De olievulkaan in de Golf van Mexico spuugt elke dag hallucinante hoeveelheden olie de zee in, en onze laffe leiders, trouwe lakeien van de echte machthebbers, doen niets. Het wereldwijde geldsysteem staat op instorten, maar in plaats van het probleem bij de wortel (het systeem van centrale banken en staatsobligaties cq. schulden) aan te pakken, bedenkt men nieuwe vormen cosmetica die de onderhuidse kanker aan het zicht moeten onttrekken.

Alle serieuze klimaatwetenschappers waarschuwen al enige tijd dat we hard op weg zijn naar een nieuwe ijstijd, maar de lakeien van de macht en hun bedienden bij het IPCC doen er alles aan om de schijn te wekken dat de planeet opwarmt. Verder doet men zijn uiterste best de wereld in een nucleaire oorlog (beginnend in het Midden-Oosten) te storten, en de menselijke, mondiale samenleving volledig te polariseren

 

Daarnaast worden tal van andere problemen, die voornamelijk vanuit het heelal op ons af lijken te komen, verzwegen. Dat het iets met de vreemd spiralen in Noorwegen, China en Australië te maken heeft lijkt duidelijk; de manier waarop die spiralen door media en de lakeien van de macht genegeerd worden is zeer onheilspellend.

Volgens Clif High van Half Past Human (HPH) straalt de energie van zeer ingrijpende gebeurtenissen terug naar het verleden. Die energie manifesteert zich in veranderingen in het mondiale taalgebruik. De mensen van HPH proberen die veranderingen middels gesofisticeerde computerprogramma's te analyseren en daaruit conclusies te trekken over hetgeen ons te wachten staat.

Dat klinkt absurd, ware het niet dat ze een deel van de ontwikkelingen van de laatste jaren juist voorspeld hebben - zowel het globale karakter als (grofweg) het moment van de gebeurtenissen.

De vijf scenario's uit het laatste rapport van HPH zijn zo angstaanjagend dat we vonden dat we u deze conclusies niet konden onthouden. De eerste gebeurtenissen die in de vijf toekomstscenario's van HPH worden beschreven vinden al binnen enkele weken plaats. De 11e juli lijkt een centrale datum, evenals 8 november 2010. De voorspellingen omvatten een periode van een kleine twee jaar, waarin een steeds veranderend spanningsveld van pieken en dalen uiteindelijk zal leiden tot het sterven van minimaal 20% en maximaal 80% van de wereldbevolking.

In het voorjaar van 2012 kunnen de overlevenden hun wonden likken en opnieuw beginnen.

Scenario 1
Rond de datum van 11 juli beschrijft HPH een ontladingsperiode van 18,7 uur die gezien wordt als een soort 'crash' of een 'debacle met derivaten'. Als gevolg daarvan zullen ook in de gevestigde media berichten opduiken die spreken van een wereldwijde monetaire crisis en dat het gehele geldsysteem op instorten staat.

Andere aanwijzingen duiden op de vreselijke omstandigheden waar het Amerikaanse leger zich mee geconfronteerd zal zien. De "olievulkaan" braakt voort en zorgt voor een nog grotere druk op de Verenigde Staten, nu er naast economische rampspoed ook een ecologische ramp dreigt. In Europa steekt de eurocrisis hernieuwd de kop op, juist nu we denken - nu de euro heel langzaam weer wat stijgt - dat de financiële injecties hebben geholpen. Tijdens de zomer zal het effect van die injecties echter oplossen doordat vrij verkeer van mensen en goederen beperkt wordt en er problemen bij de productie en distributie van voedingsmiddelen optreden, waardoor er midden juli in meerdere EU-landen grote opstanden uitbreken.

Door de grote mentale druk uit andere gebieden worden de opstanden in de EU (en in de voormalige Oostbloklanden) zeer gewelddadig en bloedig uit. Tijdens deze periode vormen zich overal in Europa serieuze revolutionaire bewegingen, voortkomend uit het bloed in de straten. Deze bewegingen zullen roepen om het "opheffen van de EU" en ze zullen daarbij dusdanig in kracht toenemen dat er gewelddadige acties tegen en in de omgeving van tal van (uit Brussel gestuurde) EU-organisaties zullen plaatsvinden.

