt de zaak voor een volledig ondemocratisch 'scheidsgerecht'.

 

Dergelijke scheidsgerechten worden beschuldigd van samenspannen met de industrie omdat de aanklagers en rechters veelal uit dezelfde advocatenbureaus komen. Ook worden landen door de industrie aangezet om zaken aanhangig te maken bij de World Trade Organisation die zogenaamd tegen hun belangen indruisen. Zo Oekraïne die tegen de Australische  verpakkingsregels van sigaretten protesteerde, ofschoon er tussen de twee landen nauwelijks handel bestaat. Cooper van de British American Tabacco moest toegeven dat zijn bedrijf voor Oekraïne de gerechtskosten betaalde.

 

Nu hebben we het enkel over de tabaksindustrie gehad. Maar het geplande vrijhandelsverdrag tussen Europa en de V.S. zet de deur wijd open voor God weet welke onzalige zaken, die wij, de burgers van Europa helemaal niet willen, zoals de genetisch gemanipuleerde zaden en gewassen van Monsanto en Co, chloorkippen of nog meer chemische troep in gewassen en voeding En welke invloed krijgt straks de Amerikaanse wapenindustrie hier? Welke budgetten krijgen de naar schatting 30.000 lobbyisten nu weer van de industrie om de parlementsleden in Brussel, die uiteindelijk het laatste woord zullen hebben, letterlijk en figuurlijk 'gunstig' te doen stemmen?

 

De link naar een petitie van AVAAZ die ik ook eerder al plaatste is tegen het vrijhandelsverdrag met de 11 Pacific Rim-landen. Ik ben maar één enkele petitie tegen het verdrag met Europa tegengekomen en dat is een Duitstalige van het Umweltinstitut München

Demonstranten dreigen EU-top te dwarsbomen

http://www.nu.nl/politiek/3657533/demonstranten-dreigen-eu-top-dwarsbomen.html

 

De link naar de petitie van AVAAZ tegen het vrijhandelsverdrag met de 11 RIM-landen:

http://www.avaaz.org/nl/no_champagne_for_monsanto_loc/?bznXgfb&v=32351

 

De link naar de petitie tegen het vrijhandelsverdrag van Europe en de V.S.

http://umweltinstitut.org/freihandelsabkommen/allgemeines/freihandelsabkommen-verhindern-1144.html

 

Stop Monsanto’s giftige zadenfabriek in Argentinië (Petitie):


https://secure.avaaz.org/nl/stop_monsanto_in_argentina_global_/?tovNUdb

 

 

http://www.elias-medium.info/NL/

 

Bronnen:

http://www.marietjeschaake.eu/2013/11/ttip-faq-negotiation-phase-updates-news-docs/

 

http://www.nytimes.com/2013/12/13/health/tobacco-industry-tactics-limit-poorer-nations-smoking-laws.html?_r=2&adxnnl=1&ref=international-home&pagewanted=1&adxnnlx=1387285243-ToSRYPJ0mUsxWv3ar7U9yQ

 

 

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Dritte-Runde-der-Verhandlungen-zum-Freihandelsabkommen-zwischen-EU-und-USA-beginnt-2066595.html

 

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Zweite-Verhandlungsrunde-fuer-EU-US-Freihandelsabkommen-geplatzt-1973062.html

 

 

Vorig Artikel: 

Bestaat er een vijfde colonne die Europa achter gesloten deuren aan de Amerikanen wil verkopen?

Krijgen de belangen van bedrijven daardoor prioriteit boven de belangen van nationale regeringen en hun burgers? Werkt de NSA voor de illuminati?

 

Nederland werd ooit geteisterd door invallen van de Noormannen. Ook werd het land door Spanjaarden, Fransen en Duitsers overvallen en overheerst.

Dreigt nu een nieuwsoortige invasie en overheersing?

Twee pijlers van een gigantisch complot zijn al duidelijk te onderscheiden:

Pijler 1: De infiltratie van het Europese (en wereldwijde) dataverkeer door de NSA.

