3.  De ontwikkeling van de nieuwe jij (boek: Jullie Eerste Contact) 

Een goedendag! Hier spreekt jullie gids Sandara.

Tot zover heeft jullie reis in het zich steeds uitbreidend bewustzijn de redenen onderzocht waarom jullie aan het balanceren zijn op dit belangrijke overgangspunt in jullie werkelijkheid. Wij naderen nu het deel van deze reis dat ik het meeste waardeer. Als exo-bioloog ben ik geschoold in de vele aspecten van het transformeren van het huidige naar het volledige bewuste lichaam, of de ‘Nieuwe Jij’.

Dit transformatieproces naar deze ‘Nieuwe Jij’ integreert momenteel je Geest (Volledige Zelf’) met je fysieke zelf. Er vindt een unieke aanpassing plaats in het RNA/DNA van je fysieke lichaam en in je huidige energiecentra (of chakra’s). Deze opmerkelijke aanpassingen stelt je in staat te transformeren van het huidige beperkte bewustzijn naar een staat van volledige bewustzijn. Misschien wil je nu vragen: wat is het volledig bewustzijn?

Het volledige bewustzijn is een wonderbaarlijke staat waarin de fysische en de spirituele werkelijkheid volledig versmelten. Je bezit psychische talenten – zoals telepathie (gedachtecommunicatie), telekinese (het vermogen om voorwerpen door gedachten te verplaatsen), en helderziendheid (het vermogen om in de toekomst te zien). Bovendien kun je, met behulp van het aangeboren talent om de wereld van de Geest helder te zien, in alle vrijheid met jullie ‘gestorven’ geliefden en met de Spirituele Hiërarchie communiceren. In het kort, jullie nu nog latent ‘Christus’-vermogen wordt volledig gemanifesteerd.

Een van de eerste stappen in dit multivoudig geaspecteerd proces voor jullie plaatselijke Spirituele Hiërarchie is het verhogen van de frequenties van jullie mentale, emotionele en fysieke lichamen. Dit proces verhoogt jullie spiritueel bewustzijn en is een van de redenen achter die enorme explosie in de verkoop van metafysische en zelfhulpliteratuur en de daarmee verbonden audio- en videotapes. Tevens is er een enorme mondiale beweging in opkomst die de medische wereld zal transformeren. Dus, er wordt een stevig fundament gelegd voor een nieuw model van deze huidige werkelijkheid.

Beste Harten, besef dat dit sterrenschip het schitterende vermogen bezit om te krimpen tot een omvang waarop we zeer gedetailleerd je transformerend lichaam van binnen en van buiten kunnen onderzoeken. Op die manier kunnen wij je veranderende en subtiele velden (of Lichtlichaam) zien. Voordat we aan deze reis beginnen, wil ik nog graag een paar woorden besteden aan het wezen van het lopende transformatieproces.

Met deze voorbereidende stappen voert de Spirituele Hiërarchie een aantal andere fundamentele operaties uit. Deze procedures beginnen met het zuiveren van de vele vergiften (negatieve emotionele energieën en ervaringen) die je vanaf je kinderjaren onwaarneembaar hebt verzameld. In de afgelopen jaren heeft de Spirituele Hiërarchie zich druk bezig gehouden met een reeks geleidelijke reinigingen die jullie fysieke, mentale en emotionele lichamen voorbereiden op jullie komende transformatie van het bewustzijn.

Vervolgens worden de circuits van je hersenen en je neurologisch systeem aangepast door middel van een aantal andere gerelateerde procedures. Deze processen vormen het begin van een aantal nieuwe gevoelens of herinneringspatronen in jullie. Vaak worden ze uitgedrukt als een gevoel van geheugenverlies of een algemene verwarring over wat zich allemaal rondom jullie afspeelt. Wij verzoeken jullie, beste Harten, vertrouwen te hebben in en verder te gaan met je innerlijk proces.

Houd in gedachten dat wat plaatsvindt een zeer gecompliceerde operatie is, dat ontwikkeld is om je spirituele en fysieke lichaam te verenigen. Dit belangrijke proces vermindert en verlicht de dichtheid van je lichaam. In toenemende mate wordt je spirituele essentie geïntegreerd in je fysieke lichaam, waardoor vaak verschillende soorten pijnen - plotselinge koorts, bronchiale en griepachtige symptomen en intense hoofdpijn optreden. Tevens kun je perioden van extreme vermoeidheid, vreemde ziekten en problemen met je ogen of het gehoor ondervinden.

De hoofdreden voor deze moeilijkheden is het gevolg van het opnemen van je veelgelaagde Lichtlichaam in de kern van je fysieke lichaam. Je Lichtlichaam bestaat uit 14 lagen verschillende subtiele lichamen, die variëren van het etherische lichaam - dat de verschillende energiestelsels van je lichaam weerspiegelen - tot en met de levensenergie van het bewustzijn en de levensinformatie-energie die rechtstreeks verbonden zijn met je zilveren en gouden koord. Deze vele systemen of stelsels zijn holistisch en verlangen dat bepaalde resonantiepatronen op de juiste manier verbonden zijn. Hiertoe verbinden wij ze laag voor laag met je fysieke lichaam.

Je bent geboren met slechts zeven lagen van het Lichtlichaam in je fysieke lichaam. Willen jullie volledig bewust worden dan dienen de talrijke lagen die zich nu buiten je fysieke lichaam bevinden aan je fysieke zelf vastgehecht te worden. Wij moesten je lichaam langzaam aanpassen om deze taak te volbrengen. Hiertoe hebben wij de elektromagnetische activiteit van je Lichtlichaam gespiegeld met die van je fysieke lichaam.

Wij begonnen onze complexe operaties in de gebieden van je hoofd, handen, voeten en je onderlichaam om daarna nauwkeurig naar binnen te gaan. Als gevolg van de holistische aard van je Lichtlichaam en de onvoorbereide toestand van je fysieke lichaam, moesten wij geleidelijk je fysieke lichaam veranderen om te zorgen dat elke extra laag van het Lichtlichaam wordt geaccepteerd.

Bij dit proces behoort tevens de vele gedachtevormen die je overgenomen hebt óf van je voorouders en je ouders óf die jezelf hebt gecreëerd tijdens dit en alle vorige levens. Wij hebben al die complexe toestanden opgelost met een serie speciaal aangepaste resonantiemodellen, die speciaal voor jullie en voor het bijzondere aspect dat we integreren ontworpen zijn.

Dit zo belangrijke proces heeft tot gevolg gehad dat jullie vele angsten, zorgen en ontkenningen onder ogen moesten zien, die allemaal te maken hadden met de vraag - wat gebeurt er eigenlijk met ons? Jullie plaatselijke Spirituele Hiërarchie en de Galactische Licht Federatie (met inbegrip van jullie kapitein en haar moedige bemanning) zijn zeer trots op jullie. Wij zijn absoluut zeker dat jullie met succes deze zeer verbazingwekkende transformaties zullen uitvoeren.

