De huidige ecologische-, humanitaire-, economische-, financiële- en maatschappelijke crises kunnen alleen worden opgelost op een hoger niveau van inzicht (en bewustzijn) dan het niveau waarop ze zijn ontstaan. Vanuit dat hogere (‘wakkere’) bewustzijnsniveau bezien is deze oplossing eigenlijk opvallend eenvoudig. Laten we echter eerst het probleem eens goed in kaart brengen.

 

 

Het probleem: de machtspiramide

De ‘gewone’ mensen vormen de onderste laag van de machtspiramide. Op de tweede laag vinden we de overheidsinstanties die, gelegitimeerd door opgelegde wetten, macht uitoefenen op de onderste laag. In de derde laag van onderen stuurt de regering de overheid aan, en behoort het parlement daarop toe te zien. In de vierde machtslaag van onderen maken de multinationals de dienst uit. Daarom is er ook een schijndemocratie, want de vierde laag overrulet voor alle, voor hen belangrijke zaken gewoon de besluitvorming van de derde laag. En daarom bepalen de multinationals en de hogere machtslagen ook welk nieuws en overige informatie er in de mainstream media wordt gebracht, en op welke manier. Op de vijfde machtslaag vinden we bankiers die de multinationals aan goedkope financiering helpen. De bankiers lenen op hun beurt weer van de centrale banken, die daarmee de zesde machtslaag vormen. Op de zevende machtslaag vinden we het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank, waarvan de centrale banken lenen. Zowel het IMF als de Wereldbank zijn eigendom van een particuliere investeringsbank genaamd NM Rothschild & Sons, wat daarmee de achtste machtslaag is. De familie Rothschild, eigenaar van deze oppermachtige investeringsbank, werkt nauw samen met onder andere de families Rockefeller en Morgan. In de top van de machtspiramide spelen slechts enkele families de baas over de overige zeven miljard mensen op deze planeet. Dat kunnen ze doen omdat er door hen geld uit het niets mag worden gecreëerd, volgens de spelregels die deze families zelf hebben bedacht.

Hoe lang laten we ons nog voor de gek houden? De enige echte oplossing voor alle huidige crises begint door ons los te maken van deze machtspiramide.

 

Stap 1: Manifestatie van Soevereiniteit

Vanuit onderlinge verbondenheid stellen alle bewoners van een gezamenlijk grondgebied vast dat hun leefgemeenschap soeverein is. Deze soevereine leefgemeenschap is dan op geen enkele manier nog langer gebonden aan ((inter-) nationale) verdragen of organisaties. Ook kan ieder individu er persoonlijk voor kiezen om de eigen soevereiniteit manifest te maken. Sommigen doen dit via juridische constructies door het alleenrecht op het gebruik van de eigen naam te claimen (meer). In essentie is echter iedereen soeverein. Het is het beperkte (‘slapende’) bewustzijn dat er een andere (beperkende) zienswijze op na kan houden.

 

Stap 2: Wederopbouw (vanaf nul) binnen de soevereine leefgemeenschap

Alle (oude) wet- en regelgeving (gemaakt in de ‘duistere’ periode) komt per direct te vervallen. Alle percelen binnen het grondgebied van de soevereine leefgemeenschap worden daarbij onmiddellijk onteigend en vallen toe aan de Republiek, wat de naam is van het bestuursorgaan van de soevereine leefgemeenschap. Vervolgens verpacht de Republiek deze percelen, bijvoorbeeld om op te wonen of om op te werken. De Republiek hanteert een eigen, waardevaste valuta. De pachtprijzen zijn daarmee onveranderlijk, omdat de Republiek rente noch inflatie kent (want beiden zijn voortgekomen uit uiterst duistere praktijken).

Iedere inwoner van de soevereine leefgemeenschap ontvangt een basisinkomen, wat ruim voldoende is om de kosten van levensonderhoud te kunnen dragen. Wie dit basisinkomen te weinig vindt, die kan trachten producten of diensten te verkopen. De Republiek kent geen belastingen.

In iedere buurt van de soevereine leefgemeenschap worden regelmatig openbare bijeenkomsten gehouden om de belangrijkste zaken met elkaar te bespreken. Via het internet informeert iedere buurt de rest van de leefgemeenschap hierover. Op basis van argumenten ondersteunt het internet ook dialogen over buurtoverstijgende zaken, om zo binnen de Republiek tot gedragen besluitvorming te komen. In de Republiek geeft de zwaarte van de argumenten de doorslag. Ieder besluitvormingsproces binnen de Republiek is volkomen transparant en is op ieder moment toegankelijk via het internet.

De Republiek heeft een eigen internet, evenals televisie- en radiozenders, waarop alle relevante informatie op een gestructureerde, toegankelijke manier wordt aangeboden. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar informatie over het herstellen en bevorderen van gezondheid en de eigen scheppingskracht (op basis van ‘wakkere’ wetenschap). De Republiek kent geen leerplicht, maar in plaats daarvan het grondrecht op zelfontplooiing op ieders eigen manier in ieders eigen tempo. Wie de eigen kennis, inzichten of (levens-) lessen met anderen wil delen, die kan deze diensten aanbieden via het internet. En wie daar behoefte aan heeft, die kan zich via het internet aanmelden voor bijvoorbeeld (educatieve) lezingen, workshops, cursussen of leergangen.