Hierbij wordt ieder en elke instantie die geen onderdeel is van de NSA voor het gemak als 'vijand' beschouwd. Kennelijk zelfs de eigen regering en andere autoriteiten in de V.S. Die moeten namelijk de wetgeving en regels aanpassen aan de behoeften van deze selecte club en zeker niet omgekeerd, staat te lezen in de nu uit het Snowden-dossier gepubliceerde papieren.

NSA-chefs 

Werkt de top van de NSA voor de illuminati?

Het is bekend dat de NSA 13 servers in data centra en diverse glasvezelkabels heeft aangetapt, o.a. in Duitsland, Polen, Denemarken, Zuid Afrika en Taiwan. Verder zouden volgens NRC Handelsblad zo'n 50.000 computernetwerken werelwijd geifiltreerd zijn om daar spionageprogramma's te installeren om gevoelige informatie te  stelen. De NSA leest onze e-mails en hoort onze telefoongesprekken mee en verklaart verder ieder, die niet tot de NSA behoort tot 'vijand'. Zelfs de eigen regering, als ik het goed heb begrepen. Want volgens de laatste documenten van Snowden die op 22 november gepubliceerd werden door The New York Times is de top van de NSA van mening dat niet zij hun doen en laten aan de regering en de wetgeving moeten aanpassen, maar dat de wetgeving en regering moet worden aangepast aan hun objectieven. Dit omdat de bestaande regelgeving en ook de autoriteiten geen tred houden met de technologische ontwikkelingen en de doelstellingen van de NSA!

De voornaamste doelstelling wordt in deze top-secret documenten omschreven als het overheersen van de gehele digitale ruimte om er letterlijk alles wat er gebeurt te verzamelen. Daarom moet de rechtspraak, politiek en de uitvoerende autoriteiten zich snel en dynamisch 'aanpassen' aan de operationele doelstellingen van deze duistere vriendenclub. Dit omvat het vergaren van alle data die ze denken nodig te hebben, te allen tijde, overal en over iedereen, zo de documenten. Franz Kafka en George Orwell zagen de toekomst nog te rooskleurig in.

surveillance

Er is ook sprake van een 'revolutie van de analyse' Dat betekent dat ze de nadruk willen gaan leggen op het verkrijgen van bepaalde informaties omdat het pure datagraaien de pan uitrijst. Sinds 2006 heeft zich dat vertienvoudigd en bedroeg 2011 al rond de 1,8 exabytes. Ook hoog op de prioriteitenlijst: alle encryptiesystemen kraken, zodat versleutelen van de persoonlijke of bedrijfsdata nutteloos wordt. En dan spreek ik nog niet over de data van regering en andere instanties. Het afluisteren in Nederland begon overigens al in 1946.

Heel opmerkelijk: In de documenten staat ook te lezen dat de NSA in feite een bedrijf is dat bepaalde, niet met name genoemde opdrachtgevers heeft, die ze 'hoogwaardige producten' leveren met inachtneming van de overeengekomen leveringstermijn. De illuminati? Dat doet me weer denken aan wat er in het boekje 'Yoda - Ein medizinischer Insider packt aus' staat.

 

Pijler 2: Transatlantisch Handels- en Investeringspartnerschap (TTIP): De belangen van bedrijven krijgen prioriteit boven de belangen van nationale regeringen en hun burgers.

 

 

Karel De Gucht  Karel De Gucht

 

Het wegnemen van de handelsbeperkingen tussen de V.S. en Europa zet de deur wagenwijd open voor onder meer chloorkippen, vlees van gekloonde dieren en de genetisch gemanipuleerde gewassen van Monsanto. Dat betekent onherroepelijk nog meer gif in de levensmiddelen. En dan weten we nog niet wat de overzeese vrienden in de toekomst nog meer aan onheil over Europa kunnen en zullen uitstorten. Verder zouden landen fracking voor gaswinning mogelijk niet meer mogen verbieden omdat dit dan het recht van de Amerikanen om daarin hier te kunnen investeren in de weg zou staan.