Voordat we hier dieper op ingaan dienen jullie te begrijpen dat deze integratie een reorganisatie van een aantal van jullie mentale, emotionele, subtiele en fysieke lichaamsvelden nodig maakt. Wanneer jullie nu links van je naar buiten kijken, kun je zien dat jullie lichaam samengesteld is uit talrijke, doch verschillende bewustzijnslagen. Zie hoe elke laag als herfstdraden rond je lichaam gesponnen is. Elk bewustzijnsveld is opnieuw afgesteld op zijn hoogste en meest geschikte boventoon.

Op dit moment leven jullie in een beperkt bewuste staat waarin je fysiek lichaam meestal gescheiden is van je spiritueel lichaam. Je verstand en verschillende emoties worden gebruikt als de bemiddelaars tussen beide. Dit betekent dat je vermogens als intelligent Wezen sterk beknot is. Je fysiek lichaam kan ook gemakkelijk in verval geraken. Je creatief potentieel kan heel eenvoudig gesaboteerd worden door angst, onzekerheid en het twijfelen aan jezelf. Deze werkelijkheid is een grote last, die ieder van jullie letterlijk van de wieg tot het graf moet dragen. Je woont in een samenleving, waarin je jouw geweldige kracht en individuele soevereiniteit in belangrijke mate aan anderen hebt weggegeven.

Wij zijn nu gereed ons in te schepen voor onze eerste minireis in je lichaam die de reorganisatie van je cellulaire RNA/DNA zal onderzoeken. Voordat onze reis begint, wil ik jullie nog wat extra informatie geven over je RNA/DNA. De unieke proteïnestrengen die je vormen zijn bijzonder gevoelig voor Licht. Ze bezitten een regeneratiecyclus die tijdens je slaap plaatsvindt. Oorspronkelijk had je een 12-strengen RNA/DNA  met een genenstructuur die op 48 in plaats van op 46 paren gebaseerd was.

Tijdens de laatste dagen van Atlantis werden deze twaalf strengen gemanipuleerd naar de huidige twee strengen RNA/DNA. Het veranderde RNA/DNA materiaal werd ondergebracht in een afzonderlijke middenstreng, die losgemaakt werd van de resterende twee strengen. De vroegere talrijke activiteiten werden nu vervangen door een serie incidenteel optredende katalytische interacties. Oorspronkelijk dachten vele aardse genetici dat deze derde streng een overblijfsel was van enkele primitieve RNA/DNA. Halverwege 1990 veranderde dat denkbeeld duidelijk. Zoals jullie zullen zien is het verhaal wel een beetje anders.

Het twaalf-strengen RNA/DNA: een Nieuw Verhaal

Ons verhaal begint in de vroege vijftiger jaren toen de heren Watson en Crick een heroïsche ontdekking deden inzake de dubbele helix (spiraal) van het RNA/DNA (zie figuur 7). Zij vonden een derde, afzonderlijke streng in het midden van de dubbele spiraal. Andere onderzoekers bevestigden hun bevindingen. In het begin namen vele genetici aan dat deze derde streng alleen maar een proteïnebezinksel was, een materiaal dat overgebleven was uit de meer primitieve evolutionaire elementen die oorspronkelijk het menselijk soort creëerden.

Halverwege de tachtiger jaren begonnen echter velen aan dit concept te twijfelen. Vele genenonderzoekers, die betrokken waren bij de vroege studies over de menselijke genen, stelden vast dat de derde streng de vier ladders (chemische blokkendozen of nucleotides - A, T, G, C) zich binnen de dubbele spiraal met elkaar begonnen te verbinden. Het activeren van de derde streng liet zeer ongewone eigenschappen zien. Deze onverwachte ontwikkeling riep plotseling de vraag op hoe de menselijke evolutie heeft plaatsgevonden.

Jonge kinderen die met deze geactiveerde derde streng geboren waren vertoonden een zeer hoge intelligentie en grote psychische vermogens, waarvan de meest voorkomende de telepathie was. Vele baby’s konden ‘telepathisch’ met hun ouders communiceren en hen zelfs waarschuwen voor een potentieel gevaar. In het begin werden deze kinderen weinig gezien. Maar sinds het begin van de negentiger jaren zijn er wereldwijd steeds meer waargenomen. Op een speciale bijeenkomst in 1995 in Mexico City hebben de genetici dit verschijnsel (dat nu overal wordt waargenomen) in het geheim besproken.  

(Fig. 7: RNA/DNA mutaties)

Behalve deze verbazingwekkende kinderen, begonnen er mondiaal vele volwassenen te verschijnen wiens derde streng bezig was zich opnieuw te verbinden met de vier ladders van de RNA/DNA dubbele spiraal. Halverwege 1990 was de situatie meer algemeen geworden. Tijdens de Genen Conferentie van 1995 in Mexico City debatteerden de wetenschappers of ze dit vreemde probleem moesten verbergen voor het publiek of dat ze hen valse informatie moesten geven, in afwachting van nader onderzoek. Vele genetici zagen dit fenomeen als het begin van een nieuwe mondiale catastrofe. Ze slaagden er niet in dit te zien als een voorbode van een steeds verdere integratie van lichaam, verstand en Geest.

De eerste fase van je cellulaire genetische mutaties bestaat uit dit derde strengenfenomeen. Wanneer deze fase eenmaal voltooid is, start een tweede fase die het begin vormt van een meervoudige strengen RNA/DNA (van drie naar vijf of zelfs zes strengen) die al snel een prachtige vereniging van je mentale, emotionele en fysieke lichaam tot gevolg heeft. Deze fase eindigt wanneer je genetisch materiaal gereed is zichzelf naar zijn laatste vorm te transformeren – het twaalf-strengen RNA/DNA.

De 2-strengen DNA-molecule is samengesteld uit een serie genen of chemische bouwstenen zgn. nucleotides: adeninen (A), thymine (T), guanine (G) en cytosine (C). A gaat altijd samen met T en G vormt een paar met C. De volgorde van de nucleotide paren bepalen het verschil tussen de soorten levende organismen.

De 2-strengen DNA draagt de genetische informatie zoals de lengte, oogkleur, skeletstructuur etc. In dit voorbeeld heeft de ene streng A-G-C-T en de andere streng T-C-G-A etc. Dit betekent niet dat er slechts vier genen in een DNA-streng zitten. In feite zitten er 3 miljard genen in een DNA-streng. Stel je deze volgorde voor als een zeer lange, ongebroken draad of een zeer lange naam van iemand met 3 miljard letters die slechts gebruik maakt van A, G, C en T.