Zowel voedselproductie als –consumptie zijn gebaseerd op inzicht in de natuurlijke dynamiek. De Republiek staat alleen (voedsel-) productie en –verkoop toe indien dit op een ecologisch verantwoorde wijze gebeurt. Dezelfde criteria worden toegepast bij controle op import. Wie behoefte heeft aan financiering, die kan daartoe een aanvraag indien bij de Republiek.

Alle openbare functies binnen de Republiek worden uitgevoerd door vrijwilligers, die bij goed functioneren een toelage bovenop de basisuitkeringen opvangen. De uitoefening van iedere openbare functie is via het internet volledig transparant, zodat altijd helder is wie ergens voor verantwoordelijk is of was. De Republiek kent geen hiërarchie. Iedere functionaris legt via het internet verantwoording af aan de gemeenschap. Op basis van voldoende positieve terugkoppeling uit de leefgemeenschap wordt de eventuele toelage toegekend. Ook kan op basis van te veel negatieve terugkoppeling worden besloten om vrijwilligers uit hun functie te zetten.

Indien conflicterende zienswijzen niet door de betreffende partijen zelf kunnen worden opgelost, dan kunnen beide partijen de hulp van een onafhankelijke derde inroepen. Beide partijen dragen daar samen de kosten van (die vooraf overeen wordt gekomen). In alle gevallen wordt hierover openheid van zaken gegeven via het internet.

 

Stap 3: Ontmanteling en omvorming van het oude

Geleidelijk aan zullen alle huidige structuren en organisaties van binnenuit worden ontmanteld en omgevormd op basis van de kernwaarden van de ‘wakkere’ leefgemeenschap.

Alle huren worden gratis, en alle hypotheken worden kwijtgescholden, evenals alle andere schulden. Alle banken en verzekeraars worden opgeheven, en dat geldt ook voor alle scholen en universiteiten. Alle ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en inrichtingen worden omgevormd tot gratis balanshersteloorden, en alle medewerkers die willen blijven (als vrijwilliger) krijgen gratis les in Salveologie (de wetenschap van leven in volle gezondheid). Alle bejaardentehuizen worden opengesteld voor iedereen die er wil wonen, zowel jong als oud, en dat geldt ook voor alle overige woningen, kamers en tehuizen. Iedereen mag namelijk zelf weten waar zij of hij wil wonen.

De Republiek richt een speciaal innovatiecentrum in voor de ontwikkeling van revolutionaire technologie. Zowel medewerkers van de huidige Technische Hogescholen of universiteiten worden uitgenodigd te solliciteren op een functie binnen dit centrum, als de technici die vooral op hun intuïtie afgaan bij het innoveren. Speerpunten van dit centrum zijn draad- en kostenloze elektriciteit (in navolging van het werk van Nicola Tesla) en cilindrische vliegtuigen (zoals al in de jaren ’40 van de vorige eeuw in Duitsland zijn ontwikkeld op basis van wat vril werd genoemd, wat ‘lichtkracht’ betekent), beiden toepassingen van nieuwe energietechnologie. Het streven is om zo snel als mogelijk afscheid te nemen van verkwistende- en vervuilende technologie als de levensgevaarlijke verbrandingsmotor.

Voor het handhaven van de openbare orde zijn geen vuurwapens nodig. De dienders krijgen in plaats daarvan een gele- en een rode kaart, waarbij twee maal geel binnen een bepaalde tijd ook rood is. Een rode kaart betekent een nachtje afkoelen in een politiecel. Alle gegeven kaarten komen onmiddellijk op het internet te staan.

Alle (vrijwillige) militairen worden gehuisvest langs de buitengrenzen van de soevereine leefgemeenschap. Vliegvelden en havens worden opgevormd tot neutrale nevengebieden naast de soevereine leefgemeenschap. Pas na het verlaten van lucht- en waterhavens wordt het grondgebied van de soevereine leefgemeenschap betreden.

 

Van woorden naar daden

Spreekt het bovenstaande jou zeer aan en wil je meehelpen om dit alles te realiseren, neem dan even contact met me op (via Johan (@) Pateo.nl). Ik heb diverse ideeën, maar deze wil ik graag bundelen met die van jou!

Heb je behoefte aan inspirerende beelden en woorden om deze toekomstvisie (of een variant daarop) voor jou tot leven te brengen, dan kan ik je de ruim twee uur durende, Engelstalige videopresentatie genaamd Thrive van harte aanbevelen (vooral voor mensen die nog niet helemaal ‘wakker’ zijn, en jammergenoeg vooral gericht op de Amerikanen). Het linkje vind je o.a. op Pateo.nl.

 

 

Zeist, maandag 14 november 2011

Johan Oldenkamp

 

Pateo.nl