In de inleiding naar deze scenario's spreekt HPH over "12 pijnlijke dagen voor de regering van Barack Obama", die zeker zullen optreden, al is men er niet helemaal zeker van hoe die zullen manifesteren. Wel wordt steeds over de eerste twee weken van augustus gesproken.

In Scenario 1 hebben deze "12 pijnlijke dagen van Obama" betrekking op niets minder dan de totale instorting van het mondiale monetaire systeem, en tengevolge daarvan het min of meer directe failliet van de VS. De regering in Washington staakt binnen enkele dagen alle betalingen.

Obama wordt daardoor geconfronteerd met de weigering van de meeste ambtenaren om zonder betaling verder te werken en ook nog eens het "regeringsdraaiboek" te volgen. Tijdens deze periode breken in de hele VS opstanden uit en wordt er van alles verstoord. In dit scenario spuugt de olievulkaan onverminderd verder. Door onthullingen van vele, niet langer betaalde, regeringsmedewerkers raakt het Amerikaanse politieke landschap in het verdere verloop van de zomer en de herfst volledig in verval.

Dit scenario voorziet rond 8 november een oorlog tussen de heersende klasse en de Amerikaanse bevolking, waarbij in de eerste vier dagen van de strijd massaal veel doden vallen. Op de vijfde dag vallen leden van een burgermilitie een konvooi van regeringsmedewerkers aan en worden honderden hooggeplaatste vertegenwoordigers van de heersende klasse en hun lakeien (politici) gedood.

Daarop volgt een ontladingsperiode waardoor in de twee maanden die volgen de strijd overslaat naar de hele planeet en er grote chaos ontstaat. In dit scenario wordt de olievulkaan gesloten door een aardbeving, maar dat gebeurt wel pas eind maart 2012. De totale schade door de olievulkaan en de burgeroorlog leidt tot 1.289 miljard doden wereldwijd.

Scenario 2
In dit scenario besluit Israël Iran aan te vallen, en daarmee komt het dan tot de al eerder door HPH voorspelde "Israëlische fout". Ook dit zou rond 11 juli gebeuren. De oorlog en de vernietiging van grote delen van het Midden-Oosten in het algemeen, en van Israël en Iran in het bijzonder, die er op volgen, leiden tot een zeer grote humanitaire crisis, terwijl de planeet de handen vol heeft met de radioactieve wolken, die zich later vermengen met as uit IJslandse vulkanen en de petroleumwolken uit de Golf van Mexico. Dit alles vormt de "zieke winden" die al eerder voorspeld werden en leidt tot een epidemie van een nieuwe soort van griep - de blauwe griep, of blue flue.

De Israëliërs besluiten tot de aanval op Iran omdat de wereldeconomie al zichtbaar op instorten staat, en omdat ze hopen de VS nog mee in de oorlog tegen Iran te betrekken zolang die nog genoeg economische en militaire kracht hebben. De tactiek mislukt echter omdat de druk vanuit de "achtergrond" op de regering van Obama, en directe dreiging vanuit Rusland en China het Israëlische plan verijdelen. In dit scenario worden de Israëliërs verslagen nadat ze in Iran zeer veel schade hebben aangericht. Die schade verhindert echter niet de aanval op Irak waarbij de daar nog aanwezige Amerikaanse troepen vrijwel volledig gedecimeerd worden. Tel Aviv en andere Israëlische steden worden onbewoonbaar als resultaat van zowel directe aanvallen alsook door de fout van de Israëliërs met kernwapens te dreigen. Dit leidt ertoe dat deze steden "toevallig" met "vuile bommen" aangevallen worden door kamikazepiloten die hun vliegtuigen op de nucleaire opslagplaatsen laten neerstorten; opslagplaatsen die daar door de Israëliërs gek genoeg zelf zijn neergezet. De spanning blijft stijgen tot november. Dan trekken nieuwe dingen de aandacht.

Dit scenario voorspelt dus dat de "12 dagen van Obama" begin augustus door een aanval van Israël op zowel Iran als Irak ingeleid worden. De Israëliërs proberen dan opnieuw een aanval onder valse vlag (zoals op de USS Liberty) in scene te zetten en doden daarbij Amerikaanse soldaten op Iraakse bodem. De Obama-regering trapt er echter niet in, en men heeft zoveel last van een slecht geweten dat men het dubbelspel van de Israëliërs daadwerkelijk erkent in een toespraak op 12 augustus.

