genezen groot-   De Aarde wordt  de radioactiviteit van Fukushima steeds zieker

-  Wetenschappers, milieuorganisaties en nu ook de Geestelijke Wereld waarschuwen dringend voor de gevaren van het stijgen van de radioactieve pollutie op aarde.

Radioactiviteit maakt de materie instabiel en als het diep genoeg in alle lagen van het milieu doordringt maakt het het leven op Aarde onmogelijk. De DNA-schade die radioactieve stoffen bij levende wezens veroorzaken, verstoort het normaal functioneren van iedere cel op ernstige wijze. Elk wezen, inclusief de mens, is dan steeds minder goed in staat om zijn eigen licht en Goddelijkheid op Aarde te manifesteren.” Dit is een citaat uit een channeling Gabriela ontvangen van Maria-Magdalena, Jezus,  Maria en Jozef.

Het blijvend gebruik van vervuilende energiebronnen en het ontkennen van de grenzen die de natuur aan jullie stelt, creëert een destructiespiraal die het ontstaan en welzijn van de huidige en toekomstige generaties op het spel zet”, zo de Lichtwezens met hun indringende boodschap aan de wereldbevolking. Lees hier de hele boodschap:

http://www.openbaringen.com/index.php/openbaringen/nieuwe-openbaringen/181-openbaring-maria-magdalena-en-jezus-maria-en-jozef

Fukushima 02

 

Op 11 maart 2011 smolten de kernen van minstens 3 reactoren in Fukushima. Een deel van de radioactieve wolk reikte tot in Europa. Dit  werd door gammaspectroscopische metingen vastgesteld. Een maand later kwam de Europese Commissie met een nieuwe verordening die in werking treedt bij nucleaire catastrofes,  die hoe raar het ook moge klinken, van de ene dag op de andere de normen voor de invoer van levensmiddelen uit Japan versoepelt. Door protesten van 'Foodwatch' en andere milieuorganisaties werden de normen gelukkig  weer aangescherpt. en aan de Japanse normen aangepast.

Een jaar na Fukushima werd door Japan de grenswaarden nog verscherpt voor levensmiddelen en diervoeder. Dat was voor Brussel reden om hiervoor ook nieuwe normen vast te stellen, die echter nog minder voorstellen dan de zogenaamde Tchernobil-grenswaarden, die voor invoer uit andere landen gelden. De absurde situatie ontstond dat nu de Japanse dieren beter beschermd worden dan de Europese burgers. En dat is nog altijd zo volgens de milieuorganisatie ‘Umweltinstitut München’.

Overigens blijkt uit een onderzoek in Duitsland dat binnen een kring van 5 km rondom atoomreactoren bij kleine kinderen rond 60 percent meer kanker voorkomt en het percentage leukemie het dubbele bedraagt dan bij vergelijkbare kinderen elders.

Ondertussen tracht de lobby van de atoomindustrie het voor te stellen al zou atoomenergie de beste oplossing zijn voor de bescherming van het milieu. Dit ondanks de catastrofen van Tchernobil en Fukushima. Het is juist dat er tijdens het productieproces van  atoomenergie minder CO2 vrijkomt. Gemakshalve wordt echter vergeten dat bij het winnen en de verrijking van uranium, door het transport, conditioneren en opslag van atoomafval, bij het bouwen en weer afbreken van atoomreactors hoge CO2 emissies ontstaan, zodat de eindbalans negatief uitvalt in vergelijking met vernieuwbare energie. De actuele situatie is zo, dat slechts 2% van de verbruikte energie uit atoomreactors stroomt. Het aandeel van vernieuwbare energie is wereldwijd al toegenomen tot 20%. Duits land heeft al plannen om dat tot 60%  op te schroeven, zeer tot ongenoegen van de atoomindustrie, die wel weer alles uit de kast zullen halen om dat te voorkomen.

De vraag die zich weer stelt is niet wat de industrie en hun tienduizenden lobbyisten, beïnvloedbare commissie- en parlementsleden willen, maar in welke wereld wij willen leven. Dat het zo is als het is, O.K. Maar willen we dat het zo blijft als het is?

Teken de petitie.

