Mensen die blij zijn met het huidige systeem wat de teloorgang heeft veroorzaakt van onze samenleving en alles wat ons qua comfort dierbaar is, zoals onderwijs, zorg, pensioencentjes, jeugdzorg, ziekteverzekering, privacy, schone lucht, schoon water, schone voeding etc. etc. gaan op 9 juni als politiek apathisch stemvee naar de stembus om dit systeem in stand te houden. ‘Waarom doe jij wat je gevraagd wordt?’ Spinoza ’. Nadenkende burgers met gezond verstand en die onze planeet en alles wat daar op kruipt nog de moeite waard vinden, verbranden als signaal van minachting ‘de maat is vol’ op 8 juni a.s. hun stempassen bij het stadhuis van hun dorp of stad (17.00 uur). ‘De Nieuwe Nederlandse Mens’, ofwel de naoorlogse generatie wil geen wegkijker en meeloper meer zijn, zoals veel van onze voorouders.  Zij willen intellect, daden, duidelijkheid en cohesie in de samenleving!( detail...)

Alleen gezond verstand, argumenten, feiten en daden kunnen nog een wending geven aan het huidige destructieve systeem. Het gaat niet om de mensen zoals Balkenende,  koningin Beatrix, Van Vollenhoven of Wilders,  maar om het onzichtbare systeem van de politieke instituties van de Europese koningshuizen en hun elite. (De Europese Raad van Staatshoofden). Zij genereren de corrumperende effecten van ‘wiens brood men eet diens woord men spreekt’ en waar iedereen uiteindelijk aan onderworpen is.

 

In onderstaande argumenten en feiten waarom Nederland het onveiligste land van Europa is geworden geef ik aan hoe we dit systeem, dus niet de mensen, kunnen elimineren. Ik geef u ook de ‘tools’ om tot een betere wereld te komen vrij van oorlogen, chemtrails, codex Alimentarius, tetras politica, camera’s, opslag van vingerafdrukken en dna. Het is aan u! Geen woorden maar daden. Uw dienaar om het algemeen belang te dienen

Robert A. Verlinden www.wijzijnoveral.nl

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Job Cohen en alle andere lijsttrekkers kletsen maar wat!

‘Nederland is het onveiligste land van Europa!’

aldus Robert Verlinden van www.lijst11.nl

 

Ten bewijze de volgende voorbeelden:

1eProf. Mr. Pieter van Vollenhoven is beschermheer van NVVK veiligheidskunde. Hij liet het debat ‘Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid in Nederland?’ te Bunnik op 27 mei 2008, naast een professionele notuliste, integraal op Sony apparatuur opnemen. Begrijpelijk is dat hierdoor de aanwezige veiligheidskundigen, crème de la crème, met klokkenluider Fred Spijkers dagelijks op hun netvlies geen kritische noot durfden te plaatsen. Toen ik hier op 7 juli 2008 over schreef werd van Vollenhoven enkele dagen later van de zaak Spijkers gehaald. Zie:  http://www.burgersinactie.nl/080707%20nvvk%20flyerc.pdfHiermeeis Nederland het onveiligste land van Europa geworden zoals dat in de jaren ’30 en 40 ook was. Waarom zijn de PvdA en CDA medewerkers, net zoals men in de jaren ’30 was, wegkijkers en meelopers? Gaat het hier om generatiepatronen?

2e Verplichte opslag van vingerafdrukken voor een nieuw paspoort, alsmede dna opslag is in strijd met het recht op nemo tenetur. (Niemand hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling, laat staan meewerken aan veroordelingen die men niet heeft gedaan.)Hitler schafte het recht op nemo tenetur in 1937 af. Is de Joodse intellectueel met een publiek domein, Job Cohen, dat vergeten? Geheugenverlies is onveilig?