(Fig. 8a: een kort segment van de 2-strengen DNA-molecule)  

Het DNA heeft in feite een receptief (ontvankelijk) karakter. Het proteïne zelf is bijna een hologram, een feit dat vele genetici (vooral binnen de bio-elektrische genetische wereld) hebben ontdekt. Zij hebben ontdekt dat, wanneer informatie in de celwand wordt geïntroduceerd, het onmiddellijk de celkern bereikt. De wetenschappers vergaten in het begin gewoon te verklaren dat er een relatie bestaat tussen de celwand en de nucleus (kern). Cellulaire interactie vindt plaats en verandert een aantal gevarieerde chemische reacties, proteïnen enzovoort in de cellulaire structuur en verandert daardoor in feite het metabolisme (stofwisseling) van het lichaam.

Zowel chemische reacties en genetische codes zijn betrokken in dit proces, evenals facetten van de genenstructuur die beschikbaar komen. Met een bewustzijnsverandering vinden er in feite chemische veranderingen plaats. Geherstructureerde genen activeren processen die je fysieke structuur kunnen veranderen. Eerder heb ik al uitgelegd dat veranderingen in het bewustzijn gebeurt op een fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, welke een cellulaire verandering manifesteert.

Nu ben je toegerust voor de ontwikkeling van de magische RNA/DNA stervormige tetrahedron! Wanneer we je RNA/DNA proteïnestrengen binnenkomen, kijk dan naar deze fabelachtige lichtshow. Zie hoe de energie overspringt van de ene naar de andere streng. Merk op hoe elke speciaal roterende antenne, die gevonden wordt daar waar de verschillende proteïneladders verbonden zijn, de informatie-energie uit andere dimensies binnenbrengt.

De fysieke basis van je volledig bewustzijn is de twaalf-strengen RNA/DNA. Dit verbazingwekkend organisch Lichtmateriaal vormt zich tot een stervormige tetrahedron (zie figuur 8) dat voortdurend draait en roteert rond zijn zes belangrijkste assen. Daarbij verbindt de derde streng in elk van de zes spiralen zich met de centrale kern van de stervormige tetrahedron en weeft voortdurend lichtpatronen eromheen.   

Dit voorbeeld is een statisch model van een 12-strengen DNA-molecule in zijn interdimensionaal volledig bewust model. DNA-moleculen bevinden zich op de multidimensionale kruispunten. De segmenten kruisen elkaar en communiceren d.m.v. de energieën die van de ene poortpositie naar de andere overspringen.

(Fig. 8b: DNA van een volledig bewust wezen)  

Elke dag vervoert de Zon zuivere fotonenergie naar de atmosfeer van de Aarde. Eén bron van deze Lichtpatronen is de Zon. Een andere bron is de voortdurende transmissie van interdimensionale informatie-energie.

Deze tweede bron van levensgevende fotonenergie bevat veel informatie van je plaatselijke Spirituele Hiërarchie. Informatie wordt verzameld door gebruik te maken van de speciale roterende antennes op de twee strengen van de spiraal die gevonden worden op de plek waar elke streng gekruist wordt door zijn vier ladders (nucleotides). Op dit punt maakt een serie vortexen (energiecentra), die gecreëerd worden door de voortdurende draaiing van de verschillende elementen in de stervormige tetrahedron, deze nieuwe informatie mogelijk.             

Deze heilige transmissies geven je volledig ontwikkeld RNA/DNA de speciale codes zie zij nodig hebben om op de juiste wijze je levenskrachtenergie te verspreiden door dit opmerkelijke, steeds veranderende stervormige tetrahedron. Daarbij reguleert deze speciaal ontworpen draaiende antenne de hoeveelheden fotonenergie die aanwezig is in elk stervormige tetrahedron. Op die manier ontvangt je RNA/DNA de levensgevende fotonenergie en zet deze om naar energieën die je lichaamsbewustzijn gemakkelijk kan afhandelen. Laten we nu eens zien hoe dit proces opereert.

De volledig ontwikkelde RNA/DNA maakt op zeer fundamentele wijze een interactie met je inwendige cellulaire structuur. In de afgelopen twee decennia hebben jullie cellulaire biologen ontdekt dat het bewustzijn de aard (functioneren) van de cel verandert en zijn relatie met de andere cellen in je lichaam.

In deze recent verschenen tak van de ‘kwantumbiologie’, kan het bewustzijn (perceptie) waargenomen worden die de gezondheid of zelfs de dagelijkse interacties van de cellen verandert. Het volledig bewustzijn vergroot dramatisch diezelfde procedure. In dit geval maakt je bewustzijn een interactie op het kleinste niveau van de cellulaire biologie. In feite zijn je lichaam, verstand en Geest volledig geïntegreerd – een transformatie die zichtbaar is in de uitwisseling die nu plaatsvindt in je transmuterend RNA/DNA.

Deze verbazingwekkende verandering in je fysieke toestand noodzaakt de opname van nieuwe fysieke energiecentra (of chakra’s) waar het nieuw geïntegreerde bewustzijn kan verblijven. In onze volgende minireis zul je zien hoe vier nieuwe chakra’s toegevoegd worden aan je fysieke lichaam.

Dit huidige zich ontwikkelende proces heeft jullie gebracht naar de komst van een zeer bijzonder werkelijkheid – je nieuwe chakra-stelsel.

Je nieuwe chakra-stelsel

Nu we dit belangrijke onderdeel van jullie evoluerende microbiologie verlaten, komen we in een nieuwe fase van de verschuivende werkelijkheid van je fysieke lichaam – een gebied van vibrerende, prismatische kleuren en dansende energiepatronen. Het chakra-stelsel van je lichaam kan gezien worden als een energiepatroon van krachtige kleuren, die rondraaien in alle dertien belangrijke energiecentra. Maak je een voorstelling van een glorieuze combinatie van rood, koraalroze en het vibrerende lichtblauw, roodoranje en het bleke groen dat op een prachtige manier in een dans is verwikkeld. Zie alle energiecentra die met elke andere werken als één geheel. Alvorens we ons onderdompelen in de waarneming van onze chakra’s, wil ik jullie nog vertellen waarom dit met jullie gebeurt.

Chakra’s (of je belangrijke energiecentra) laten je transformerend fysieke lichaam integreren met zijn spiritueel lichaam om het op de juiste manier te laten functioneren. Om deze complexe procedures te volbrengen, wil jullie plaatselijke Spirituele Hiërarchie zo spoedig mogelijk vier nieuwe chakra’s in werking stellen. Deze vier nieuwe centra zullen je in de gelegenheid stellen om de onvoorstelbare hoeveelheden multidimensionale informatie in je nieuwe fysieke werkelijkheid te verwerken. Bovendien zullen ze de zeven andere chakra’s transformeren, waardoor ze vele nieuwe ‘reactievermogens’ aankunnen. Laten we ons schip nu overschakelen naar zijn unieke ‘miniatuurstand’, waardoor we dit veranderende levensenergiesysteem van je chakra’s kunnen betreden.

Als hulp bij het gedetailleerd uitleggen van je nieuwe chakra-stelsel, hebben wij een speciaal systeem ingeschakeld dat alles geweldig uitvergroot. Wij verzoeken jullie nu naar de voorste schermen te kijken.