Daar het trans-Atlantische vrijhandelsverdrag de Europese reglementering voor de bescherming van het milieu en de consumenten buiten spel zal zetten moeten wij, de burgers van Europa, werkelijk alles uit de kast halen om dit groot gevaar te verhinderen.

De Europese Commissie wil Europa nu werkelijk helemaal aan de Amerikanen verkopen, want hierdoor wordt het mogelijk dat grote bedrijven in zekere zin worden gelijkgesteld met Europese landen. Een scheidsgerecht onder toezicht van de Wereldbank en de UNO zouden dan individuele landen kunnen veroordelen om schadevergoedingen te betalen, als bepaalde nationale wetgeving de winstverwachting van een Amerikaanse onderneming negatief zou beïnvloeden.

Het is toch onvoorstelbaar dat de rechten van Amerikaanse bedrijven dan zwaarder tellen dan de soevereiniteit van bijvoorbeeld Nederland. Het zou Monsanto toelaten om Nederland voor een soort van gerecht te slepen. Dit enkel met het argument dat de politiek van dat land de rechten om vrij te kunnen investeren in gevaar zou brengen.

Dit systeem van extreme begunstiging van de belangen van ondernemingen heeft de V.S. al in eerder afgesloten verdragen verankerd. Tot nu toe hebben bedrijven meer als 400 miljoen dollar aan belastinggeld opgestreken wegens het verbod van giftige bestanddelen of wetgeving ter bescherming van het grondwater. Ook wordt reglementering ter bescherming van bossen of andere wetgeving die als belemmering van investeringen worden beschouwd aangeklaagd.

Voor dergelijke tribunalen zijn momenteel aanklachten van ondernemingen aanhangig gemaakt waar voor 14 miljard dollar aan schade wordt geclaimd. Dit betreft de toelating van 'genees'middelen, verantwoordelijkheid voor milieuschade of bescherming van klimaat en energiewetgeving.

Zo wil Karel de Gucht de grote investeerders een instrument in handen spelen waarmee ze de vrijheid van elk land in Europa op ongekende schaal kunnen bedreigen. Zo kunnen bedrijven die in de V.S. gevestigd zijn ook in Europa opereren en daarbij alle mogelijke regels ter bescherming van de burgers en het milieu aanvechten en toekomstige wetgeving onmogelijk maken.

De genoemde tribunalen die zogenaamd als scheidsrechters bij geschillen optreden kunnen dan eenvoudigweg nationale wetgeving buitenspel zetten. In een dergelijke rechtbank zetelen drie juristen die veelal voor dezelfde ondernemingen werken, die de nationale regeringen kunnen aanklagen. Ook weer buitengewoon goed geregeld als De Gucht en collega commissarissen hun zin krijgen. Nog mooier is het met het college van de rechters in zulke tribunalen.

Dat college wordt door 15 advocatenkantoren gedomineerd, die zich tevens met 55% van alle aanklachten tegen nationale regeringen bezighielden. Er bestaat zelfs geen mogelijkheid om in beroep te gaan tegen hun uitspraken!!!

Nu is het zo dat die zogenaamde rechten van investeerders, zoals die gepland zijn in het beoogde verdrag heel vaag geformuleerd en ook heel breed uitgemeten zijn. Tot nu toe hebben dergelijke tribunalen deze rechten zeer tendentieus ten gunste van ondernemingen uitgelegd die met de nationale wetgeving geen voet aan de grond zouden hebben gekregen. Als er eenmaal investeringen hebben plaatsgevonden dan heeft de nationale regering niet meer het recht om ter zake nieuwe wetgeving in te voeren.

Verder wordt er een nieuw begrip ingevoerd. Namelijk dat van 'indirecte onteigening'. Dat betekent concreet dat de staat moet betalen als door nieuwe wetgeving de waarde van de buitenlandse investeringen vermindert. Ook dan als door deze waardevermindering net zo goed inlandse ondernemingen worden getroffen. Dat heeft betrekking op nieuwe regels in verband met het verwerven van land, grondstoffen, energiebronnen, fabrieken of andere overeenkomstige investeringsobjecten.