 -*-*-*-*-*-*-*-

 

- Schaliegas: Vlammen uit de kraan - zieke mensen en dode dieren door vergiftigd drinkwater - De financiële schaligas leugen

- Barroso: De stinkende erfenis van een vertrekkende Commissievoorzitter

 

- Fracking of schaliegas: een ongekende milieuramp in de V.S.

Gasland 01

Documentaire in het Engels:

 

De zelfde documentaire in het Duits:

 

De financiële schaliegasleugen ...

schrijft 'Finanzen 100' over de frackinggaseuforie in de V.S. Daar spiegelen ongefundeerde prognoses zelfs een ware herindustrialisering van Noord Amerika voor. De waarheid spreekt echter een andere taal. Niet alleen wordt er gelogen over de nefaste invloed op het milieu, ook de kosten van de winning zijn dermate hoog, dat nu blijkt dat met de huidige wijze van werken geen droge boterham te verdienen valt.

Zo moest in 2013 de BG Group op de V.S.-frackingprojecten meer dan 1,3 miljarddollar afschrijven, Voor Shell was dat zelfs rond de 2 miljard dollar, terwijl de pionier op dit gebied Chesapeake Energy dermate grote verliezen geleden heeft dat het bedrijf nu probeert om zijn miljardeninvesteringen op alle mogelijke manieren van de hand te doen. Ook andere grote ondernemingen in de schaliegasindustrie trachten nu hun beleggingen in dit product voor een appel en ei te slijten.

Zo spatten de euforische dromen uit elkaar, schrijft 'Finanzen 100'. Ofwel komen er revolutionaire nieuwe winningstechnieken die de huidige kunstmatig laag gehouden gasprijs rechtvaardigen, of, het meest waarschijnlijke is een stijging van de prijs van het aardgas naar het normale niveau, zodat de productie tegen kostprijs kan plaats vinden en misschien later nog ooit winst kan afwerpen.

Blijft de prijs van het aardgas laag, dan zal er ongetwijfeld in de sector het ene faillissement na het andere volgen, terwijl de grootste bedrijven hun activiteiten in schaliegasproductie gaan terugschroeven. De droom van het overvloedig aanwezige en spotgoedkope gas is voorbij, zo 'Finanzen 100'

http://www.finanzen100.de/finanznachrichten/wirtschaft/die-fracking-luege_H182499662_64903/

 

De promotie van schaliegas.

 

Volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung wil de Commissie geen nieuwe wetgeving tegen het winnen van fracking gas. In plaats van wetgeving komen er zwakke aanbevelingen om het milieu te beschermen, waarin niets meer overblijft van de veiligheidseisen van de milieuorganisaties. Vooral Engeland en Polen schijnen tegen de handhaving van de milieueisen te zijn. En dan spreken we nog niet over de industrie, die bang is dat door wetgeving hun geplande investeringen in het winnen van het schaliegas in gevaar komen of vertraging oplopen.

Eerlijkheidshalve dient vermeld te worden dat het Europese aardgas vandaag de dag drie tot viermaal duurder is als het Amerikaanse schaliegas. Maar nu blijkt dat dit een kunstmatig laag gehouden priijs is, die niet lang meer kan worden volgehouden. Nochtans doet de Europese Commissie of haar neus bloedt en heeft al plannen klaar liggen om de productie van schaliegas tot 2035 op te voeren tot tien percent van het totale verbruik aan gas. Naar alternatieve energiebronnen wordt er kennelijk niet gezocht. De bestaande milieunormen worden er voor afgebroken en er zijn weinig of geen onderzoeken bekend naar heel nieuwe vormen van energiewinning.

Dat alles komt natuurlijk de industrie ten goede die zoals we weten met tienduizenden lobbyisten en enorme budgetten achter de schermen invloed uitoefenen op de besluitvorming van de commissie- en parlementsleden. En de huidige Commissie en Parlement wil dat dit ook zo blijft.

Maar in welke wereld willen wij leven? Met of zonder corruptie, met of zonder schaliegas? Met of zonder 30.000 lobbyisten in Brussel?  Dat het zo is als het is: O.K. Maar willen we dat het zo blijft als het is? Wanneer komt er een Europese geweldloze lente?