3eDe komende jaren vallen vele miljarden aan koopsompolissen vrij van de MKB babyboomers (In 2009 bedroeg dit circa 10 miljard euro). Vanaf 2007 moet iedereen wettelijk met een bescheiden vermogen, t.b.v. veilig beleggen en sparen, een vragenformulier invullen voor een zogeheten veilig ‘beleggingsprofielschets’. De financiële instellingen vragen allerlei privézaken. Nog net niet wordt gevraagd hoe vaak je hèt doet. Met deze gegevens kan de kroonprins, als commissaris bij De Nederlandsche Bank en op basis van het spreekwoord ‘wiens brood men eet diens woord men spreekt’, de adviezen zo laten aansturen dat er vooral in fondsen met een hoog rendement wordt belegd. Dat zijn clusterbommen en gentechnologie, maar dat vertelt men niet. Ook niet aan de leden van de pensioenfondsen. Is dat veiligheid? Het enige wetsartikel wat er wordt ingestampt is: ‘In het verleden behaalde resultaten bieden géén garantie voor de toekomst’.

4e In het oude westen van Rotterdam hebben MKB’ers een pak vragenformulieren gekregen van het MKB. Analoog aan het vragenlijstje voor beleggingsprofielschets wordt ook nu nog net niet gevraagd hoe vaak je hèt doet? Na invulling weten ze alles van je. Is dit de reden dat Prinses Maxima, bekend van microkredieten, meer vragenformulieren wil om meer inzicht over het Midden- en kleinbedrijf te verkrijgen? Hiervoor pleitte ze tijdens de opening van de G20. Voor wiens veiligheid is dat? (Maxima opent G20 bijeenkomst FD 26/5/10) Hierdoor zijn de leerlingen van de Scholingswinkel van het Albeda College die dit onderzoek mede uitvoeren en de medewerkers van de Alliantie West Kruiskade, die nog geen kritische vraag hebben gesteld, wegkijkers en meelopers?

5eIn 2005 werd Nijmeegse activist Louise Sévèke vermoord. Het jaar dat ook het procesrecht van een ieder, de zogeheten actio popularis, geruisloos werd afgeschaft. De camera’s hebben de moordenaar niet herkend. Het lijkt er dus op dat camera’s selectief kunnen worden gebruikt. In wiens veiligheid is dat?

6eOm toegang te krijgen tot veel websites van nutsbedrijven moet men vooraf akkoord gaan met de algemene voorwaarden, zonder deze te kennen en zonder hier inspraak in te hebben gehad. Voor wiens veiligheid is dat?

7e In 1980 werd ons staatshoofd, koningin Beatrix beëdigd. Toeval of niet, maar Marcel van Dam zegt het volgende: Citaat: Initiatiefnemer en eindredacteur Marcel van Dam: ‘De boodschap van de film ‘De Onrendabelen’ is dat Nederland vanaf ongeveer 1980 door bewust beleid op een glijbaan is terechtgekomen naar een ruwer, harder en minder humaan sociaal klimaat, met een groeiend aantal verliezers. Wat door beleid is scheef gegroeid, kan met beleid ook weer worden recht getrokken. Als voldoende mensen dat willen. Maar ze moeten het eerst natuurlijk wel weten. De film ‘De Onrendabelen’ wil daar aan bijdragen. Einde citaat.
Conclusie: op 9 juni a.s. gaan stemmen betekent meewerken om het huidige systeem van list & bedrog in stand te houden, zoals dat ook in de jaren ’30 het geval was. Nederlanders zijn geen wegkijker en meelopers meer zoals onze voorouders dat in de jaren ’30 en ’40 waren. Geen mea maxima culpa maar het bespreken en verwerken van ons verleden is noodzakelijk om aan een toekomst voor ons zelf en onze kinderen te kunnen werken. ‘Alleen degenen die zijn verleden kent heeft toekomst’. (Wilhelm Humboldt/Duitse Humanist)
 8 juni 17.00 uur verbranding stempassen voor de stadhuizen in alle dorpen en steden ‘Nederland is rijp voor revolutie!’(Maurice de Hond)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------

Burgers eisen de macht terug over de wetten zoals in 1848, na de afgedwongen Grondrechten, is afgesproken

Burgers eisen de macht terug over de wetten!