Het eerste extra centrum bevindt zich op het middenrif waar het emotie-geheugensysteem van je lichaam momenteel wordt gevonden.

Het tweede nieuwe centrum vind je bij de thymus waar het immuunsysteem van het lichaam momenteel wordt geregeld. (Volledig bewuste mensen bezitten een volledig immuunsysteem dat een absolute gezondheid garandeert.)

De twee andere nieuwe centra bevinden zich in het hoofd. Eén (die de ‘Bron der Dromen’ wordt genoemd) wordt achterin het hoofd gevonden juist boven je medulla oblongata. Het reguleert de verbinding die je bewustzijn heeft met informatie uit hogere dimensies.

De volgende nieuwe chakra is gelokaliseerd in de buurt van de hypofyse en is vernoemd naar de belangrijkste endocriene klier in het lichaam.

In plaats van de oude zeven fysieke lichaamscentra bezit je getransformeerd lichaam er nu elf. Dit netwerk van elf centra bezit twee duidelijke interdimensionale (etherische) centra die zich boven het hoofd bezitten. Ze worden de ‘Universele Vrouw’ en de ‘Universele Man’ genoemd. In totaal zul je dus dertien hoofdchakra’s bezitten – twee zuiver etherisch en elf die deeluitmaken van je fysieke zelf (zie figuur 9). Laten we aan het volgende deel van onze minireis beginnen door deze nieuwe en momenteel transformerende chakra’s te beschrijven.

De eerste chakra (wortelcentrum) vind je aan de basis van de onderbuikholte. Zijn belangrijkste doel is zich echter aan het veranderen. Dit energiecentrum geeft Moeder Aarde de gelegenheid om je levenskrachttrillingen af te stemmen op die van Haar. In feite is Moeder Aarde afhankelijk van de resonantie van haar fysieke Engelen om de maximale efficiëntie van haar magnetische en zwaartekrachtvelden in stand te houden.

De tweede chakra (het sekscentrum) bevindt zich in de nabijheid van de seksuele organen en is verbonden met de eerste chakra. Zijn belangrijkste doel is het lichaam te helpen bezielen door gebruik te maken van speciale seksuele oefeningen of disciplines, zoals de sterk geritualiseerde, volledig bewuste tantra. Dit proces stelt de vibrerende energie in staat (inwendig kristal voor de seksuele afstemming) om het gehele lichaam af te stemmen en speciaal de eerste chakra.

De derde chakra (solar plexus/zonnevlecht centrum) wordt gevonden net boven je navel en is de zetel van het tweede verbindingspunt van je Volledig Zelf. De levensenergie komt binnen door het kruincentrum aan de bovenkant van het hoofd (het gouden koord) en door de zonnevlecht (het zilveren koord) als de zetel van je Wil. Het hartcentrum reguleert deze energie.

De nieuw gevormde vierde chakra (middenrifcentrum), dat gevonden wordt aan de onderkant van je borstkas, is nu het centrum voor het opslaan van negatieve emoties. In de nabije toekomst zal het de stress kunnen verlichten en de Wil-energieën bekrachtigen die in de zonnevlecht liggen opgeslagen. Deze chakra is het centrum van een verjongings-’prana’ (ademenergie). En, zoals de studenten in yoga weten, prana werkt om het lichaam te revitaliseren en te zuiveren.

De vijfde chakra (hartcentrum) wordt bij het hart gevonden. Het is een vitale verbinding met de engelenenergieën van de zuivere gedachte en met de heilige energie van volledige Liefde, die verstoken is van de drang te bezitten, sentimentaliteit etc. Deze volledige of zuivere liefde stelt je lichaam in staat met de allerhoogste efficiëntie te opereren.

De zesde chakra (thymuscentrum) die ook nieuw is, vind je bij je thymusklier. In jullie komende werkelijkheid is het lichaam een zuivere gedachtevorm. Zijn immuunsysteem is verschrikkelijk sterk en levensvatbaar. In de getransformeerde mens blijft de thymus zijn oorspronkelijke omvang van ongeveer eenderde van een volwassen hart behouden. Dit betekent dat je thymus je hele leven blijft werken. Het menselijke lichaam bezit het vermogen om heel gemakkelijk elke mogelijke ziekte of ongemak te corrigeren. Als gevolg van de hoge achtergrondstraling en van de vele lang vergeten oorlogen die jullie atmosfeer hebben aangetast, begint al vanaf je geboorte het geleidelijk degenereren van je thymuscentrum. Wanneer je volwassen wordt, is het verschrompeld van de omvang van een babyhart tot een erwt.

De zevende chakra bevindt zich in de keel en helpt de prana-energie op te nemen die het lichaam versterkt en zuivert. Het werkt ook als het communicatiemedium voor je bewustzijn en coördineert de lichaamsenergieën met de normale bewustzijnsenergieën van het hoofd.

De achtste chakra (het centrum van de Bron der Dromen) vind je in de omgeving van de occipitale lob (aan de basis en aan de achterkant van het hoofd), direct boven de nek. Personen, speciaal degenen met psychische vermogens, krijgen vaak hoofdpijn van ‘knellende’ informatie die op die plek uitwerkt. Deze inactiviteit van die chakra weerspiegelt je huidige staat als een sluimerend, beperkt bewust Wezen.

In de huidige werkelijkheid kunnen mensen met zich ontwikkelende psychische vermogens verbindingen vanuit de ‘Bron der Dromen’ gebruiken die kritisch zijn voor het limbische stelsel om anderen mentaal te controleren. Het is belangrijk dit te beseffen en dit centrum te omgeven met een grote spirituele bescherming. In het nieuwe volledig bewuste stelsel, dat de psychische energieën in dit speciale centrum reguleert en controle door anderen voorkomt, wordt dit erg belangrijk.

Het nieuwe negende (hypofyse-chakra) centrum bevindt zich in het gebied van de hypofyseklier. Vlakbij het centrum van je hoofd laat het je lichaam op Licht en straling reageren en zal het, door deze reactie, uiteindelijk je lichaam verjongen.

(Fig. 9: Huidig en nieuw chakrastelsel)  

In het nieuwe lichaam hebben de zesde, achtste en negende centra een intensieve interactie met de andere, waardoor je onmiddellijk elke vitale, interdimensionale informatie-energie kunt gebruiken.

De tiende chakra (pijnappel-centrum) vind je in het centrum van het voorhoofd even boven de neus en vlakbij de hypofyse. Het brengt hogere Lichtfrequenties binnen en het staat bekend als het centrum van visioenen of het ‘derde oog’. De achtste en negende chakra’s stellen je in de gelegenheid visioenen en andere sleutelinformatie uit hogere dimensies te ontvangen en te interpreteren.

De elfde chakra (kruincentrum) bevindt zich op de achterste helft bovenop je hoofd. Hier verbinden de energieën van het Volledige Zelf uit de universele bron en de twee nieuwe etherische chakra’s zich in het hoofd.