Ben benieuwd: Wordt Barroso na afloop van zijn mandaat ook met en lucratief baantje bij de industrie beloond?

http://www.elias-medium.info/NL/

Bronnen:

http://www.sueddeutsche.de/politik/eu-kommission-eu-gibt-vorreiterrolle-bei-erneuerbaren-energien-auf-1.1863125

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/schiefergasfoerderung-eu-macht-den-weg-frei-fuer-fracking-12751743.html

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/eu-kommission-will-ziele-fuer-oeko-strom-und-klimaschutz-abschaffen-a-943595.html

 

Barroso - De stinkende erfenis van een vertrekkende Commissievoorzitter:

Afbraak van milieunormen

Tot nu toe moesten de lidstaten zich verplicht aan de overeengekomen milieunormen houden. Daar wil Barroso voor zijn vertrek nog gauw eind aan maken. Vanaf 2020 hoeven de lidstaten zich dan bijvoorbeeld niet meer te verplichten om de vastgestelde normen voor vernieuwbare energie uit te voeren. Het enige wat zou blijven is de reductie van de uitstoot van broeikasgas. En zelfs dat is niet meer voor honderd percent zeker.

2014-01-15 105114

 Tot nu toe gold Europa wereldwijd als voorvechter van milieubescherming. Tot 2020 waren er drie doelstellingen om het milieu te verbeteren.

De 20%-regel

Het aandeel van vernieuwbare energie moest met 20% stijgen. De uitstoot van broeikasgas moest met 20% verminderen en het verbruik van energie moest om 20% efficiënter worden met als basis 1990.

Barroso wil het nu aan de lidstaten overlaten hoe ze in de toekomst met het energievraagstuk willen omgaan en stelt enkel voor om op vrijwillige basis het aandeel groene energie te verhogen van 24 tot 27 percent. Een hoge EU-diplomaat noemde dat een uiterst zwak mandaat met het oog op de Europese top van 2015, waar nieuwe milieuafspraken worden vastgelegd.

Ingewijden in Brussel spreken er zelfs over dat het nog niet zeker is, dat er van de oorspronkelijke afspraken überhaupt nog iets overblijft. Oorspronkelijk was er voorzien dat de uitstoot van broeikasgas tot 2030 met 40 tot 45 percent zou moeten worden gereduceerd. Nu pleiten verschillende landen er voor om dat te verminderen en willen niet verder gaan dan 35 tot 40 percent.

Deze hele ontwikkeling is ook een slag in het gezicht van Duitsland dat plannen heeft om tot 2036 het aandeel aan groene energie tot 60 percent te verhogen. Achter Barroso staat dan weer de eigen Duitse energiecommissaris Günther Oettinger of Frankrijk dat zich enkel wil beperken tot het reduceren van CO2 door middel van atoomenergie.

 

 

 

De Europese Commissie:

GEEN WAAK- MAAR EEN SCHOOTHONDJE GEZOCHT

De Europese Commissie slaagt er zogenaamd maar niet in om een opvolger voor de Nederlandse privacy-toezichthouder Peter Hustinx te vinden ofschoon er meer dan voldoende potentiële en kundige opvolgers klaarstaan. Het probleem is, dat de Commissie het beu is om kritische geluiden te horen, zoals Hustinx die regelmatig liet horen. Na tien jaren dienst loopt zijn mandaat op donderdag 16 januari af.

 

Peter Hustinx

Peter Hustinx

De kandidaten die bereid zijn om Hustinx plaats in te nemen zijn allen mensen met veel ervaring op dit vlak, omdat ze in o.a. in Finland, Polen of Oostenrijk overeenkomstige posten hebben bekleed. Ook de Italiaan Giovanni Buttarelli, Hustinx plaatsvervanger werd als mogelijke opvolger genoemd.

Het voor deze impasse verantwoordelijke kiescomité met de vice-president van de Commissie Šefčovič aan het hoofd heeft alle voordrachten categoriek afgewezen met het argument dat het deze mensen aan managementervaring zou ontbreken. Ingewijden vinden dat een belachelijk argument, omdat dit een ondergeschikte rol speelt omdat voor deze taken het bureau van de toezichthouder een afdelingschef ter beschikking heeft. In Brussel ontwikkelt zich deze zaak tot een waar schandaal omdat het duidelijk is dat ze daar geen ernst te nemen verdediger van de privacyrechten willen.

