Hoe zou het toch komen dat politici, als ze eenmaal in de Tweede Kamer zijn gekozen, alle wezenlijke kritiek op de monarchie laten varen? Weliswaar blijken in privégesprekken de meeste kamerleden tegenstanders van de monarchie, maar zodra het moment is aangebroken daar in het openbaar getuigenis van af te leggen, laten zij het afweten. Onder die omstandigheden is er van initiatieven en voorstellen om de monarchie af te schaffen al helemaal geen sprake.

Hoe zou het toch komen dat de voorzitter van de ministerraad, (meestal abusievelijk aangeduid als 'minister-president' of 'premier') gedwee elke week naar het paleis van mevr. Amsberg gaat om over staatszaken te spreken. Waarom is het niet andersom? Waarom komt mevr. Amsberg niet elke week langs bij de voorzitter van de ministerraad? Hoe komt het toch dat alle ministers, staatssecretarissen en kamerleden klaarblijkelijk in de eerste plaats loyaal zijn aan mevr. Amsberg en niet aan de kiezers aan wie zij hun positie in de eerste plaats hebben te danken?

 

Het antwoord is heel eenvoudig: zij leggen allen een eed van trouw af aan mevr. Amsberg persoonlijk! Die eed luidt: 'Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet'.

De officieren van de krijgsmacht leggen eveneens een eed van trouw af aan mevr. Amsberg. Onlangs benaderde ik een oude bekende met het verzoek om bijdragen te leveren voor Pro Republica. 'Weet je,' zei hij, 'ik ben reservekapitein bij de landmacht en heb een eed van trouw gezworen aan de koningin. Van mij kun je dus moeilijk verwachten dat ik medewerking verleen aan een republikeinse website'.

Het zal niemand verbazen dat alle politiemensen eveneens de eed van trouw aan mevr. Amsberg moeten afleggen. Per slot van rekening is de politie onontbeerlijk voor de handhaving van de orde, maar bovenal is de politie het eerstelijnsmachtsapparaat van de staat en dus van mevr. Amsberg. De politie is er niet in de eerste plaats voor uw veiligheid maar voor die van de familie Amsberg. Vandaar dat in Nederland het oplossingspercentage van diefstal en geweldsmisdrijven zo laag ligt. De politie heeft immers geen trouw gezworen aan u als burger, maar aan mevr. Amsberg.

Heeft u zich er ook over verbaasd hoe het toch mogelijk is dat rechters telkens wanneer de belangen van de familie Amsberg in het geding zijn, zonder enig acht te slaan op de feiten, klakkeloos vonnissen vellen die altijd in het voordeel zijn van de familie? Ook nu is het antwoord onthutsend eenvoudig. Niet alleen zitten de rechters in Nederland altijd onder een portret van mevr. Amsberg, maar zij leggen ook een eed van trouw af: 'Ik zweer/beloof dat ik trouw zal zijn aan de Koning, en dat ik de Grondwet en alle overige wetten zal onderhouden en nakomen'.

Zoals u ziet, Erwin Lensink de waxinelichtjeswerper van prinsjesdag heeft niet veel kans in de zaak die tegen hem loopt. Zelfs op de volkomen toewijding van zijn advocaat mag hij niet rekenen. Advocaten in Nederland zijn namelijk in de allereerste plaats trouw verschuldigd aan mevr. Amsberg, niet aan de cliënt voor wie zij heten te werken, getuige de advocateneed: 'Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet, eerbied voor de rechterlijke autoriteiten, en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen, die ik in gemoede niet gelove rechtvaardig te zijn'.

Qua straffen mag Nederland dan misschien een beetje minder inhumaan zijn dan bijvoorbeeld Iran of de VS, maar wie het opneemt tegen de staat en mevr. Amsberg (of door de staat wordt gedagvaard) heeft hier minder kans om zijn zaak te winnen dan in de meest spijkerharde dictatuur. Vergeet u ook vooral niet dat dagvaardingen en vonnissen in Nederland worden uitgesproken 'in naam der Koningin'.

In Nederland zweren dus de hoeders van het systeem in de eerste plaats trouw aan mevr. Amsberg en pas in de tweede of derde plaats trouw aan de grondwet. Volgens diezelfde grondwet zou ook mevr. Amsberg gehoorzaamheid zijn verschuldigd, maar in de praktijk staat zij boven de grondwet, juist vanwege de eed van trouw.

U heeft nu meteen het antwoord op de vraag waarom de Europese vorsten, of het nu keizers waren, of koningen, hertogen, markgraven, graven, baronnen, landjonkers, altijd een persoonlijke eed van trouw eisten van hun dienaren. Hoe krachtig en effectief zo'n eed van trouw aan een persoon is, bleek ook nog tijdens de Tweede Wereldoorlog. Aangezien alle Duitse militairen een persoonlijke eed van trouw aan de Führer hadden gezworen, bleven zij tot het laatst toe verbeten en met volle inzet doorvechten.

Mevr. Amsberg weet zich goed beveiligd. Duizenden, nee tienduizenden lakeien en dienaren die haar persoonlijk trouw hebben gezworen, staan klaar om haar belangen te verdedigen. U dacht misschien dat u als burger van een 'moderne democratie' ook meetelde? Indien Nederland daadwerkelijk een moderne democratie was, zou die veronderstelling juist zijn. Maar Nederland is, zo blijkt telkens weer, GEEN moderne democratie. Nederland is het privédomein van één enkele familie! Nederland is een achterlijke, feodale staat die zich voordoet als een democratie.

Er is misschien een schrale troost: de burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden leggen geen eed van trouw af aan mevr. Amsberg.

Leve de Republiek!