De twaalfde chakra (de Universele Vrouw) vind je net boven je hoofd. Het controleert de linker zijde van je lichaam en reguleert je vele creatieve talenten. Hier komt ook de innerlijke liefde voor jezelf vandaan en de liefde of compassie voor anderen.

De dertiende chakra (de Universele Man) bevindt zich boven het hoofd en reguleert de rechter kant van het lichaam. Het heeft zeggenschap over je percepties van de werkelijkheid en over je vermogen op een praktische wijze een voorgenomen plan uit te voeren. Deze chakra is de bron van je wens voor innerlijke en uiterlijke harmonie.

Houd in gedachten, beste Harten, dat jullie energie- en Lichtwezens zijn. Alles in de Schepping is Licht. Je cellulaire structuur en alles om je heen (de kamer waarin je nu zit of een ander deel van je werkelijkheid) zijn allemaal Licht. Licht bestaat op veel verschillende frequenties. Er is zichtbaar Licht en er is een onbekend hyperruimtelijk (interdimensionaal) Licht. Er zijn verschillende niveau’s Licht. Licht omvat alles. Alles in de Schepping is van Licht gemaakt. Daarom is elk deel van je lichaam zeer Lichtgevoelig. Het is van groot belang dat je dit punt begrijpt. Wij allen zijn Lichtwezens. Zelfs nu zou je kunnen zeggen dat je een Lichtwezen bent met een menselijke ervaring.

Laten we nu onze scheepscamera in een betere positie plaatsen. Vanuit deze betere positie kunnen we zien hoe de chakra’s werken. Laten we nu de manier onderzoeken waarop je hoofd-chakra zich verbindt met je nieuw gevormde twaalfde en dertiende chakra. Wanneer je de omgeving rond je hoofd visualiseert, kun je zien hoe zich een energiedriehoek vormt. Hieruit ontstaan vele trillende, prismatische kleuren en energetische informatiepakketjes die je ziet als plotselinge opflikkeringen van Licht. Deze driehoek verbindt de twaalfde (de Universele Vrouw), de dertiende (de Universele Man) en de elfde (kruin) chakra. Nog een andere lijn loopt van de elfde (kruin) naar de achtste (Bron der Dromen), naar de negende (hypofyse), naar de tiende (pijnappel) om ten slotte terug te keren naar de elfde (kruin) chakra.

Beste Harten, visualiseer twee platte circulerende vormen die zich via de elfde (kruin) chakra verbinden om een speciale roterende, scalaire-golf-omzetter te creëren. Scalaire golven zijn interdimensionale golfvormen. De roterende, driehoekige hoofdantenne stelt iemand in staat haar/zijn levens- en informatie-energieën naar anderen uit te stralen. Door middel van dit instrument ontvangt iemand ook de energieën van anderen. Zowel het opper- als het lage hersencentrum kunnen daarom communiceren op manieren die nu je voorstellingsvermogen te boven gaan.

In feite zullen de aardse mensen een eerste (of uiterlijk) en een volledige tweede (innerlijk) inzicht krijgen. Psychische vermogens zoals telepathie, telekinese, helderziendheid en psychometrie zullen natuurlijk worden. Op dit punt zullen we onze camera een weinig uitzoomen. Vanuit dit macroperspectief kunnen we helder zien hoe deze centra met elkaar in wisselwerking treden.

De elfde (kruin) chakra brengt Licht (levens- en informatie-energie) naar binnen en stuurt het naar de achtste (de Bron der Dromen) en zesde (thymus) chakra. Zoals we zo juist hebben gezien, hebben het achtste en het zesde centrum een interactie met elkaar (beide Lichtgevoelig). Besef dat het Leven afkomstig is van het goddelijk Licht van de Schepper. Op die manier geconcentreerd, produceren vele frequenties van het goddelijk Licht een boventoon van Liefde. Deze geproduceerde gerichte energie doet de achtste en zesde centrum resoneren met de vijfde (hart) centrum.

Als de achtste, zesde en vijfde centra met elkaar resoneren, stralen ze energieën uit die het voor de zevende (keel) centrum mogelijk maakt de binnenkomende prana (levensenergie) op te nemen. Deze harmonieën of boventonen (Lichtsongs) bewegen zich naar beneden, naar het ‘prana’ of het vierde (middenrif) centrum, verspreidt de prana-energie en versterkt en reinigt alle cellen van het lichaam.

Laten we ons nu met de scheepscamera nauwkeuriger inzoomen waardoor jullie je werkend en uitgebreid volledig geïntegreerd chakra-stelsel beter kunnen waarnemen. Zie dat elk centrum vibreert en veelkleurig is waarbij geen enkele kleur overheerst. Elke kleur van het centrum bevat bijna het volledige spectrum, hoewel dit afhankelijk is van zijn gezondheid en functie.

Lichtenergieën die uit elk centrum ontstaan verschijnen als constante flitsen van een zeer helder Licht. Zij wisselen voortdurend energieën en informatie uit. Dit proces creëert een natuurlijke en zelfregulerende feedback of informatiestroom, waardoor de vele energiestelsels van je lichaam simultaan lijken te draaien en te pulseren als de bovenkant van ‘verlicht’ speelgoed.

Wanneer de chakra’s van je lichaamsstelsel zachtjes schijnen, resoneert hun Licht een glorieuze muzikale harmonie. Ze creëren een soortgelijk effect als een met de computer verbonden synthesizer die een opeenvolging van kleuren kan omzetten naar een muzikale compositie. Wanneer je nauwkeuriger luistert, vertegenwoordigt het geluid van je lichaam een gemengd koor dat een schitterend, klassiek oratorium opvoert. Zo af en toe weerklinkt een schitterend engelenkoor. Hoewel deze frequenties momenteel te hoog voor je oren zijn, is dit de manier waarop je lichaam zijn intenties en constante lofprijzing zingt voor zijn Engelenbewaarders en mede-Lichtwezens!

Laten we ons nu opnieuw, door middel van onze scheepscamera, inzoomen op dit veelkleurige, zachtjes glanzend lichaam. Observeer allereerst de solar plexus (zonnevlecht), het gebied van je navel en onderbuik die je verbindt met je zilveren koord. Dit koord brengt de energie van de Universele Schepper uit je goddelijke bron (het rijk van de Schepper) naar je fysiek instrument. Het verspreidt de energie daarna op een zeer speciale manier door je fysiek lichaam.

De sleutel tot dit proces betreft de relatie tussen de derde (solar plexus) en de zesde (thymus) chakra. Kijk naar een speciale lus (of ‘boog’ van zilverwitte energie) die hiertussen loopt. Speciale levensenergie komt via de achterkant van je schouders, ongeveer ter hoogte van het bovenste deel van je borst, binnen. De zesde chakra is het speciale, energie ontvangende centrum van het lichaam. De thymus, een centrum van welbevinden en immuniteit, absorbeert de energie om zich ten slotte te vermengen met de energie van de Schepping – de energieën van de Universele Creator.