Obama "onthult" daarbij enkele waarheden over de Israëlische aanval op Iran en ook over de Zionistische controle over de Amerikaanse binnenlandse aangelegenheden. Dit scenario leidt het wisselende spanningsveld in november naar een constitutionele en nationale crisis in de VS. Er volgt een poging tot een Zionistische staatsgreep in de VS onder de dekmantel van een "Volkspartij", die echter naar vier dagen al spaakloopt. Het gevolg is pogroms op Zionisten in heel het land.

In dit scenario vormt de "Zionistische staatsgreep" het vier dagen lange kantelpunt (een kantelpunt dat door vele analisten voor november 2010 op verschillende manieren voorspeld wordt), dat de inleiding is voor een periode van meer dan twee maanden "ontlading". De bevolking loopt te hoop tegen de "Zionistische politici en generaals" die de staatsgreep wilden plegen. In november en december en een deel van januari 2011 komt het in dit scenario tot een burgeroorlog, en tot showprocessen tegen Zionisten, bankiers, spindoctors en politici en de daarop volgende publieke executies.

In dit scenario vormt het plein voor het Washington Monument (dat bij de burgeroorlog begin december volledig vernield wordt) het decor voor de live op televisie uitgezonden executies. Het Jodendom ondergaat een vloedgolf aan reformaties. Het Zionisme wordt verbannen. Ook in dit scenario wordt het olielek gedicht door een aardbeving. In maart 2012 bedraagt de totale schade door de olievulkaan, de Israëlische fouten en de daaropvolgende oorlog 1,289 miljard doden wereldwijd.

Scenario 3
In dit scenario heeft het steeds wisselende spanningsveld dat de zomer en de herfst zal domineren vooral betrekking op het voortschrijdende sterven van de dollar, en het ineenstorten van het Amerikaanse imperium. De "12 dagen van Obama" hebben in dit scenario geen betrekking op het ineenstuiken van het wereldwijde monetaire systeem door volledig uit de hand lopende deflatie enerzijds en een hyperinflatie inzake alles wat men kan eten en kan stoken, maar op een milieuramp vanwege de olievulkaan in de Golf van Mexico.

In dit scenario is het steeds wisselende veld van spanning en ontlading het gevolg van de voortschrijdende economische problemen, het verliezen van de oorlogen in Irak en Afghanistan en - het belangrijkste - de groeiende crisis tengevolge van de olievulkaan,

In juli zal blijken dat alle pogingen de lekken te dichten zijn mislukt, en de afsluiter - die nu nog deels functioneert - zal door roest en slijtage volledig falen, zodat mogelijke alle oceanen wereldwijd vervuild raken. Wat volgt is een internationale crisis, die tot de "12 dagen van Obama" leidt, nadat hij en zijn regering hebben besloten voor de nucleaire optie te kiezen om de olievulkaan te sluiten. ER ontstaat dan een wereldwijd tumult.

Hoewel alle scenario's er niet gunstig uitzien, is deze optie wel de meest ongunstige van allemaal. Ondanks wereldwijde protesten en een versneld instorten van het wereldwijde monetaire systeem, worden er toch plannen gesmeed het "nucleaire afsluitmechanisme" (de machthebbers zullen erop staan dat het in de media zo genoemd wordt) voor te bereiden.

Na een lange zomer en herfst, waarin de chaos zich over heel de planeet uitbreidt, worden er voorbereidingen getroffen om boorgaten te maken voor de nucleaire springladingen die de vulkaan dienen te sluiten. Dit gebeurt hoewel men terdege weet dat de detonatie tot een zekere reactie in de New-Madrid-breuk zal leiden. De spanningen in die breuk zullen ontladen worden en zware aardbevingen in het zuiden van de VS veroorzaken. Milieuproblemen, inclusief plotselinge drukveranderingen in olievelden over heel de wereld, zorgen ervoor dat de oliewinning op zeer veel plaatsen tot stilstand zal komen. Als kettingreactie treedt er wereldwijd verhoogde seismische activiteit op. In dit scenario wordt het "nucleaire afsluitmechanisme" in november in werking gezet. Wat volgt is een ingrijpende en verregaand ongecontroleerde diaspora, als miljoenen mensen wegvluchten uit het zuid-oosten van de VS, uit Mexico en uit andere Golfstaten.

