Dit artikel (deel 2) gaat over nieuwe genezingsmethoden voor de nieuwe tijd. De Russische genezingsmethodiek luidt een nieuw tijdperk in: Het tijdperk van zelfbeschikking in de gezondheidszorg.

In plaats van uw verantwoordelijkheid voor uw lichaam aan anderen over te dragen, kunt u nu zelf de controle over uw lichaam overnemen. Hebben we het over “genezen”, dan komen we er ook niet onderuit om over “gebrek” te praten. Gebrek is een idee dat ons doet denken dat we iets missen. Alles wat je denkt dat je mist, dat mis je dan ook.( detail...) Dat betreft ook gezondheid. Daarbij zijn het slechts ideeën dat er iets ontbreekt en deze wijze van denken bezorgt ons pijn. Laten we die negatieve gedachten los, dan worden we vrij.

We hebben namelijk op elk ogenblik alles wat we nodig hebben. We staan altijd op de juiste plaats. Als we accepteren dat we in een perfecte staat verkeren, ontstaat er vrede en absolute zekerheid dat er alles is wat we nodig hebben. Ook genezing. Ons verstand doet ons telkens weer geloven dat er gebrek is. En daarmee verwijderen we ons van God. Als we het verstand loslaten, geen gehoor geven aan het ego, die luide stem van het verstand, dan komen we aan in het Hier en NU, we komen aan in het “Zijn” en dat betekent absolute genezing.

Alles wat ons van God scheidt, betekent lijden, betekent pijn. Maar als we ons met deze pijn bezig houden, het lijden aanvaarden, erin duiken, dan komen we de Schepper weer naderbij. We komen in het “ALLES-IS-EEN” bewustzijn. En dat is de belangrijkste taak voor ieder mens op aarde. Vanuit dat eenheidsbewustzijn weet je dat je steeds op de juiste plek bent en daardoor vind je ook vrede, waar je ook bent. Je accepteert, dat het is, zoals het is. Je accepteert dat die plek plotseling kan veranderen, als de ziel daarvoor een impuls ontvangt. Maar die impuls moet niet uit een programma van gebrek uit het verstand komen, maar opwellen uit onze diepste goddelijkheid. Het is nu tijd dat we alle oude programma’s loslaten. Alles is er wat we nodig hebben.

Elke gedachte voedt het energieveld van de mens. De gedachte bestaat eerst in het energieveld en daarna vindt materialisatie plaats. Elke gedachte drukt zijn stempel in het energieveld. En deze stempelafdruk toont hoe het verdere leven van die mens zal verlopen. De waarheid over een mens wordt zichtbaar in zijn omgeving. Als een mens geloof hecht aan het bestaan van pijn, verwondingen of denkt dat wreedheid bestaat, dan trekt hij ze automatisch in zijn energieveld. Zelfs het bewust loslaten van de gedachte speelt daarbij geen rol. Dat betekent, dat als we een gedachte bewust loslaten, verandert daardoor ons energieveld niet. Waarover het wel gaat is dat we eerst moeten erkennen dat ik denk, of gedacht heb. Dan neem ik het geheel diep in mijn bewustzijn en in mijn gevoelens mee. Het induiken in de gevoelens is wezenlijk, want daardoor wordt het energieveld gereinigd. De ziel ontvangt dan een impuls voor genezing vanuit die gevoelens.

Dat induiken in de gevoelens is dus uiterst belangrijk, want als de ziel geen impuls van de gevoelens ontvangt, dan blijft de ziel steken. En als de ziel blijft steken, blijft ook de mens steken.  Telkens wanneer we ons bewustzijn op ons innerlijk richten, laten we ons met ons licht versmelten, we worden zachter en zachter. En in dat energieveld, dat veld van Licht en Liefde voelen we de processen die er gaande zijn, we nemen de verschillende gevoelens waar, waardoor er automatisch contact met de ziel plaats vindt. Door dit contact komt er uit de ziel dus een impuls voor genezing. Zo werkt het. En zo zie je dat spirituele genezing méér vraagt, dan een gebed alleen. Vroeger heeft dat gewerkt, nu nog misschien, hier en daar en voor een tijdje, maar we worden door de geestelijke wereld uitgenodigd om nu zelf  verantwoordelijkheid te nemen.

Afsluitend zou ik willen zeggen dat we met al deze wetenschap, die gene zijde me heeft toevertrouwd over een plan beschikken, dat ons de weg toont die de mensheid vanaf nu best bewandelt, wil ze met moeder aarde opstijgen naar een hoger niveau van bewustzijn.