De energie van de Universele Schepping stroomt binnen door de zilveren koord en de derde chakra. Zie hoe deze pulserende ‘boog’ van zilverwit en andere verweven kleuren zich uitstort in een fontein van vonken op je middenrif.  Dit gebeurt omdat je vierde (middenrif) centrum – je prana-centrum – de energieën transmuteert naar een bruikbare vorm om deze daarna naar elke cel in je lichaam te verspreiden. Het middenrif-centrum gebruikt deze energieën ook om de vele negatieve en beperkende gedachtevormen te transformeren.

Beste Harten, nu we opnieuw onze camera bijstellen, kun je ongetwijfeld zeer duidelijk zien wat er met het energiestelsel van je lichaam gebeurt. Informatie-energie daalt af van de elfde naar de derde chakra, terwijl de levensenergie opstijgt van de eerste naar de derde. Bij de derde chakra ontmoeten en verbinden de twee energieën zich met elkaar om daarna terug te keren naar de elfde chakra, waardoor de cyclus is voltooid. Dus, zij verbinden de energieën van de lagere chakra’s met die van de hogere. Kijk nauwkeurig naar deze massale uitwisseling van veelkleurige en trillende energieën. Wat een ongelooflijke caleidoscoop van kleuren, flitsen en melodieën die de Nieuwe Jij vormt! Echter, je kijk op jezelf is nog niet volledig. Myriaden wonderen blijven nog over om te worden bekeken!

Wanneer we de aanhoudende Lichtshow in je hoofd nader onderzoeken, zien we dat deze verbazingwekkende energieën zich eerst door de twaalfde en dertiende chakra bewegen (respectievelijk de Universele Vrouw en de Universele Man). Op die manier houdt het lichaam zijn vrouwelijkheid (linker zijde) en zijn mannelijkheid (rechter zijde) in stand. Het zenuwstelsel, de circulatie en het bewustzijnssysteem weerspiegelen alle de duale vrouwelijke/mannelijke energieën. Wanneer we dit holistisch onderzoeken, ontdekken we hoe ongelooflijk het in feite is.

Zoals we hebben kunnen vaststellen, kan het nieuwe, volledig bewuste Wezen zichzelf verjongen en is het aangesloten op de interdimensionale wereld en is in staat de spirituele energieën te zien. Dit Wezen kan het rijk van de dood (de spirituele wereld) oproepen en kan krachtige gedachtevormen produceren. Dit Wezen zoekt de Liefde en wil graag ontdekken/vaststellen waaruit de werkelijkheid is opgebouwd en hoe het wezenlijke doel van de ziel eruitziet. Dit Wezen is nieuwsgierig naar zijn oude en toekomstige levens en wil graag elke informatie over zijn zoektocht. In het kort, deze wens creëert onder alle bestaande fysieke Wezens de basis voor een nieuw collectief contract dat naar de constructie van een geheel nieuwe werkelijkheid leidt.

In deze nieuwe werkelijkheid wordt een zich uitbreidend bewustzijnsveld gevormd. Hierdoor worden voor jullie planetaire samenleving de middelen verschaft om zichzelf beter te begrijpen dan momenteel mogelijk is. In en rondom jullie stroomt het bewustzijn van anderen binnen – hun gedachtevormen, wensen en gebeden, hun bedoelingen, bezorgdheden en dergelijke. Een eerste vereiste is hoe je deze nieuwe energieën moet reguleren en hoe je in eenheid en harmonie moet zijn met dit nieuwe bewustzijn. Je dient de etiquette van wederzijdse interactie te leren. Daarna kun je eindelijk het proces dat je omringt gaan begrijpen, zodat je je kunt transmuteren naar een waarlijk planetaire hoeder of fysieke Engel.

Wanneer je leert je mentaal aan te sluiten op dit nieuwe bewustzijn, moet je begrijpen hoe je gedachtevormen kunt controleren en gebruiken, hoe je op de juiste wijze kunt communiceren met voorbijgangers en hoe je de kennis van de Geest kunt gebruiken om jezelf en anderen te helpen. Raadgevers van de Galactische Licht Federatie kunnen jullie hierover meer vertellen. Wanneer het educatieproces voortschrijdt, ontdekt Moeder Aarde de manier waarop haar menselijke bewoners hun werkelijkheid voor altijd manifesteren. Dat proces leidt jullie werkelijkheid naar een altijd verbonden en verenigd bewustzijnsveld.

Beste Harten, ieder van jullie is een menselijk Lichtpunt, dat in wisselwerking treedt met alle anderen om een mondiaal web van gericht bewustzijn voort te brengen. Dit is een zeer speciaal communicatieweb dat bijna alles in deze wereld mogelijk maakt. Recapitulerend: je bent een hoeder of een fysieke Engel. Houd in gedachten dat je een altaar bent, en meer dan dat, een spiritueel Wezen. Daarom is het duidelijk dat je voorbereid moet worden op de grote verandering die aanstaande is. Besef dat, als gevolg van je bewustzijnsgroei, een nieuwe werkelijkheid gloort voor alle mensen op deze gezegende hemelbol!

Laten we nog eens een paar opwindende dingen bezien die we tijdens onze beide minireizen hebben ontdekt. Sommjge van jullie transformaties zijn het gevolg van de uitbreiding van je bewustzijn. Je bezit een Lichtlichaam, gedachtevormen en het vermogen om je leeftijd te overwinnen – om je te verjongen. Je bezit het talent om telepathisch met anderen, met planten en dieren en met Gaia (de Aarde) zelf te communiceren. Ook kun je communiceren met degenen die zijn overgegaan en met hen die misschien vandaag Engelen of natuurgeesten, Deva’s, worden genoemd.

Je zou kunnen vragen waarom je lokale Spirituele Hiërarchie plotseling je fysieke en spirituele lichaam integreert. Wat is de reden dat zij op dit moment vier nieuwe chakra’s installeert en een twaalf-strengen RNA/DNA creëert? Simpel gesteld, de reden voor dit alles is dat Moeder Aarde heeft beslist zichzelf zeer grondig te veranderen. Alle Spirituele Hiërarchieën, vanaf de Aarde tot aan de Schepper, hebben hun volledige toestemming gegeven om de Aarde naar haar oorspronkelijk en volledig bewust zelf te transformeren en te transmuteren.

Verbeeld je dat je in een vertrek bent waar de wanden, de vloer en zelfs het plafond plotseling onder stroom worden gezet. Het zou heel moeilijk voor je zijn om in dat vertrek te blijven tenzij jij ook veranderd zou worden. Daarom moeten jullie volledig bewuste Wezens worden.