Politiek is existentie. Existentie is ons bestaan en de waarden daarvan. Waarden zijn de wetten. Norm betekent de plicht. Normen & waarden. Het is de norm om burgers vooraf te raadplegen over nieuwe wetten. Burgers eisen weer de macht over de wetten. Ofwel over hun eigen waarden, zoals in 1848 is afgesproken.  In 1848 werd de ware identiteit van Europa vastgelegd in de Grondrechten![1]

Stelling 1:‘zonder kennis van normen & waarden is een samenleving gedoemd in achterstand en slavernij te geraken’. Alvorens op 9 juni naar de stembus te gaan willen burgers eerst weten wat de nieuwe normen (plichten) en waarden (wetten) zijn die door koningin Beatrix in haar kersttoespraak van 1992 zijn aangekondigd?[2]

Stelling 2:‘Voorbeeld geven is de essentie van opvoeding’. Valsheid in geschrifte is het begin van criminaliteit. Waarom is de spreuk op het standbeeld van Fortuyn een falsificatie en waarom wordt het als zodanig gedoogd? De spreuk ‘laten wij waken over de vrijheid van het spreken –Pim’ is weliswaar als citaat van Fortuyn weergegeven, maar hij heeft het nooit gezegd. Het is een devies van de Pim Fortuyn Foundation[3]. Kortom, het is valsheid in geschrifte! De spreuk zou moeten luiden: ‘Laten wij waken over de vrijheid van het spreken in de publieke ruimtes van de instituties’(Gedachtengoed van wijlen de heer Fortuyn ‘A hell of a job/p40).Citaat: ‘Wat echt verkeerd is kan natuurlijk niet worden getolereerd’ Einde citaat. (Koningin Beatrix. Kersttoespraak 1998) Kunnen we de koningin als regering nog serieus nemen als falsificaties worden gedoogd?

Stelling 3:‘Volksvertegenwoordigers moeten zonder last of ruggespraak in het parlement kunnen spreken’. Thorbecke wist in 1848 al dat partijpolitiek zou corrumperen, zoals dat in de jaren ’30 en nu weer volop gaande is. Burgers willen volksvertegenwoordigers! (www.lijst11.nl en www.lijst14.nl ) Weg met partijvertegenwoordigers die zich laten zich onderwerpen aan partijdiscipline!

Stelling 4:  Alleen feiten en argumenten vertegenwoordigen het gezag’.Het gezag is dus niet de politie-uniformen of de toga’s van de rechters, noch de koningin of Job Cohen. Zij zijn gezagsdragers. Het gezag (autoriteit) zijn de feiten (2+2=4) en de argumenten (voorbeelden). Deze dienen, na de dialoog[4], te worden weergegeven in de exemplarische besluiten van de leden van de instituties of belanghebbendenraden. Voorbeeld: tot en met 1 januari 2002 gold bij het toen nog breed maatschappelijk gedragen, ijzersterke privaatkeurmerk EKO nog het recht op verenigen. Echter, het recht op verenigen is daar op 1 januari 2002 geruisloos opgeheven. Waarom?[5]  Pas op 14 juni 2007 is dit door minister Gerda Verburg formeel bekend gemaakt. Ook het recht op verenigen binnen pensioenfondsen werd vanaf 2003 niet meer gerespecteerd[6] Kortom, terug naar de plicht (norm)van 1848! Burgers eisen  dat zij vooraf, via de rechtsinstellingen, de publieke ruimtes van de instituties,  worden geraadpleegd over nieuwe wetten, wetswijzigingen, oorlogvoeren en overige politieke kwesties, zoals tijdens het Europese Revolutionaire jaar 1848, na de afgedwongen Grondrechten[7], is afgesproken. Niets meer niets minder!

Stelling 5:‘Fractieleiders zijn potentiële dienaars en dienaressen van de kroon i.p.v. het volk’[8].Willen we dat? Waarom wordt dit niet op scholen verteld? Alleen burgers die dit systeem van ‘dom houden’ willen behouden gaan op 9 juni a.s. als politiek apathisch stemvee naar de stembus.