Er wordt niemand gevraagd om al dat, wat ter sprake kwam, nu al meteen te realiseren. Beschouw het maar als een routeplan, dat ons de komende jaren de weg kan tonen door alle grote omwentelingen heen, die staan te gebeuren. En dat route- of stappenplan ontvouw ik uiteraard ook tijdens de workshop over de Russische Genezingsmethoden.

Als de mens het geloven weet om te zetten in weten en overtuiging, dan is hij zelf schepper, dan weet hij alles te bereiken, dan is hij Meester van alle schaduwen in hemzelf, dan is hij meester van alle zwakten in hemzelf, dan is hij in zijn centrum, dan staat hij in het centrum van God, hand in hand met God, hand en hand met de Zoon en met de Geest. Dan is creatie een spel, een Goddelijk spel, om waar te maken, wat waar gemaakt kan worden. Overtuiging komt voort uit het innerlijke weten. De mensheid draagt veel twijfels in zich, dit is niet zeker zijn, niet weten. Dit heeft geen kracht en zal nooit kracht hebben. Werken vanuit je innerlijke bron betekent automatisch genezing, creatie en manifestatie.

Bovendien, als we in dit scheppingsproces contact zoeken met Jezus, dan kunnen we een quantumsprong maken in zowel het weten alsook in het vertrouwen. En zo kunnen wij meer en meer meester worden over de materie.  Over de Russische methoden zei Hij nog: Je zult wonderen zien, die de mensen doen overtuigen in de genezingstechniek, die jij onder de aandacht gaat brengen.

De Russische technieken zijn slechts de basis. Mijn opdracht was het geheel te verdiepen, er iets nieuws van te maken Daar ben ik ruim een jaar mee bezig geweest en dat proces gaat natuurlijk verder. Naarmate het collectieve bewustzijn groeit, krijgen we nieuwe cadeau's van de Geestelijke Wereld. Genezen gaat hand in hand met onze meesterschap over de materie. Het is en blijft een dynamisch proces, zodat we steeds meer en meer bewust één worden met de Bron, die we in werkelijkheid nooit verlaten hebben.

Hier een korte impressie.

NIEUWE GENEZINGSMETHODEN

VOOR DE NIEUWE TIJD

De Russische genezingsmethodiek luidt een nieuw tijdperk in:

Het tijdperk van zelfbeschikking in de gezondheidszorg.

In plaats van uw verantwoordelijkheid voor uw lichaam aan anderen over te dragen,

kunt u nu zelf de controle over uw lichaam overnemen.

Verdwenen organen of tanden laten nagroeien?

Onszelf van “ongeneselijke ziekten” genezen?

Ons hele lichaam regenereren? Stamcellen programmeren?

Reeds lang houden wetenschappers in Rusland zich met deze vragen bezig en hebben ook afdoende antwoorden gevonden.

De door hun ontwikkelde technieken worden al meer dan 10 jaar en met succes in klinieken en instituten toegepast. Daarnaast krijgt de mensheid ook van de geestelijke Wereld regelmatig nieuwe methoden aangeboden, die in dezelfde richting wijzen:

 

MENS, GENEES JEZELF

De Russische methoden

werden vanuit een dualistisch perspectief ontwikkeld en toegepast. Nu, ruim 10 jaar later, krijgen we regelmatig aanwijzingen van de Geestelijke Wereld, die deze methoden nog effectiever doen werken. Waar nodig hebben we ze dan ook aangepast en aangevuld met de door gene zijde voorgestelde nieuwe methoden. Zo ontstaat er geleidelijk aan inderdaad iets nieuws. We leren namelijk onze gezondheid vanuit een hoger niveau van bewustzijn ter hand te nemen. Het 5 dimensionaal denken, in tegenstelling tot het dualistisch denken vanuit de 3e en 4e dimensie, is gebaseerd op de wetenschap dat er eenheid bestaat tussen de mens en zijn schepper, tussen het individu en alle anderen en alles wat is. Denken we 3 dimensioneel of dualistisch, dan geloven we in het afgescheiden zijn van God of de Bron en van allen andere mensen, zo van “Hier ben ik en God en alle anderen bevinden zich ergens anders”. Het functioneren vanuit een 3 dimensioneel denken doet ons ook geloven dat er zo iets als “Goed en kwaad” bestaat.

