milleniumdoelstellingen 2015Op de Vlaamse radio is bijna dagelijks een reclamespot te horen over “De tijd loopt”. Er wordt aandacht gevraagd voor de intentieverklaring van de 191 landen die de Milleniumverklaring hebben ondertekend om in het jaar 2015 de armoede in de wereld gehalveerd te hebben ten opzichte van de stand in 2000. Ik ging me verdiepen in die doelstellingen, want in Nederland heb ik dat nieuws blijkbaar gemist. Heeft Nederland niet meegetekend? Of is er in Nederland niet de behoefte om dit maatschappelijke werelddoel onder de aandacht te brengen zoals bij onze zuiderburen? Kijk even mee naar de inhoud van het wereldwijde doelstellingenprogramma en de inzet van de Belgische actievoerders om de politiek tot actie te manen. 

2015 De tijd loopt is een coalitie met ondertussen 25 ngo’s die specifieke aandacht besteden aan de Millenniumdoelstellingen (MDG’s).. 2015 De tijd loopt is de Belgische tak van het wereldwijde netwerk tegen armoede, GCAP (Global Call to action against poverty). 11.11.11 coördineert het geheel en is aanspreekpunt. Deze coalitie startte in 2005, terzelfdertijd met de white band-campaign “make poverty history!” : tal van wereldwijde acties en activiteiten, alsook grote concerten werden toen georganiseerd, met slechts één doel : de door alle wereldleiders gemaakte belofte van het jaar 2000, met name de armoede tegen 2015 met de helft reduceren, terug onder de aandacht brengen. 

Bron: http://www.detijdloopt.be/

De verklaring

IN september 2000 verzamelden alle staatshoofden en regeringsleiders van de VN-lidstaten in het hoofdkwartier in New York voor de eerste Algemene Vergadering van het nieuwe millennium. Aan het einde van de driedaagse ondertekenden de leden unaniem de Millenniumverklaring. Deze verklaring bevatte een reeks becijferde en in de tijd geplande doelen: de Millenniumdoelstellingen.

Als de mensheid deze doelen realiseert, dan vermindert het aantal armen en mensen dat honger lijdt met de helft. Er is basisonderwijs voor alle kinderen. Enkele ziektes zoals aids en malaria zijn teruggedrongen. Het aantal moeders dat een zwangerschap of een geboorte niet overleeft, vermindert met drie vierden. Ook de sterfte van kinderen onder de vijf jaar daalt tot een vierde. Het aantal mensen zonder toegang tot drinkbaar water wordt tot de helft teruggebracht. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is uitgevlakt. De druk op het ecosysteem verlicht.

Ruw samengevat gaat het bij de eerste 7 Millenniumdoelstellingen om opdrachten die een betere menselijke ontwikkeling in het Zuiden voor ogen hebben. De landen moeten die zelf realiseren. Deze doelstellingen zijn gekwantificeerd en kennen een tijdslimiet. Millenniumdoelstelling 8, onder de titel ‘wereldwijd partnerschap', moet zorgen voor een internationaal beleid opdat de eerste 7 opdrachten kunnen slagen.

Van bij het begin was er discussie over de reikwijdte van de Millenniumdoelstellingen. Waren ze utopisch of net akelig pragmatisch? Voor de bedenkers ging het alvast niet om een verre utopie, maar om een inhaaloperatie. Het verwezenlijken van de doelstellingen zou ons opnieuw in lijn brengen met de vooruitgang van de jaren '60 en '70 en compenseren voor de terugval en vertraging die in de jaren '80 en '90 waren opgelopen.

De armoede halveren en minder mensen honger

Het percentage mensen dat in extreme armoede leeft, moet in 2015 ten minste voor de helft zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. Extreme armoede betekent dat iemand minder dan $1,25 per dag te besteden heeft. In 1990 leefden 1,8 miljard mensen in extreme armoede, oftewel 41,7 procent van de wereldbevolking.

Iedereen fatsoenlijk werk

Minder armoede kan alleen worden bereikt als meer mensen aan een fatsoenlijke baan worden geholpen. Fatsoenlijk werk is productief werk dat wordt uitgevoerd uit vrije wil onder gelijke, veilige en waardige omstandigheden. Juist in arme landen hebben mensen vaak slechtbetaald, tijdelijk of onveilig werk. Dit probleem doet zich vooral voor onder vrouwen en jongeren.

Halvering percentage mensen met honger

In 2015 moet ook het percentage mensen dat honger lijdt zijn gehalveerd. In 1990 was dat percentage 20 procent. En bijna eenderde van alle kinderen onder de vijf was toen ondervoed.

Alle kinderen naar school

In ontwikkelingslanden gaan miljoenen kinderen nog niet naar school. Vaak worden zij thuis gehouden om mee te helpen in het huishouden of om een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen.

Verplicht en toegankelijk basisonderwijs is een belangrijk middel in de strijd tegen kinderarbeid. Het geeft kinderen de kans om zich verder te ontwikkelen waardoor hun kansen in het leven toenemen. Dit komt uiteindelijk de hele maatschappij ten goede. Daarom moet ervoor gezorgd worden dat in 2015 alle kinderen overal ter wereld basisonderwijs kunnen volgen en afronden.