Uw dienaar om het algemeen belang te dienen*. Robert A. Verlinden www.lijst11.nl - Revolutionaire Partij Nederland De enige partij die slechts een omwenteling wil van debat en dialoog.*Ter ere van oud verzetstrijders liefde voor de aarde en de wereld is er een platform van dienaars in wording om het algemeen belang te dienen, zonder aan eigen dossiers prioriteit te geven.[1]
In de geromantiseerde film van ‘Sissy keizerin van Oostenrijk’ die zich afspeelt in 1848, het Europese Revolutionaire jaar, kunt u zien dat een parlement voor vrijheid en democratie niet voldoende was. De Hongaarse Revolutionairen en vele andere Europeanen eisten de macht over de wetten zoals geschiedde.

[2]Kersttoespraak 1992 van koningin Beatrix. Citaat: ‘Wel moeten we de overgang zoeken naar een maatschappij met een nieuw gevoel voor normen en regels waaraan algemeen wordt vastgehouden’ Einde citaat.(Normen betekent plicht; regels betekent waarden).

[3]Voorwoord van Albert de Booij, oprichter Speakers Academy, in het boek ‘A hell of a job’, verzamelde columns van Pim Fortuyn.

[4]De dialoog is de enige mogelijkheid voor leden om een mening te kunnen vormen. Dus niet internet of andere  ict grollen of grappen!

[5]Alleen de Koninklijke familie proeft het verschil niet tussen genetische-gemanipuleerde  en biologische groenten. Hun groenten komen uit eigen tuin en dat geeft de familie een goed gevoel, aldus de kroonprins (Agd 14/8/05/p8 en p9). Voeding is met  schoon water en schone lucht  de basis van ons bestaan (Existentie). De waarden van onze existentie (zijn) kan alleen worden bescherm door wetten en regelgeving. In 1848 hadden de revolutionaire dit als geen ander in de gaten. Laat dit terugkomen in het bewustzijn van alle burgers! Onze Grondwet vloeit voort uit de afgedwongen Grondrechten van 1848.  Hierin is opgenomen het recht op verenigen. Thorbecke is vergeten te vermelden dat het recht op verenigen voortvloeit uit de plicht (norm) van het staatshoofd om de bevolking, via de besturen van de instituties die hieruit voortkomen, vooraf te raadplegen over nieuwe wetten, wetswijzigingen, oorlogvoeren en overige politieke kwesties(waarden) Hierdoor, naast andere invloeden, weten wij dit (collectief) niet. Femke Halsema cum suis doet dat niet. Koningin Beatrix vindt dit prima! ‘Wiens brood men eet diens woord men spreekt’. Bij EKO werd feitelijk de oppositie en controle op criteria, waar  voeding aan moet voldoen, monddood gemaakt. Waarom zijn natuurvoedingswinkeliers wegkijkers en meelopers?

[6]In 2006 en 2007 hebben nationale pensioendebatten plaats gevonden. De direct belanghebbenden, dat zijn de leden van de pensioenfondsen, zijn echter niet vooraf geraadpleegd over de feiten en argumenten waarom in 2003 grote hoeveelheden pensioenwetten zijn gewijzigd. Zelfs achteraf zijn ze niet geïnformeerd. Ze worden voor voldongen feiten geplaatst zoals het verdampen van hun centjes waardoor de AOW leeftijd moet worden verhoogd.

[7]‘Grondrecht: het recht, de rechtsinstellingen waarop het overige of latere recht steunt’ (Van Dale)

[8]CIVIS MUNDI/ april 2009 ‘Burgerschapsproblematiek opnieuw ter discussie’ S.W. Couwenberg. Citaat: ‘Vandaar dat Nederland de enige democratie is waar die soevereiniteit nog steeds niet in de grondwet erkend is, afgezien dan van de Staatsregelingvoor het Bataafse volk van 1798. Maar nadien is dat uit alle daaropvolgende grondwetten verdwenen’ Ministers blijven zich dienovereenkomstig nog altijd presenteren als dienaren van de Kroon en niet van het volk’.Het is derhalve geen wonder dat activering van politieke betrokkenheid en participatie van het volk hier zo lang geen voedingsbodem vond. Onze lange traditie van politieke apathie is daardoor opnieuw bevestigd.

Robert A. Verlinden