 

Maroš Šefčovič

Šefčovič : Schoothond gezocht

Mogelijk blijft onze landgenoot daarom nog even in Brussel aan het werk totdat ze daar een voor hun sympathiekere oplossing hebben gevonden naar Duits voorbeeld. Daar wordt die post nu bekleed door de fervente verdedigster van het datagraaien door de NASA en andere binnen- en buitenlandse spionageorganisaties, Andrea Voßhoff. Het zou me niet verwonderen als ze er Plaskerk voor zouden willen strikken ...

 

Andrea Vosshoff

Andrea Voßhoff

 

DE REDACTIE VAN PRESSEUROP WERD DE MOND GESNOERD

 

beppegiacobbe-europe 2

 

Omdat het in 2009 gestarte Presseurop zich tot een doorn in het oog van de Europese commissie ontwikkelde vanwege hun kritische geluiden werd eind 2013 de subsidie stopgezet, waardoor de redactieleden hun spullen konden inpakken en vertrekken. De petitie die werd gestart om het tij te keren was al snel niet meer te bereiken. Maar wat is een Europa zonder publieke opinie, vraagt zich de redactie als afscheidsgroet af.

Een goed moment om een oproep te doen om 'Bovendien' ook financieel te steunen. Niemand wordt hier voor zijn inzet betaaald! Tijd en onkosten worden uit eigen zak betaald. Elke kleine bijdrage is hoogst welkom!

http://www.bovendien.com/home/redactie/sponsoring

ONDERTUSSEN START VAN ROMPUY EEN CHARMEOFFENSIEF

 

Van Rompuy roept politici op om positiever te communiceren over de Europese Unie, om het groeiende succes van Euro sceptische partijen te counteren

 

 

van Rompuy

 Van Rompuy: Image oppoetsen belangrijker dan serieuze reformen

 

 Dat er zich steeds meer burgers van Europa afkeren en hun toevlucht zoeken bij uiterst rechts is enkel de verantwoordelijkheid van de Commissie en in mindere mate van het parlement, die beiden niet bereid zijn de ingrijpende aanpassingen door te voeren, waar het gros van de Europese bevolking al lang naar snakt. De Commissieleden oriënteren hun beleid liever naar de belangen van de industrie en de grote multinationale ondernemingen en steunen openlijk het alomvattende datagraaien. De Europarlementsleden weigeren op een enkele uitzondering na om hun buitenproportionele voorrechten in te perken terwijl verschillende partijen er het beleid van de Commissie onvoorwaardelijk ondersteunen. Commissie en parlement wensen ook geen paal en perk te stellen aan de invloed van de 30.000 lobbyisten en hun budgetten. Omdat die het leven van de leden van de commissie en van het parlement een heel stuk aangenamer kunnen maken?

Het lijkt me daarom, met de Europese verkiezingen voor de deur, een goed idee om alle Nederlandse kandidaten een vragenlijst voor te leggen over wat hun houding is, en welk beleid ze willen ondersteunen ten aanzien van de enorme en bizarre mistoestanden binnen de Europese Unie anno 2014.

http://www.elias-medium.info/NL/

 

Bronnen:

http://www.heise.de/newsticker/meldung/Neuer-EU-Datenschutzbeauftragter-verzweifelt-gesucht-2084383.html

http://www.presseurop.eu/nl/content/article/4420731-wat-europa-zonder-publieke-opinie

http://www.rss24.nl/newsitem/394611-van-rompuy-roept-politici-op-positiever-over-de-eu-te-communiceren.html

 


VORIG ARTIKEL:

 

– Adviseur van Obama waarschuwt voor totale politiestaat.

– De Europese Commissie wil zich kennelijk niet bemoeien met het datagraaien van de NSA en van de Europese lidstaten.

 

Adviseur van Obama waarschuwt voor totale politiestaat.