Mannen en vrouwen gelijkwaardig

Het derde millenniumdoel gaat over de rechten van vrouwen. Mannen en vrouwen hebben formeel dezelfde rechten. Dit is vastgelegd in internationale mensenrechtenverdragen. In de praktijk blijkt dit echter niet voldoende om achterstelling van vrouwen tegen te gaan. Zo gaan er in veel arme landen minder meisjes naar school dan jongens. Meisjes worden vaak niet naar school gestuurd omdat de ouders dit niet nuttig vinden. Ze gaan er vanuit dat het niet nodig is omdat ze later toch zullen trouwen en kinderen krijgen. Een andere reden om meisjes thuis te houden is omdat ze mee moeten helpen in het huishouden. De doelstelling onder het derde millenniumdoel is daarom dat in 2015 er net zoveel meisjes als jongens naar school zouden moeten gaan, op zowel basis-, middelbaar als hoger onderwijs.

Minder kindersterfte

Het percentage kinderen dat voor hun vijfde jaar overlijdt moet in 2015 met tweederde zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. In dat jaar stierven wereldwijd 12,4 miljoen kinderen.

De hoge kindersterfte heeft verschillende oorzaken. Veel kinderen overlijden aan ziektes die voorkomen of genezen hadden kunnen worden, zoals diarree, mazelen, longontsteking en malaria. Toegang tot medicijnen, vaccinaties, een goede hygiëne en een goede gezondheidszorg is noodzakelijk om deze ziekten te helpen bestrijden.

Verbetering van de gezondheid van moeders

Jaarlijks overlijden honderdduizenden vrouwen aan de gevolgen van hun zwangerschap. Bloedingen, infecties en een hoge bloeddruk zijn veel voorkomende doodsoorzaken die met goede medische hulp en kraamzorg voorkomen kunnen worden. Als vijfde millenniumdoel is bepaald dat moedersterfte in 2015 met driekwart moet zijn teruggebracht ten opzichte van 1990.

Toegang tot reproductieve gezondheid

Vaak is moedersterfte het gevolg van illegale en gevaarlijke abortussen. Beschikbaarheid van voorbehoedsmiddelen en toegang tot veilig uitgevoerde abortus is daarom van levensbelang. Net als het recht van vrouwen om zelf te beslissen over haar eigen seksualiteit en het al dan niet krijgen van kinderen. Dit wordt reproductieve gezondheid genoemd. Uiterlijk in 2015 moeten alle vrouwen hier toegang toe hebben.

Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziektes

Sinds begin jaren '90 heeft aids miljoenen slachtoffers gemaakt, vooral in Afrika. Afgesproken is dat in 2015 de verspreiding van hiv/aids tot staan moet zijn gebracht. Ook moet iedereen met hiv/aids hiervoor de juiste medicijnen kunnen krijgen.

Minder malaria en tbc

Behalve de verspreiding van hiv/aids moet ook malaria en andere grote ziekten zoals tbc een halt worden toegeroepen in 2015. Malaria wordt veroorzaakt door muggenbeten. De ziekte kan onder meer worden tegengegaan door kinderen onder met insecticide bewerkte netten (klamboes) te laten slapen.

Meer mensen in een duurzaam leefmilieu

Armoedebestrijding gaat hand in hand met milieubescherming. Luchtvervuiling, ontbossing en uitputting van landbouwgrond zijn directe bedreigingen voor de levensomstandigheden en gezondheid van mensen. Een duurzaam milieubeleid is daarom van levensbelang.

Veilig drinkwater

Voldoende en schoon drinkwater ligt aan de basis van een goede gezondheid. Wereldwijd hebben bijna een miljard mensen niet genoeg schoon drinkwater tot hun beschikking. Dit zorgt voor ernstige gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en infecties.

Ook moeten miljoenen mensen het nog altijd stellen zonder sanitaire voorzieningen. In het zevende millenniumdoel is daarom vastgelegd dat het percentage mensen zonder toegang tot veilig drinkwater én sanitaire voorzieningen in 2015 gehalveerd moet zijn ten opzichte van 1990.

Betere leefomstandigheden in sloppenwijken

Wereldwijd leven bijna een miljard mensen in sloppenwijken. In 2000 is afgesproken dat de leefomstandigheden van tenminste 100 miljoen bewoners van krottenwijken flink verbeterd moeten worden.

Mondiaal samenwerkingsverband voor ontwikkeling

Het achtste millenniumdoel gaat over de manier waarop de rijke landen ontwikkelingslanden kunnen helpen met het behalen van de andere millenniumdoelen. Bijvoorbeeld door meer ontwikkelingshulp te geven, schulden te verlichten en door het wegnemen van handelsbarrières. Hierdoor krijgen de arme landen meer mogelijkheden hun producten te exporteren naar de rijke landen.

Betaalbare medicijnen

Veel medicijnen zijn in ontwikkelingslanden te duur of onvoldoende voorradig. Daarom is afgesproken dat in samenwerking met de farmaceutische industrie er meer betaalbare medicijnen beschikbaar moeten worden gesteld.

Meer internetaansluitingen en mobiele telefoons

Moderne communicatiemiddelen als mobiele telefonie en internet zijn van groot belang voor de ontwikkeling in arme landen. Hiermee kunnen mensen eenvoudiger aansluiting vinden op de wereldeconomie. In samenwerking met het bedrijfsleven moet dan ook worden gewerkt aan een betere beschikbaarheid van deze middelen.

bron: www.ncdo.nl