Dat de ondernemingen vlijtig gebruik maken om regeringen aan te klagen blijkt uit het feit dat aan buitenlandse ondernemingen door die scheidsgerechten, waarvan de aanklagers en rechters dus meestal uit dezelfde advocatenbureaus komen, enorme bedragen worden toegekend. In een van de meest recente gevallen was dat meer als twee miljard dollar. Zelfs als regeringen zouden winnen moeten ze meestal opkomen voor de gerechtskosten die gemiddeld 8 miljoen dollar bedragen. Een simpel bezwaarschrift van de industrie kan al voldoende zijn dat een regering uit schrik voor de buitensporige schadevergoedingen de wetgeving terugtrekt, zoals de Canadese regering dat deed door een verbod voor het toevoegen van giftige bestanddelen in autobenzine terug te nemen.

Terwijl er in de helft van de diverse staten in de V.S. wordt nagedacht om genetisch gemanipuleerde producten als zodanig op de verpakking te vermelden, dat daar ook door tachtig percent van de bevolking wordt ondersteund, wil de industrie die vermeldingen in Europa door middel van het TTIP-verdrag verbieden.

Het meest heftig beklaagt zich het Verbond van Biotechnische Bedrijven (BIO) waartoe ook Monsanto behoord over het steeds groter wordend verschil tussen de toelatingsmogelijkheden van nieuwe genetisch gemanipuleerde producten in de V.S. en in Europa. Zo ijveren ze ervoor om dat verschil in het verdrag volledig te kunnen afschaffen, wat dan de deur wijd openzet voor God weet welke troep nog meer.

Verder wordt de bestaande regelgeving voor levensmiddelen aangevochten. Hier wil de Amerikaanse vleesindustrie ook in Europa hun met chloor en met andere chemische desinfectiemiddelen behandelde kippen vrij kunnen verkopen. Onder andere wil de restaurantketen Kentucky Friedchicken juist dat soort kippen gaan aanbieden. Daarvoor moeten dan de Europese regels worden aangepast. Ik denk dat hier een boycot van die restaurants wel op z'n plaats is.

Chloorkippen Als het dan per se kip moet zijn , dan toch geen chloorkip?

Ook is de Amerikaanse vleesindustrie (AMI) verontwaardigd dat er hier een 'ongerechtvaardigd' verbod op met groeihormonen behandeld vlees geldt. Daarvoor gebruiken ze onder andere ractopamine dat in 160 landen, waaronder alle Eurolanden, in Rusland en zelfs in China verboden is of slechts heel beperkt gebruikt mag worden. Verder komen de varkensfokkers (NPP) met wensen: Zij accepteren het verdrag enkel als het ractopamineverbod geheel wordt opgeheven.

Cow 01  Koeien met groeihormonen?

Aan de andere kant willen de Eurocommissarissen een wet in de V.S. van tafel, wat daar de import van besmet voedsel uit Europa kan verbieden.

De volgende doelstelling van de Amerikanen is de liquidatie van de wetgeving inzake CO2-emissie. Nu is het zo dat de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen moeten betalen voor de door hun veroorzaakte CO2 uitstoot. Dat willen ze nu wel definitief van tafel.

Of de Amerikanen en hun bondgenoot De Gucht hun slag thuishalen hangt m.i. zeker af van de druk die de Europese burgers op de Brusselse commissarissen en het parlement kunnen uitoefenen.

Hopenlijk komt er snel een petitiecampagne.