Richard Clarke heeft in een interview met ZDF gewaarschuwd voor de gevaren van de totale bewakingsstaat: “We bezitten de technische mogelijkheden om die te realiseren”, zo zei hij tijdens het interview op de Duitse TV. “En daar moeten we wettelijk paal en perk aan stellen”, vervolgde Clarke zijn betoog. Clarke maakte deel uit van de werkgroep, door Obama ingesteld om de geheime diensten in de V.S. te reformeren. “De barrières die we hebben voorgesteld moeten voorkomen dat we afglijden naar een echte politiestaat”. Ook maakte Clark zich sterk om niet alleen de Amerikaanse burgers voor het datagraaien te beschermen, maar dat zou ook moeten gelden voor de Europese ingezetenen. Maar of Obama die voorstellen ook gaat uitvoeren is nog maar zeer de vraag. Gaat Obama de geschiedenis in als Big Brother de Grote?

 

Yes we Scan

Yes, we scan

 Bron:

http://www.heute.de/obama-berater-clarke-warnt-vor-ueberwachungsstaat-31444666.html

 

Overigens heeft de Europese Commissie ook geen boodschap aan de voorstellen van Clark:

 

De Europese Commissie wil zich kennelijk niet bemoeien met het datagraaien van de NSA en van de Europese lidstaten.

De Europese Commissie heeft de mond gesnoerd van de leden van de groep experten, die ze zelf naar de V.S. hebben gestuurd om daar o.a. uitleg te vragen over de spionagepraktijken van de NSA. Nu heet het dat “Alle vragen met betrekking tot het verzamelen van inlichtingen door de geheime diensten en de daartoe behorende controle-instanties uit het mandaat van deze groep is gehaald omdat deze onderwerpen nu door de nationale regeringen behandeld dienen te worden". Wat een mooie truc om Plaskerk en andere afluisterfanatiekelingen hun gang te kunnen laten gaan.

Bronnen:

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/usa-besuch-eu-experten-durften-spaehaffaere-nicht-ansprechen-a-942821.html


http://www.iede.nl/news/2013_3141/proces-tegen-plasterk-om-hulp-aan-vs-bij-afluisteren

 

Ondertussen gaat de NSA Tailored Access Operations-afdeling rustig verder met het samenstellen van nieuwe uitrusting om de totale politiestaat mogelijk te maken: ruimtelijk afluisterapparatuur, aangepaste firewalls en andere spionagesoftware voor onze computers en smartphones, gemanipuleerde hardware zoals routers, servers, USB stekkers, keyboards, beeldschermen en harde schijven of mobiel afluisterapparatuur.

 

image-541030-galleryV9-wftn

Yes, we scan

 

Het mooie is dat de NSA er volgens een interne catalogus ook een winkel van sinkel op nahoudt waar veel van die snufjes te koop worden aangeboden, zoals een gemanipuleerde monitorkabel voor dertig dollar die toelaat om op afstand alles te zien wat er op het aangesloten beeldscherm gebeurt. Een "actief GSM Basisstation", dat het mogelijk maakt om zich als een GSM zendmast voor te doen om zo mobiele telefoongesprekken te kunnen afluisteren moet 40.000 dollar opbrengen. Voor 50 USB stekkers die in het geniep via een radioverbinding doorgeven wat er zoal op een computer gebeurt, moet je al wat dieper in je zak grijpen: 1.000.000. dollar.

Wat de NSA zelf niet voor elkaar kan krijgen aan hackerstools kopen ze bij gespecialiseerde firma's zoals bij Vupen Security, die de geheime dienst kwetsbaarheden in software verkocht.

Dat hard- en softwarefabrikanten met hun gemanipuleerde producten hieraan vrijwillig of gedwongen hebben meegewerkt lijkt nu wel heel waarschijnlijk en is tussen de regels door heel goed te lezen door hun zorgvuldige woordkeuze. Die mederwerking blijven ze wel in alle toonaarden ontkennen. Dat ook de georganiseerde misdaad van dat soort apparatuur profiteert bleek verleden jaar in Antwerpen waarbij een grote bende drugsmokkelaars tegen de lamp liep, die regelmatig hele containers stal door te infiltreren in de computers van het havenbedrijf.

Kunnen we binnenkort ook gecopieerde NSA spionnagespullen uit China voor een fractie van de NSA prijzen op internet bestellen om alles over onze buren, ouders, kinderen of concurrenten te weten te komen?