Als we spiritueel ontwaken, dan beginnen we geleidelijk veel oude geloofspatronen in vraag te stellen. We ontdekken de verbondenheid met de schepper en met alle andere mensen en dat het concept van goed en kwaad een illusie is. De aanwezigheid van de Bron of van Christus beginnen we in ons te ontdekken. We raken overtuigd dat de dood niet het einde betekent, krijgen contact met de geestelijke wereld, zelf of via een medium. Kortom we zijn op weg naar het hogere bewustzijn van de 5e dimensie. Dit kan een lange weg zijn, afhankelijk van wat we in staat zijn los te laten van al het oude, dat ons leven zwaar heeft gemaakt met onwetendheid, gebrek en lijden op veel niveaus. Zo kunnen we de 4e dimensie beschouwen als een overgangsperiode, waar we met een been nog in de 3e staan en met het andere al in de 5e, waar we steeds meer van ons bewustzijn verankeren.

Het proces van het ontwaken, dat zich binnen ons afspeelt, vindt ook om ons heen plaats. De wereld ontwaakt in de werkelijkheid. Het collectief van de mensheid bevindt zich een geboorteproces en zoals bij de geboorte van een kind, kan dat heel pijnlijk zijn. Alle structuren die op de illusies van de derde dimensie gebaseerd zijn beginnen uiteen te vallen. De momentele financiële en economische crises is slechts het begin van de voorziene omwenteling. Het Goddelijk Plan, zo liet de Geestelijke Wereld ons weten, omvat de ascensie van onze planeet naar de 5e dimensie en elk mens kan nu kiezen om in dit proces al dan niet mee te gaan. We zullen de komende jaren getuige zijn van het uiteenvallen van alle structuren, die op machtsmisbruik en louter geldelijk gewin gebaseerd zijn. Zoals gezegd kan dit een vrij pijnlijk proces worden, we zullen gedwongen worden om nieuwe oplossingen te vinden voor alle bestaande problemen. Veel oude structuren zullen niet meer werken. De oude politieke en kerkelijke leiders zullen geen oplossingen meer aandragen. Het werkt dus buiten ons zoals binnen ons. Om het nieuwe te kunnen ontvangen, zullen we het oude moeten loslaten. Voor velen betekent dit het loslaten van dingen, waar ze zeer aan gehecht waren.

Het goede nieuws daarbij is dat de toekomst er fantastisch uitziet. Het hunkeren naar en onze dromen over een samenleving, gegrondvest op waarheid, op onderling respect en liefde, op welvaart en vrijheid voor iedereen op deze planeet maakt deel uit van het Goddelijk Plan en zal, hoe dan ook worden uitgevoerd. We hebben dus nu de keuze om ons aan dit proces, deze Nieuwe Energie aan te passen, of ons daartegen te verzetten. De laatste keuze is uiteraard de meest pijnlijke.

Mijn opdracht in dit leven is mensen te helpen zich aan te passen aan de Nieuwe Energie. Dat doe ik via mijn workshops en ascensieseminars, maar ook door met mensen individueel te werken. De seminars zijn meestal 2 daags. Voor een individuele sessie reserveer ik steeds een halve dag.

De Russische Genezingsmethoden en de nieuwe technieken, die door de Geestelijke Wereld o.a. aan mij werden en worden doorgegeven maken deel uit van dit ontwakingsproces in de werkelijkheid van de 5edimensie. Het gaat er dus om ”the whole picture” te vatten en te begrijpen dat de Russische technieken deel uitmaken van het gigantische vernieuwingsproces.

Het is ook daarom, dat ik de Russische methoden als zodanig niet (meer) onderwijs, maar dat ik aan mensen, die al van de technieken op de hoogte zijn, toon hoe ze die op een nog effectiever manier kunnen toepassen. Dit door het gebruiken van de nieuwe basis en structuur, die ik hiervoor, met hulp van de Geestelijke Wereld” heb ontwikkeld. Dit is wat er gebeurt tijdens mijn workshops over dit onderwerp. We oefenen samen de methoden, die je al kent, de Russische technieken, maar dan vanuit een 5 dimensionaal bewustzijn en die methoden je nog niet kent, de methoden, die ik van gene zijde ontvangen heb.

Kijk ook eens onder YouTube bij Grabovoi en Petrov. Daar vinden jullie talloze interviews met de Russische wetenschappers, maar ook met genezen patiënten, o.a. van kanker, of getuigenissen van mensen, die weggeopereerde organen hebben laten nagroeien.

http://www.elias-medium.info

 

Workshop 'Genezingstechnieken van de toekomst' - 28 en 29 december 2013:

http://www.elias-medium.info/NL/seminars/13-genezingsmethoden-van-de-toekomst