Wat betekent het volledig bewustzijn eigenlijk? Het betekent drie dingen:

·         Je wordt multidimensionaal in je bewust denken, in je werkelijkheid en in je vermogens;

·         Je fysiek lichaam versmelt zich met alle andere aspecten van je nieuwe werkelijkheid;

·         Je verandert je energiestelsels totaal. Op die manier dat je fysieke stelsels in feite je multidimensionaliteit integreren en ook je fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel lichaam.

Jullie kunnen nu vragen stellen. Met onze antwoorden hopen wij dat jullie deze gewichtige veranderingen die het Nieuwe Jij creëren, beter gaan begrijpen. 

Vraag & Antwoord

V: Hoe zullen volwassen mensen door deze veranderingen beïnvloed worden?

A: Op dit moment is de Spirituele Hiërarchie betrokken in het proces om iedereen voor te bereiden op deze verandering. Veel mensen beginnen bijvoorbeeld al een scheiding in het hartchakra te voelen. Het bovenste deel van het hart wordt het thymus-centrum, terwijl het onderste deel het werkelijke hartcentrum wordt dat meer op de Liefde-energieën is gefocust. Dit is de reden dat steeds meer mensen diepe emoties beginnen te voelen wanneer het hart het ‘emotiecentrum’ van het lichaam wordt. Het middenrif-centrum wordt nu ook in werking gezet.

V: Hoe beïnvloedt dit proces onze hersenen en geheugen?

A: Om jullie voor te bereiden op de nieuwe, roterende energiepatronen die het volledig bewuste brein kan opnemen, moeten er eerst aanpassingen in de hersencircuits worden gemaakt. De mens ervaart geweldige veranderingen in zijn geheugenpatroon – verlies van het korte-termijn-geheugen, het plotseling verschijnen van vergeten herinneringen en/of ongebruikelijke levendige dromen. De meesten van jullie ondergaan een herstelproces van het geheugen. Als gevolg van het verlies van het korte-termijn-geheugen en het herstel van het geheugen, worden jullie hersenen voorbereid om volledig bewust te worden. Steeds vaker ontdekken de wetenschappers het holografische vermogen van het brein.

V: Wat zal het volledige prototype van het verschijnende holografische brein en hoofd eruitzien, en wanneer zullen we de veranderingen zien?

A: Aanpassingen duren meestal een generatie om zich te manifesteren. Je ziet nauwelijks verschil tussen een mens die op die manier geboren is en de persoon die nu aan het veranderen is. Het resultaat is hetzelfde.

Wanneer je eenmaal volledig bewust bent, zal de reproductieve fase van je bestaan gebruikmaken van je nieuwe twaalf-strengen genen. Het gevolg is dat, zoals bij de meeste mensen die in volledig bewuste menselijke samenlevingen geboren worden, de baby’s er een beetje anders uitzien. Zij zijn een ietsje langer, met grotere hoofden en lieve grote ogen. Ook zijn hun oren een beetje groter en zijn hoger op het hoofd geplaatst.

V: Ik heb nog een vraag over de veranderingen van het lichaam. Je zei dat de thymusklier zich in de loop van een paar generaties weer tot leven wordt gewekt. Wat gebeurt er met de thymus van de degene die nu volwassen is?

A: Hij wordt een stuk groter. Momenteel is de neergang en het degenereren van de thymus een belangrijke oorzaak van het verouderingsproces in het bewuste lichaam. Wanneer je thymus-functie opnieuw geïnstalleerd is, zul je nauwelijks ouder worden.

Je thymus degenereert vanwege de toegenomen achtergrondstraling die optrad toen de twee firmamenten in elkaar storten. Wanneer je eenmaal teruggekeerd bent naar je volledig bewuste lichaam, kan de werkelijke thymus-functie volledig hersteld worden. Je thymus kan werkelijk vergroot worden tot een omvang van eenderde van je hart. Wanneer dit gebeurt bezit je een orgaan in je lichaam dat je gehele immuunsysteem in stand houdt en verankert. Hierdoor kun je ook je verouderingsproces controleren, omdat je de herstelde thymus kunt gebruiken om jezelf te verjongen.

V: Wat is een scalaire golf en wat is het belang van de nieuwe hoofdchakra’s die een scalaire golfantenne vormen?

A: Een scalaire golf is het gevolg van het zich voortplanten van een interdimensionale elektromagnetische golf die opereert in een multidimensionale ruimte/tijd. Een scalaire golf heeft de neiging zich voort te planten als een staande/transversale golf. Daarom is het een zeer unieke golfpatroon dat een zeer specifieke antenne nodig heeft om deze op te nemen. Wanneer je bewustzijn verschuift, kun je deze velden opnemen door middel van je eigen frequentieverhoging en het interdimensionale vermogen rond je aurisch veld. Vervolgens moet je deze verrassende soorten interdimensionale informatie verwerken.

Wanneer eenmaal de genetische prop van het beperkte bewustzijn verwijderd is, kunnen bepaalde RNA/DNA structuren deze informatie opnemen, waardoor je hersencellen het direct kunnen verwerken uit de interdimensionale bronnen. Je kunt dan de gegevens op je eigen spirituele en breinniveaus verwerken, en ook op cellulaire en lichaamsniveaus. Dit nieuwe vermogen stelt je in de gelegenheid je onmiddellijk, rechtstreeks en interdimensionaal te verbinden met alles wat zich in jouw werkelijkheid afspeelt.

V: Is dit een onderdeel van het opnieuw verbonden worden met een grotere werkelijkheid?

A: Ja. Dat is helemaal juist. Jullie kunnen de volledige werkelijkheid ervaren, het ware ‘Nu’, waarover alle grote mysteries hebben gesproken. Het ware ‘Nu’, welke behoort tot de interdimensionale galaxy en het universum, zal je ware ‘Nu’ worden.

V: Hoe zal het RNA/DNA dit proces teweegbrengen?

A: Veranderingen van de genen en geavanceerde genetische modellen, zaken die door zeer bekende personen in de alternatieve geneeskunde worden bediscussieerd, werden ontdekt. Medicijnfabrikanten die genetisch onderzoek verrichten en belangrijke universiteiten die hiermee verbonden zijn, en ook de Nationale Gezondheidsinstituten brengen al enige tijd soortgelijke processen in de publiciteit. Deze situatie betekent eenvoudig dat jullie je in een geweldig veranderingsproces bevinden. Daarom dienen jullie te begrijpen dat je cellulaire structuur het lichaam en het verstand beïnvloedt, zoals ook de gedachtevormen van het verstand de cellulaire structuur van het lichaam beïnvloeden.     

V: Momenteel worden we op het fysieke niveau voorbereid op deze gewichtige veranderingen. Hoewel we reeds RNA/DNA bezitten, is het voor een deel latent en dus niet volledig werkzaam. Het wordt gereorganiseerd zodat we op ‘alle vier branders’ kunnen functioneren in plaats van op slechts een of twee. Wanneer dit alles plaatsvindt kunnen wij dan gracieus en gemakkelijk ‘online’ zijn?