Bronnen:

http://webwereld.nl/beveiliging/78176-malware-voor-containerdiefstal-al-jaar-actief

http://www.heise.de/security/meldung/Ueberwachungsskandal-NSA-kauft-Schwachstellen-Infos-von-Sicherheitsfirma-Vupen-1959022.html

 

Ook werd onlangs bekend dat de Britse regering doelbewust een achterdeur heeft ingebouwd in de versleuteling van de GSM-standaard.

Dat staat te lezen in de Noorse krant Aftenposten. Oorspronkelijk was er een versleuteling van 128 bit voor de A5/1 sleutel voorzien. Van Britse kant werd echter 48 bit geëist. Uiteindelijk kwam er een compromis uit de bus van 64 bit, waarbij wel tien nullen voorkomen, zodat het algoritme A5/1 van het begin af aan al makkelijk te kraken was en alle telefoongesprekken konden worden afgeluisterd.

Bron:

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Sources-We-were-pressured-to-weaken-the-mobile-security-in-the-80s-7413285.html#.UtJ_nFBdxqb

 

Infiltratie van de georganiseerde misdaad in de rechterlijke macht en regeringsinstanties.

Britse rechters zijn door criminelen bedreigd en omgekocht voor een gunstige uitspraak in hun rechtszaak. Ook hebben criminele organisaties succesvol geïnfiltreerd bij het instituut dat verantwoordelijk is voor onder meer de belastinginning. Dat blijkt uit een geheim rapport van Scotland Yard uit 2003, dat in handen is van de Britse krant The Independent., bericht de Volkskrant.

Dat maffia en regering vaak nauwe banden hebben of hadden is niet enkel een Italiaans fenomeen. Overigens wil Berlusconi nu in het Europarlement zitting nemen.

 

In welke wereld willen we leven?

Vinden we bovenstaande praktijken normaal en kunnen we ze volledig onderschrijven, laten we dan bij de volgende verkiezingen vooral de Plaskerks en hun politieke partijen opnieuw aan de 'macht' helpen.

Plaskerk

Yes, we scan

Het tussen haakjes zetten van het woord 'macht' duidt al op het illusoir karakter ervan. We zitten nog volop in de periode waar die 'macht' meer en meer scheuren begint te vertonen. Dit door aan het Licht komen van alle duistere praktijken van de machthebbers in politiek, productie, handel, religieuze en andere instituties. De frequentie van de aardse trilling wordt elke dag iets hoger en niets kan nog worden verborgen gehouden.

Alle grote structuren die zich bezig houden met machtsmisbruik en geldelijk gewin ten koste van de gemeenschap zullen in de Nieuwe Energie niet meer kunnen bestaan en vallen onherroepelijk om.

Deze organisaties halen nu letterlijk alles uit de kast om ons te doen geloven dat dit de normale gang van zaken is in deze tijd. En dat er geen alternatieven zijn. 'We willen toch Big Brother aan de overkant niet voor zijn hoofd stoten? En als jullie niets te verbergen hebben, dan is er toch ook niets op tegen dat we onder jullie lakens kijken?"

De alternatieven zijn er wel degelijk. Ieder mens weet dat het anders en beter kan. We moeten er wel voor opstaan en actief worden. 'Rebelleren tegen' haalt niets uit, geeft enkel nog meer energie aan de 'boosdoeners'.

We zouden ze wel kunnen bedanken om ons te hebben getoond hoe ver 'zieke geesten' bereid zijn te gaan om de massa hun wil te kunnen opleggen. Om ons zo de spiegel voor te houden zijn we instaat om 'STOP' te roepen, zo is het goed geweest, nu hebben we het begrepen, verdergaan in deze richting heeft geen zin meer. En meteen onze alternatieven op tafel leggen.

Dat het internet ons instaat stelt om binnen enkele uren miljoenen handtekeningen te verzamelen om duidelijk te maken wat we wel of niet willen zien gebeuren, toont wie uiteindelijke de werkelijke macht heeft. Want politici zijn toch afhankelijk van hun kiezers ...

Individueel hebben we nu al de mogelijkheid om in een parallelle wereld te leven waar andere wetten gelden voor de mensen die zich hebben vrijgemaakt van de invloed van het collectieve gedachtegoed en zich uitsluitend laten leiden door hun eigen ziel, door het eigen wijd geopend hart. Waarom nog langer wachten?

http://www.elias-medium.info/NL/