Ook grote delen van de bewoners van het Caribisch gebied willen hun eilanden ontvluchten. Velen slagen daar echter niet in. Zoals te verwachten is heel Noord-Amerika in september en oktober, als het "nucleaire afsluitmechanisme" voorbereid wordt, een chaos. Wereldwijd sterven miljoenen mensen door het instorten van het monetaire systeem en de uitwerking daarvan op de voedselvoorziening, de energievoorraden en de gezondheid. Nog eens miljoenen komen om het leven bij pogingen om aan de milieuramp, die zich snel over heel de Golfregio en ver daarbuiten uitbreidt, te ontkomen. Giftige wolken zullen voor de eerste paniek zorgen.

Natuurlijk zullen de atoombommen op 8 november tot ontploffing gebracht worden en in het verloop van de volgende vier dagen manifesteren zich de verwachtte effecten, inclusief wereldwijde aardbevingen en verschuivingen van de tektonische platen. Wereldwijd houden de mensen de adem in en wachten ze op de resultaten van het "nucleaire afsluitmechanisme". In dit scenario volgt dan tot de 23e januari een periode van ontlading, die terug te voeren is op de grootste party die de wereld ooit kende, omdat de mensheid blij is dat de olievulkaan gesloten is en slechts de Golfregio, het Caribisch gebied en de oostelijke kusten van de Atlantische Oceaan werden vernietigd.

In deze ontspanningsperiode worden de verantwoordelijken van BP en de regeringsverantwoordelijken opgejaagd en opgespoord en of in showprocessen "heropgevoed" of geëxecuteerd. De olievulkaan, de daaropvolgende diaspora en het instorten van de financiële infrastructuur zullen wereldwijd 1,289 miljard doden eisen.

Hetzelfde scenario met een iets ander einde ziet er zo uit: het "nucleaire afsluitmechanisme" sluit de vulkaan niet en de periode van ontlading die er volgt zal zich uiten in een bandeloze moordlust als miljoenen mensen alle bankiers, politici en bedrijfsmanagers die ze vinden kunnen opjagen en afslachten. De hele menselijke samenleving explodeert in stuiptrekkingen van blinde woede en hulpeloosheid. In deze tweede versie van Scenario 3 wordt de vulkaan uiteindelijk gesloten door een aardbeving in maart 2012. Door de schade van de olievulkaan, het sterven van de oceanen en de daaropvolgende vergiftiging van de atmosfeer leidt tot 1,289 miljard directe doden. Het grootste deel van de mensen die overblijven zullen omkomen door de totale instorting van de beschaving.

De nucleaire optie kan er ook toe leiden dat de zeebodem instort en voor een wereldwijde catastrofe zorgt. 80% van de wereldbevolking zou in dat geval het leven laten.

Scenario 4
Zoals Scenario 1 wat betreft de economische en ecologische schade en 8 november als kantelpunt. Dit kantelpunt zou een echte of gefingeerde oorlog met buitenaardse wezens kunnen zijn, gevolgd door een zeer gewelddadig contact met die buitenaardse wezens. 20% van de mensheid komt om het leven door de schade van de olievulkaan, de diaspora die volgt uit angst voor de buitenaardse wezens en de ineenstorting van alle infrastructuur.

Scenario 5
Het komt tot geen van de hierboven beschreven scenario's, juist omdat ze voorspeld werden. In plaats daarvan werpt het universum ons iets totaal onverwachts voor de voeten (uiteraard 'sterven' ook hierdoor de euro en de dollar; deflatie, hyperinflatie en de olievulkaan blijven bestaan) en wordt iedereen totaal verrast. Het is een zeer waarschijnlijk scenario. Ook in dit geval zullen de eerder genoemde factoren voor het sterven van 20% van de wereldbevolking zorgen.

***

Op de website van Half Past Human vindt u de uitgebreide uitleg over het systeem waarmee men tot deze conclusies is gekomen.

 

Bron: Zonnewind