 

 

Atrocities against nature

 

De tegen Roundup resistente plantenzooi kunnen ook nabijgelegen biovelden besmetten, waarvoor ze dan ook nog de betreffende boeren voor het gerecht kunnen slepen, omdat hun gemanipuleerde gewassen dan 'onrechtmatig' tussen de bioplanten staan. Dat heeft enkele jaren geleden ook in Canada tot in de hoogste instanties gespeeld, waarbij Monsanto aanvankelijk op de belangrijkste punten gewonnen heeft, terwijl de biovelden toch door hun toedoen besmet werden. De feiten:

Boer Percy Schmeiser werd door het bedrijf Monsanto voor de rechter gedaagd (1998). Monsanto verkoopt gemanipuleerd koolzaad en heeft dit geoctrooieerd. Het bedrijf beschuldigde Schmeiser ervan zonder toestemming gebruik te maken van dit gemanipuleerde koolzaad. Schmeiser stelde dat hij nooit zaden van Monsanto had gekocht of erom had gevraagd maar dat de gemanipuleerde zaden van het land van de buren waren komen overwaaien. Zijn zelf gekweekte koolzaadvariëteiten gingen daardoor verloren. Hij was dus eerder slachtoffer van besmetting en beriep zich op de traditie dat boeren zaden mogen bewaren en hergebruiken.
Toch bevond de rechter hem schuldig aan het schenden van het patent van Monsanto; in hoger beroep (2004) werd dit oordeel gehandhaafd, maar werd hem wel de hoge boete daarvoor kwijtgescholden, omdat hij geen winst op het gentechkoolzaad gemaakt had. Wel moest hij zijn hele oogst aan Monsanto afstaan. Zijn volgende oogst werd echter weer vanzelf besmet met gentechkoolzaad. Nu daagde Schmeiser Monsanto voor de rechter wegens deze besmetting. In deze nieuwe zaak schikte Monsanto, door te betalen voor het verwijderen van het gentechkoolzaad van Schmeiser's akkers (2008). Hierbij werd ook overeengekomen dat Monsanto opnieuw vervolgd kan worden als er weer besmetting optreedt. Dit neemt niet weg dat gentechkoolzaad in Canada inmiddels zo breed verspreid is, dat de teelt van gentechvrij koolzaad in dat land onmogelijk is geworden.

Monsanto no food shall grow          Boer Canada

                                                                                                                                                                                                                                              Percy Schmeiser

Zo zal het in Nederland ook worden als het aan De Gucht ligt. En niet alleen voor koolzaad. Bioboeren moeten dan maar naar de Sahara vertrekken?

 

http://www.elias-medium.info

Workshop 'Genezingstechnieken van de toekomst' - 28 en 29 december:

http://www.elias-medium.info/NL/seminars/13-genezingsmethoden-van-de-toekomst

 

BRONNEN:


http://www.nrc.nl/nieuws/2013/11/23/nederland-sinds-1946-doelwit-van-nsa/

http://www.nytimes.com/2013/11/23/us/politics/nsa-report-outlined-goals-for-more-power.html?pagewanted=1&_r=0&partner

http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/nsa-geheimdokument-offenbart-vierjahresplan-des-geheimdiensts-a-935342.html

http://europa.groenlinks.nl/Vrijhandel+met+de+Verenigde+Staten+uitverkoop+van+Europese+waarden

Le Monde diplomatique Nr. 10255 du 8.11.2013,

http://umweltinstitut.org/freihandelsabkommen/allgemeines/freihandelsabkommen-startseite-1143.html

http://blogs.naturalnews.com/gmo-labeling-new-state-initiatives/

 

 

http://www.elias-medium.info

 

Workshop 'Genezingstechnieken van de toekomst' - 28 en 29 december 2013:

http://www.elias-medium.info/NL/seminars/13-genezingsmethoden-van-de-toekomst

 

Meer:

 

http://www.bovendien.com/categorieen/gezondheid/russische-genezingstechnieken-met-elias?highlight=YToxOntpOjA7czo1OiJlbGlhcyI7fQ==

http://www.bovendien.com/categorieen/gezondheid/russische-genezingtechnieken-met-elias-deel-2

http://www.bovendien.com/categorieen/spiritueel/jezus-en-de-russische-technieken