A: Ja. Daarom is het therapeutische werk van bekende beoefenaars van de Vedic (traditioneel uit India) zo belangrijk. Ze instrueren hun westerse lezers over de ware, helende waarde van deze oude medische benadering van de verbondenheid van alle levensvormen. Hun informatie sluit exact aan op de overvloed aan biologische statistieken die nu uit de publieke en private instituten verschijnen, zoals de Wereld Gezondheidsorganisatie. Deze statistieken laten zien dat de lucht die we inademen, onze RNA/DNA proteïnestrengen en zelfs het materiaal dat onze cellen vormt, voortdurend worden uitgewisseld met alle aardse levensvormen. Door beide kennisgebieden (medische statistieken en de Vedische geneeskunst) te combineren, kan de manier waarop het bewustzijn op deze planeet een wederzijdse relatie heeft met het fysische bestaan, verklaard worden. Het leven hier is met alles verbonden. Voor alle praktische doeleinden zijn jullie ondubbelzinnig één onderling verbonden, levend organisme! Uiteindelijk zul je gaan beseffen dat er een fysieke basis bestaat voor het bewustzijn en ga je volledig begrijpen dat je zoveel meer bent dan alleen maar een fysiek lichaam.

V: Hoe verhoudt dit denkbeeld zich met wat er nu in ons lichaam gebeurt?

A: Het fysieke lichaam heeft zijn eigen manier om dingen te doen. Vele wetenschappers hebben bijvoorbeeld ontdekt dat de cellulaire wand en de kern van de cel even belangrijk zijn voor het vaststellen van de dynamiek van de cel. De kern en de celwand worden nu bijna als een eenheid gezien. Jullie onderzoekers ontdekken dat de cellulaire dynamiek veel verstrekkender gevolgen heeft dan de traditionele biologen de mensen willen doen geloven. Er heeft zich een explosie voorgedaan in het begrijpen van het wezen van het leven zelf. Jullie onderzoekers doen nu experimenten die demonstreren dat het leven een soort interdimensionaal Licht is. Jullie gaan de manieren leren waarop het Licht de cellulaire structuur beïnvloedt – sterker dan ooit iemand van jullie vermoed heeft.

V: Leidt deze nieuwe kennis naar een nieuwe biologie?

A: Vanzelfsprekend! Het fysieke lichaam is meer dan 90 procent zuivere ruimte. De rest is resonerende Lichtpatronen door jullie gedachtevormen. Deze individuele en collectieve mentale en emotionele constructies creëren jullie 3-D werkelijkheid tot in zijn kleinste details. Bepaalde delen van deze gedachtevormen zijn erfelijk (doorgegeven vanaf jullie allereerste voorouders). De rest is voortgekomen uit je kinderjaren en je volwassen leven. Deze constructies hebben samen het fysieke lichaam gecreëerd dat je nu bezit.

V: Kan ik mijn vorm en de kleur, lengte en dikte van mijn haar wijzigen?

A: Het antwoord op deze specifieke vraag is ‘ja’. Wanneer je volledig bewust bent, heb je de volledige controle over je lichaam. Wat je dan kunt doen zal je nu misschien magisch voorkomen. In je nieuwe werkelijkheid is het echter niet meer dan de realisatie van je echte wensen. Houd in gedachten dat wat je denkt is wat je bent.

V: Wat gebeurt er met de mensen die achterover leunend naar het nieuws of naar een soap zitten te kijken? Krijgen zij ook de noodzakelijke informatie?

A: Ja, velen van hen. De populariteit van vele schrijvers en filmmakers is een gevolg van hun succes in het uitleggen van de positie van de Vedische en complementaire geneeskunst in deze zaken. Er is momenteel veel bezig. In feite staan jullie aan de drempel van het bewustzijn. Wanneer je eenmaal een bepaald niveau bereikt, ga je op onderzoek uit. Daarom verschijnen boeken op dit gebied plotseling op de ‘bestseller’ lijst. Wanneer je proces zich ontwikkelt als iemand met een grote honger of dorst, zul je je hierin steeds verder verdiepen.

V: Is het zoiets als de ‘Close Encounters’ van het Derde Soort waar de mensen aangemoedigd werden naar de ‘Tower” te gaan, achtervolgd door een beeld dat ze dreigden te verliezen? Ze ‘wisten’ slechts dat ze ernaar moesten zoeken totdat ze ontdekt hadden waar ze naar moesten zoeken?

A: Precies.

V: En het is de innerlijke sensatie die de mensen opwindt! Weten we waarnaar we zoeken, of is er in ons alleen maar een diep verlangen?

A: Je voelt een krachtige, innerlijke stuwkracht die een cruciaal bestanddeel is van dit proces. Wanneer je intuïtie groeit, begin je gevoelens te herkennen die van binnenuit komen. Dit is de ‘hervonden’ energie van het hart. Dit is wat deze ‘nieuwe’ werkelijkheid allemaal creëert. Een volledige bewuste beschaving is volledig gebaseerd op Liefde (hart-energie). Het is gefundeerd op zorgzaamheid voor jezelf en voor de anderen en resulteert in een kostbare balans dat door allen als natuurlijk wordt ervaren.

Momenteel verandert een genetische verschuiving ook jullie bewustzijn. Het is de reden voor een toegenomen belangstelling voor Engelen en de mensen worden meer psychisch en mystiek. Overal op deze planeet heerst een plotselinge Messiaanse koorts. De eerste fase wordt uitgedrukt door een religieuze opleving en alles wat dat overstijgt.

De geweldige groei in je bewustzijn, van Geest die je ervaart, gebeurt in elke cultuur op deze planeet. Dit kenmerk (de terugkeer naar je oorspronkelijke, spirituele wortels) is een deel van het programma. De mensen zien nu het belang hiervan. Inheemse mensen verspreiden ook hun kennis. Geestelijke gidsen hebben sjamanen geleid en heilige leden van volksstammen om deze vitale kennis NU te verspreiden!

V: Hoe de mensen ook over zichzelf hebben gedacht, ze worden nu wakker voor wat ze zijn. Kan onze ruimtefamilie ons bij de hand nemen en ons naar onze volledige erfgoed leiden?

A: Ja. Zeer spoedig zal jullie ruimtefamilie verschijnen om deze informatie te bevestigen. Daarna zullen wij tezamen de beschaving tot wasdom brengen - dat wat altijd de bedoeling is geweest, dat wat in feite al door jullie is begonnen! Wij, in de Galactische Licht Federatie zijn zeer trots op wat jullie al hebben bereikt. Spoedig zullen jullie als gelijken naast ons staan. Jullie zullen dan je wonderbaarlijke transformatie naar volledig bewuste Wezens hebben voltooid, levend in een galactische samenleving!

Wat dit betreft zal het volgende deel van onze reis met het sterrenschip een blik gunnen in wat een galactische samenleving inhoudt.

(Vertaald: Harmen Schouwerwou - www.unitynet.nl)